Goudsche Courant, vrijdag 7 oktober 1870

1870 Vrijdag 7 October N 955 GOUDSCHE COURANT Nii iiws m Hwï m kM m Gouda en ömslrekea De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG ea VillJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDEITDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 ADVERTENTIEN worden geplaetst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaateruimte Afzonderlijke Noramers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND BuKeolandsch Uverzicht Gciyk te begrijpen was kat de heilige Tiider de tegeowcordige gebeurtenissen te Itome uiel voorbijKaan tonder er tegen Ie proletteeren Het Journal de Brwcelle mnakt altlians een nota van AntoiicUi in dien geeat openbaar Ook de Belgische bisschoppen die uilrauhlrn door hunnen ultramontaaiischen geest zullen uuarschijnlijk een dergelijk stuk in de wereld zenden Of du vel balen zal mag betwijfeld worden maar men kac er uii zieu dat de beeren van over de bergen alle macht in het werk zullen stellen om het gedane ongedaan te maken en een reactie in het leren ie roepen l e Ëngelsclie kardinaal Manning acht dat nu eerst de Homeiusche questie een aanvang neemt Ook van ecne andere iijde wordt Victor Emmanuel met moeilijkheden bedreigd Nergens toch in geheel Italië it de republikeinsche geest zoo sterk als te Bome Onder den druk der priesierheerschappg is de bevolking in het andere uilersie vervallen en belooft zich gouden bergen van een republiek naar het hart van Mazzini Bevolutioiiaire blaadjes verrijzen er als paddestoelen en Mazzillisti ehe comilus bonden dien geest levendig zoodat nu rewls wordt getwijfeld of de koning van Italic wel zoo spoedig het Quirinaal zal bel rekken Men schrijft hem hel voornemen loe om daarmede tot omstreeks Nieuwjaar te wachten j dan zal de eerste schok over zijn en de gemoederen wat bedaard Uit l arijs geen nieuws Te Melz is een lievig voorposiengevecht geleverd den 2en Ocl De divisie van genetaal Kummer wierp dm vijand met zwaar verlies Icrug De Duilschers schijnen nu ook tegen Belfort Ie zullen ageeren om dan Lyon Ie bestoken zoodoende zal de vorming van een Fransch leger in het Zuiden des lands worden verhinderd De Zwitsersche regeering Irekt op hare westelijke grenzen een observalielegcr samen De Oostenrijksche blailen gaan voort met op de meest stellige wi e de gcruchien van wapening in Busland tegen te spreken I e Eussische keizer geeft steeds meer bewyzen van syropailiie aan de Duitschers generaal von Moltke is door hem gedecoreerd met de hoogsie roililaire onderscheiding waarorer hij beschikt Van die zgdc scbyut dus voor Frankrijk ook niets te hopen Keizer Napoleon heeft uit Wilhelmshöhe den 26 Sept een manifest uitgevaardigd dat veel minder vredelievend is dan voor eenige dagen door de Wiener Prem werd medegedeeld Ziehier het resumé dat de telegraaf heden overbracht De keizer verklaart in dit stuk dat hij den val zijner dynastie zal aannemen indien Frankrijk daardoor beter in slaat wordt gesteld om de overncldigers des lands tot voor de natuurlijke grenzen des rijks lerug te tlnan De poging van het voorjoopig gooveriiement om de verantnoordelijkhoul omlrenl den oorlog op de kei orlijkc regeering te werpen is een missing daar de kti cr den oorlog allecu heeft veiklaiir l ter voldoening aan den weiisch der natie Daarentegen was de verwerping van IVuisen s voorstellen met betrekking tot den wapenstilstand eenc handeling Klankrijk waardig Voorts raagt de keizer of Dinlschhind meer belang licift bij Frankrijke neder laag dan bij een verbond met dat land Uil het gesprek vnn den keizer met deo koning van Pruisen is op te maken dat de koning ongerust is over de resultaten van een oorlog die tot het uiterste ordt doorgezet Graaf Bisraarck zal ook niets verkrijgen wanneer hy traohl in de Frausche gemoeileren de snaren van egoïsme en vrees te doen trillen die door Frankrijk altoos zullen worden gei noreerd welke rampspoeden bet zich ook door de Voorzienigheid moge zien opleggen De kei er weiischt derbalve dat er lusschen Duitschland en Frankrijk een nauw en loyaiil verband 7al worden gesloten Het stuk eindigt met de verklaring dat iiiiiifer men van beide zijden voortgaat geweld ie gebruiken om tol eene geduchte oplossing te komen de uitkomst zoowel Duitschland als Frankrijk tut ongeluk dl zijn De Kijgelsche Eeouomut bevat een artikel waarin betoogd wordt dat de nederlaag van Frankrijk voor Eiigeliind eene gelukkii c grbeuictenis is die voor langen lijil de veiligheid van Engeland ua irborgt Frankrijk de oude vijand der Kngelschen bad van de voorouders den hartstocht voor laudroof en militaire glorie overgeërfd terwyl de Duitschers den Kugelnchen nooit een kwaad