Goudsche Courant, zondag 2 oktober 1870

Zonilag Z October 1870 N 953 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlciilicblad voor Gouda ea öaislreken De inzending van advertenüen kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave In Genoegen friTOIJER 1870 Idiigb ten 5 uur StHUTÏERIJ isti gen eener o HH LEDEN met INTEREN t im telezen hebbende het ivAN GENNEP inge Ude in N 951 der Liigi bü deze ter algeraeene rwer en het daarop te ge lan eld worden in eene olejde TBi adering van Itubelilii DE GRAVE j terkvoogd Voorzitter lil i 4 ic cubclen enz CTOBER 1870 des ór ki in het huis B 195 Goiwa zijnde het vroeaannder ook behooren INS fjevuld met PaardenANGiiORDEN afkomstig arantijche Kerk te Gouda in te lzien van s morgens van 1 4 uren te k komen ten kantore B i VAN DB WERVE VéKooplng ÏJ N cl BLEEKERSBRÜG IDAG len 30 SEPTEMdd gs ten 9 ure be rnkeet en Kalkloods lang 0 meters Driebeens 1 tftes met loopers en Jiiu Tcnmolen met raam Irilo meS gewichten Eiken ileipalt n 7V3 bjj 28 cen I later Planken Ribben Uree en Metselgerei d af el Soelen Kasten Tou i n HaiBsteen Kruiwagtns I I er Irandhout grove en i iifkonstig van de groote Icrlrro verken ten dienste liT geleemde brug 11 NolUs MÜNTIJN 1 l I E N S T iiboot iiriJSSEL b a Hiorg 7 uren lijke dagen snn ii ir Morlen iilii r on pinsdag s morgen i rliilag Imittm li nHt ik van A t iiiilviiiiiri IA M o i gi h Mo De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG eu VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitj ave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEI DAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAN D Buitcnianilscli Overzicht Straatsburg is gerallen doch met ecre De dappere generaal ührich die hel verdedigde heeft zich door z jiie moedige houding beroemd getnimkl Zonderling is hel dal hot bericht van de overgave eerst uit Liidwigshaven daarna uit Muudolsheim en La Ferriijre geseind nu namens de Fransche regeering uit Tours ordl legeiigesproken Twijfel aangaande het feit is niet mogelijk maar men vriiagl üich af Bedriegt de Frimsclie regeering weder of is zy uu slecht ingelicht We willen het laatste hopen üoor deze gebeurtenis komen weder Duilsche troepen vrü die nu tegen Zuid Frinkrijk optrekken de landweer uit de Oost zeeprovincii ii welke eerst door de nabijheid er Frimsche vloot word teruggehouden 19 ook op weg naar het tooneel des oortugs De Duilschers hebben Clermont bezet eu bedreigen Suissons Volgens Engelscho berichten zou Orleans belet zyn door de Duilschers en zou de delegatie der regeering te Tours meer naar het Zuiden verplaatst worden Mag men berichten uit Brussel gelooven dan duurt de demoralisatie van het Frai che leger voort de mobiele gardes zouden bij troepen van 20 a 50 deserteereii am naar bunnc uounplaiilüen terug te keeron Van verschilleiide zijden tracht men in troebel water te visschen 1 De socialisten die nog ahij i vooral te Lyon de gezeten burgers hedipifjen en loodoende de eendrirchl verstoren i de jiriaf van Chainbord op iens nanm een maiiifi l verspreid wordt waarin het Fraiische volk de terugkeer lot de oude legiiimislische erfelijke monarcliic als ecni redmiddel wordt ai ngeprezen i de Hii si clie regeering van wie althans in een ürusselscli blad verhaald wordt dat ïij bevolen heeft onmiddellijk wagens met ammunitie gereed te nmken Zes leftrrkorpsen zouden in hel Zuiden en VYesleii worden byeengetrokken veenicn militaire treinen onden va 27 dezer af langs de lijn Moskou Kursk loopen Het doel schijnt Turkije te zijn waarop Kusland sedert lang het oog gevestigd heeft Of deze maatregelen een gevolg zijn van Thiers zending is 01 zeker men brengt uu in herinnering