Goudsche Courant, woensdag 5 oktober 1870

het eeu minnd of nnt gelejru msHr op de Tuilcrircn had Kiorgpd iaii Mnnr gelukkig die Tiiilericcn slnnn leóg en Frankrijk kan ren beeije op den nchlergronil riiken Tu Vas vmilu George Dandm rI ziet hel dit met nog zoo leede oogcii nnn Anderen en wij vertrouwen waardiger eker niet onwaardiger personen treden daarvoor meer op ilen voorgrond Mogten Kngeland en Duitsehinnds koninginnen erfprin e 8eii on vorstinnen moglen on i hooggeplM ilalen een beleren loon aangeven door den ernsligen iijd geleerd en genoopt Wy verwarren Parijs niet me het grooler deel van iVankrijk niet alles lu yii hoordstni is is 7cdelf o n iieti V y wen b n Hiel als Bilderdyk l jodiergend helsch Parys Ie zien opgaan in vlammen die Kuroop van Üosltot Weslerkiin verlichleu doch dat dr geest die daar bij voorkeur werd gevoed en d iarviin uitging beüworen en gebannen wierd is iels wal y viing verlangen Wie zich aan een ander spiegelt spiegelt zich zacht Kn dit kan men aan het wufie volk dat zijh aan den schyn zoo vergaapt ten koste van ja van wal al Wy wenschen slechts tempering in onze Inxe in de kleediiig ii luinder extravagance eu blind slaafsche navolging ucht met r besltndighcid Fransche en VBderlandselii niodisles ariis es snijders en hniidelii irs in zulke artikeltn mogteu zich niet zoo verryücn het algemeen zou er beter by varen V g zeggen on e geilnchleii kleedend in bet oord van den edrlm deGenestel Verlos ons van den wansin uik lieer Geef ons natuur en decg lyks eer Uittreksel uit de Memorie van loeiichimg op den slaat van bcgrooting der Ink en Uitg van de Qem Gouda voor de dienst vuii 1871 Vervolg Hoofdstuk 4 93 1 De post koslen van loezigt en van invordering der plautselyke belaslingen tsmcl 55 verminderd een gevolg van hei op cggen der huur van een lokaal ol hulpkanioor en van een tukje grond waarap een nilpkantoor was gebound mogelijk geworden door verplaatsing van die hulpkantoren Oe daaruit te doene uitgaven bestaan in Bezoldiging vau B commiezen a 3 i5 1825 Vuo in de hulpkauloreu 100 Licht in dezelveu 50 Kosteii van registers enz n 370 Idem nn vervolging 100 Idem O het ii neu van schoolgelden 100 ƒ 2B45 g 2 Voor vergoeding aan het ryk van 2Va ten honderd an het onzuiver bedrag der opcenten ten behoeve Ier gemeente op de ryks directe belastingen gehev n is ƒ 50 meer voorgedragen Die ïoordragt slaat in verband roet het bedrag der opcenten in ontvang gebragt by de nfd van het 2 hoofdstuk df r inkomsten voign 2 3 en 4 eu van hetgeen later blyken zal te norden üiigekeerd Toor de opcenten op de grondbelasliiig van dieperceelen welke van de voormalige gemeenlen Broek en Stein aau de gemeente dond i zyn toegevoegd Hoofdstuk 5 2 Het voor de en post voorgedragen cyfer is met 350 verhoogd om daaruit te voldoen de bezoldiging van den zegden agent van politie noudig geworden door de uiibrriding der gemeente 3 Voor kleediiig eu wapening ordl ƒ 00 meer als bij de vorige begrooliiig vooigedragen e oor iak ligl in de vermrerderiiig van he getal politie agenten 4 Het cijfer voorgedragen voorde kosleuder nachtwacht is lerlioogd mei 219 u iar aan leiding vin het raadsbesluit van ileu S April 1870 om één nachtwaker meer in dienst ie sielloii 100 i Hel cyfcr voorjredragcn voor de slriatvcrliohling is f 1 84 i hooger