Goudsche Courant, zondag 2 oktober 1870

XL i mmmm MBMn i Bc iit ooru men dii n el neen dan zil hel coliegic Van K cii N oriicii ontbonden andori personen noidm bcnoeniil en iiiiar mijno Ofertuiging allium in Jen iginne eni tocsl iiid van verwarring onltUuii dif slecliis ttn nadeele der gemeenleadmini ti ili kaïi uitloopeo En 7ullen nu bij eene zoo gt li tl nieuwe bciiüeiuing mannen uorden giko eu die eijen oordeel onderviuding en kennis gebruikende liuiiue besluiten aan geenen dikuerf belnngzoekenden invloed on lerwerpen Ik geloof het mei De nieuw te benoemtn lullen even a s de tegenwoordig in lunclie zijnde K en N menschen zijn dal nil zeggen Zamengesteld uit goed en k m A miar dis dan zullen haniielen zouder loezigt van een hooger collegie P or de vr i ij t t beantwooiden wordt met uitgemaakt dal sienigeregtigilen goedkeuren l geen door K en Notabelen is vcrrigl l e bemt woording geldt alleen de vraag of ineii het reglement al of met il leu opgevolgd Wie k en M zijn staat daar met mede in verband Iteaiilwoorden die met aan de verwachting de slemgeregtigden 2ijn bevoegd telkens bij de afireding die hunner welke zij meenen dat mei i oed liaiuliltn met te herkiezen Ik zou het betreuren dat een ook in m jn oog af te keuren besluit van K en N aameiiling gaf dat men een reglement ver lerp i welk vele goede bepalingen legen verkeerde handelingen inhouilt Aangenaam zal t mij zyn wannen ik iets heb toegebragt om den inijlel bijden heer v GENNKP en vele mijner tuedestemgeregligdi n up ie heffen zoodat zy even als ik uit volle overtuiging op hel stembrieQe de gedane vraag beantwoorden met W J FORTUIJN DROOGLEEVER Burgerlijke Stand Geboren 28 Sept Johanna outkrs C an der V olf tn G DoDgLlmaiis 29 W illemliiu ytitk s V Danens en S van Atx Helj 1 Oct Juliuuim Willtiunm oudurs J van Stavel en C C Vhilip O EairuiN 20 Sept A van Buureu 77 j M van Eek haisvr van P J doower 37 J J E ïtbkn hoff 12 a T Tak U ni ADVE RTENTIEN Lokaal nNut en Venmak Ooathaven Gouda TOONEELVOORSTELLING door het TooneLl izLlschap van den Lottordamschen Schouwburg onder directie VAN ALBREGT VAN OLLEPRN Maandag 3 October 1870 DE KALKOENHOEDSTER Blijspel met zang iu 3 Bedrijven Uit het Fransch door D J Kamphuiizen gevolgd door DE OUDE DOOS Blijspel in 1 Bedrijf Uit het Hoogduitsch van Guotav zu Putzlit doo B LiMOT BEIDE STUKKEN NOOIT VERTOOND Aanvang ten 7 ure Prijzen der Plaatsen 1 Bang 99 Cents 2 Rang o V iU Loting voor de plaatsen op den dag der voorstelling voor HH Geaboneerden voor 6 voorstellingen s morgeas te 10 ure Voor HH Inteekenaren op deze vo irstelling te lO o ure on unuen verder plivutsen besproken worden tot des namiddags te 3 ure Men biedt ÏE HUUK aan eene Boven voorkamer eu ACHTERKAMERTJE met SLAAPPLAATS gelegen op i en dor beste standen van de Gouwe Adrt H aan het Bureau de ei Courant Met toestemming van het Edel Achtbaar Be tniir Locaal Nut en VhiijiAAK Oosthaven ts Gouda Op pereerend verzoek van het comité t Roode Kruis Liefhebberij Voorstelling ten voordeele van bovengenoemd weldadig doel op Woensdag 12 October 1870 PRO iRAMMA iüAlfilSB DE HANDSCHOENlviAAKSTER i iij j K 1 1 ét n til liijf AHTÜUn of 16 jaren later ToonecKptl in twte btdryTCii Blljapt 1 intit 7I U D LLtl Ixidlljf PRIJZEN DEE PLAATSEN Eerste Rang ƒ 0 99 Tweede Rang f 0 50 Aanvang 7 uur Plaatsen kunnen besproken worden aan het locaal op den dag der voorstelling van s morgens 10 tot s namiddags 3 uur ti gen 10 cents extra Aangezien er door het gezelschap geenc gelegenheid meer bestaat om de lijsten te doen eirculeeren zijn er nog eenige kaarten te bekomen bij den Heer L E