Goudsche Courant, zondag 2 oktober 1870

i p sr sT i w TB t t v Jl lj ail C 5M aj Nl tt i i Het Vaihrhiid meldt dat de beer van Forecst nau generaal Knoop een beleerd schrijven heeft goricht om hem Ie vragen of h j zich weder candidaat wilde stellen daar hij in dat geval onmiddelijk zijn lidmaatschap der tweede kamer val nederleggen Generaal Knoop heeft op dien brief ge intwoord dat biy meende hit aanbod vaii deu Alkmaarscheo afgevaardigde niet te moeten aannemen Thans is ten voordeele van bet Eoodti Kruk verkrijgbaar geslfld cene medaille vervaardigd door den heer S de Vries kunslgraveur en medailleur te s Hage Het is een Nederlundsche gedenkpennin g vyd ar Jv schoont i o t ing lOi uei erleenen van hulp aan de oiigelukkigcn slachtoffers van den roodlottigen krijg Op de loorzijde staat het wapen van Geneve de plaats aiir de overeenkomst van het Koode Kruis werd geslulen Hel is in hel midden gegraveerd Daardiider leest men 26 October 1863 zynde de dag waarop de conventie werd oaderteekend Daaromheen zijn de wapens gegroepeerd van de 20 i jken die tot de overeenkomst VBO Geneve zyn toegetreden De keerzijde vertpont d vlag van het lloode Kruk waarboven het jaartal 1870 is geplaulst wmrondcr men leest Job XXIV 12 Als randschrift leest men anima rml Urat fuin clamaxit 22 Aug 1804 Naak men verneemt zal deze edonkpenning zoo el binnen als buitenslands verkiij bnar worden gesteld Het Ulr Dm Uad was dezer dagen verbaasd over fene veroordeeling tot de doodstraf die door l prov gerechtshof te Utrecht was uitgesproken nadat de wel tot afschaffing van die sttaf refds in l S aalM stond Het leidscie Dagblad neemt die vprb izing over en het Alg Dagblad v Nederland heeft er zelf een acclamatie voor ten baste alsof hel ren dwaling is die aatt de zaak van Dirkje Veldhuijzen heriniierl l e zaak is toch hoogst eenvoudig de wellen beginnen eerst te werken op den twintigsten dag iiiidat z j in hel S aa sWarf hebben gesiaan die termijn was nog niet vori lreken het hof heeft dus valkomen JDist gevonnisd Men schrijft ons uit Goiiderak dd 30 Sepleniber Heden had alhier de stemming plaats over de vraag of het algemeen reglement op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen voor de e gemeente h1 of niet zou worden aangenomen De 27 slemgerechtigden welke aan de stemming deel namen hebben zich allen vóór de aanneming verklaard Nnar wij vernemen is door stemgerechtigde manslidmaten Ie Nieuwpoort beslisi dat de Hervormde Gemeente aldaar zich mW onderwerpt aan het nieuwe reglement op het beheer der kerkelijke goederea en fondsen en het toezicht daarop Te Boskoop had Woensdag en Donde Jag de tentoonstellin plaals van boomvruchien enz die jaarlgks door Ie leden der Pomol ische Vereeniging wordt g honden Hoewel het doel hiervan eigenlijk is de leden der vereeuiging door onderlinge vergelijking vnn hunne vruchleoorltn te verzekeren lal zü dezelfde en echte soort bezilten en in de gelegenheiil Ie stellen hunne soorlnikennis te vermeerderen was toch deze tcnlooiiPlelliiig de aandacht vooral van het ooftmineeiid pnbliik ten volle waard Niet minder loeh dan HOÜ siiorleii appelen 150 van peeren en 20 vnn perziken varen in schoone exemplaren vertegenwoordigd naironder niet alleen de fijnste lafelsoorlen u geiilaohlen maar ook de keukenvarieleilen rnim voorh iiideii waren Ook de zucht naar het nieuwe vond