dan dat der begronting van 1870 noodig geworden a om tien lantareni bo ru hel ge jn gri illcduen branden waaioiider er vijf yn du op den luegangsweg naar htt slaiiou van den llhynspoorwegzyn geplanlïl b om siphons te doen plaatsen by de Kleiuegs ende Jan Kallen of HleekersbrU Uit dien post wordt belaald De aanbesteding voor 210 gaslanlaarns 6000 Voor de lantaarns die boven dat getal branden 1043 Vuor olie ter verlithting bij afzetting v iii straten 200 Voor koste van de syphons 1 500 343 101 7 Voor onderhoud r braiidvpuilen is f 1910 meer uilgelrokken dan by de vorige be rtiuting met hel doel i in daarvoor na i te koopen t ne nieuwe brundipuit ter vervanging van di npuit n 1 die on Ulocndc ii on to bouwou con iiiouw brandüpuilhui e Ie plaatsen langs de Karnemelkslool e piiil o dl gerektind te zullen kosten lliOO hel bniidspiiithui ije 450 teruyl voor het oiiilerhoud van despuiten eu bewaarplaatsen en tol aankoop van toortsen en wurll iioodig geacht filill 103 9 De koslen der sohutlery yn mot ƒ Jtj jy verhoogd in ovoreenslemmiug mei de door den nchutlrrsra id voorgedragen begrooliug van inkomsten eu uiigHven WorJI vervoltnl Burserlijke Stand fimoKhS t tpt Miirm ondt rs T viiu binja ca J KlijiiPtibiirK 1 Urt Mailiiuis ouders II Murka ca A HU H f N 30 Sejtt I J Karrcinna j 7 la 1 Oct j A I lluuHiuccstL i 5 J M Uuikump 3 ui 2 C CniiJ l 3 j 1 UI r VI ilo Drum U 3 ü Je j llauh 1 t w ADVERTENTIEN N ieuAve iSchouwburg ran ROTTERDAM PRITS BOUWMEESTER Comp ZÜNÜ 4G 9 ÜCTOBEU 1870 TWEEDE C4110ÜTE VOLKSVOOIISTELLING in het Locaal ï I V O L 1 Spoomtraat GOUDA ARTHUR of 16 Jaren van lijden en wroeging Gruut btrucaid Volks Drainn in 3 Uedryveu vau Alexfliider Dumas TOT slot DE TWEE PARIJSCHE BLQllIMlilSIIS KltnhligB Vnudtvdle m 1 bedrijf De Hoofdrollen te vervullen door de Dames LOUIZE BOUWMEESTER en Mev CRISTINE LARONDELLE ENTREE 40 Cents Plaatsen te bespreken 10 Cents extra aanhet Locaal SCHERPSCHUTTERS KORPS B IJ K G E II I L I G T Beschermheer Z M de KONING Het BESTUUR hoeft de eor te berist n dat het gewoon jaarlijksoh PRIJSSCHIETEN zal plaats heoben op MAANDAG den 10 OCTOBER te één uur en de prijsmtdeohng des avonds te 8 ure in de Sociëteit m Rrunie op de Oosthaven De regeling der zaak is opgedragen aan deHH G H G Oh LANGE J M NOOTHOVEN VAN GOOR en J van BERKEL Namens het Bestuur J Y 0 l RINCE Pres H J STEENBE RGEN Seer OlHiibare Verliuopingeii op DINGSDAO 18 OCTOBER 1870 des voornilddags ten elf ure in de herberg aan de Reouwijksche brug te lienmijk van eene Hou vman s woning Pil eenige peroeelen WET en HOOILAND liggende op de blokken s Graveubroek Raven sborg en Langroggebriiek te Reeuwijk groot 8 Hectaren 45 Aren 84 Centiaren en Eonigt perceeleii HOOILAND liggende op Brockvdd te Zwamnierdam groot 6 Hectaren 20 Aren 40 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1870 En op WOENSDAG 10 OCTOBER 1870 des voormiddags ten 9 ure in het huis wjjk C N O te Reeuwijk van zes Melkkooijeii drie Kalveren een Spei Iwivgen eoiio partij Hooi Bouwen Melkgereodschajipeii Meubelen Bodden en Beddegoed enz Nadere inliolitingoii zijn te bekoiiion ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLËEVER te l m l M C TERSCHEGGET Itpsk odstpr van üionstliodon is verhuisd van den Fliiweeleii Simjel naar do Oostluirm Wjjk B N 4 i naast het