Goudsche Courant, vrijdag 30 september 1870

BrUSSel 2S Sepl De spoorwegdinnst aan gene zijde van het dorp iMomiguics ilciicgouwin is gestaakt Kr loopt een gerucht dat de miliciens die naar huis gezonden zijn weder npgeroepcn zullen worde Gisteren hcefi de heer Itoi liussen Neilerl gezant den koning zijne geloofsbrieven overhandigd iinMi opci ri vormt slann ook gaa honkea liet gerir ligers VBU lie opoi Mgczetene ii hlen a lit I der kat gebracht met andc li ii onze I geeerbie cvverkt om Ibaarde die vóórboor h t behoud e met den lof n hen die ie ere voldoening en Tredelievend Irende hulpvnarop nieuw heeft het leed door Ier te vernemen n onze vriendIe mogendheden izijü he met igd maar ook like moeilgkheid n zager wij dat Uwe Mahet huiswiarls zenden der pen lichtinrien Het verheugt len loop Br geheurtenissen trcgelen neer achyuen te 19 Sirel dit hoewel somcid door dtp oorlog warden I lustaud dl a ryka allesziua ill vernnnr leren kriof ipreidt V rklaring wekte o crzeesclta n wg dat het zaden vao be imtrent den toeie levendige be betiltingen van I het bai Met nauwge betreffeot i bgzonderheilen reeds b ont ingediend a lere regel ng der koloniale r in hel at eloopen ziltingr de wetgt ende macht zgu en te geinc il zien onze onv rdeetde aandacht orslellen die aan ons on ouderHorj U zooviel die tuig oiiafgi laan bleven als l iediug w bovendien mo nensch 1 jverleg jds zegen het Sire dat rykB Trachten drage I uateop ouB werk zich eeniger ilulatie or 1871 l eii le reo nat luaixi voor Toéffetlaun voor 1870 riü 000 00 ƒ 760 U00 0O 12 003 00 IB 765 00 MI 9HS ilO lü JtlU 73 Mi 78S 3S 12 21 2 16 ri 5 i ü 38 jUl 21 J 75 55 1S3 00 ISUOO IO t2 117 77 nii i i 0 Mü I2 l05 ül waai ii iiig v0 1 18 vrri leien Il niiilde I X il uur li ei I otipt 8 lol aaiivu I llijf volg II eM ƒ 8 01 t ig op de iKuirüiiiler M voor zoo dl iiikotnsit geval di 1 i H M moe e iiikoiiistei rl gi am lil dat dei 805 442 00 503 041 00 3 615 788 00 690 470 73 20 286 301 73 8 841 518 96 28 203 143 49 16 409 760 00 1 758 117 00 18 542 5 15 00 1 750 488 40 50 000 00 I 100 912 630 31 ij in aanmerking oorlog in 187U illen i ie is gesplitst II als volgens geag en iiikomsten 7C i l93 öü ing a uil de 18 nader bij de n OOO OÜ b de II komsten tot een legrcpen hel beer dit door ecne I zal worde vcrpatentbelusling dus het verder belasting gevonilijk b drng der uitgaven name nislcrilam liij den U ili ii op li urii het lokaal de am eeuu vergaiihters der Algeij du slaluten üopif bes uur is toldcfiui lief bestuur benoemd Weldra zal cchlor eenc nlgemceni vergadering van leden worden opgeroepen om tot de benoeming van zeven nieuwe bestuursleden over te gaan Wij lalen hier een uittreksel volgen der slaluten die aan de goedkeuring des konings zullen worden onderworpen Art 1 Ue verreniging zal beslaan onder deu naam van AlgemeeneVrede vereeniging en gevestigd zijn te Amsterdam Art 2 Du vereeniging wordt gerekend te zyn opgericht op den 7 Sept 1870 eu wordt aangegaan voor den tyd va 25 jaren A t 4 Zoodra het aantal leden der v o inig T tot honderd leden zal jn geklommen zal het hoofdbestuur tot twaalf leden worden aangevuld Art 0 L e vereeniging beslaat uil 1 Leden personen beider geslacht den ouderdom van achttien jaren bereikt hebbende 2 Pupillen mede personen beider geslacht doch alleen vsn den leeftijd van veertien tol achttien jaren 3 Dooiiteurs en donatrices Er kunnen eere leden benoemd worden De leden verplichien zich door de aanvaarding van hel lidmaalsohap zich naar deze slatulen e naar de huishoudelijke regleraenlen Ie uilen gedragen en door daad woord en geschrift de beginselen der vereeniging naar vennogen voor ie staan eu te verbreiden Men wordt lid door te verkl iren dat men zich onderwerpt