Goudsche Courant, vrijdag 7 oktober 1870

Berlijn S Uct De I rov Corr constateert dat er voor den lieer Thiers geen Tooruilzichl bestiint op een guiistigen uitsliig zijner zending en dnt de llussisohe regeering hiire in nlle opiieliien vreiielievcnde gezindbeiJ nug onlangs alhier heeft te kennen gegeven Brussel 5 Oc De Iiidepmulance deelt eene dépêche mede uit V eenen vnn gibteren inhoudende dat de Otistrnrijksehe ministerrand ten gevolge der aanneming van het adres der feodale partij in den Boheemsohen liinddag heslolen hecfi de zitting van dien liiiiddiig te verdagen en in Bohemen rechlslreclische verkiezingen voor den rijkstaail uit ie schrijven Chartres 5 Oct De vijand heeft heden na een levendig gevecht Epernoii benet De mobile nationale garde i n ic tireurs hebben tolden nvoiid dapper legen de machl gevochten Onze verlie en zijn niet groot FontainebleaU 4 Ocl De franc lirei rs hebben talrijke detacliciueulen Vriiisische infanterie en cavallerie die naar Fonlainebleau gedirigeerd waren naar Chailly teruggeworpeit Vim de l rnisen zijn 60 man gedood of bniien gevecht gesteld BerlijOt S Oct Heden zal het koninklijk hoofdkwartier naar Versailles worden verleed Het gouvernement van den Elzas en de direciie der telegrafie worden van Uagennu naar Straatsburg overgebracht Florence 5 Oct Volgens brieven uit Rome heeft de heer Sella minister van financiën den pang eene soa van 50 000 kroonen toegezüiiden ijnde het bedrag over eene inannd der oivide lysij rn heeft do paus dit aangenomen Brussel S Oct PaHicuUer btricht Kene commisiie uit het stedelijk bestuur te Beanvnis heeft de bevolking by proclamatie uilgcnoüdigd zich van Alle aanvallen op de Pruisen Ie onthouden Volgens bier ontvangen berichten hebl en Ie Lvin nog voortdurend arrrsl iiién plaats Het korps scherpsrhulters ie er ontbonden en bij de mobiele garde ingelijfd ijieiiieu de Berichten Ü Jf jiji Het gebruik van luchtbiillons iii lU n oorlog had volgens the Tillies het eerit plaiita iii het jaar ÜS Toeu de Oüstcnrijlvcrs door peiiuTanl Jourdaii uit luik verdresfu waren trokken ïij zu li mi rfii storkr ttclliiif teruy i ii TrrscliniiHlcn iiich ulditar om vcrsterkingt ii af te tviit lit n Kir die crhter uank alnoll mrden ij door du Fiaiiacheii naugugrcpcu eii gcdMoiigeu xich na een hovigcu strijd over to geven De overwiimtii der Franschin sclirci f mm voornamelijk daaraan toe dat Kij door twfe uL hlsufii dt rs zt er nauwkeurig over de stelling en de bcvvegiugun der Oüatcnnjkcrs aren ingelicht Ook vroeger bij de belegcriupin vim Miiin en Ebrenbreitsteiit en by deo alag van Fluuruü hadden de Kianscheu zich met goed geio Van lucbtballon bcdimd Turzelfdertijd werd in Frankrijk voor het icrst de ttlegraat bestunnde uit een stang inrt twee nrmcii fene uitvinding vau CImppf Rangeweud De vereeuigde Ifgcrs stonden toen in du Ncdtrlandcn en eri telcprnfisphc lijn liep Tuu parijs naar Ryssel waardoor koitc bciicijlcn met groole nnuttkeurijiheid spoedig konden woiden ovcr hrneht Het beiiuht der wederinnaine van Uijssel bTeikte lu cto uur Parijs INGEZONDEN STEMGEREGTIGDE LEDEN det Hjrvormde Gemeente te Gouda Velen uwer zijn wellicht niet genoeg onderricht van de il tkenie der stemming dip op Maatuh 10 Oc oie j J moet p iats hebben Daarom hebben irnige uwer ledtledcn het noodig geacht daarvan iets te zeggen On e Hervormde Gemeente heeft zoo als gij wel zuil weten eigendommen beslaande in mtgeeetle gelden of andere inkomsten welke dienen lot instandhouding van den openhalen Oodsdiennt Deze onivangstpn en uilgaven luoclen worden beheerd door enkele Leden der gemeenic w lko J eden Kerkvoogden en Notabelen hccten en dezen worden door de stetngeregtigde Leden der gemeeijie gekozen Nu is verleden jaar als bij overrompeling een zoogenaamd Algemeen Collegie tan Tuedclit ontstaan