Goudsche Courant, woensdag 5 oktober 1870

HIPHPPHf ÜJIP m Sopt bedragen lÜOO Ier de brigade generaiil i insclien zijn gevangcu ijMgen zij SI iluoden en r de doudeii z ju 8 ffi ebben de vijamlelijk de scholen uildeforipn e beweringen omtrent 11 paus uit Bonie zija t gouvernement heeftleer von Blsraiirck ont erliotoi uie üen heercht De nota is ge e a ts Ameigtr deelt mede tnn Bismtirck heeft get 3 zul worden gegeven het bombardement een k en dat levens iedere brieven doortocht zal heeft geantwoord dat aard bet mogelijk malet tijdstip waarop met i ag zal worden gemaakt 8 een militair standpunt tullen worden doorgeil e eeiier belegerde vesI t8cl ikt it om tot midt diplomatiek verkeer e en zijn die meening hare gevolmachtigden ztuden gezonden hebben De rijksdag is heden lin d rede uitkomen hiving Van s lauds oiiid voor de rampen des 0 1 niemand de gevolgenrog kon voorzien L e dat deiqusstic lusscheu nog iet geregeld is ei e wijze welke de zelfprzekeren en de goe le ti en zuidelijken u tbuur 1 wordt de wenschelijkttde zitting kort moge Slaats Ameignr deelt leulaire des heeren von rdigers van den Noordniland belrefende de et den heer Favre te tiarck betwist de juist leereu Favre op raee trts uilkomen dat de marden tot een wapeut eest Het blijkt dat het voorloopige Fran i om de verkiezingen faderipij ook te doe rui en bezette proviiiiiu strekt niet om de des vredes uil den ivan den heer v BisI bewind vreestle dat ikrijk zich ten gunste I d DeuUc he Zeil meldt f r gr joie liu ivt ellieden worden gezun len Een met eene lading wa 1 en De 17den Sepjische stoomboot van I ire vertrokken met 26 bo patronen eu dui I eene alhier geliouden I ll van notal elen is een I 1 koning van VVurlein ligeu up toetreding lot ui i Duit3chen bond jïwee duizend Pruisen n i Naar men verzekert ie korps vnn lüO OOO i i I ivorili en bestemd is i tSI D E N piidHche Courant it kir il t b ani oordl de heer opmerk iugen over Ie ired iiilen in verbiiiid ies iiiid der fiii iiitii n uk Hüurd he i te nnl I kasubsidie 1 oor t on derhoud der kcrkglazcn heeft Z Ecrw lcn deele gelijk Waar eigen middelen ontbreken daar is het land zedelijk verplicht kunstwerken te helpen beivnren maar ben ik goed ingelicht dan beriepen kerkvoogden zich by hunue aanvrage om subsidie op den ongunstigen toestand der finantien U ui ti dat beweren of nu de gunstige toestand is ccue onjuistheid Bovendien de kerk fier op hare glazen luoel zoo zij eenigszins kan zelf liare schutten onderhouden Wat iianp iat het tweede punt in qutestie de 40Ü0 gulden die de gemeenie schuld heeft j ik blijf een huisvader die og óóveel te belalen heeft op ziin lachlsl gezegd hoogst onverst indig heeien indien hij zijn toestand gunstig noemt en op dien grond zijne uitgaven vermeerdert Eindelijk de hoofdelijke omslag is mij geen bron van ergernis Wie aarlijl 1 elaiig sielt in de kerk moet ook iets van het zijne voor haar illeii opofferen Wel zou ik wenselien dal hoofdelijke omsliig en huur voor zitplaatsen konden verdwijnen opdat de rijken niet als pairoueii der kerk de vooraanzittingen hadden in de Christelijke synagoge maar dat behoori nog lot de i lopiüu uaar over het onnoodig is veel woorden vuil Ie maken Bovendien de kerkelijke omslag is hier gering in vergelykiiig met vele andere geiueniten Iets anders eveuwel trof mij in de woorden van Ds Vorstman Hij ijst op de halve en heele centsgiften die s Zondags in de kerk gecollecieei d worden Met hem ergeren zij mij Schande over den meergegoedc die zoo karig zijne giften afuieel Ds Vorstman zegt De weg Het kerkelijk leven slaat in Gouda op een zeer lagen trap Ten deele komt daarvan de schuld op de gemeenteleden maar op hen alloen Zouden lok de leeraars en de kerkeraad niet een de l diersoJMild dragen Er