Goudsche Courant, vrijdag 30 september 1870

I t iAk jXBf IMHIW iin ii ianF 1870 Vrijdag 30 Scptaber N 9Ö2 GOUDSCHE COURANT Nieuws CK AdvcrlcEticfclad veor Gouda eu ÖRistrcka De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave iu den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND Builcniandsch Overzicht Uit het Duitache lioofdkwnrlier te La Ferrièrc waar koning Wilhelm op het kasteel ran Rothschild zgn verbiyr houdl wordt de tijding uil Berlijn lievestigd dat het verslag van den heer Fuvre omtrent zijne couferentie met Bismarck niet meer dan een schijn van waatlieid liecft De qutestie van den wapeij til9liiud stand op den voorgrond DeDuitsche minister wilde zich niet verklaren over den afstand TAD grondgehied dan nailat die in beginsel was aangenomen Dit weigerde F ivie en van daar het afbreken der onderhandelingen liet is treurig te zien hoe diep de geest der on waarheid bij het Fransche Tulk is ingedrongen Om indruk te maken en den volksgeest op te winden heeft men groote woorden noodig en zelfs de edelste mannen moeten om populair Ie blijven de verachtelijksie kunstgrepen te baat nemen hun woorden kleuren en laten schitteren als vuurpijlen Vooruit gaan de zaken zeker niet in Frankrgk Wel schynen berichten uit Parijs naar Tours Ie worden overgebracht door postduiven en luchtreizigers maar tg brengen weinig ander nieuns dan gelukkige gevechien en schitterende verkenningen van kleine Fransche afdeelingen tegen talrijke Pruisische benden die groole verliezen lijden natuurlyk wapenfeiten die alleen in de verbeelding der briefschrijvers bislaan De zending van Thiers te Weenen is ook mislukt De Oostenrijksche minister heeft verklaard dat hij de beste wenschen koesterde voor Fr iiikrijks welzgn maar thans evenmin als bij liet begiii van den krijg eenigen werkzaincn invloed op den gang der gebeurtenissen kon uitoefenen Napoleon schijnt een manifest te willen nitvaurciigen aan zgn vroegere onderdanen Het zou e Brussel en Ie Londen hel licht zien en ten antwoord strekken op Favre s proclamatie Velen zijn van gevoelen ilat door hel afbreken van de vredesonderhandelingen NR i leon8 kansen rijzen men verzekert althans dat Bazaine niets van de republiek welen wil mnnr leger en stad voor zgn keizer wenscht te behtiudi n Omtrent den oorlog meldt men dal de Pruisenrerst den 2 Oclober een geregeld beleg om de sladPargs zullen slaan Dan zouilen zij 800 000 mandisponibel hebben om de operation uit te voeren Te Straatsburg zouden reeds blessen geschoten zijnvan 100 en meer meters alleen loopt men nog niel storm omdat men waclit dat de stad wel zonder opoffering van 2 a 3 duizend man zal vallen Generaal Uhirich heeft zich reeds in de citadel teruggetrokken Voorts bericht men uil f iilsruhc dal een Duitsche nfdecling uit 80 000 Pruisen en 2 i 0ilO Beieren beslaande Icgi ii ZiiidFr mkrijk w opcrcercii en per spoorHi g naar i lulhouse Belfort eii I yon wordl gezoi iloii In Diiiischland spreekt men nog veel over ile annsluiling van Hciercii aan den bond oiidi r hN naders Ie hooren oiutrcnt do zending van den l ruisisohen minister von Delbriipk Mot oiiliings door de Jvgth fit openliaar gemankte ontwerp schijnt door den luinisler lluhtnlohe gesteld doch wordt voor de legen ooidi e omslniidighcdcn die geheel anders Zijn dan in 66 en 67 ongeschikt geacht De nationale eenheid is nu eene geheel u idere dan toen Te Londen houden de werklieden en democraten meetings om van hunne sympathie voor de Franscheu en voor ile houding van Jules Favre te doen blijken Een adres aan Gladstone om pogingen aan Ie wenden lot herstel van den vrede is aangenomen Te Brussel is een spiegelgtvecht meer kon het natuurlijk niet zijn geleverd in de kamer ten voordeele van de wereldigke miichl dej pausen Belgit s regeering moest den nieu en toestand in Italië niet erkennen meenden de clericalcn De regecring heeft zich niet beslist uitgelaten maar de voorzichtigheid betracht De Belgische en Hollandsche zouaven die niet krggsgevangen zgn zullen in ééa convooi over Doilschland naar hunne haardsteden teruggebracht worden De meeste hel denmartelaars komen heelshuids terug slechts enkele zouaven zgn gedood of gewond Te Home zal Lamarmora generaal Cadorna vervangen In Oostenrijk wegen de partijen in den rijksdag ongeveer tegen elkander op Éen besluit in deze richting wordt in een volgende zitting door een besluit in genen zin vernietigd Volgens hcl laatste bericht was het voordeel aan de zijde vandeconsiiIntioneelen onder liechbauer Zgn voorstel om het adres van antwoord uit Ie stellen wegens de afwezigheid der Bohemers is met 68 legen 67 stemmen aangenomen Twee clericule boeren uit Opper Oosteiirijk stemden met hem zoodat morgen misschien ijn meerderheid weer versmolten is Veel vordert men zoodoende