een vroijier gelucht dat te Kms tusscheii keizer Alexandnr en koning Wilhelm in tegenwoordigheid van liismarrk ïou zyn afgesproken llusliind zal onzijdig blijven bg een Pruisisehen oorlog tegen Frankrijk op voorwaarde dat men den keizer de vrije hand laiit in het Oosten Maar wat zal hel Frankrijk baten als misschien Engeland legen Kusland de wapenen aangorilt om zijne bedreigde belangen in de Levant te verdedigen De Engelsche bladen vestigen rieds de anndneht op de Uussische troepenbewegingpn VoorI miikrn zij melding van cru nieuw gevecht bij Mn en lictreiiren veelal do hardnekkigheid waiirincde Frankryk elke concessie weigert Op vreemde liisM lii iikoin kan het niet rekenen lerwgl voorl elling viin iliii krijg waarschijnlijk de eisclien der ovcrwiiina nri ui doen tijgen Li Duitsclilimd verheflVn zich steeds meer en luider stemmen trgen de anncxalic van hel Fraiischc Lolhariiiücn De Boheemsehe landdag schijnt tol beter inzicht te komen en eerlang afgevaardigden te willen zeilde naar Weenen De Oosicnrgksche ministers verzetten zich nu minder legen een verdaging van den rijksdag In den Kerkdijken Staat zal een volksstemming plaats hebben De uitslag daarvan zal den ü October den koning Viotoi Ëmmauuel worden medegedeeld den 12 komt het parlement bijeen en den IS houdt de koning z jn intocht in Home D iarheen wordt dan de zetel der regeering overgebracht Uit later Vrijd ig avond ontvangen berichten blijkt dat de regeeriug te Tours niet laiij er de capituhillc van Siniaisburg ontkent Verder spreekt het Journal df Sf Pekmliurg het bericht viin llussische krijgsioernstiiigen legen hel blad zegt dat Kusland steeds getrouw gebleven is aan zijne voorzichtige en vredelievende poliliek Wederura volgens Engelsche berichten zou Orleans door de Duilschers ontruirad x t of misschien nooitdoor hen bezet geweest ÏS3 j F H A N E R IJ K Nergens zoo merk I de Dail New op toont het platteland van Frankrgk een ge gezindheid om aan de herhaalde en tallooze oproepingen tol een levée en masse gehoor te geven doch de algemeene cisoh onder den boerenstand is dal de vrede gesloten worde Op eenheid en eene gunstige stemming ten opzichte der nieuwe regeering valt mede niet te roemen In de jongst onlvaii en i irijsclie dagbladen komen biltere klachten voor dal verschillende sleden en geu eenlen zich liever met den vijand verst lan dan zich verdedigen De bevelen uH Tours worden veelal niet opgevolgd en meer bepaaldelijk onder de landlieden ontmoet het republikeinsch beuirid een passieve tegenwerking De Gaulok beklaagde er zich onlangs over dat de boeren liever de l ruisen dan de hVanc tireiirs zien naderen De J ihrli liet zich op gelijke wijze uil en besprak breedvoerig den sleehien gecsl die de landelijke bevolking bezielt tevens voorbeelden aanhalende van personen die iu de dorpen waren gevangen gezet omdat zij pogingen hadileii aangewend tot het samenstellen en wapenen van vrijkorpsen Een der gevolgen van den oorlog is zegt de l arijsche correspondent van de Daili Teleyrapli dal een grool aantal menschen l arys ontvtieilen out te Le Mans en Tours een onderkomen te zoeken Ook ik ontvlood de schoone hoofdstad Toen onze trein t was de laatste die zou loopen een uur na middernacht te Le Mans aankwam stapien wij uit om er te overnachten J e condncleur v iii een omnibus reed met ons alle hóiels af doch nergens was een kamer te verkrijgen zelfs de gemeenste krotten waren opgeiuld mei vlnchlelingen uil de hoofdstad Ons bleef dus niets anders over dan naar het slation terug le keeren en daar le wachten lot dat de trein naar Tours zou vertrekken De ondervinding daar was nu wel niet aangenaiim maar toch livi iden die