leerscbt in onze kerk strijd orthodoxen en liberalen tironingers en modernen kampeu Ceve God niet voor hunne partij maar voor de waarheid Wat doen nu evenwel leeraars en kerkeraad alhier Men zoekt den strijd kunstmatig te bedwingen Men beroept bij iedere vacature mannen van dezelfde rigling Dat is de otitersBhilligheid in de hand weiken Men zegt Dan is het zoo rustig in den boezem van ons collegic M iar zulk eene rust is de dood Jezus hci l fezegd lk ben niet gekomen om vrede te brengen op aarde maar het zwaard Niet voordat de strijd volstredeii is mag men rusten Door wrijving van denkbeelden alleen wordt men volmaakt in de waarheid Of ook men zogl VVut ik voor waarheid hond moet ik op alle mogelijke wij cn zoeken Ie verbreiden Dus ben ik predikant of kerkeraadslid gemal gd liberaal üroningsch of wat ook ik zoek dan bij ev nlueele vacature iemand die van dezelfde rigting is te beroepen Daarop antwoord ik Vvat gij voor waarheid houdt verbreid verkomlig dat door woord en daad maar indien gij werkelijk liberaal zijt op godsdienstig gebied d v z indien volgens u de zaligheid niet afhankelijk is van het belgden van ci ne bepaalde afgepaste leer indien volgens u geloof leven is en olitistelijk geloof een leven naar den geest van Je iis in gemeenschap mei den Hemelschen Vader naar zyn heiligen wil wees dan niet bang dat ook andere rigtingcn zich doen hooren Geloof dan dal zij die andere godsdienstige meeningen hebben dan gij met n kunnen arbeiden nan hetzelfde luel de verbreiding der waarheid Weer alle dwcepors die kwaad dom vuor t leven maar eer geeno rigling waar die voorgestaan wordt door vrome en gemoedelijke manncii Zie van een volbloed orthodox kan ik begrijpen dat hij andersdenkenden weert Hij moet kraelitens ijii leer oiiverrlreagzaam zijn zooals Rome onverdraagzaam moet zijn maar wie liberaal nil wezen liij zij niet exclusef Maar genoeg ik mag van de r imtc van niv blad niet meer voor mij vra cn met onze kerk geschapen is iedere genifente lot in hare fondameulcn beroeren Wuar dat met geweld wordt tegengegaan daar zal hot einde de last dri gen onze kerk der vernietiging worden prijs gegeven of overgegeven aan een doodend ortliorloxisme Alleen door dieu strijd manmoedig onder de oogen te zien en dieu te strijden kunnen ij komen tol den waarachtigen vrede den vrede dos geluofs in de liefde Nog eens Hij die bij zijn heengaan van de aarde gezegd heeft Mijn vrede laat ik u hij heeft ook gezegd ik ben niet gekomen om vrede Ie brengen op larde maar het zwaard De zaak sproke voor ztch zeli Wijnkecr de Redacteur Mijl naam legt geen gewicht in de schaal tegenover dien van een man als Ds Vorstman Dus teekeii ik mij weder Hm i rijiinnig belangstellend lid der kerk NB Alijiie vraag nhar de geruchten van oorlogen ei z enz nil kerkvoogdenkaraer in eeiio van de vorige nouimers uwer Courant gedaan bleef onbeantwoord Is hier van toepassing Wie zwijgt stemt toe Jan de liedactie van de Goudsche Courant Mijnheer de Bedacleur Naa ir iail leiding van een ingezonden sink gelcokend door don heer nii J H van tieniiep tlliier en geplaatst in uwe Cour int vnn 2 Septcmtier t l neem ik de vrijheid u plaatsing van do vulgendo regelen te vci zookon lie genoeuule schrijver zegt het iloor d Vorstman geplaatsio vuor diens rekeii iig te laten Dil valt ligler dan hei Ic wedeileggen Hij egt dat een collegie van Kerkvoogden en Nütalitlen behoori te beslaan ait UMiiiien die eigen oordeel omiervindiiig eii tennis getiniiktnoe Iiiinne be lullen aan geeiieii diknerf eifteiibol ing zoekenden invloed onderwerpen doeh l i oiij l die cischen zoo iitsie besluiten verband Zijn ooideel ij er tie zijne vrees voor liet aanblijven dei collegiin dal er een kreijkend verwgi van onzelfstaiidiglieid i nbek a inheid