Goudsche Courant, vrijdag 30 september 1870

1 1 JW tid 1 lil l j W III r ul X ttC f Ü l l i if I W mi i i P i i 1 ft TT l r V ll 1 llUlt inula iirhii j ff iiiip 111 Jrf JliD orJi leifiipl dood te scdiicluii Dit lieefl len gevolKn gehad dal generaal Trucliii ijii pl iii om Parj met hchulp van cell builciisliiand leger tu verdedigen opgegeven heeft en teruggekouicn is lol ijii eerale plan om hel zichzelf i v lalen verdedigen Van verschillende plaalsen komen bcrichlen in die me elkander overeenstemmen omtrent do gevoelens der Franschc bevolking ten plattenlande ten upi ichtc van den oorlog Op vele plaatsen vreesden de lieden de üuitschers niet langer van de gansche bevolking eeiier plaats was sleehts één man als vrijwilliger uilgetrokken en dat nog wel omdat hij twist lu ii gehad met zyne vrouw De be olkiiiK ten plattenlande sclirijft iemand uit die streek is inderdaad den oorlog den roem n het bloedbad moede ij gevoelen dat hun Gouvernement de schuld van een oiirichtvaardigen oorlog op lijn geweten heeft en zij zien in dat zij of zij overwinnen of geslagen worden maar weinig dank nullen ontvangen voor hol gevaar en het lijden dal zij verzocht worden tegemoet te gaan Anderen die door Hheiius Epernay en Montmirail trukken achlen het mogeIgk dat als onn de Uadslreken die thans door de Duitschcrs bezet zijn gevraagd werd of Elzas en en Lorraine afgestaan moesten worden zij Ja zou stemmen ENGELAND Met het oog op t beleg van Parijs irekt de Times een parallel tusschcn de strijdmacht dor verdedigers en die der aanvallers Nimmer zegt het Cilyblad was een zóó verbazend talrijke en gemengde bevolking in een vesting opgesloten nimmer ook beatoud er tusschen garnizoen en burgerij zulk een nauwe band welke natuurlijk de zelfstandigheid en geestkracht der soldalen verlamt Keeds nu schijnen er buitengewone dingen binnen de tvallen te zyn voorgevallen Niet uit Duilsche maar uit Praiische bronnen ueten we dat er beroeringen hebben plans gehad en dat het gemeen reeds enkele buizen van afwezigen geplunderd heeft Op die wijze moeten voor alle welgestelde inwoners de verdedigers der stad meer te ducliien zyn dan de aanvallers en de dag is misschien niet ver dat Parijs het voorbeeld van Sevres moet volgen de bcschcrniing inroepende van den buitenlandschen vijuid voor wien het thans zoo manmoeilig zijn poorien sluit Waarlijk een vreeselijke sociale oiiiliinding schijnt Frankrijk te bedreigen Frankrijk dut twee maanden geleden in hel volle bewustzijn van zijn kracht en éénheid het zwaard aangordde Kn hoe treurig steekt de verdeeldheid van ile overwonnenen af bij de kracht en orde in het heir der overwinnaars die ofschoon ze pas begonnen zijn zich tot een natie HMiiéén te sluiten reeds geschaard itaan man aan man nis een écnig lichaam bestuurd door een éénigeu geest Niet alleen stelt de Duilsche soldaat het volkomenst vertrouwen in zijn aanvoerder doch hunnerzijds deelen die aanvoerders Koning Prinsen en Hertogen in at de vermoeienissen en gevaren van den toldaat Burgers te huis krijgslieden in het veld zij streven allen sleehts naar édn doel en zijn gelijkelgk tot opofferingen en zelfverlooohening bereid Orde rn tucht matigheid gehoorzaamheid nprechihsid en plichtsbetrachting de oude Teutoonsohe deugden deze zijn t die toeer nog dan heldenmoed de overwinning aan Duitschland geschonken hebben B E L O I E Na de aangevraagde buitengewone credieten te hebben toegestaan hebben de Kamer en de Senaat