hier bevrediging daar menige nog nooil in Nederl md lentoongesielde soort te zien was Wg noemen slechts de kolossale grooU Souvenir du Congres waarvan het eerste exemplaar op de wereldtentoonstelling te Parijs in 18fi7 door den winner er van Morel geëxposeerd was met dit bijschrilt Sera mis an commerce en automne jprochain en loen in November van da jaar voor den prijs van aeht franken in den handel gebracht is Thans rag men van deze oort ook hier de vrnchlen en zijn erin meer dan den vorm reeds boomen van Ie verkrygen Voegt men daarbij nog de door schoone en zeldzame planten versierde zaai n zal zeker niemand deze tentoonstelling onvoldaan Tlaien hebben Laatste Berichten Cherbourg 21 Sepl De Fransche vlcut is alhier teruggekeerd nadat zy de ekcrbeid h id gekregen ilat de Pruisische vloot in de J lide gebleven is De Frnnsche vloot bcefi wee eskadeis iii de Noordzee en iii hel kanaal geli len om de kiisl en de koopvaardijvloot te brscheriien St Potersburg lO Sepi c h er Tlnert is pp zijn herhaald i iiizüek nis p irlic ilicr persoon door door den Lci cr gisteien oiilvangeii Karlsruhe 3ü Sept De Karlmécr Zeitmig meldl UI Slrualbburg van 3i deer dat een aantal Fransche officieren wuuroude de kommaiidant Uhrich op hun woord vau eer vrij naar Zwilserlaud op reis zijn gegaan De manschappen der mobiele garde allen Elzussers ziju naar huis gezonden Er is eeu buitengewone toeloop van vreemdelinge naar Straatsburg maar het is nog moeilijk in de slail Ie komen Naar men verneemt zal een gedeelte van hel be egeringsmaierieel naar de Duilsche korpsen rondom l arijs worden afgezonden Berlijn ao Sepl Uit de mededeelingen van gevai e cj uit ygev iigeD brieven bigkt nat het garnizoen Ie Meiz uil mobiele garde bestaat en dat de troepen der armee rondom de stad gekampeerd liggen Sederl veertien dagen eet men er voornamelijk paardenvleesob Hel ontbreekt er aan zout Brood en groenten zijn er nog in overvloed doch daarentegen is er geen fouragc Men geelt den paarden gerst en groente tot voeder Epidemische ziekten schijnen er niet te heerschen De proclamatie der republiek is in de stad a iiigepl ikt De soldalen builen de stad houden de berichlen om Ireiil de capitulatie Ie Sediiu en de verandering der regeering voor losse geruchten St Petersburg 30 Sepi Het iWmJ nal wederspreekt formeel de gciuchicn bel rellende den aankoop van Araerikaansche panlerschepen hel concenireeren van troepen in het ZiiidweMcn des lands en de terugroeping van gener ial Ignalief len gevolge vnn veriiikkelingen met Turkije Kusland wil op loyale wijze in zijne vredelievende politiek volharden Brussel so Sept Bij het hof van appel heeft hel openbaar miiiisierie couclusic genomen in de zaak LaiigrandDuniouceau De conclusie sirekl tol be esUging van het vonnis der reclnbank vnn koophuiidel te Uiussei uilgesprokelot faillietveiklaring van de heereii üthomb Dechamps Liedekerke Langrand Dumonceau en consorten Het hofzalindeze aik 14 October uitspraak doen Brussel 30 Sept Ua Rome wordt het volgeudc gemeld ieueraal I imarniDra is belast niet een loorsiel aan den Paus t jl een modus viwnui Hij 19 alliier aaii ekomen en heeft üiiiniddeiijk bij zijne aankoiiisl eeiie audienlie verzochi StUttgardt so Sept De raiiiislerieéle coiifereiilien die van 22 tot 27 di zer ie Miincheii zijii gehoudtn hadden sicehls hel karakter eener gedachten