Goudsche Courant, woensdag 28 september 1870

tr overbrugging of vciilcre weikcn 3 U 1 c voor aiinkiiop van liet huia au den heer Irendcl lOUOO d voor kosKn van overdracht lUüO e voor het vervangen der bascule brug op de Haven tegenover de Noodgodsleeg door ecne ij eren van grooler capacilelt 14000 44000 De op de begrooting foor 1870 voorgedragen posten a Kosten vnu het beschoeijen der aanlegplaats voor stooinbooten nd ƒ UGO en i die voor de slichting van erne gele enheid tol bet UruKen van nfunep ad 1500U zijii van iie tegenwoordige begroeting weggelaten als ijnde daarop in 1871 geene uitgaven te doen 82 12 De post voor hel rioleren van ijlen is even hoog als by de begrooling voor 1870 jeraamd en is noodig om in hel belang der openb ire gezondheid met rioleeren voort te gaan liet voornemen bestaat om ie rioleien De zyl langs het Paradijs de l nrgernvondschool en de daarnaast gelegen woningen Pe lyl rondom het St Anthony klooster door Bellevue lot de bank van leening Eene zijtak van de ijl gelegen ten uiden van de Nieuwsteeg en voorts de ilan nog overschietende gelden beschikbaar Ie honden om w iar dit blijken mogt noodig Ie zgii de gerioleerde grond van naburige eigenaren af Ie schelden or t vervütijil Burgerlijke Stand Gebokln 23 Sept Berths Kosiiliu oude B ScuuUeii eu H W Ousteuk 25 Maria oudtra M van btliuik en £ JoDgeoevl OvmiiOEN 24 Sept D van VlsntcD 12 w C dca Hartog 17 d 26 fi tbd der Linden 33 j J W van Leea ieD 10 w zestigjarige EGÏÏT¥EHEEHIGïNg VAN WILLEM ZEVERBOOM en JOHANNA DE JONG Gouda 27 September 1870 ADVERTENTIEN Uit de liaod TË KOOP te GOUDA Een zeer solied ÜTJIS met VOORBINNEN BOVEN TUINKAMER DROOGZOLDER VRIJEN GANG en KEUKEN waar actter een TUIN lang 32 en breed 16 metera geschikt tot alle affaires en tot het bouwen van 16 Woonhuizen Te bevragen onder letter O bü den Boeki ndelaar A Bhinkm n te Gouda TER ASSISTENTIE in de huishouding wordt verlangd EENE FATSOENLIJKE Burgerdochter Adres bij den Uitgever dezer Courant in persoon of franco onder letter T Verkoopiiig van leiibelen enz op DINGSDAG den 4 OCTOBER 1870 des morgens ten 9 ure vóór en in het huis B 195 aan de Westhaven te Gouda zjjnde het vroegere Postkantoor waaronder ook behoorcn STOELEN KUSSENS gevuld met Puardenhaar en 3 antieke ZAN iI30RDEN afkomstig van de oude Renionstrantsche Kerk to Gouda Alles daags ia voren te zien van s morgens 9 12 en s middags vnn 2 4 uren Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van deo dettrwaardev B H n m WERVE Openbare Verkooplng aan de JAN KATTEN of BLEEKFRSBRUG te Gouda op VRIJDA 3 den 30 SEPTEMBER 1870 des voormiddaga ten 9 ure bestaande in Directie met Bazenkeet en Kalkloods lang 10 breed 5 20 hoog 4 50 meters Driebeens Heistelling lang 21 meters met loopers en oogen Dertien bands Tonmolen met raam liggend Wind Bascule met gewichten Eiken j i iien Balken Heipideu 7 a by 23 centimeters en andere l laten Planken Ribben vnn diverse lengten Broek en Metselgereedschoppen Pompon Tafel Stoelen Kasten Touwen Blokken Metsel en Hardsteen Kruiwagens Schuttingpaleu oud IJzer Brandhout grove en fijne Puin enz ailes afkomstig van de groote afdammingen on verdere werken ten dienste van den onderbouw di r genoemde brug Informatiën bg den Notaris HON T IJ N te Gouda I s if 1 I tegen HOEST en MAAGLIJDEN en è daardoor ontstane of ontstaande LIG AA JHAAMSZWAKTE bieden deHoFF scHE a MALZ PRiEPARATEN f M MALZ EXl RACT MALZ BONBONS X wier gunstige werking nu wel algemeen erkend en bekend is MALZ EXTRACT per 6 Flesschen ƒ 2 50 per 13 5 05 K met inbegrip der Flesschen die a 5 Cts j teruggenomen woi den S Hala Bonbons in Blaauwe Zakjes 30 Cents per