Goudsche Courant, woensdag 5 oktober 1870

Wê 1870 N 954 keneen des huis Woensdag 5 October GOUDSCHE COURANT Meuvvs eh Auverieiilieblad vcor fiöuda es OsnslrekeB TIN ge Do uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels tt 50 Centen iedere regel meer Ki Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur dea namiddags op den dag der uitgave K Ne 1 te e ge a ila er it F bij BUITENLAND liullenludsch Overzicht Omtrent den oorlog valt er weinig nieuws te tiieldeu Jl Vrijdag hebben de troepen van Vinoy ondersteund door nfdeelingen der nationale gurde uitvallen uil Parijs gedaan op verschilTeude punten doch zijn met verlies teruggeslagen De Frauscheit hebben natunriijk eer een andere lezing en spreken van een aanval der Pruisen op het fort Cbarenton die met groot verlies aan de Uuilsohe zjjde tuu zijn afgeslagen Vreemder bericht dan voor eenige dagen ontvangen werd over Rrussel uit Valencinnes is gedurende den ganschen oorlog niet geielegrafeerd hetgeen eel zegt liet geheele Pruisisehe leger zou zy slagen de gclieele staf gevangen genomen Versailles wetrduor de Fransclien he et U7 inilr iilleuses veroverd eii7 Wij Vonden die t jding dan ook ai te ongerijmd om z in onze Courant van Zondag als een ernstig telegram op te nemen Indien het waar is dat men onder die mystiScalie Gambeita s baudteekening gezien heeft dan is het voor den eerlgken naam van dien beroemden redenaar te hopen dat het later blaken moge dat door het bestuur van sommige provincieslrden van zijn naam is misbruik grmnaki om door valsche tijdingen den moed des volks op te wekken In alle gevallen zou daar wedrr uit blijken hoezeer de meening bij de Fransche autoriteiten is gevestigd dat ware moed die zijn veerkracht toont juist door de waarheid onder de oogen te zien bij ile hedeiidaagsche gedemoraliseerde J raiischen weinig of uiel te vinden is Het nutlelooze van ile Fransche volkswapening blgkt ueer en meer Koelbloedigheid en krijgstucht zijn ver te zoeken Werd ons niet onlangs bericht hoe een zeker generaal Ambert wien het eindelijk begon Ie vervelen op bevel van zijn soldaten Vive la llcpnblique te schreeuwen door zijn eigen mobielen gevangen genomen en als een reactionair in den kerker gesloten werd enkel en alleen omdat hij t gewaagd had zijn manschappen te doen opmerken hoe orde en oplettendheid gedurende de wapeuoefeningen meer wuanl zijn dan al bet schreeuwen van tie wereld En lui muiten ook reeds de iroepc l Tour waar nog geen vyand verschenen is De Franotircurs zijn aan t muiten geslagen omdat ly geen levensmiddelen hadden en de achterstallige soldij bon niet betaald werd Zg hebben gcdreigJ de stad te plunderen Oflicieren en soldaten hebben op elkander geschoten Ten slotte was men genoodzaakt de mauschappeu weer naar Orleans te laten vertrekken Aanzienlijke buit is te Straatsburg door de Pruisen behaald o a 2 roillioen specie De delegatie van hel gouvernement heeft eene proclamatie btlreiïeude de veikienngen vuor ile constiiulueerenile vergadering uilgtumriligd In ilit stuk wordt herinnerd dat di icrkiivingeii icrst waren vastgesicld op Mi dezer en du zij Mrvulj cn om de onderhiinileliiigen over een wapuiiaiil i in l gemakkelijk te maken wnmi bc mald up 2 ilivir maar dat het goiivcrnemenl alsloen ten gcvolgr der ontanneinelijke voorwaariicn van graaf Hismiirck al zijne erk a inilieden niuibl bcpnitii lot vctilcdiging en dirhalve liet eik iKt verkiciiigeu moest laten rusten Thans evenwel verlangt het eene uitspraak les volks bij algemeen stemrecht Het verlangt dat de constilueerende vergadering binnen kort zal bijeenkomen Ier plaatse waar zij door hel gouvernement zal worden geroepen Het verlangt dat die vergadering zelve het leger hetwelk Pargs zal miieien jevrijdin al bezielen met dien vaderlaiidschen geest waardoor liet ten volle zal worden aangemoedigd Ue verkiezingen zullen geheel vrij zijn ïen slotte wordt hel volk aangemaand lot h iiidhaving van orde en rust die in den legenwoordigcn ernatigen toestand een vercischie zijn Hierbij is gevoegd het deoreel krachtens hetwelk de kiezer legen Ui dezer worden opgeroepen tol hel uitbrengen hunner stemmen De bijzondere bepalingen van regeling enz zgn dezelfde als in het vroeger besluit beirelfende de stemming In de bericbleu uit Lyon wordt geconstateerd dat de rust er zich meer en meer herstelt Volgens opgave van den Staats Anirii tr beloopt het auiiiul Fransche krijgsgevangenen in Duilschland thans 15 l UU0 Maar sommige Duitsche dagbladen meeileelen zijn de Rünianilsche rechtbanken uilgenoodigd tol het aanwijzen van personen welke geschiktheid bezitten om te fu geeren als rechterlijke ambtenaren in den Ëlzas en Lotharingen Heden 2 October wordt de vo ksstemming te Koine gehouden Afwezige BomeinscSe burgers zyn van alle kanten toegestroomd om huii slem uit te brengen In de Citia Leonina de wgk die deu paus tot verblijf ia aangewezen wordt met gestemd maar