Goudsche Courant, zondag 2 oktober 1870

n Hot 13 liicli lic soliuld van dio cdnio Im uhcIicii nil dat ij lip i oofii iiblik op dr w illoii viin l iirijs liiiii arm iiici Ifi iifii voor ilc vcrdeiliging van hi l bolwerk van Fraiikiijk ENGELAND Niet genoeg kan de Daily Nvies t herhalen Kraijkrjk il no immer ilc ivaarlieid niet hooren En omdat de republikeinsche ministers dit welen hebben ze den moed niet te veikoiidigen dal verdere tegenst nd nutteloos is Wc kunnen zegl de Keifs onmogelijk gelooven dal hel zelfbedrog door het keizerrijk zoo zorgvuldig aangekweeki ook een der liefboouien zal nioe p i ue en in drf hand VHii het democralisch bewind AVe moeien üuarom nannemen of dal ile Kranselie siaatslieden en militaire aulorileileu eerlijk meeiien den nj iiid nog te kunnen verdrijien of el dat zij slechts iiog een paar beilrijveu lul hel bloedig drama uilleii byvocgpn in de lionp op en in arwaeliiing vau vreemde iniervcnlie Die laalsle hoop is naar alle berekening ijdel Niels laat zich minder waarschijnlijk aanzien dan dat een vreemde Mogendheid ter wille van Frankrijk het zwaard trekken en daardoor aanleiding geven zou lot ceu Europeesehen oorlog van welke liet resultaat in de verie niet te gissen zou ijn Mies wel beschouwd blijft er dus van de onbuigzaamheid der DUITSCHLAND Eene iuterressantc zeer kariikterislieke scène wordl door den specialen correspondent van de Neae Fm e Presse beschreven Zij viel voor in de eeizaal van een voornaam holel van Klieims Aldaar zalen op zekeren nvoiid aan de groote lafel lien ïi twaalf l rui iscbe dragonderofficieren dic zieh aan eliaiiipagne eu een uil muntend souper te goed deden toen twee gewone cavalerisicn in de zaal tiadeu natuurlijk ook met het doel om zich even als de oflicieren eens schadeloos te slellen voor de vele ontberingen die zij zich in den laatslen tijil hadden moeien gelroosten Aangezien de lafeltjes in de aal alle bezet waren bleef den nieuw aangekomeneii indien zij wal cleii wilden niets over dan plaats te nemen aan de tafel der dragonderuliicieren Dit gejcmeildc en alle honneurs werden in acht genomen Te nauweriiüod baildcn zij hunne champagne besteld toen een der officieren op hen toetrad en hun op hoogm toon vrueg of zij in dit huis ingckwariieid wiireny Toen r ij ontkennend op deze vrang aniwoordden riepdeollicier zóü luide dal men t in de gelieele zaal hooren kon Dan heb je je weg Ie pakken Er lieersehic eerst eeiu doudselie stille leder hoorde ilaarop dat de CMie cavalerist bedaard vroeg Is t hier wellirht hel olticieren easino Wat gaat je dal aan luidde het antwoord Omdat ik als ilil niet het geval is hier rusiig blijven zal zool mg t mij goeddunkt Spi ik de soldaat De ollieiiT siuml een oogenblik stom van verbazing daairp voegde hij hun op verwoeden toon toe S lieert je voort Tnee oflicieien olioten toe de ei U riep uil icioi de lummels in arrest lerwnl de ander vroeg hoe heet jelui De eene cavalerist stond op terwijl hij inueile had om ijn kameraad in bedwang Ie houileii en zeide mei eene van woede bevende slem ik ben viijhei v 1 riddergoedhe iller W unieer ik den rok dien ik mei eere draag z al lieliia ii uilgetrukkeii dan zullen do heereti uiij waarschijnlijk de voldoening niet Cifieren die is cuudal ik dezen rok draag niet eiselien kan De amlrr sprak Ik ben de bankier S uil K ik hoop dat gij ook tnij na den oorlog de voldoening niet nil weigerea die mijn viieiid giri cht heeft De oHleienn londen stom van verb i ing üj iji eilelmaii sprak de een dat ki iiden wij niet weien Dal vi randen de zaak W iirom lielil gij n niet vnurgestelilr Uier ijn eeiii e iMipl iii ii van inijii k iarije ei de baron lu de unifiiim uin een giitoou i iv ilcrist ik hoop dat gij t mij door het overhandigen van Üw kaarije mogelijk zult maken de e zaak uit den weg te rnimeii zooals onder l ruisische edellieden gebruikelijk is De kaarijes erdeii gewisseld en hierni de natu tic qutest e een einde De cavalerisleu konden hunne ehampagne gaan gonioicn Over den toestand van liOtharingen en den Klzas die op dit oogenblik onder l ruisisch bestuur zijn ileelt de olliciëele iliiatii Anz hel volgende ineuc liet hesiniir wendt al zijn pogingen aan om hanilel nijverheid en verkeer weiler te doen herleven De kanalen