Goudsche Courant, vrijdag 7 oktober 1870

1 gekomen de organisatie der korpsen van den len ban ilei ild scliullerg ooiU dn bij vourniil I kon bisluil IS vnsigeileld nog in slaii 1 ti houden en iih voorlüopi leihn li bipilen tul si horsing der builengi woiii oifeningen en het gebiel vrglalen v ni den crkilgken d ensl dribgdie kurpen mge loeide of nog lil tedeelm ai hulti rplichtlgi ii die uit di re serve gn opgeroipen of diii mmidilel volgens art i der kohiuiirgwel reilit op ourgiing naar de ri frve hibbm Mikrigin kri hliis dl diirioe door M v rstrekle micliligiiig lieid de niii isler van binneiil ikeii hg sohrgvni an 28 Sept jl n iJ l te afd de com in sbiris iii dis konings vir ochl de kommaniiaiiteii lier dieiiilloii e sclinUerg n ii ili provmiie van hel our laiiiili Ie uillni underricliun eu hen a in te schrgven dun overienko i f K i lel Uil liiefi den koning levens behaagd geiiuem len niinisur fii dien m oorlog Ie niiclituen om i Ms II vrediiilieid te betuigen laii de diiiibtil scliut tergen lil hel algemeen en i m de korpsen van den len hm knehleiis het bealiiil van 19 Jiili opgi ril lil lil hel bij Duder over den goeden gce t door de e sahultergen aii den da gelegd in hetgeen door de koinmanil lillen de verdere officieren onderoffi cieien en minsi hippen met zooveel gver en vailerlanlslulde in hel belni g der iiiligheul van den snit ïedurenilf de twee jongste maanden is verrici t De ininister hpffi dientengevolge de comniissarissen des koiiings t gplgkertijil dt benoodigde etcmplareii d ien toekomrn der door hem en zgn ambtgenoot vin ooilog ttr voldoening ii skonmgs lasl uitgevaardigle algemeene order voor de schutleryen om aan de kommindanten van de dd schuttergen Ie worden uitgereikt die de e algemeene order op plechtige wg e voor het front van de schutterg zul len doen voorle en De heer W i Knoop heeft het volgende geantwoord op de schriftelgke vraag van den heer van toree t of hg den actieven dienst reeds wenschle te verliteii eu bereid was de cindidntHur voor de tweede k imer aan te nemen wanneer hem die werd aauEeboden in welk geval de heer van Foreest overeenkomstig zgiie vroegere toezegging zgn mau daat zou nederleggen Arnhem 2G September S70 iUoogWelgeh Hetrl nïn antwoord op uw schrgven van gisteren heb ik de eer hel volgend de berichten ivlk ben bereid den actieven militairen dierst te verlilrn wannier mg onder gewone omstandigheden het lidmaatschap van de kimer wordt aange bullen De vrees voor oorlog is geloof ik thuis voor ons land geweken rood it men zouder oneer weir de rgen van hei leger kan verlaten en het lidmntschap van ile tweule kimer is een werkkring waarin ik niisschien eenig nul kan slichten en die aan mgn eerzucht beinlwoorill M lar ik wil thans geen lul van de tweede ka mer voor Alkmaar orden wanneer daartoe door u dat lidmtatachap m it nor len iitdi rgtlegd Bg de butste atemmiiig hib ik mg tigmuver u gesteld zoo ik gelcof met het volste ricii ik heb diardoor gienszins te kort gedaan am di lovauKii ooals die van uwe parlg mg dit liitjben vu weten Maar ik OU meer stof lol die bisehuldiging hibben ge geven wnniieer ik thans hei aanbod aannam mg door u gedaan het nederleir in van uw mandail on een gunstbetocn zgn ten mgiien onziihte en gunsten neem ik niet aan allenniusl van tegenatandera