hunne korte zitting gesloten In den Senaat hadden interpellntién plaats die gericht waren tegen den inval der Italianen ii Komc Het Ministerie heeft geantwoord dat België als neutrale Mogendheid uiets daarmede te maken had Zieilaar de onverschilligheid waarmede het Ultramoniaansche Ministerie den val des pausen begroet Verbeeld n eens dat de liberalen nog aan het bewind waren en even als de heer d Aiielhan op de interpellatie van den heer Solvyns geantwoord hadden Men zou die liberalen minst genomen voor vrijdenkers revolutionairen en iodlooclieniiars uitgescholden hebben I De val van het Horeldlijlt gezag des Pausen geeft een vreeselijken sl ig aan onze clericalen te meer daar hunne belangen ook zeer benadeeld waren door het uilroepen van do Rcpiibliel in Frankrijk Eeeils zijn sporen waar Ie nemen van een terugkeer tot gematigde liberale beginselen De heer Dolez b v de gewezen president van de kiimer der afgevi ardig len is candidmit gesteld voor het lidmaatschap van den senaat en zal zonder twijfel met gruote meerderheid wiirden verkozen Men ziet daarin den eerstrn stap om op nieuw het regeeringsbeleid ic huldigen aar iiUi Belgió sinds S l jaren zooveel ge luk en vooripoed te danken had BINNENLAND OOUDX 2 J Ski temiier Bij kon besluit zijn herbenoemd lot burgemeester van Jleeuwijk F H liul us Brack secretaris dier gemeente en lot bvirgeinoesler van Wuddinxveen ü W C van Dort Kroon Zaterdag 11 is door eene commissie uit de eerste kamer het door die kamer vaitgesteide adres ter beantwoording der troonrede aan M den koning uaiigeUoueu i ti heeft daarop net volgende canivioorilt lk verzoek u aan de eersie kamer mijnen dank te betuigen voor haar adres van antwoord en li iar te vcr ekoren dat het mij unngenaam was daaruit bij vernieuwing hare bereidvaardigheid te vernemen tot volvoering van de gewichtige laak die ij ihaiis wederom te vervullen zal hebben Bij de voortzetting der beraadslagingen in de tweede kamer over bet adres van antwoord op de troonrede beeft Dinsdag de heer Saaymans Vader een amendement op 5 voorgesteld In plaats van Met ingenomenheid vernamen wij dat het onderwijs in sieeds wijderen kring ziiden van beschaving en welvaart verspreidt wilde hij deze j doen luiden Met ingenoaieuheid vernemen wij dut de regeering zich bevlgtigt het volk onderwijs te verbeteren met den wensch dat hetzelve alzuo door het verspreiden van begrippen van vulksbeschaving dieiistba ir zal worden aan de ueWaiirl des volks De voorspeller lichte de strekking van dit voorstel toe het oiiderwys zoo als liel ihaus is kau naar zijn meen ing geen zaden van beschaving en welvaart verspreiden llij wil alleen verspreiding van de ware begrippen van beschaving die op waarheid op Gods woord en op het Christendom berusleii Dh heer Jonckbloel bestreed uit naam der commissie van ledaclie hei voorstel Het was noch duidelijk noch verstaanbaar Verder wordt dit amendement vooral door de geestverwanten van den heer Saayinans Vador bestreden De heereu v Nispen V liyiideu v Loon en v Calwjrck voeren daartegen het woord en de eenige slem die vóór t amendement van den heer Vader wordt uitgebracht was de stem van den heer Vader zelf Alle overige stemmen tiy stemden er tegen De voorgestelde redactie werd vervolgens goedgekeurd mei 68 tegen 2 stemmen Bij de heer Saaymans Vader voegde zich nu de heer vau Loon die lu de troonrede alleen van t openbaar onderwys inetdiiig vond gemaiikt en dus ook het antwoord