Goudsche Courant, vrijdag 30 september 1870

X WWl ii P mm Èj fi met ff II gi 1 oiiw gfiiaiinid II Vrli Lfgi 20Ü It Ie Kiinloniinlc ppv ingcnis 60 II Kerkliunjea ff 20 Korenbeurs on Visclimnrkt ff 60 liet l rovcnierslitiis ff 200 II Socititeitsliuis II 100 II Slnil8liiDniermiign yn en wooiih II 2 0 II crn gcliouw op ie ciipstmiit a 50 oor den lol pii coromissarishuizen als iian Ie Ilaaslrecliischo brug JJasel hnvensluis Moordrechtsche sluis en Commiesbuisjes ff 130 Voo r do Torens sno 1 lï oag ff 70 II ff Werkinrigling dftnronder begrepen het maken van nieuv e ramen en goleii n n liet pebouw bestemd tot lerbhjl viin hen lie laiinu ook deu uiicbt door breugen ff 4fi0 II hel Sloombooleiifeer II W II de buicjes up den Turfsingel ff 30 5000 84 2 De pott onderhoud vnn het jiiagpnd langs de Gouwe met de dunrbij behoorcnde ucrken is met f 5000 verrjiuderil ilet voorgedragen cyfer wordt voMoende geacht om de daaruit te doeiie uitgaven te besirgden nl ou vele erken waarvan de kosten vroeger bekostifid uu dc cn post thans behaoren te norden gekueirn uit den post Onderhoud van havens vnarlen en voorkuinende onder volgn 7 De te doeiie uitgaven beslaan in a hel onderhoud van het jaagpad de schoeijingenen bruggen alsmede voor het uitdiepen van de Gouwe 2500 b voor het vernieuwen van de j igcrsslnl aan de Goudsche sluis onder de gemeente Alphen 1600 4000 SS 3 De kosten uegeiis het onderhoud der eigendommen in dit artikel bedoeld zyn met 220 verhoogd noodi om de erken ni goeden staat te huudeu Uit de voorgedragen som worden bestreden de kosten van onderhoud van het Amslerdamsche en Ooudsche r pad en vanden Zwarten weg SOO Tan het Reeungksphe Verlaat en vcriiieu n ing van een gedeelte schorgiiig aldaar 200 van de gebouwen en aan het Amslerdamsche en Uoudscbe rypad en aan deGoudsche sluis n 150 van de schietbaan n 650 ƒ 1800 90 8 De post kosten van invordering van het gabelgeld voor h t bevarni van de rivier do Gouwe i verminderd met 500 iynde dit het bedrag der bezoldiging van den ganrdernieesler aan het kantoor nabg de Mallegatsluis hetwelk ii orergebragt naar den post belooning van siuiswarhters en art 11 der 1 nfdetlingvan liuofdstuk i volgn 52 De niiga en uit de en post te bestrijden ngn de volgende 500 312 a Je bezoldiging van 1 giiardcrmeester h die van den boomsluiter 15 150 40 c de percenisgewg e belüoiiing vnn den gaarder aan de Goudsche sluis onder Alphen i de kosten van registers e kosten vau vuur en lirhiin de kantoren 1017 92 10 Het alhier nilgetrokkcn cgfer groot ƒ 26717 81 is en nieuwc post ter voldoening van j van het aan de besiurcn der langs de Gouwe gelegen polders topge egd subsidie ml 100871 25 voorde kusirn van hersirl der Gouwrkaden en ulks overeenkomstig de r adsliesluiteu van 10 January en 9 Julij 1870 MARKTBERICHTEN Oouda 29 Sept Bij weinig handel bleven de prgzen als in de vurige week Tarwe jarige Zfi u i clie 10 75 a 11 30 mindere y 9 80 Tl ƒ HHiO Nieuwe 10 30 A 11 mindere 9 ii 10 Kogge jarige ƒ 7 30 a 8 Nieuwe J 1 a j lO mindere f 26 a 75 Gerst winKry ti 21 i i 7 duo zomer y 5 75 a 6 20 f gkni le ƒ 5 a ƒ 5 50 Ha er korlcy 3 85 n 5 inge ƒ i io a 1 30 VoererwlPiiy 7 45 a y 7 85 Nieuw llcniii p nad 8 50 2h Sipt Kaasmarkt Aangevoird 201 pnrlgiii kans prgïen 2 j a ƒ 27 crslc kwalilfiiy 7 nf iW 29 Sept De vrifniaikt nel uirt goeilen aanvoer maar met einig handel veile schapen vlug varkens en biggen traag te verkoopen ïocboter ƒ 1 44 a ƒ 1 54 Weiboter 1 24 n I 34 Burgerlijke Stand iHKiiifN 25 Sopt Luoin oudi ia II Krocdcrs rn I PuLjl 27 itartholomi u oiiikr 1 Tcijgcaian cii C F S IiiirluinHu OartliüluaiLiis Curntlis ouders I StolwgkCl 11 Moirrnini 0 natll Jl il Sipt J llnppol 1 in 27 A Meijer 5 m 28 V P Kopptstliaar H w i lil wil 28 iitfiX L Schinkel en iM cn iler Kint I t U Vugt J W vnn Hgl u L I Kulji eia ADV£RT£NTI£N ll VEERTIGJARIGE p i EGHTYERESHiGINGI gïj VAN M LAMBEBTUS JASPERS ELISABETH LINTSEN Uit Dankbaarheid o fA Gouda 2 i September 1870 Voor de vele bewjjzen van deelneming bij gelegenheid van ons huwelijk ondervonden betuigen wij onzen hartelijkeu dunk J J VERUlilEö J W F VERDKIES VAN Vüot Goui 29 September 1870 De