waarvan vroeger vuor het vervoer van goederen druk gebruik gemaakt werd en ilie tegenwoordig door de menig uldige treinen voor militaire traiispurien nooilig hel lioofdmiddel van vervoer iijii zij i dui d w ih eii eiut rsta d C 1 et doen springen van de bruggen veelal nog onbruikbaar De Franschc amiiteiiareii weigeren luede te uerkrii om die liiiiderpilen uit den weg te mimen en Diiitsche ingenieurs zgii ontboden zoodat men hoop voedt dat het Saarkanaal binnen H dagen en binnen kort ook het llijn Marne kanaal weder voor de scbcepva irt geopend zal zijn De stemming van de bevolking is in hoogc mate antilpalhiseh Over l geheel biedt men wel geen tegenstand maar hier en daar komen toch weigeringen voor Tairgk zjju voorul de verzoeken om geen ploegpaarden te vragen daar het laudwrrk anders met k in worden verricht en een hongiirinood hel volgend jiar onvermijdelijk is De niiilaire mautregelen veroorloven evenwel op ilii ooguiblik nog met in die verzoeksehrifieu te treden zoodra evenweide spoorw eg over Toul doorloopt en men min ler wagens en paarden noodig zal hebben zal het mogelijk zijn om hieraan tegemoet te iioiuen i leii moet de Duitsche offieiiele berichten de eer geven die hun tgekoml zij doen geen moeite om de waarheid te bedekken Indien echler de ofheieiise Nurdd Jllg Ztlt opmerkt dat egoïsme alleen de grondslag is der staatkunde en men het uMM ige aan de philosophen k iti overlaten dan zou men kunnen vragen of het egoisme geen bedenkingen heeft tegen de annexatie van provincii ii met een bevolking die misschien vau Adamswege Duitscb moge zijn laiar tli in alle blijken geeft Fransch te zijn en te willen blyven Men schrikt tevens terug wanneer men bedenkt wat er van die streken moet worden als de oorlog nog lang aanhoudt verschrikkelijker dan de oorlog zal de tijd zijn van den vrede de tijd van armoede en gelirek de lijd waarin allen verarmd zijn en de mildste hainl gesloten SL e 3 ö S i ïi r M OOSTENRIJK In de zitting vut den Hoheemschen landdag te l raag is medi deehng gedaan van een keizerlijk rescript waarin Z M in bevredigende bewoordingen spreekt over de wenschen die de lanildag in lyn adres aan Z M Iieefl te kennen gegeven Z M waardeen de behoeften des lands maar wenscht ilat Bohemen gemeensehappelijk met de anilere landen lier kroon zal samenv erken Daar intusschen de landdag heeft geweigerd leden voor den rijksraad te benoemen verlangt Z M dat er niet langer op rlie wij e zal worden afgeweken van leii weg die iluor de grondwet is aaugewezen De positie van Hiihemen mei betrekking lot de gemeenschappelijke inonarcliie legt aan de kroon wel zekere verplti liiingen op muur geeft haar ook vele recliten Daar echter die rechten aan den persoon des keizers toegekend in verbind staan met de rechten der gelieele Oostennjksche monarchie kau de keizer uvereeukoinslig liet vasigestelde bij de aanvaarding zijner eun lilulioneele regeering die rechleik niet anders dan voor en over de geheele munaruhie doen elden Wel beeft Z M meermalen zelf zich bereid verklaard tot eene herziening der bepalingen belref I lende Bidiemens positie mede te ueiketi en ilh al ouk nog steeds des keizers eerslc zorg zijn maar de aaii priilen van üoheincn op dat punt kunnen slechts i wonliii ingewilligd voor zoover nj niet mol de belangen der Oiislenrijksche monarchie in strijd zijn De kei er betreurt de verwikkelingen die zieh len aan ten de er rechlspunlf n hebben voorgedaan Ie niee r daar de coiisiitiiiie den weg aanwijst om ook ten ile e tot eene gewenselile overeensleniming te kotneh Lil plaats van dit in het oog te honden heeft Ie Iiinddag i ne medeaerkiiig op den gronilslag van die conslitulie geuei erd Z M ijsl op de veraiiiHuonlelijkheid die ile landdag daarmede op tch heeft genomen en dringt ten slotte er ernstig op aan dal de landdag daarvan zal leriigkoiueti en dns alsnog tot de benoeming van leden voor den njksiaad al besluiten De agil itie tegen J clrino wordt met den dag omvangrijker lu ira waarliecii hij den kei er ge elseli ip hield heeft hij leli niet durven verlootieii Zelfs aait den burgemeesler is hij niet voorgisltlJ Op de Icntüuiislelling natn niemand notitie van hem geen hd der commissie leidde hem rond liccn wonilcr dal hij met stille trom zoo