Zier gaarne wil ik weer lul van do tweide kimer worden mair het is mij met onvcrscliillig op elke wy i en op de wg o door U aangegeven wil ik hel niet gn Ik viuofk UllWGib de biluigmg te willenaannemer van de bg ondere hoog ii liting die ik Utoedniiig gel VV 1 Knoüi Het Ü ijhlad verneemt iiitusschen I il de heei jlir mr Van horcesl lom hg de ekirheil hul i krigcn d il generial Iviioop bereid is den ailieven dienst weder te veililen gn ontslag als lid der tweede kamer heeft ingediend Naar het J auJi MuJ meldt werd de directeur van het orkest van het pilei voor volk vlgt de hiir loh M oenen ilirilng avond na 11 op van hil coiiecrl op htt 1 ledi r ksplein onverw ii lils van aehUieii lai gegrepen en op v rg ruwe w ij Ugiii den grond geworpen delukki irw i beert lig nieltegenstaande de iiiivillii leh vin iiii stok bediende sitehts eiuige lichte vcrwoi dingen aiii het hoofd bekomen il lig bg tgils door de inmiddels tiiap mie onislaudeis viiril oiit et De aiiir illir in der Ie lm van hit palti oikest de heei I 1 door de politie medegevoird Het departement Herlogi iibosch der maatsi happg tot Nut van l Algemeen heifl besloliiitot opruli tuig van een aehool voor middelbaar niiderwgs voor Nog liiffl genoeind munster ter kennii vnn 1 liin hcibcii lm gibricht ditbg di iliiiisl vim den ryk ii lf 11 if li liD fu bMliinl iiiin u li nifi leii lir op I liii lol dl lil inkking van lelocrnliit o kliaie wi 1 uiii iiiK j arv eii le van f bOO verbonden 18 viouiin peraoi til toegelnleii uU Ui rliiig Ulegrifisi op een diiagi i 1 van tn gniden Voor toeliling ftla Icerlmn lel grafist kunnen m Haimerkmg kointn BI die liPl geuug clirift van hel eindexanitn voor dl liiiogeie burgi r eliolen met vijfjirigui eursus hebbin Mrkregin en overleggen Ue eiiiididiilen moden yioh voor of op 10 October aimat bij hel dep van 6naiiciti aaumeldeu door een op zegel ge schreveu verzoik In eeni l ii dig pehouiieii iiaiLj i P kamer n ii gi konten eene mi iivi van jhr Min Fiirefst Hiiai iij luj ix n ontil ig neemt als lui der kamer Diif m ets onlwerpen ijn uiiiv i igen tjh fe riiigfii omviig uor lie diarloi beiiüLiiiile c mi inissii H ter tafel i ebracht een ontwerp lul hl r u Ming van het rigleiinm aii orde Ier kamer mil mi n me van toelichliiig De dag van Leriulslaging dn irour zal later worden v istgeateld De hier vin Houten hiifl een voorstil ingediend tot wijziging v lu ttnige ailikelen der wol op hei persomei Uit on garni n n is aan drie officieren eene by ZO i lerp 01 dei clieidii s ten deel gevillm Generaal ronjoor griaf van Limburg Stnuiu kunim uidant in rle UuplI lif linie deed door luiii In nkoin l van leii luUd aiit k iloi el kjmmandanl i iii lul iiepoi vnn het 4de lei initnt infanterie zijnen dank bciuigeii aan rte officii ren onderofficieren en maiKchappen die geduimde i ee maanden de forien bij llansvtyk Everduigen en Jutfias beiel hadden over de diensien door hm 11 de bezetting bewe eii terwijl i aarbij inzonderheid ei n hartelijk woord van dank gcnchl was aan de kommandaiiten dier forten de kiipiti ins Charlier Stoop en rurslner die ich hadden onder scheiden De heer J N Sohelteroa heeft tegen l Januari zijn ontzag gennmen als secretaris an hel dcpar lement der maatschappij lot Nut van i Alt einten alhier liet tweetal door het besiuur