Pakje IIOFF Ö CKNTUAAL ÜÉl OT Bloemmarkt f bij lie Siilsiceg F 154 Mede echt te ver A krijgen Ie Gouda bij J C V Vhkumingen 4 en lie wed A C ScuoliEN te Ifoerden bij 2 $ Ih NBl J V B ÖÈHG 5 $ fl Via Hamburg heden nieuwe bezen $ I ding MALZ EXTRACT ontvangen HEILZAAM MIDDEL voor Ue hanrverslerkende en haarontwikkclende CARÏAGKN V S lUillOI LANTEN OLlE is een zeer heil aain niiddol om te gebruiken voor Kinderen het bevordert den groei van bet Haar bij uitneoieiidheiil en houdt het levens in slund Wat ziet men ook niet vete menscheu die ten gevolge vnn in hunne jeugd hooftlkliere te hebben gehad kale plekken op het Iluofd hebben door het gebruik de er ILiarulie doet men weer nieuwe wortels ontkiemen en men lir gt een fermcn haarbol wie is er die ich hoewel buiten zijne schuld soms op een jeugdigen leeft d niet acbaamt voor een kaal hoold men voorkome het door deze Ilanrolie die 11 61 Cent het Fleschje verkrijgbaar gesteld aan het llüofdDcpöt te Delft bij A BUEKÏVELÏ Az en verder uitsluileud en alleen in de onderstaande Pcpóts Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Rotterdam West wagpstraat A REIJNAARD Oostpoort C WILHELMUS Woerden A PRINS Zevenhuizen W BAKE S Gorim kem J J GROENHUIZEN Utrecht En meer bekende dópöls in ons Rijk Gouda DruV vau K Uimkiuuu J H KOK ZEUGSTRAAT wijk G n 79 heeft de eer zijnen geëerden Stndgenooten te berichten dat hij zijn winkel in IJZERWAREN heeft geopend ruim voorzien van alles wat het vak betreft verzekert hfl niets onbeproefd te zullen laten zich het in hem te schenken vertrouwen waardig te betoonen Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijii eer nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij z jn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDBUVEND Verzegelde doezen van 37 Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de hh AWaiterdam M Punt W Anuterdai t M Cléban C droog heiligewegD 821 Btiithuizen C den Boumeesler Sfeiimjk S v d Kraats Bodegraven B Versloot Delft H W de Kruijff Vetenter Gebroed Timsn Gouda h Schenk op de Hoogstraat s Gravesande W v d Boom Httustrecht K Oosterliug LeHerkerk A den Oudsten Limchoten B Kruithof Leyden i ï Terburgh Haarlem hoek Bakkersteeg Moordrecht G H Post Reeuwijk F Kaptein Rotterdam A v d Toorn Wesie Wagenst Schoonhoven A Wolff Tiel A F Faasseii Utrecht F Altena op bet Steenw over de Dou kerstr n 372 Woerden L Ruijten Zevenhuizen A Prins Het depot dezer eChte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen ije bruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij den beer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instantolijk verzocht wel attent tewillen zijn dat door ons bg niemand anders deUrbanusPillen bereid volgens het onde en echte Recept in DépSt zijn verkrijgbaar gesteld h de hierboven opgegeven Meden en plaatnen dan bij de hierbovengenoemde Vépóihnnden In eik doosje is eenbiljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Kei NEN ZooN Apothekers welke Handleekening zich ook bevindt ophet Zegellak waarmtJe de Doosjes verzegeld zijn Wg verzoeken de gebruikers indantelijk daar welop te letten en raden hun aan wel t06 te Zdenbij wien men de Doosjes Pillen haidt Alleen dieDuo jes waarin een biljet met onze Handleekening 19 zich aau te schaffen en zich te wachten vooth t gebruik van de vele namaaksels 45 WINTERDIENST lladcrstoomboot d IJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdagen s morg 7 uren Van ROTTERDAM op gelpe dagen s nam 2 uren Da jelijh Retourkaurten Zondags buiten dienst CORRESPONDENTIE Grbrfk nnu plants ilninpt oii cir iii jc oiidca tukkca vnn Hs Vorslinmi lu J C k Ie I huk wareii