i seliiig onder schnfleiijke vaslslel i van de hoofdpiiiilen Hel omlervvrp was de vestiging van een boud Uii schen Noord Duiisebland en de ZiiidDuilsche Slaleii en wel in de eerste plaals met Beieren VVuriemburg De Staats Ameiger meldt dat do onderhandeling een bc leHigcnden loop heeft genomen Men verw icht ih iis eene mededeelmg van de zijde der Pruisische regeering waarna de eigenIgke onderhandelingen over de zaak zullen kunnen aanvangen KoaingSberg 30 Sept Generaal Vogel von Falckciisteiii heeft bekend gemaaki dat ten gevolge van het vertrek der Fransche viool uit de Ooslzee de beperkende bepalingen op de sclieepvaarl niet meer noodig sclnjneii en d tt milsdien a iu de inlandschc en neutrale schipen alle zoodanige faeiliieiien uilen worden verschali als lil den tegen uuordige oorlogslocsl ind mogelyk zal zijn Brussel so Sept De Etoile Beige zegt vernomen Ie liebbeii dat liet Commissariaat van poliiie te Brussel order licifl oiilvangen om de lysleii gereed Ie m iken lol iveder oproeping der miliciens die iiilangs naar huune haardsteden waren leniggezL r ien LyOU 30 Sept De rust is hersleM De lelegraaf beamblen zyn vrijgesteld van allen dienst liy de nationale giirde en de armee Tours 30 Sept Er is een regeerin sbesluil uitgevaardigd onder dagteekening aii heden tut bepaling dal bij de mobiele garde zullen worden ingelgfd 1 alle vrywilligers 2 alle personen van 21 lel 40 jarifcn lecftyd Deorgnnisalie v ordt üp edragen aan de prefeclen De manschappen in den ouderdom v n 25 lot S jaar en in de Icrinen van dici st vallinde zullen hij de mobiele naiioiiiile garde blyven totdal ztj door den ininiGler van oorlog zullen worden opgetischl Aan de prefecten is het recht toegekend om over de wapens der sedenlaire nationale garde Ie beschikken ten einde die aan de mobiele nationale garde te geven Voorts is hun het reeh verleend om jaehigewecren en andere wapens Ie rei nireren Krachtens een lueede regeeringsbesluit wordende seli rpscliiillei 3 Ier beschikking van den miiiislcr v nn oorlog pealeld om mr de iialioiinie en mobiele garde oiidir licizelfile iliseipli i ir reginie ic worden geplaatst De Const il iiUomcH en de l rancc verzekeren dat de vcikiczingeii voor de Constituecronde vergadering den liJ üelober zullen plaals lubben INGEZONDEN Mijnheer de Jiedacteur Met genoegen heb ik gemerkt dat er verscheidene stemmen zijn opgegaan tegen het besluit van kerkvoogden en notabelen om het traolement van de predikanten der Hervormde jemsenie alhier te verhoogen Sleehls een is er geweest die de verhooging heeft traciten te billijken en t de algemeen beminde Vorstman Ik zeg trachten e billgkeu daar ik geloof dat het ook hem niet gelukt is Niemand is er die al beweren dal het iraclrment der ij gu pi ui iicn oluuenue was voor ó behoeften van den legenwuordigen lijd Maar en dit wilde ik den heer Vorstman onder hei oog brengen dit is volslrek de kweslie niet De kwestie i mgns inziens alleen Heeft de kerk middelen genot om die 400 verboogii g loc te siaanP met ar dere woorden is er geld ja of neen En dan zal bet antwoord onlkenuend moeten zgn De gelden die de minister de elwillendheid gehad heeft toe te staan zju alleea bestemd voor hel verlooden der glazen en met om de positie der HH predikanten te vcrbetercji Daardoor zgn dus de middelen der kerk in geen gunsliger lorsiand gekomen Wel is waar