voorgedragen bestaat uit de heeren dr C A Tcbbpnboft eu W van Elden In een uit Haastrecht bij de N Rott Cl ingezonden lak woidt er over geklaagd dit bij deu uitnemenden toestand der wegen de eigenlijk ee zegde comuiuiiiciliemiddelen zoo sehairsch zijn De inzender heeft bepaald hel oog op de verbinding tU8 chen Gouda en Schoonhoven Van nieuwe diensten en van nleu aangevoerde diligences hoort men wel zoo nu en dan monpelen maar zoolang deze nog sltch a op hu papier of lu den slal wordin gevonden i efl het publiek er al zeer neinig aan Met het oog op het naderende wiuUr ai oeii is het eer Ie weiischen dat de e dienst nog met iets anders verxuld norde dan alleen met doorlnohtii e postwagens Eenmaal eii deigelgke dienst tot aland gekomen zijnde IS hl ven eer Ie wen chen dal de uren van afiid niet ali n genefulgk voor de reizigers maar ook juister zulUn zgn De khebiin dairover zijn inszeUjks vele Wil dit lialsleb tieft zou het eker vele inwoners van Schoonhoven en lusschenliggeiidc plaatsen zeer aangennam gu zou althuis de afnd des avonds van GomU geaohiedde na a ukomst van den laat ten trein nit Amsurdam Niet alleen zouden alsdan ook passagiers van deze gilegcnheid gebruik kunnen m ikeii maar levens ouden evenals vroeger dt te Amsii rdain versohginnde bla leii tgdig genoig herwaarts kunnen vordei verzondi n uuirin bij dt tegenwoordige rigeiing van den poatdien t de aangevangen uinlerdienst een groot oponthoud geeft Voor hel vergehjkend examen naar de betrikking van hoofdoiiderwg er aan de opei ban bcliuol te Krimpen a d Lek libben zicli 27 sollicil iiiti ii langegeven waarvan l J zijn opgikoiucn au ilize 19 personen liiliben de licerin Guliil v iii IJlreclit V d Wende vm Rotlerdirr v d 11 even van Araslerdam v d Berg v m leulcii Miiiderhonl van behuonhoven en Posthumus van Moord hl de meesie punUii bekomen zoo ht de e pcrtioniii op hft zistil gil gi plaatst Ofsi ion thans door hel eiler met groot vi r lof t leii van de bnileiige oon bgn ngeioepcn mililie dl wettige grond lol hel voriliiin vm builen gewoM oelinii eii in e i hull rjiii bj iiri li van konings lioshi t van lü Inli jl S bl n UI bevolen is vervallm oomede de verplii lilmg van de m iii chappen mr reserve lot de werke jkt dienst naari j eiiiiiis art 1 van dit Iniliiit gn opgirnrpiii i lul hg het nog iteids voorliluiin lil r uiiliil me ver iikl i lingeii tiisseliin ili linde naburige rgken der regeeiiug echter wenschelgk loor meisjes 1 r is ƒ 10 000 beschikbair gestold voor ku icii v 111 ainkuop van hsi gebouw eu eerste uirichlinf oor eenige dogen overleed de onderwyzer Mulder te Drouwpiicrveiii achterlatende eene weduwe md 7 onverzorgde kinderen ondi r middelen moet deze nu door handenarbeid in het onderhoud vin haar talrgk gerin voor ien daar men toch w l met al willen bewerin dat de ƒ bO jiirlgks die g nit het Drentsihe onderwy crawe dnwen en wei cntonds kan trekken daartoe voldoende gn Door dr H J Nassau en den heer H II A Sins lul der gelupuleerde staten in de provmcii Drinthc onli in de Drentscfie Coutant ondersleniiing aevriigd voor de treurende weduwcom hair en de haren voor geheelen ondergang te be hoeden g hopen iet ilit veie niiide ha ea zullen geopend worden om eene gave te schenken a lil lil weduwe van een min die mit onverdroten gver voor ein