en pluimstrijkerij in ligl in lie oorsio plaats a ii beide enllegieii on meer opzeiulijk aan hen gerigl die vour liet verhüi cn der prrilikantstr H icraeiiten gestemd hebl en Ik prolesleer ten sterkste t Jgen die onbillijke bescliuldiging il ben ik overtuigd dat iiieiiiaiiii die mij kent nnj zell slandijilieid en ondervinding zal omzeggen ol mij een oogendienaar zal boelen Ik verki iar mijne siiiin vuui de verlioofring ie licbbeii uitjiiliragl on kraolilig gcinoliveerd en deel mede dat al lie daarvoor gestemd hebbende leden to kennen g i ii do verantwoürdiiig van hunne uitgebragte slem op zich Ir neiijoii even gerust als die leden elke eene lefienovergestclde nicening toesed ian waren Ik aehi het pligt te laten blijken d ii de heer van ieniiip niet op de hojgle vnu de bedoelde admistraiie is Wie het anders cpval i ou aan kwade li üu moeten denken als hij wel vernield ziet de in iler tijd aangegane leeniiig van ƒ 20 000 doch verzaegen vindt dat daarvan bijna geheel jit de gortoiie baton ƒ l iOUO dat is jaarlijks ƒ 1000 is afgelost Toch had men veilig die seliiild welker restant nu na acht jaren zal zijn algedragen over l en meer jarcii kuniien slaan Die gelrlen moosleii dienen voor eene verbetering van diiiirz iincu aard De aandeelhouders hebben ga irne in de verdere ntlossing van J 600 jaarlijks toegestemd een hunner verzocht dal kerkvoogden de eerste nii hem komende ƒ öOO in beivnring gelii fdeii to houden totdat ook lie andere ƒ BOfl km baar wordt Kr is meen ik in hel niet ver ijilerd Oosten eene achtenswaardige veieeniging die bij hot aankoopen van haar vergadoriiigsgebouw eene leeniiig sloot onder voorwaarde dat le schuld niet worde afgelost mr ar verbindend zij voor het iiageslacht De heer V G zal consequent die voorwaarde hoogst onbillijk achten Voorts kan van verrassing gccne sprake zijn bij hel heonrdeelen vai liet voorstel tot tiactemculsverliuoging de z nik is reeds geiUirondo twaalf jaren besproken en het voorstel was in dit jaar Lipa ldelijk te wachten Na achl dagen beraads erd het in omvraag gebragt eu Bangenomen In de laalsie j ireii betaalde do jtemeenle ƒ 186 t 7 aan iedereii predikant de aanvulling lot 200 oord in ISÜ gocdgekiiii d Het mi genomen besluit kent y 3110 loe Di i toel ige kan u ch niet hoog genoemd worden en biengt mets ten laste der gemeenteleden In elo andere geincenieii wordt 8 10 maal meer dan hier gevorderd v ior laatsengeld en verdere bijdragen en locli tol tracunieiils vcrlioogii e l e lulen Maai einig henorinde gomceiilen kniiiien zoo goin ikkelijk ais die Ie Gouda aan den eiseli di lij Is voiiloen Viideie toelii liiiiigen zijii ov rbodig te achten Iminera Iv rki uiigden oil NoI iIhIiii ge eii steeds de eUM i le o ieiili iarheid aan Imii beheer een provi eiaal e illegie van inezigi beoordeeli en begruoliiig en iikiiiiiig Jaarlijk ligt de lekening van Kerk voogden ter visie en worden de leden der gomeonle in de gelegenheid ge leld daarvan kennis te nemen De rekening van IhÜU stelt do gronden van het opnemen van ƒ 1000 en het gelijktijdig adossen eeiier gelijke som voldoende in het licht Kerkvoogden en Nolabelen deden wel mol na rijpe overttegiiig in dezen een billijk besluit te nemen nog voor het inivuchlen der stemmen ja of neen op de vraag of men het nieuwe reglement hier weuscht te zien opgevolgd Ken opzettelijk uitstel zou blijk hebben gegeven van gebrek aan moed D RÜIJTER 8 Gou ISTu Eene vreedzame oorlogsverklaring Wij willen ons niet inlaten met eene discussie over Fiaiikrijk s enschen eisoheu plannen op staatkundig gebied en laten het aan Frankrijk ielf of wie hel anders il en kan over om te beslissen of het iniperi ilistisch orlounistisoh of op zijn HeuriQuinnuiste uf republikeinsoh wil laten regeren Alles mits zij