dit Collfgie heeft een lieglement ontworpen volgens helnelk vocr aan de inkomsten on uitgave der gemeente zullen worden beheerd indien gij de u gpsieldc vraag met y bc mtwoordt Dooi ja Ie sliiniiien kiiirl gij de daden van de mierdeiheid der Notabelen en Kerkvoogden goed j teruijl die daden vooral in den luaislen lijd nog nl uj keurenmraardig zijn ge eest Duorya Ie stemmen keurt gij goed Ani vreemde Jleeren over de goeilcrci uwer gemeente herr cliiippij voeren terwijl die liecreii ten Imte nop uit de kas der kerk zullen moeten worden brinald on wij hebben hen niet noodig De Kerkvoogden on Nolabelen ontvangen voor hun arbeid geen geld en er lullen in onze geineenie toch wel een twintig nianiien te vinden zijn die braaf en cerlgk iijn en in stnnt hunne eigene zaken goed Ie ailminislrecren aan wie dan ook veilig het beheer over da goederen onzer kerk kan worden toevertrouwd Door naen te stemmen keurt gij de daden w iarvan wy zoo even spraken af Door neen te stemmen verklaart gij vrij te willen zyn en dat gg niet verlangt u under de lieertohappij van vreemden te stelleu Door neen te steramen zegt gy er zijn in de gemeenle wel mannen aan ie we gerust onze kerkelijke fondsen locvcrlrouwcn Intussehen is het zeker goed u tevens mede ledeclen dat t e aanzienlijkste gemeenten der llervurmde kerk r oal Amilerdum Iiotterdam 3 tix m f Vt e u enz volstrekt niets luet dal Collegie willen te doen hebben Gij zult dus zeker met ons de u gestelde vraag met neen beantwoorden Schrijft dan onder of achter dt vraag op uw stembriefje duidelijk iieen zonder nw naam of iets anders er by Ie voegen maar duidelijk neen Gouda Eenige atemgeregligde leden der October 1870 Ueroormde Gemeente alhier Uittreksel uit de Memorie vau toelichting op den slaat van begrooting der Ink en Uitg van de üeiu Gouda voor de dienst van Ibïl Slot Hoofdstuk 6 lOS S De toelage aan de gezondheids com roissie is met lUU verhoogd De voorgedr igen soio viüidt beschikbaar gesteld om daaruit te he trijden a De kusten van onderzoek van aankoop van boekwerken enz J 100 b Kosten op het boudea v vergaileringen 100 ƒ 200 110 5 De som voorgedragen voor kosten v in de baden ïweminrigting is ƒ 200 hooger dan die der vorige bcgrooiing en strekt oid behalve de bezoldiging van den Directeur dier iurigting ii lOO te bestrijilen hel undeilioiil van de inrigting geraamd op ƒ 2U0 vroeger gekueien uil den post oiider ioud van Imizen voorkomende onder artikel 1 van huufdbiiik i volgii i i Hoofdstuk 7 113 Kosien d r Latjnsclie schooi Voor l ï cn van choi Iboeken en schooibehoeften 13 40 minder uiliiCiroKken wordende de voorgeilrageii som De toelage a ui Curatoren is ƒ 5 hooger danbij de vurige br cli ig en strekt tot voldoening van o de koslen o iiel houden van vergaderingen 50 b dio van advertentien druk en schrijfbeiiueflen 1 30 c de bezoldiging van den pedel 25 105 113 2 Koslen voor de middelbare school Het voorgedragen cijfer is met 50 verhoogd een gevolg der benoeming van een vatten leenuir in de technologie en mechanica wiens jaarwedde 150 bedraagt terwijl dat van den tijdelgken onderwyzer slechts ƒ 100 beliep Hel voorgedraf n cgfer voor kosten van schoolboeken enz is op aanvrage van de commissie vau toczigt op de scholen van middelbaar onderwijs verhoogil met ƒ 10 Voor vuur en liciit wordt 60 meer aangevraagd dan bij de vorige begrooting wordende dat cijfer vereiscbl om lu de koslen te voorzien Het voor onderhoud der gebouwen en meubelen uitgetrokken cyfer wordt verminderd met 60 De voorgedragen som strekt tot voldoening van het onderhoud der school 200 het schoonmaken daarvan 35 het onderhoud en aankoop v ameublement 100 ƒ 335 lU 3 Koslen voor lager onderwijs Het onderhoud der scholen en ondcrwyzerswo ningen is met f 60 verhoogd 117 6 Het voor kosten der muziekschool