MONASCH horologiemaker Zevenstri at alhier Sociëteit Mis Genoegen HarmonieConcerty iu het Abonnement ttoor lic htfinf iiapi I iMit het O orps aïrfnatlli rs onder Dirtotie van den Heer op DINSDAG 4 OCTOBER 1870 dea avonds ten C ure ® ïr Entree voor HH LEDEN en DAMES of KINDEREN 50 ets per persoon Voor NIET LEDEN 99 ets OPVERIOON van een retour billet van Gouda op a Gravenhatje namentlijk 3 klasse wordt het geld teruggegeven bij inkoop van minstens 25 Gulden bij CAHEN Spuistraat 43 s Giavenhage in het aloir bekende Magazijn van n Meeren Burgei e Kinüerkleedingstulïlien waar ook steeds voorhanden zjjn de zoo gunstig bekende riEVULCA ISEE DE HEKKEN EN KINDER REGENJASSEN Waarvoor geguarandeerd wordt dat dezelve niet kleven NB Diegene welke met of 2 klasse reizen genieten evenivel op vertoon van hun pluatsbiUet het geid 3 klasse retour Al degenen die nog iets verschuldigd niogten zjjn auu den iwohvnt verkhiarden hoedel van PIETER BREBDVELD herbergier te Berienwoud worden verzocht daarvan ton spoedigste o igiive en bepaling te doen bij den ondergeteekeiide met de veroirening van dien boedel lielmt Gouda Mr P 1 SNEL 30 Scjit 1870 IMMMIIMM Bokin A 416 te Amsterdam geeft hierdoor zijnen geachten begunstigers kennis dat zijne volmaakte MACHINES aanstaanden Maandag en Dingsdag te bezigtigen zullen zjjn in het Logement de Zalm Hoopt met een druk bezoek te worden vereerd Openbare Verlfooninff V 3ENSDAG den 5 OCTOBER 1870 des voormiddaga ten 10 ure vóór en in het huis bewoond door PIETER BREEDVELD te Berkenwoude van STOELEN TAFELS SPIEGELS KASTEN BANKEN KOPER TIN en BLIK WERK en hetgeen verder tot eenen INBOEDEL behoort alsmede een BILLARD I Alles op den dag waarop de verkoop geschied van s morgens 9 10 ure te zien Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van deu deurwaarder B H van de WERVE te Gouda De zoo zeer luet roem bekende THEEËN van F W TROUSSELOT Theehandelaar te Rotterdam Hofleverancier van H M de Koningin H K H Prins FREDERIK en HENDRIK der Nedei landen en van Z M den Koning van Würtemberg zijn te bekomen zonder Prijsverhooging voor Gouda hij J J van deu SANDEN Banketbakker Markt Prijscouranten gratis Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Gouda zal in den loop der maand October aanstaande aanbesteden de levering en uitdeeling van plus minus 150 000 stuks goede BAGGERT URP voor den aanstaanden winter Voor de belanghebbenden liggen de conditiën op Donderdag den 6 October e k in de Armkamer ter lezing Het Burgerlek Armbestuur De Secretaris De Voorzitter W POST DROST A ROMEIJN J M van Minden Dentiste Dubbele Buurt Gouda verwittigt dat hij eene nieuwe vinding heeft om holle kiezen en tanden te vullen zonder eenig gevoel of drukking te veroorzaken Verder gaat hij voort met het inzetten van Kunst tanden en Gebitten op Goud Zilver Caoutchouc enz welke op hot ziekelijkste tandvhesch geplaatst kunnen worden Geen geld wordt gevorderd vooidat zij volkomen aan hunne vereischten liebbpu voldaan Ook repareert hi spoedig stukken an andere Meesters Stollwerli sche Borst Bonbons Met premiën begiftigd op alle tentoonstelUn gen Eene za menvoegingvan suiker en zulke kruiden extracten wier weldadige werkingen op de ademhalings orgiinen door de geneeskundige faculteit IS vastgesteld Dé lots dezer Bovst Bonbons zijn te Gouda hij dtu Apotheker J W HOEKS te Haastrecht 1 ij J K OOSTERLING te Omimater bij F 1 VA VREUMINGEN en te Schoonhoven bij A WOLFF correspondentïbT Ikt tiik vim Ipi Hftr Huiler mucst M ons Ictil czcn tut liot Vülgciid noi ifiur wortkii uitm tclii idiija IhiiH villi Ifinikiiiau Mtl k fm W j wpw J i i