ons slechts daarbuiten en mei vrede l len llcl la lene andere Frauschc heerschappy welke ik en duizenden huisvaders ja alle weldeukeiulen nici mij gaarne vernield en vernietigd zouilen zien Dit is iets wat niet het minst goed mag worden gikeuid dat wy hopen van den loop der dingen Die Fransche heersohapp j welke wij bedoelen is eene even onzinnige als onweltige en ia hare gevolgen heiUi O ze Ie meer onwaardig omdat men daaronder al te geivillig den vrijen hals heeft gekriiuid Men begrijpt wel reeds d it ij hierbij het oog hebben op de mode gelijk die in onze dagen gehuldigd op zoo veel luxe als in onze kleeding dameskloeilmg vooral ten toon gespreid wordt dien Vroleus Salurnus die in allerlei gedaanten eena j zelfver iioiiging en schepping bevverkslelligl do3h die zijn Froieus en Saturnusaard zóó omwikkelde dat hij de welvaart der burgers er bij verslindt Wij hebben die mode onzinnig genoemd en Ie recht Wat beoogt men ermede Zij zal wel moeten dienen om aan de noodige kloodij een fraaien vorm te geven in de eerste plaats Duch ik vraag of er binnen zekere perken gekker dllFurraóring te bedenken is dan waarvan wjj sedert jaren en vooral in de laatste getuigen moesten zijn Hoeden aan in plaats van óp het hoofd een haardosch om er vies van te worden in den nek linten en strikken die niets binden dingen die do diensi van servetten kouden doen op een plaats waar men niet morst sleepen die door allerlei ontt ig on vuil worden gedweild schoenen met hakjes dio in ge aar siollen om te zwikken en de vrije en vlugge beweging belemmeren Wij spreken nog met eens over gezondheid Dan zon eene versiaiidifie hygiëne over meer dan eene liragt en over meer dan een kleedingstuk dat vroeger en nog werd en wordt gedragen geen gunstige uitspraak kunnen doen En hoc staat het mei het waardige Vooraf vraag ik of hei in t geheel digiw kan worden gekeurd dat incii zijn landaard tii individualiteit zou ten offer brengt aan eene algemeene wijze van doen i Is hel doeltreffend ilat men niet vraag wat staat mij goed maar wat draagt men Hoe is het laatste modephiatje Wie vfllgde en volgt men inderdaad Soms de eï keizerin Eugenie of wat voor de devooi niuiidane nerd uitgedacht veelal de dames der demi mnnde wier aien naam in ons Hollandseli wij liever niet sclirijven Wij betwijfelen het of de ei rsle en ook de laatstgenoemdeu zulke uitstekende sujetten zijn dal men haat zich ook maar in zulke nilerlijkheden ten toon en voorbeelden stelt Een enkele blik op de gevulgen moge beslissen Wij hebben zoo straks over wufïheid gesproken dat is de zucht naar verandering het wisselzieke zonder goeden grond Daaraan konden bovengenoemde dames ruimschoots voldoen zij hadden slechts het zoo gewonnen zoo geronnen toe te passen Niet al 00 waar min die overdrijvinifeu met eerlijk soma zuur verdiend geld heeft te betalen en men zich dal quasiinooi dikwerf ten prijs van bange zorgen van den ecliijieiiüol en huisva ler verschaft of aar deze Mrii iii lig weigert den boozen geest der oiilevredeniicid den kobold des pruilcns den twistjuivcl in huis en kring roept Wat ongelegenheden wat laagheid ji at misdaad dan in het gevolg van de e sehijnii iar onschuldige zwakheid VVat schade en jauinier voor de maat8chap ij en de individu s als die nioilezucht een der grooie beletselen is die jonge lieileu afliouden lan lul aangaan van een eerlijk liii clijk Wal nietigheidageest wordl gevoed als men zijn zielenheil en zaligheid er in slelt oin zoo te spreken om nieê te doen met de uitsporigheden in klceding e z v Men kon mol moor gemak in navolging van onze haar ariiiiten wassen of houlcii poppen voor zijne raii en zo ton en de o uitdosscheii zoo dol en ko ibaar mogelijk Misscliien hadden wij het zien gebeuren als de nu c kei eriii m