alleen daarop doelt De heer v Loon bleef daarby hoewel de minisier liem verzekerde dat aan elk onderwijs zoowel openbaar als bgzouder was gedacht bij het sameiistellan dur troonrede Bij § 8 justitie had eene zeer belaugfijke discussie plaats De heer v Houten had namelijk voorgesteld daaraan toe te voegeu Hieronder behaaren voordruohleu betrelfende de hervorming van ons rechtswezen Deze zullen iiogthaus up andere grondsUgen behooren te rusten dun de in het vorige zittingjaar aangebodene De voorsteller verklaarde uitdrukkelijk dat zyo amendement eene politieke strekking had en uitging van de gedachte d it de minister van justitie de noudige kracht mistie om dat werk te volbrengen en dus want dit volgl er noodwendig uit al werd l ook niet gcMjd moest af rcden Van verscliillende zijden werd htt voorsiel bestreden nitt omdat de wensch van den heer v Houten niet gedeeld erd maar omdat de vorm waarin zij werd iiilgeilrukl de bevoegdheid der kamer overschreed e minister van justitie heeftop eene bepa ilde vraag om spoedige indiening der rechterlijke organisatie geantwoord dat zoolang de grondwetielijke bepaling niet is uitgevoerd op lederen minister den plicht rust zoodanig ondervtcrp iii lu fieiien De heer v Houten eindigde met zijn vourslel in te trekken omdat gemis aan debat en gemis aan ifdoend antwoord van den minisier hein daartoe d ungen Het geheelc adres is ten sluiie aangenuiuen met 115 tegen 6 stemmen Het zal den koning door eene commissie worden aangeboden Het adres is nu van den volgenden inhoud Sire 1 Is het allijd een plechtig oogenblik als de Koning spreekt lol de vertegenwoordigers van hel Nederlandsclie Volk in de ernstige dagen die wijbeleven luisterden met verdubbelde aandacht naarUw Küiiinklijk woord Bij den aanvang barer uerkzaainhrden gevoeld de Tneode Kamer dor Stalen Geiioraal zich gedrongen aan Uwe Majesteit de belulging barer hulde aan te bieden 2 Dankbaar erkennen wij dat ons dierbaar vaderLind rust en vrede geniet tcwijl een groot deelvan Europ i geteisterd wordt door een bluedigen krijg VVy waardecren ract Uwe Majesteit ten volle den vaderlandscheu volksgeest die zich in de jongst ver loopen maanilon zoo algemeen openbaarde die voorzeker den bechlsien waarborg vormt voor het behoud van ons zelfstundig volkbeslann Verecnigeu wij ons dus ook gaarne met den lof door Uwe Majesteit geschonken aan hen die te wapen snelden met niet geringere vdldocning zagen wij vertegenwoordigers van een vredelievend volk er op gewezen hoe de opofferende hulpvaardigheid vau Nederlands ingezetenen op nieuw heeft uitgeblonken in het verzachten van het leed door den oorlog teweeg gebracht i Aangenaam was hel der kamer te vernemen dat geenerlei stoornis is gebracht in onze vriendsonappelijke betrekkingtu n idt v s d edei en dal de oorlogvoerenden on e onzijdigheid niet slechts hebben erkend en geëerbiedigd maar ook welwillend hebben medegewerkt om elke moeilijkheid uit den weg te ruimen Met bijzonder genoegen zagen wy dat Uwe Majesteit heeft besloten tot het huiswaarts zenden der buitengewoon byeengeroepen lichtingen Het verheugt ons dat ten gevolge van den loop der gebeurtenissen geen buitengewone maatregelen meer schijnen te worden gevorderd i Wij verblijden ons Sire dat hoewel sommige takken vnn nijverheid door den oorlog worden gedrukt de nlgemcene toestand dea ryks alleszins bevredigend is 6 Met ingenomenheid vernamen wij dat het onderwijs in steeds wijderen kring zadeu