Kantoor van den Heer VIlU LIJ alliicr veraoekendej ieders gunst en voi ciimimiKl ilie Door don Boekhandelaar S VAN VELZEN Ju to Kampen is uitgegeven en in alle soliedo bookwiukels verkrijgbaar gesteld Mciie l raalje uitgave VAN DEN VOOR Kerkgebruik Bevattende het OUDE en NIEUWE TESTAMENT de BERIJMDE PSALMEN benevens de FORMULIEREN en LITURGIE der Nederlandsche Hervormde Kerk Dit KERKBOEK is met eene nieuwe duidelijke bevallige latijnache letter op best velin papier in het gewone kerkboekenformaat gedrukt het wordt in verschillende banden tegen den voor kerkboeken gebruikelyken prjis afgeleverd Was de belangstelling van het publiek in de thans voltooide nieuwe uitgave van den folio Staten Bijbe x naar KEUR buitengewoon groot eene uitgave voor Kerkgebruik naar danzelfden tekst bewerkt zal zeker even welkom zyn Da uitgave van een KEURr KERKBOEK is eene oorspronkelijke en nationale onderneming zij beantwoordt aan eene lang gevoelde behoefte waarvan de vervulling voor den tegen foordigen tijd is bewaard gebleven Terwijl de folio Staten Bijbel naar KEUR sinds de vertaling door de Synode van Dordrecht bezorgd tallooze malon herdrukt werd is daarvan nimmer een uitgave in klein formaat geschikt voor kerkgebruik verschenen De bemiuuaars van den ouden HoUandschen Staten Bijbel worden thans in staat gesteld ook voor kerk en huiseljjk gebruik tegen lagen prjjs zich eene editie te kunnen aanschaften die woordelijk overeenkomt met de voormaals door HENDRIK JAKOB en PIETER KEUR bezorgde uitgaven en die wat de wijze van uitvoering betreft in sierlijk en doelmi tigheid met alle bestaande uitgaven kan wedijveren Pen j EEi DR p fpff practisch tatidmeester te Weenen Bognergasse n 2 Bij hel vorderen myuer j iren werd mijn tandvleesch steeds zwakker en ziekelyk ontstoken pgnlyk en gezwollen D it strekte yelfs lot mijn gehemelte zich uit zoodal mij het kaautven en slikken moeyelyk viel Myne tanden gingen daarop los en staken uil zoodat ik niet in staat meer was vleesch eo ander voedsel te kaauuen Ik gebruikte vele beroemde tandmiddelen j de meeslen deden geene werking enkele hadden slechts een gering eit ecl Ein deiyk bekwam ik uw Anatherin Mondwater en reeds na het eerste gebruik er van gevoelde ik eene aanmerkelyke verligling Na een paar malen het Ie hebben aangewend hield de ontsteking open verdwenen de wellingen de landen welke ik vroeger met mijne vingers er uil had kunnen halen orden weer vaster zoodnl ik weder broodkorsten en andere harde spij en kaauwen kan Verheugd over deze in het oog loopendc snelle en wonderba rlyk heilzame uitwerking van het AN THEH1N MÜXnVVATEK kan ik niel nalaten U oyn harlelyken dank Ie betuigen terwyl ik ieder kan aanbevelen de proef te nemen van de heilzame erking van dat MONPWATEU ook in gevallen an landpyii waarvan ik vaak bij mijne onderhoorigen de beivijien heb gc ieii DiiAkOTU z Met achting den 1 Moi 1807 J ridder v ZAWADZKI Tc verkrijgen te Go ida by L Schenk winkelier op de Hoogslr it yk A 123 Ie Uollerdam by F E van Siinten Kolft apoth en A Schippereyn C blaauue porceleiinvinkel te s Hnge bij J L F C Siiabilió apolh Ie Leyden bij E Noordijk Ie Utrecht by F Altcna apolh Ie Amsterdam by F van Windlifim verkoophuij Ie Oudewater by T J van Vrtiinimgen te Pchooiihoirn bij A VVidll luiida Dl uk van A liinikiauu