moeten de burgers zich tot dv laasibijgelegen bureau s wenden De paus raadt volkomen onlhuuding aan De Ilaliaansclie autoriteiten vestigen zich op het Quirinaal in afwachting van koning Victor Emmanuel Per telegraaf ontvangen we juist bet bericht dat Ie Rome 40 805 stemmen voor en 46 tegen Italië in de provinciën 64Ü6 vóór en 22 legen zijn nitgebraclit De stemmen uit de Cilta Leonina zijn hieronder begrepen Uome is gcillnmineerd De moeilijkheden in Oostenrijk verminderen niet Niels naders orairenl de houding der Boheemsohe C echen De constitutioneele vereeniging in Moravie heeft eene resolutie openbaar gemaakt waarin zij verkla Ti dat het ontslag der keizerlijke stadhouders van Moravie en Tyrol en den regcerings president van Silczic ten gevolge hunner uitgebrachte stem in den rljksnind eene vgandige handeling van het gouvernement is niet slechts in t algemeH i tegen den geest der grondwet mair ook bijzonder tegen de vrijheid van spreken in den rijksraad F R A N K R IJ K Een jongman wiens naam voorzeker in de geschiedenis van het belej van Parijs oppeleekend zal blijven lic heer hilea Duruof is vermetel genoeg geweest om met een ballon over ie Pruisische linicn I en Ie trekken en was zoo gelukkig aan de pro lielni lic in menigte op hem afgeschoien werden IC oiiikoinni Hij pleeg up het plein van Montiiiiirlrc op den S in in den mnr en op en daidde na i iie nis vim ilric uren ttc r in het park nn licl kaslecl vnii r iomiville bij Evreux l e billion vcrliiff zich luoiircgt lot eene hoogte lic lic oiiversiJirokkcn InclitiiM ijier op 3000 meters begroül Daar was bij biiiiiii liet bereik van de gutticr en zelfs van de kaïuiiijiogels van den vij and die hij op zich zag afvuren Door een ooslcwind medegevoerd liet hij den Mont Valc rien aan zyne linkerzijde liggen en zette koers naar Poiesy beneden zich de Pruisische I roepenmassa s bespeurende uit de menigte rookwolkjes die voortdurend uit hare gelederen opstegen Op het oogenblik dat hg over den Monl Valérien en de daar tegenover gelegen vyaudelyke batterijen trok meende hg tusschen beide punten kanonschoten te zien wisselen Vooral tusschen Asnicres en St Germain en vervolgens tusschen Poissy en Manies spanden de Pruisscn al hunne krachten in om zgn ballon met geweer weeren kanonschoten te bereiken Somtijds zegt de heer Duruof voelde ik mijn schuitje slingeren hetgeen mij er aan herinnerde dat ik den vijand tot mikpunt verstrekte Te Evreux aangekomen werd bj ioir den prelect onmiddelgk in de gelegenheid gesteld met een cxprealreiü naar Le Mans te vertrekken Dtn volgenden morgen kwam hy te Tours aan waar hg aan de delegatie van bet bewind overhandig Ie lo een pakket diSpêches van de leden van het gouvernement voor hunne collega s Ie Tours 2o de colleefie nummen van het Journal OJficid die sedert bei afbreken van de gemeenschap verschenen waren 3o een zeer zwaren zak door den postdirecteur afgezct sien en bevattende de brieven en bladen uit Fargs Ter gl de kroonprins van Pruisen zijn domicilie gekozen heefl op het kasteel te Versailles hetfraaie paleis van Lodewijk XIV hebben zich zgnvader en het hoofdkwartier geïnstalleerd in hetprachtige slot van Ferricres loebehoorende aan denheer von Rothschild Het eene ligt aan de weslzgde hel andere meer oostelijk van Parijs Ferricres ten noorden van het bosch van Armanvilliers is eene oude bezitting der Montinorencys die reeds een groot getal verschillende meesiers binnen zijne mur n zag Te en hel einde der I7e eeuw werd Ferricres door den procureur de Jiriffe gekocht en was sederl een ni irkiezaal waarna het tijdens de omwenteling geconfianueerd en vervolgeus door Fouehé aangekocht werd Rolhscl ild betaalde er 2 600 000 frs voor onder een lal van andere verfraaiingen liet hij er een geheel nieuw kasteel in renaissancestijl bij bouwen door den Eiigelschcn architect Caxton Het park is een der schoonste van Frankrijk De stallen zijn ingericht voor 80 paarden De groote zaal van het kasteel die eene biblioiheek met 0Ü0 deeleo bevat heeft 1 00 vierkante meters in oppervlakte De luister van schilderijen en meubelen gaat alle beschrijving Ie boven Te Lyon hebben de arbeiders die aan de forlific iticii werker eene verhooging van loon gevraagd zij verlangden d igelijks vier in plaats van drie francs Zg hebben zu h in optocht mei een acht il tiental rouile vaiiiidels naar hel raadhuis begeven om laar hunne vordering kenbaar te maken doeh gewapendwaren zij niet De heer Hijnon mnire der stad enoud afgevaardigde gaf hun Ie kennen dat de hulpmiddelen der gemeente geen verhooging van loongedoogden Maar later als de toestand in t algemeenbeter zal zijn want dan zullen er andere openbare werken worden uilgevoerd zal hoogwaarschijiilijkde quteslie omtrent de verhoogiug van loon geen hinderpalen ontmoeten Deze toezegging heeftaaiiv mkelijk een goeden ii druk gemaakt Do omblaudigbcid dat zij in den heer Il nou vertrouwHin