van beschaving en welvaart verspreidt Uwer Majesteits verklaring omtrent den toestand onzer geldmiddelen wekte onze levendige belangstelling De koloniën en overzeescbs bezittingen vanhet rijk liggen ons na aan het hart Met nauwgezetheid zullen wij de haar betreffende byzonderhedcnoverwegen vervat in het reeds by ons ingediendverslag terwijl wij de nadere regeling der kolonialeaangelegenheden waarvoor in het afgeloopen zittingjaar de grondslagen door de wetgevende macht zyuvastgesteld met vcrlangeu te gemuet zien VVy zyn bereid Sire onze onverdeelde aandacht te wijilen aan alle wetsvoorstellen die aan ons onderzoek zullen worden ouderworpeu zon el die welke in de vorige zitting onalgcdaan bleven als de zoodanige wier aanbieding wy bovendien mogen verwachten 9 Ook onze innige wensch is het Sire I dat het grondwettig gemeen overleg rijke vruchten drage voor het vaderland dat Gods zegen ruste op ons werk De staatsbegrooting voor 1871 laat zich eeniger mate kennen uit de volgende recapitulatie Uoa dstukken Geraumd voor Toet ettatin voor f 1 7I 1870 1 Huisdtskooiags 750 000 00 f 750 000 00 II Dohoogecoll ttaat CU liut ka biuettleskoiiiiigs tl 112 008 00 805 442 00 III Dep van buitetil zakcu 616 765 00 603 041 110 IVa Dep V justitin 3 48ll 93S l 0 3 516 768 00 IV4 It n tl nfil r k eerea CDU 599 73 090 476 73 V Dep V biaaci 1 ziikea II 19 390 788 23 II 20 286 301 73 VI Dep V lliuri ie 8 8U2 2l 2 t0 8 641 518 96 Vllo Nation scliuld II 28 585 11 6 36 28 203 143 49 Vlli Uep V Sn tl 15 9411 219 75 1 15 409 706 00 VIlc 1 1 afd herv eerediciist 1 755 183 00 1 758 117 00 Vin Dep V oorlog II U 018 000 1 0 18 542 546 00 IX II II kolon 1842 117 775 1 756 488 40 Oüvoorz uitg Totaal II bO OOO OO 50 000 00 f 90 426 423 30 f I00 9l2 63ll 31i zijnde mindir f 4 480 207 01 waarbij in aanmt rking klimt dat alleen de lorliooging voor oorlog in 1870 ail 4 millioen vuur l is vervallen Wet op de middelen Deze is gesplitst in iHie ontwerpen I ile middelen als volgens o Mionte 2 de aanvulling duur lrcni ig en inkomstenlicl isting liet eerste beloopt S i 7C4 l93 5ü Het tweede bestemd tot aanvulling a uit de opt ioiigst eciier geldleening volgens nader by da wet vasttestellen bepalingen ƒ 8 000 000 00 b de opbrengst van de belasting op de inkomsten tot een bedrag van 4 millioen daaronder begrepen het bedrag van het patentrecht voor zoover dit door eene algeineene bolasling op de inkomsten zal worden vervangen ƒ 4 000 100 Ingeval die paleiitbelasling niet 1 Mei wordi opgelieven moet dus het verder bedrag van 1871 nil le inkomslen belasling gevonden worden waarduiir het gezamenlijk b fdrag der middelen gelijk wordt iian dat der uitgaven namelijk ƒ Uü 42li 42 30 Den 1 11 werd te Anislerdara in het lokaal Je Kursebuuui Kalverslraai bij den Dam eene vergadering gehouden van de ledeii oprichters der Algo meeneVrede Verceniging D i iriii zijn do statuten goedgekeurd Het voorloopig ücaluur is totdefiui Cliw r 1 1 i iJ uwijitl f It ili ir jtHl tal topwii = p r tal lMlll tlllll fc l t sitil k m t p l 1 t P illt loiiiiiiiffwit iiu n f r a niti iloii dl nmifi Ml iiij p Dl twnliüiK liiiiut m dl Uk ii c m è pipll igiif lal t p Os lil dgiilni il iUNk i igns lK p nil loil m lé iib tdnili Mijiii tKi kjiliif m msKi ij fifa An IJ III liti loiiu uti i Ji f igec illlSl IlilllJ IW dKllifl IsJs p 55ip f i ir ♦ 1 Wib ii i in li i J i ill kk ii 1 S Ml iii t i S r W S Hf 2 tl l I V ti t n llll il J lt Gi N S iiii i 1 i i It s V ï