vMicliikainers een omlerliiigeii aanblik op Er zijii er drie eene voorde eerste eene voor de tweede rii eene voor de derde klasse Zij aren lanipvcd met meiisehen ilie geen onderkomen kuiMicn vinden Eiiiicsoldatrn mobiele garden francs tireiir conserits horren en werklieden in innen vrouwen on kindeioii njkgekicede dames gewonden ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderipe Nommers VIJF CENTEN licfdczuslers priesters tonristcn Te midden aii die bonte menigle stonden kisten koffers chassepots er liepen honden en kallen rond in één woord t was een mengelmoes daar men zich geen denkbeeld van kan maken De soldaten en mobiele garden hadden het groote voorportaal en dèn gang in beslag genomen ze lagen daar in groepjes van vier of zes personen te slapen Sommigen lagen op hun gelaal anderen op den rug anderen zaten in eene positie waardoor zjj veel op een bal geleken een paar l waren waarsohynlijk broeders lagen in elkanders armen le slapen Sommigen waren door mantels gedekt anderen hadden eeu stukje bruin papier tol hoofdkussen In een der boekeu lag eene familiegroep De moeder lag vast te slapen uieltegpiislaaDde hare kinderen huilden van honger en koil Op een der tafels lagen eeniga gewonde soldaten van het slagveld van Sedan Zg waren in zooverre hersteld dal zij konden worden vervoerd Zij werden door soldalen verpleegd die hunnen tijd doodden door een zeer luidruchtig kaartspel in de wachtkamer der eerste klasse zag t er niet beter uit De sofa s de stoelen de grond alles was bedekt met slapende mannen vrouwen en kinderen Eenige soldaten lagen le snorken op een tafel en met moeite waren ze wakker le maken toen het oogenblik om te vertrekken aangebroken was Frankrijk ziet er treurig uit Het is opgevuld met rouwdragenden Als men steeds vrouwen ontmoet diep in rouwgewaad gesloken dan kan men eenigsziiis nagaan hoe diep Frankrijk getroffen is Waar men kumt overal ontmoet men vrouwen met rood bekreieii oogen Li mijn wagen zat een dame die h iar snikken niet kon bedwingen Zij las een boek dat ten titel droeg De kunst om tevreden te zijn Arme vrouw I Haar bleek gelaat en hara zwarie kleederen waren bewijzen hoe hard t haar viel die kunst le leeren Wat die vrouw deed zal Frankryk moeten doen Zijne legers z jn geslagen de liooldstad is belegerd van zijne militaire suprematie is geen spoor meer te vinden arm Frankrijk la bdle France van voor weinig tijd moet trachten te leeren de kunst om altijd tevreden te zijn De hertog van Aumale een der prinsen van Orleans heeft de hem aangeboden oandidatuur voor de constituante aangenomen Ofschoon de verkiezingen tengevolge van het afbreken der onderhandelingen onbepaald uitgesteld zyn zullen onze lezers toch niet zonder belangstelling kennis nemen van het volgende door den telegraaf overgebrngle antwoord van den hertog van Aumale a in zijne kiezers Altijd bereid mijn laud te dienen neem ik de candiduiii t aan Ziehier mij i programma Vansluiling voor het tegenwoordige aan het gouvernement dat onderhandelt ou tegelijkertijd den sirijd voert aansluiting voor de toekomst ann het vrij door de cons ituante gekozen gouvernement een eervolle vrede met vrijheid orde en opregiheid In velerlei opzigt is deze politieke geloofsbelijdenis van den hertog in deze benarde lijden voor Frankrijk nllermerkwaari ig sl te noemen Voor t oogenblik behoeft men slechls te ij en op t mannelijke onafhankelijke Pil vadnrlaiidalievende karakter dal iu die kernachtige oorden doorstraalt als wezenlijk Fransch burger heeft hij zijn gevoelen geuit en zijn sinndpunt gel dliaafd dal hij mei de overige prin sen uil het huis van Orleans scilert don aanvang van den oorlog licelï injjenoiuen