aan deze statuten en verbindt zich tot wederopzeggrngs toe Indien die op egging niet TÓur den eersten Juli is geschied wordt men geacht zich voor het volgend vereenigingsjaar op nieuw te hebben verbonden Arl 8 De contributie Uiept ver hel gebeele vereenigingsjaar en wordt bij den aaiivnng daarvan door den penningmeester per kwitantie ingevorderd Deze kwitantie geldt nis bewijs van lidmaatschap en van toegang tot nlle algemeene vergaderingen Alle coiitrihurrrenden ontvangen de geschriften welke door de vereeniging worden uitgegeven De contributie bedraagt voor de leden een gulden en voor de pupillen vijfiig eent per jaar Urn als duiiatenr of douairi e te worden aangemerkt moet men zich verbinden lol eenejaarlijksche bijdrage van minsten vijf gulden Art 13 Tot het vormen eeiier afdeeling worden minstens twintig stemgerechtigde leden gevorderd De nfdeelingen verkiezen haar eigen bestuur en richlen zich in naar haar eigen huisboudelyk reglement dat door het hoofdbestuur moet zijn goedgekeurd De helft der ontvangsten van de nfdeelingen wordt in de kas van den nlgemeenen peuningmeeater gestort De afdeelingen kunnen zich door twee afgevaardigden leden der afdeeling op de algemeene vergaderingen doen vertegenwoordigen en zullen de afgevaardigden te dien einde moeten voorzien van een lastbrief waarin het aantal stemgerechtigde leden der afileeling is vermeld Indien de afdeeling vgflig of minder leden telt hebben de afgevaardigdeu recht op een stem en voor iedere vijftig leden daarboven weder ëcn slem zoodanig echter dal niet meer dan zes stemmen voor één afdeeling kunnen worden uitgebracht Arl 16 Bij ontbinding der vereeniging hetzij dour bereiking van hel doel hetzij om andere redenen zullen na likwidalie de overblijvende gelden geheel worden bestemd lol een of ander weldadig doel in eenc algemeene vergadering van de leden der vereeniging aan Ie wijzen en wel bij voorkeur ten behoeve van zoodanige Nederl maatschappij of vereeniging die zich ten doel stelt het lot van hen te verzachten die in den oorlog verminkt of door oorlog ongelukkig zijn geworden Wij herinneren voorls dal hel doel der vereeniging is nmet nlle middelen ilie binnen haar bereik en niet in strijd ij met de openbare orde en de wetten des lands al die maatregelen voor Ie taan welke kunnen strekken Ier bevordering van den wereldvrede en mede te werken waar anderen in gelijken zin handelen terwijl men slechts aan een der secretarissen de lieeren A J Kroese Vijzelgracht AA 83 en H F Bodeman Spuistraat bij de Torensteeg G 112 zijn naamkaartje franco per post voor iVn cent behoeft te zenden en builen op het adres te schrijven wat men worden wil om als loegelreden te worden aangemerkt Evreux 27 Sept Pnniouliero berichten uit Parijs van den 25stcn zeggen dat i de gevechten gcflnrende de laatste dagen de Duilsehers 20 Ü0Ü man verloren hebben alsmede 10 kanonnen en 2 miirailicuses Brieven bij Pruisen gevonden constateeren dat zij zeer ontmoedigd zyn Zij zijn bedrogen Men had hun wijs gemaakt dat Purgs geen tegenstand zou bieden en dat de stad de poorten zou openen De houding der Parysche bevolking is uiistekend zij is besloten zioh tot het uiterale te verdedigen Londen 28 Sept De Tme bevat een brie van baron S von Pranokh minister van oorlog in B s V srin i y weoenegi een nriei van den heer Fitz James en constateert dat het dorp Bazeilles is in brand gestoken omdat de nationale garde op de doctoren schoot en de gewonden verbrandde De Times houdt vol dat Engeland veel doet in het belang van Frankrijk Door bemiddeling van lord Lyons is de Fransche republiek feitelijk erkend omdat deze gezant directe relatiën onderhoudt met Cremieux Het blad meeut ecbler dat indien Engeland