COMMISSIE ter ondersteuning van de huisgezinnen der militairen die voor don krijgsdienst zijn uitgetrokken en thans weder uieerendeels zijn huiswaarts gekeerd heeft de eer zich bij deze tot hare Stadgenooten te wenden Zij doet het met opregten dank voor de ruime bijdragen haar tot dat einde verstrekt Dele bedroegen mets uHuder dan aan giften in eens ƒ 316 90 aan wekeljjksche toelagen 390 3G Te zaraen ƒ 707 26 meer dan voldoende om gedurende den tijd dat dit noodig vas in haar bjj naauv eurig onderzoek geblekene behoeften van riet en reeriiff 44 huisgezinnen te voorzien en hiermede nog eenigen tijd voort te gaan bij enkelen van welke haar dit nog verder blijken zal noodig te blijven Het haar dan nog resteerende batige saldo stelt zij zich voor voorloopig in de hier be tiuinde spaarbank te plaatsen om indien noodig later tot hetzelfde doel aan te wenden of y oo niet aaraan na eenig verloop van tijd eeue bestemming in den geest der schenkers te geven Niet twijfelende of het een en ander zal de goedkeuring van het Goudsche publiek wegdragen en erkentelijk voor het in haar gestelde vertrouwen noemt zij zich De COMMISSIE Aoornoemd Namens haar SCIIBLTEMA Voordtter Vav DIKIIEN Snre iimP iim ii inees er Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Honda zal in den loop der maand October aanstaande aanbesteden de levering en uitdoeliiig van plus minus 150 000 stuks goede HAGGEHTURF voor den aniistiiaMdcn winter Voor de belaiigliebbi iiilcii liggen de c mditiëii Donderdag den O tolMT e k in do AriiiKaiin r ter Ic ing lii t Burgerlijk Armbestuur Dl Siiiitiirii l e Viini illi i W POST DRO ST A KOMl il lN Sociëteit Ons Genoegen Op ZONDAG 2 OCTOBER 1870 des namiddags ten 5 uur i § H S i 1 n door do DD SCHUTTERIJ en het opstijgen eener VRIJ ENTREE voor HH LEDEN hunne DAMES en KINDEREN De Oudergeteekende gelezen hebbende het door den heer Mr J H van GENNEP ingezonden artikel voorkomende in N 951 der Gouihehe Courant brengt bij deze ter algeraeene konnis dat dit onderwerp en het daarop te geven antwoord zal behandeld worden in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering van Kerkvoogden en Notabelen DE GRAVE KerkvoogdVoorzitter GouBA 29 Sept 1870 Verkooping van Meubelen enz op DINGSDAG den 4 OCTOBER 1870 des morgens ten 9 ure vóór en in het huis B 195 aan de Westhaven te Gouda zijnde het vroegere Postkantoor waaronder ook bchoorcn STOELEN KUSSENS gevuld met Paardenhaar en 3 antieke ZANGBORDBN afkomstig van de oude Remoustrantsche Kerk te Gouda Alles daags te voren te zien van s morgens 9 12 en s middags van 2 4 uren Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den deurwaarder B H van de WERVE Openbare Verliooping aan de TAN KATTEN of BLEEKBRSBRUG te Gmiila op VRIJDAG den 30 SEPTEMBER 1870 des voormiddags ten 9 ure bestaande in Directie met Bazenkeet en Kalkloods lang 19 breed 5 20 hoog 4 50 meters Driebeens Heistelling lang 21 meters met loopers en oogen Dertien bands Tonmolen met raam liggend Wind Bascule met gewichten Eiken en Dennen Balken Heipalen 7 bjj 28 centimeters en andere Platen Planken Ribben vim diverse lengten Breek en Metselgereedschappen Pompen Tafel Stoelen Kasten Touwen Blokken Metsel en Hardsteen Kruiwagens Schuttingpalen oud LI er Brandhout grove en fijne Puin nu alles afkomstig van de groote ii daramingen eu verdere werken ten dienste van den onderbouw der genoemde brup Iiiformatiën bjj den Notaris M O N T IJ N te Gouda W I N T E R D I E N S T Itaderstooniboot d lJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens uren de overige werkdagen s morg 7 uren Vau ROTTERDAM o gelijke dagen snnm uren Doijehjks lietoiirlaarten Zondags l iii n dienst loudii Druk vnn A Hnnkaiiiij pjl Uffiii m i d IföfiiSDAö B 00i f Kiiii ni liliMk Ml t B araiiMii l f r Wiiiild èllKiMl iiiiwp Ét UI Uiifihn liini ri MUet k U fm I M II MO A Ml nptliill lil lm fill ItftEfifltK Mfiu l kkiiui ii i t mm tiis M if WrKjl de hatk nfCKif ibi i il i iiiliillii ilitli h iilln kti II n t f ï Dw fa ritiiiMii ttn ndir fl rK W p i k II Jv liiifiuir t fintto ifiKKetm il s Mi f IWlffl S £ r iitHr h in i i 1 ffi SZ A lb k te TN Ir H sc n x u i iin