niet F R A N E R IJ K Het Journal Officiel van 25 dezer beval een officieel rapport van den heer Jules Favre over de onderhandelingen met V Bismnn k I ii irull blijkt dal Vül ens zijne voorstelling de overgave van Straatsburg de klip is geweest waarop het plan tot een wapensiilsland voornamelijk heeft schipbreuk geleden l avre beweert dat da Bondskanselier eerst niets van een wapenstilstand heeft willen welen maar zich vervolgens bereid verklaarde er iu toe te stemmen mits de bezetting run Straatsburg zich krijgsgevangen gaf waarop hij Favre het niet meer kon uithouden en met verontwaardiging opstond Zoo waren dus de onderhandelingen afgebroken Intnsschen verzekert Favre dat hg alles gedaan heeft voor den vrede maar dat hij bij Pruisen gesluit is op een onbedwingbare oorlogs nchligheid en veroveringslusl een slreven om Frankrijk te vernederen Hg noemt den strijd dien Frankrijk te gemoel gaat een strijd van het recht legen het geweld vnn de overmacht tegen rechtvaardigheid en vrijheid Dit laatste riekt weer sterk naar de bernchle proclaniatio van den ex keizer aan de spils der beM hiiviiig tnarcheereu e en bet verdere gelijkt weer veel meer naar Fnvre a eerste circulaire dan naar ijn uvepilc W il heeft Favre dan eigenlijk gedaan voorden vrede Niels hoegenaamd t I nog altijd hcl oude gesclireonw lucii il ons vernederen belooveii niaelilt loos maken maar men komt niet lot de i il iohie dat incn zich vi nleemocdlgcii mort en lal dil verre van cenc vernedering te ijn juist het middel is ora zich vernederingen Ie besparen Een zeer onaangenamen indruk maakt het verder in dit stuk weer met zooveel woorden te hooren spreken over de sympathieën der Europeeschc kabinetten voor Frankrgk Frankrijk dat zoodra het bleek d it zijn pogingen vruchteloos waren op hoogen loon is gaan verzekeren dat het alleen kon en alleen wilde strijden Tegenover de stelli je verklaring uit het Pruisische hoofdkwartier de bespreking van den wapenstilstand was hoofdzaak wat den afstand van grondgebied betreft daarover wilde Bismarck zich eerst nader uitlaten wanneer dal in beginsel zou zijn aangenomen lezen we in Favre s circulaire de verzekering dat Bismarck gecischt heeft den Elzas het Moezelde psrlement Metz Cliatenii Salins en Soissons Met zekere ironie kenl de bondskanselier waarbij F ivre s bewTering verbetert aan dezen Fransrhen minislcr den lof toe vui ten minste er naar te streven om de waarheid te spreken Favre komt verder in hel sink terug iioj eens terug op de trouweloosheid van PruiM ii dal boluofd had alleen tegen Napoleon en zijn leger te si rijden en niet tegeu vreedzame burgers maar nu toch luet den oorlog voortgaat Een correspondent von de Londen che Daili News hefft hel blad zegt niet hoe gelegenheid gevonden om berichten uit Parijs Ie verzenden Aan dien op geheimzinnige wgze den 20 dezer ontvangen brief onlieenen wg het volgende nik wil u niel lastigvallen met het verhaal van kleine voorpostengevechten zelfs al worden deze ract groole letters als overwinningen aangekondigd 55ij behooren tot den gewonen loop van een beleg en ge kunt ze u licht verbeelden lerwgl ge er buitendien van elders genoeg van vernemen zult Maar kunt gij u verbeeldeu d it Pargs Zondag even vroolijk was als gewoonlgk met slechts weinig vcrscliil Zelfs de Parijzenaars zelf schijnen over hunne eigene zorgeloosheid venvonilerd Darir zij hun gewone Zoudagsche wandelingen misten gelukkig met een ratelije of een dergelijk bagatel keken zij in de berenkuilen van den Jardin des Plantcs speelden r ij krijgertje in het park van Monceanx slenterden langs de kaden vcrilrongen zich op de boulevards drinkend en babbelend luisterden niet verrukking naar een man die den zang van allerlei vogels nabootst verkneukelden zich in de komische sprongen van een paar poedels o eral mannen eu vrouwen jongens eu mei jes beuzelend beuzelend beu eleiid zooals er gebeuzeld werd toen Hcrculaiium en Pompeji op het punt waren van onder de asch bedolven te worden II Bij het slandbeeld van Straatsburg alleen zag men ernst Diiar werd door den abbé Degueny een mis gezongen in de open lucht maar ovcr il elders rag men de menigte even vroolijk en opgewondfn als mmiglcn sleeJs en overal plegen te z jii Het eenige waardoor zij zich oiidersclieiilde van dia in gewone tijden was dat er nergens toilet werd gezien Nooit zijii de Parij eniiars zoo onverscliillig geweest op ilal punt als tli iiis De vluuhl der iiiaii ii de geharde Zi iiaven die bij de poging om ei iiigi limigien to verd ligen zonder een schol g do l te hebbni iii volslagen waiiurdn hcl ha i iip id Vote lieofi ecu groote opschudding tcivccg ebr iclil Velen dor Zouaven zijn pcini slcord er is rccK vi iii i hld om hen lot Vüurbcilil voor iimIi ii ii iii liet I inimp do Mars