had geprolesicerd tegen den aanval tegen Duitschland en keizer waarechijnlyk den oorlog niet zou hebben begonnen Berlijn 28 Sept Dei rop Corre zegt Frankrijk kan niet meer hopen zijne nederlagen in overwinningen ie veranderen De voorlzelliiig van den oorlog lot dal doel i vruchteloos derhalve is het voor Frankrijk raadzaam aan bet bloeilvergielen een einde Ie maken Graaf Bismarck heeft verklaard welke eisehen Duilschlaml daartoe onvoorwaardelyk moei slellen en Frankryk heeft dus loe te zien dat die eischen bij het vreilestractaat niet grooler worden Geheel Duitschland zal jegens de bevolking der thans herkregen Duitsche stad Straatsburg de beste gezindheid aan den dag leggen Mundolsheim 28 Sept machh 2 ure Ojjicieel bericht e oapitulaiie van Straatsburg is met den luit kul Lfsc yiiski gesloten Bij ilcze overgave hebben 451 oHioiiren en 17 000 manschappen met inbegrip der nationale garde de wapens iiedergelegd Ten 8 ure zullen de puurlen duor de onzen bezet worde Tours 28 Sept Volgens een brief dd 25 jl heerschl te Parijs een verbazende geestdrift gedraagt de garde mobile zich bewonderenswaardig en zyn alle partijen eenstemmig voor een krachtige verdediging üp den avond van den 2tisten was Orleans ontruimd maar nog niet door de Pruisen bezet Kr lgjOWatZ 28 Sepl Pe Skupschiiia is door het regentschap geopend In de troonrede ivcnl geconstateerd dat Servië vooruilgcgaan de finanrie le toestand gunstig het leger versterkten dcvulks t r i i orde is Tevens werd aangekondigd eene reguling der verhouding lot de vreemde mogeudhrden en van den vrgen handel Berlijn 28 Sept Volgens oflicieele mededeelingen is hel bericht eeuigen tyd geleden in du dagbladen vermeld omtrent een gevecht in de Roods Zee en de verovering van de Noord Duitsche korvet Uerlha door een Fransch fregat een verzinsel l e knrvet is sedert haar vertrek naar de Chineesche Zee zelfs niet in de nabijheid der Iloode Zee geweest De onderhandelingen te Muncheu met den heer Dellinick zijn geëindigd De Elzas en Lotharingen zullen als landen behourende tot den Duitschen bond onder het onmiddelijk bestuur vnn het bondsbestuur geplaatst voorloopig van de militaire wetgeving vrijgesteld en door eeiie commissie in het parlement vertegenwoordigd worden Door de verovering van Straatsburg ziju aaiini rkelijkc krachten beschikbaar geworden om den Boven Elzas te zuiveren van de vrywillige scherpschutters Florence 2S Sept Part telegram De komst van Ie Itomeinsehc deputatie welke den koning de uilslag van de volksslemming zal mededeelen wordt in het begin van October alhier verwacht Den 16 zal het parlement bijeenkomen om den uilslag Ie ralificeeren en te stemmen over de keuze van Kome tot hoofdstad Den 18 zal de koning zijn plechtigcn intocht houden Hy zal in het paleis van hel Quirinaal zijn introk nemen en tijdens zjju verblijf de stad tol zijn resident proclnmeercn Brussel 28 Sept De Ilcho du l arlemmt behelst een telegram uit Ferrières van den 27sle volgens hetwelk uit de mobile gardes van het l arijsche legerlrocpen van 10 a 80 man deserleeren 200 zouden gefusilleerd zijn wegens insubordinatie Wiesbaden 2S Sept Mac Maho is met zijn vroniv heden middag hier aangekomen INGEZONDEN Aan de Kedaclie van de Joudsche Courant Mijn iecr le lledmieur Ken vryzinnig belangstellend lid der kerk tchrijft in uw Nommer van 23 Sept dat niet het feit van Iraclcmentsverhooging der predikanten door HH Kerkvoogden en Notabelen hem heeft bevreemd maar wil de grond waarop het steunde de gunstige toestand van de finaneien der gemeente Ik ben hem dankbaar voor de erkentenis van hetgeen hem niet verwonderde met zulke leden der gemeente is discussie mogelyk Er blijft dus alleen over om met hem te preken over den