jiarwedde van nog geen ƒ j jO in leii l ilrgke school werk iam was tot heil der jeugd a 111 gn zorge toevirlrouwd Laatste Berichten New York 4 Ocl De stoomboot Vtlle d Faiti vertieki heden naar Frankryk meteen lading uumuiitende wapeus en munilie Florence i Oot De provmoie Vilerbo heeft met ii2ül J i s en 228 neen s gestemd de provincie 1 rossinone met 25530 ja a en 271 neen s Het gerucht wil dat de heer Thiers alhier is aaugel omen BruSSeli 5 Oct Nevens reproductie der verkliringen in de iiigib Allg Zgt omtrent de hehandeling van Dini clii gekwetsten te Bouillon miakt de Mondeur Sclai een rapport openbaar van den procureur des kuniiigs waarin geoonsl iteerd wordt hoe hel na een nauwkeurig onder oek gebleken is dat noch te Bouillon noch in eenige andere gemeente van het arrondissement iels ia voorgevallen hetwelk de beschuldigingen van Duitsche zgile zou kunnen reihtvaardigen De Momleur voe l er by dat hel Beiersche gouvernement reeds erkend hei II geen reden tot klagen tegenover België te hebben j en dat integendeel de Beiersche geneesheereii onuiiputtclgk zgn iii loftuitingen over de voortreifelgke bi handelt g die aan huuue gekwetsten in België ten deel vall Brussel 5 Oot De Echo de BrureUca deelt berichten uit Frankrgk mede luidens welke de iii Mgerie achlergeblevcn olflneren ver ochl hebben dat de ouder hun bevel stiande troepen ten bcd ige van 37 000 man tegen den vijand mogen v ordeu in het veld gezonden Uit Farys wordt de arrestatie gemeld van Lomon redacteur van den Pai a Madrid Oct De Correspondenaa verzekert dat Olu aga yn ontslag tls gezant heeft uangcvraagd en verkregen Valencia wordt geteisterd d or oversiroomingen In Aliiante doen z ch ei kele gevallen van gele oorla voor Berlijn ï Oct De Ptov Corr zegt in haar ov zii ht van de ooriogsberichlen üe Duilsche troepen die len gevolge der inneming van Straatsburg beschikbaar zyn zuil n met de vierde by Freiburg geioncentreerdii reserve divisie den Boven Klzis benevens Mulhouse en olmar bezetten en Belfort Sclileltstadi Neu Brissach insluiten of nemen N de uitvoeiing van dit plan waarvan het resultaat verinoedelyk met lang achterwege zal blyven zullen de troepen virdcr in het binnenland van Franktyk knullen doordringm Tol nog toe heeft men by het voorlrukkm nau de Loire zoo n i naar de oost hls na ir i c weslelyke zyde kenteekenen van i i aanwczigieid van nieuwe georgimseerde Frausche birg Ikrichieii kunnen opinerke i Ook bigkt uiet dal de voorgenomen vorming eener nieuwe Fransohe nrii I zal kunnen gelukken Dit wordt zelfs voortdu md onwanrsihgnlgkp De lieer Dilbmck il zich binnenkort naar het Komiiklgk hoofdl wartier begeven lot voorbereiding van de virlerc onderhandelingen over de vereenigiiig VI n Noord en Zuid Duitschiand Buchai O t l Ocl In antwoord op eene aanving v n lm eoi 911I genei i il va i llu land alhier heeft de gouverneur genciiial te Odessa de geruchten betri lil lull hel eoi ocntreeren van troepen in iliissiiibii 11 r tclegriaf categorisch tegengesproken Porneres t Oct OjjHuel buu M Lr IS hier nuts bikeiid vin het minifest hetwelk beweerd wordt door kei er Napoleon aan den koning van l riiisen te gn gericht tn ook nieta van mcdedeclingin vin ciieraal isiclniii om rent den Icgeuwoorligin loesland Die stukkin gn vermoedelyk I apoi r ph