spoedig mogelijk den aflocht blies De landspresideut van Salzburg vorst Adolf Auorsperg moet den minister president zoodra hem bekend werd het ontslag der drie constitulioneelc stadhouders verklaard bebbeu dat ook hij zich tot de constitntioucele partij rekende en dat zoo de minister die richting niet vereenigbanr achtte met het stndhouderseh ip hij verzocht hem te ontslaan Onder de feodale parlij in Bohemen is eene scheuring ontslaan De meerderheid wil afgevaardigden nai den ryksraad zenden ok Uieger moet van dezelfde neiging zwaiir er ga r echter door de club der declaranten ovjislemd z gn BINNENLAND Gouda 1 October De minisier vau justitie heeft een rapport gericht aan len üonlng waarin hij Z M voorstelt eene commissie te benoemen voor de samenstelling vnii een wetboek van strafrecht De minisier zegt daarin o a Het tot stand komen van een nationaal wetboek van strafrecht is een volkswensch die reeds te lang onbevredigd bleef nieuegensinande de vele en Icrachlige pogingen welke dai rtoe onder de rcgcering van Üwe Majesteit en van Hare geëerbiedigde voorgangers zijn aangewend Van die pogingen van do ontwerpen die elkander van 1827 tot 1859 hebben opgevolgd hier een overzicht te geven schijnt evenmin noodig als de redenen uiteen Ie zetten waarom zij onvruchtbaar zijn gebleven niettegenstaande de groote verdiensten waardoor zij zich in menig opzicht keiiiueiken Van die redenen zij er hier slechts eene genoemd het groote geschil vao gevoelen tusschen der zake kondigen bestaande over de beginselen w iarop het strafstelsel moet berusten by name over de doodstraf en over den aard eu de toepassing der vrijheidstraffen Wat de laatste betreft ofschoon dienaangaande ook thans nog geen volkomen overeenstemming heerscht mag toch inet grond worden beweerd dat studie en ervaring gedurende het laatste tiental jaren het groote en ingewikkelde maatschappelijk vraagstuk der inrichting van het gevangeniswezen rijper dan vroeger hebben gemaakt voor een beslissing Wat de doodstraf aangaat heefl de wet van den 17 Sept 1870 Staatsblad n Wl haar afschaffende in het gemeene recht niet alleen eene beslissing gegeven die hel geheele strafstelsel in een toekomstig slrafwelboelc beheerscht maar tevens voor goed de richting aangewezen waarin de hervorming van ons strafrecht moet worden ondernomen het is die van rechtvaardige gesirengheid waaraan het denkbeeld van wraak en daarmeile ook elke neiging tot wreedheid in de wet vreemd moet Mijven De ondergeieekende vertrouwt hiermede zijne overtuiging dat hel ontwerpen van een Nederlandsch wetboek van strafrecht niet hinijer mag worden uitgesteld voldoende te hebben gerechtvaardigd Mocht Uwe Majesieit in die overtuiging kunnen deelen dan zoude het naar zijn oordeel zeer wenschelijk zijn dezen weigevcnden arbeid op te dragen aan eene staatscommissie Bij de samenstelling dier commissie moet het oog gevestigd worden zoowel op de mannen der wetenschap die hun leven wydeo nnn de studie van het strafrecht als op hen die in hunne tegenwoordige of vroegere betrekkingen in de rangen van de magistratuur het openbaar ministerie of de balie de strafwetten in hare toepassing door dagelijksche ervaring hebben leeren kennen De onilergeteekende meent te mogen vertrouwen dat Ie mannen die hij de eer heeft als leden der commissie aan Uwe Majesteit voor te dragen door hunne sliiilie en ervaring door hunne weienschappelijko en practische kennis van het slrafnrlit alle gewenschle waarborgen aanbieden dat zij zich het vertrouwen hetwelk Uwe Majesteit in hen moelit gelieven te slellen in alle opzichten waardig zouden maken Z iM Zieh daarmede vereenigende heeft tot leden dier Jommisiie benoemd Mr J de W il hoogleeraar in de rechtsgeleerdheid bij de hoogeschool te Leiden tevens voorzitter mr W F fj L Fran ois raadsheer in het provinciaal geieeli shof in Ziiid Ilolland mr A A de l iiito referendaris bij het departement van justitie reuhter plaatsvervanger bij de arrondisseinents rechtbank Ie s üravenhage tevens secretaris mr M S i ols advocaat bg den hoogen raad auditeur niililnir inde Iste militaire afdeeling voor do provincie Zuiil IIullaiiil Ie sCiraviinhage mr A F 1 Modderman hoogleeraar in de rechlsgeleenlheid bij het athenaeum illiisirc te Amsterdam