toestand van de financiën der gemeenle die door HH Kerkvoogden en Notabelen gunstig door hem echter niet gunstig genoemd wordt om drieërlei redenen Vooreerst wegens de Rijkssubsidie voor het onderhond der kerkglazen Het ia beitend dai die kertglazen voorwerpen zijn van kunst de roem van Gouda en leven een sieraad van Nederland In diep verval geraakt en door het verteerde lood in gevaar om door eiken storm te worden beschadigd of vernietigd was niet onderhoud maar geheele verlooding uoodig geworden en tot die verlooding der kerkglazen als voorwerpen van kunst en geheel buiten de eerediensl om ontvangen kerkvoogden van rykswege eene tegemoetkoming maar niet langer dan het groole werk der reparatie duurt Zulk soort van tegemoetkoming voor kunstvoorwerpen in kerken word n van rijkswege ook elders gegeven onder anderen aan de prachtige Si Janskerk Ie s llertogeiibosch gelijk ik meen zonder dat men daarom de financiën der gemeente als ongunstig beschouwde In de tKeede plaats worden de fiOGO aangevoerd die nog afgelost moeien worden van eene gedane leening Het is zoo de kerk heeft nog 4000 schuld voortspruitende uit de geheele vertimmering maar tij is in slaat die schuld af te lossen binnen den bepaalden lijd of althans in overeenstemming met de nog overige obligatiehonders en dat zonder verder de gemeente meer te bezwaren dan zy nu reeds bezwaard is De kerk is gelyk aan een huisvader die geld heeft opgenomen maar verretveg het grootste deel heeft afgelost en wiens zaken zóó staan dat hy geen bezwaar heeft om aan zijne verpliglingen Ie voldoen indien zijne zonen en dochieren het hem niet moeijelijk maken maar vrede houden onder elkander en Vader toestand niel brengen in miscrediet Eu eindelijk de hoofdelyke omslag Mijnheer de RedacleurI het hooge woord moet er uit die is een straf maar een welverdiende straf voor de geringe halve of hecle centsgiften in het kerkezakje De collecte voor de kerk is zóó weinig dat het is als of het kerkgebouw zich rel f wel kan uiiderhonden Indien de gemeenteleden en allen die Ier kerke komen hunne kleine gift verdubbelden dan ware er geen kerkelyk omslag meer vau noode De weg staat aan de gemeente open om zicli vnn dien hoofdelijken omslag te oniliefTen die toch eigenlgk al eer gering is in vergelyking van imlere gemeenten Maar het bezwaar legen den boofdelyken omslag heeft op de Iractementyverhooging geene de minste betrekking Zy zou er dan betrekking op hebben wanneer om het tractemcnl te verhoogen ook de hoofdelijke omslag verhoogd moest worden En dit is geenszins het geval Overigens wensch ik van harte dat de geruchten van oorlogen in de strydeiide kerk op narde het woord vuii haren Heer niet v rdoüve Zalig lijn de vredemaltera want ijj sullen Goda kinderen genaamd Korde M A G VORSTMAN Jiustend Predikant Uittreksel uit do Memorie van toelichting op den staal van begrooting der Ink en Uitg van de Gem Gouda v r de dienst van 1871 Vervolg Hoofdstuk 3 83 I Voor den pust onderhoud van huizeu enz wordt 1700 meer uilgetrokkeu dan bij de vorige begroeiing daarvan is bestemd voor h bouwen van twee huisjes voor de wachters aan du Kleiwegs en aan de Jan Kallen of Bleekers brug 1200 terwijl buitengewone reparutiën a in deaschsi liunr de bank van leening en hetgebniiw v in de werkinrigting almede totdie verlioogiiig aanleiding geven Behalve bovenvermelde som wordt uit het vuoigedragene cijfer beschikbaar gesteld voor het onderhoud Van de Armkamer 100 I Asrhschiiur het maken V nieuwe goten daaronder begrepen 420 1 n Bank van leeniiig met inbegripvan het van builen verwen en devernieuwing van eenige ramen en goten 750 het BcBledcliiighuis voor kinderen ZOO den Bonk muien 30 het iasthuis 200 Oude Vrouwenhuis 140