hart toedroegen en sterk geworden zijn in een eeuw van vreedzaam verkeer en beschaving Duitschland heeft nog geen bewijzen gegeven van aanvallende staatkunde en bezit daarenboven geen loot terwijl je Fruubche vloot die stellig nu vermimlerd zal worden eeu dreigend werktuig van aanval op Fngeland was FRANKRIJK Iemand die ruim 20 jaren in Parijs gewoond heeft spreekt hel volgende oordeel uit over óen trap der Fransche beschaving De Fransche beschaving cegt hij beslaat in een flinke kennis die personen van een enkel vak hebben zoodat de natie op die kennis trots is hoenel de beschaving in hel algemeen iiulenlaiid beperkt is Alle standen hebben dit gemis van uigeaieeiie beschaving de werkman de kuns tenaar de geleerde allen trachten maai juist zooveel te weten als noodig is om in hun vak te slagen Alleen in Frankrijk is het dan ook mogelijk by de zoogenaamde beschaafden zooveel ruwheid te vinden De massa des volks is doordien regeering geestelijkheid en kapitalisten het eens zijn bijna van alle onderwijs verstoken en het wordt haar voorbedachtelijk onmogelijk gemaakt zich door eigen kunde en oordeel te verheffen van daar dat het onmogelijk ia in Frankrijk een ander oordeel te bekomen dan dat wat prefect en geestelijkheid beslissen De aard van de opvoeding van het volk of liever het gemis van zulk eene heeft de eigenbaat en de bekrompenheid tot zulk een trap ontwikkeld dat de natie bepaald niet in staat is een eenigermate verstandig oordeel over hnre internationale verhouiliugen te vellen zij kent alleen voorrechlen boven andere natiën welU laatste ij als ver beneden haar beschouwen of ct minsle beschouwd heeft Als Frankrijk don gciieelen linker llijnoever in bezit nam dan zou het he en Eiiidelyk heeft de gerechtigheid en beschaving ge egepriald en is de roof vergoed dien het verbonden Europa in 1815 op Frankrijk pleegile Het vroeger bezit door list of geweld is voor de Franschcn een natuurlijke reden om het lerug te ei cheii llcUclfdo karakter vertoont zich in het particulier leven hel egoïsme treedt vaak op de onbesohaamdsle wyz e op en wordt alleen by ieer weinigen door het geweten getemperd De Siècle zegt an hol aauvaarJen der oandidalunr voor de constituants door den hertog vau Aumale het volgende De bewoordingen waarin dit geschiedt gelyken als twee druppelen water op de adhassie aan de republiek in 1S48 geformuleerd door een pretendent die Frankrijk zoo duur het vertrouwen heeft laten betalen hetwelk t gouvernement van toendezvrakheid had in hem te stellen Het is curieus de beide documenten U vergelijken De pretendent van 187G drukt zich in deze bewoordingen uit Altgd gereed om mijn land la dienen Oogenblikkelyke adheesie aan het gonverneraeni dat strijdt en dat onderhandelt Toekomstige adhtesie aan het gouvernement vrijelijk gekozen door de constituante Eervolle vrede vryheid orde eerlijkheid D tt is nagenoeg hetzelfde dat in 1843 de pretendent V lu het Napoleontisch ras heeft gezegd üaau wij weer denzelfden weg van vroeger op Moeten jy na de jammeren die het land verwoesten iri het doen bloeden eder als wij onze ruinen znilen hebben hersteld de proefneming hernieuwen met de samenzweringen en de staatsgrepen Dat de wijsheid onzer medeburgers en zoo noodig de energie der wet ona voor zulke ongelukken behoeden I DUITSCHLAND De hoofden van de patriotiso e p rty in Beieren hebben te Munchen een vergndering gehouden om de aansluiting van Zuid aan Noord Duitschland te bespreken Als voorwaarde der nadere vereeniging meende men voor Beieren de volgende punten te moeten aangeven De koning van Beieren is in vredestijd opperbevelhebber van het Bcier che leger Beieren blyfi zijn ilfsiandigheid behouden op staathttishoudkundig gebied het tolverbond kan niet worden opgezegd verder zal de bevoegdheid van het tolparlemenl wat bclreft de wetgeving in gemeenschappelyke aangelegenheden worden uitgebreid Het schijnt echter dat de patriotten desnoods nog wel iets meer zullen afstaan hel voorstel van dr Jörg allhans om deze punten als het uiterste aan te nenien van de concessies waartoe men bereid was is verworpen BINNENLAND Gouda 6 October De minister van finf ncitn heeft ter kennis van belanghebbenden gebragt dat bij den rijkslelegraaf na vergelijkend onderzoek ongeveer twintig klerken zullen worden in dienst ges tld De bezoldiging der klerken is minstens 30ü s ja irs en knn lot ƒ 800 s jaars klimmen iSy kunnen mits zij voldoen aan het daarvoor vereischie uit hunne betrekking overgaan tot die van lelegrnfist Zij die aau het vergelijkend onderzoek verlangen onderworpen te worden moeien zich v m of op 22 November aansl bij het dep van finoiKnn daiirloe aumeldeu door een op zegel geschreven verzoek