yii HH kerkvoogden daardooronthe eü om Linger jjelden op de begroeting te brengen voor hel onderhoud der glazen maar ware die ƒ 133 per glas mei loe esla n dan had het verlooden geslaikt moeten worden Die subsidie der regeeriMg staat dus geheel op zich zelve En nu vr iag ik of hel geoorloofd is dal in eene gemeente waar nog Meed s hoofdelgke omslag betaald wordl waar de ƒ 4000 me zij n g schuldig is niet in den bepaalden tyd maar in h i dubbele d iarvan nfbelaald worden waar nog sleeds schuldea van vorige jaren moeien vol laan worden HH kerkvoogden en nolabelen zoo maar willekeurig eene zoodanige verhooging toeslaan jeen enkel argument IS dan ook nog loe len voordeele zan dat besluit aangenaaid Alleen heb ik van hooren zeg gen en el van eene doorgaans goed ingelichte zyde dal in de vergadering in welke dat besluit genomen is er een argument Ie berde gebragt is dat om zyue curiositeit verdient in i licht gesteld te worden Dat argument nas lach niet Mgnbear de Kedacteur dal kerkvoogden en notabelen der Hervormde jemeenle van Waddiniveen ook 100 vermeerdering van traolement hadden toegestaan Wel werd er behalve dit argument sic I len gunsle van hel voorstel gesproken maur al dal gesprokene werd deor de legenslemmers geheel en duidelyk weilerlegd Tegen dal opgenoerade argumeal kon naluurlgk niols gezegd v orden Hot aaiigeiiom n besluit dienl mgns inziens zooveel mogelgk publiek te worden nra de leden der gemeenle in slaat Ie stellen bg eene latere eveiilueele verkiezing van iiolabel u hun oonleel uil Ie spreken over die kerkvoogden n nolabelen die den treurige moed gehad hebben bij een zoo ongunsiigea loosland der kerkelgke middelen voor dat voorstel ic sleinnie E verder dunkt mg zou t er loe kuiinca leiden dal gemeenteleden een rekwest opzonden aa de 2 kamer om de op de bigrootiug voor 1871 nilgelrokkene som voor t verlooden der üoudsclie kerkglazeij niet toe te slaan omdat HH kerkvougilen bg hun adres den miuister wat wij schijnen gemaakt te bebben omtrent den ongunsligcn toestand der geldmiddelen Jlel opname dezer regelen zuil u zeer erplidhlen Ken voorstander der Jlerv Kerk tooahzij u e eii moest Mijiiluier de Sedacteur In uwe Courant van 28 Sept jl vruagt mr J H VAN GENNEP inlichting betrekkelijk de beantwoording der vraag door Kerkvoogden en Notabelen der Hervormde Gemeenle alhier aan de slemgercgligde leden d er gemeente uiderworpen of zg het door hel Algemeen Collegie vastgestelde Eeglemenl op hul beheer der kerkelgke Goederen en Fondsen vour deze gemeente willen zien opgevolgd f Ja of neen Op t gevaar af verdacht te worden dat ik zelf kerkvoogd zynde voor l behoud dier belrekking strgil mee ik mg toch geroepen te achten myn gevoelen belrekkelgk die zaak Ie ui en De heer v G vraagt Wat zal t gevolg zijn wanneer wij die vraag met ja en wat als wg die niei neen beaiil oorden Beantwoordt de meerderheid die mel a dan zullen de tegenwoordige K en N in funciie blijven tot 1 Janmry 1872 als wanneer eene eersle gedeeltelijke aftreding moet plaals hebben die vervolgens periodiek zal geschieden da zulle de s emgcregligden in vele zaken bigkens het reglement beroep hebben op hel provinciaal collegie j dan moge geene gelden opgenomen gccne onroerende goederen iiischrijvii yen op de groolboeken of andere schuldbrieven worden verlocbl enz enz zuiider goedkeuring van dat collegie J