voorgedragen cijfer is met MO verhoogd een gevolg van het toenemend getal leerlingen waardoor die uitgaven grooter worden 119 8 Daaruit worden voldaan de gralificaticn aan do hulponderwijzers v or het houden der avondschool de verhooging van hunne bezoldiging wanneer zij den rang van hoofdonderwyzer verkrijgen al sineile reisei verblijf kosten van Bollioilnnten naar vacerende plaatsen Hoofdstuk 8 122 3 Hft cyfer voorgedragen voor plaatsing en no 85 de bedelaars niot meer ton koste van de gemeente worden opgenomen De thans voor dien post geraamde som strekt om daaruit te voldoen de verplegingskostw van hen die er op verzoek en voor rekening van deze ge meente zijn of worden besteed 4 Het getal verpleegdcu bedraagt 10 6 Voor dit bedrag worden by de comm tut uildeeling van soep 120 kaarten aangekocht diegezonden worden aan het burgerlijk armbestuur omdifi boven den ge onpn onderstand aan behoeftigehuisgezinnen uil te reiken De beide pos n op de uegrooling van 1870 voor memorie uitgetrokken die bel rekking hadden op teruggave of te verstrekken onderstand zyn vervallen op grond der wet van den 1 Juuy 1870 8lb n 83 125 6 Omtrent de voorgedragen lubsidien wordtopgemerkt a dat die aan de beide gasthuizen is verminderdmet ƒ 200 b dat die aan het bestedeling huis voor kindereatot hetzelfde bedrag als in het vorige jaar isuilgetrokken c dal ten behoeve van het Wees en Jllemocseniershuis thans suiisidie wordt aangevraagd tot eenbedrag van 4000 op grond van het Bleeds toenemend geial verpleegde weezen Ky de vorige bcgrooiing was geen subsidie aangevraagd 126 7 Het subsidie aan het burgerlyk arm bestuur is verminderd met 3100 een gevolgvan het voordeelig saldo der rekening van 1869 b dal aan hel armbestuur der Israëlieten is verhoogd met 11 Hoofdstuk 9 127 1 In 1S70 zyu 10 obligatien ieder groot 1000 afgelost ten gevolge waarvan de tot betaling van renten uitgetrokken som met ƒ 450 is verminderd De gemeenle is in 1871 ïOt chuldigd pCt renlen van ecu kapitaal per resto groot ƒ 11000 waarvan Je lecning primitiefgrootgeweest 48000 is goedgekeurd door heeren Uedepuleerde Staten van Zuid Hullaiid by besluit vanSOJuny 1858 n 12 128 2 De tol atlassing van byzondere g ldleer gen voorgedragen som is ƒ 3000 hoogervoorgedragen op grond dat daardoor de geheele geldleening waarvan hierboven sprake is zat zijn afgelost waardoor dan zat zijn voldaan aan de voorwaarden door den heer minister van Binnenlundscherakeii gesteld om tot 31 December 1871 te wordengemagtigd tut het blyven helfen van belasting ophet gemaal Hoofdstuk 10 188 7 Het cyfer voorgedragen tot een gelijk bedrag als by de vorige begrooting is bestemd tot aankoop en reparatie van vlaggen 139 8 De voorgedragen som is 200 hooger hetgeen wordt noodig geacht om sommige panden te verhoogen 11 Het alhier uitgelroKken cijfer is eenvaste post zijnde het aandeel dezer gemeente in dokosten van onderhoud van den we loopende vande Iloflaan onder Kralingen lot aan deze gemeente 12 Voor uilkeering aan het rijk van hetaandeel in de kwade posien is 260 meer uitgetrokken op grond dat de uitgaven in hpt jaar 1869 ongeveer ƒ 400 hebben bedragen 145 14 De op de voi ge begrooting voorkomende post ad ƒ 60 voor schadeloosstelling aan de gemeente Stein voor afgestaan territoir is niet meer voorgedragen alzoo dio door de toevoeging van een gedeelte van Stein a m Gouda is vervallen overeenkomstig de wet van den 1 Tulij 1870 Stb u 87 148 17 Eene nieuwe post groot ƒ 22000 welke in verband staat tot die in ontvang gebragtonder art 2 van hoofdstuk 6 voign 39 Hoofdstuk 11 149 1 De voor onvoorziene uitgaven voorgedragen som IS mct 2 ir vermin lerd Zij strekttevens tot annvulling van sommige posten daartoeop de bcgrooiing van uitgaven aanpewezeu MARKT BEEICHTBN Gouda 6 Oct Bij tamelyken omzet was de stemmiiig ruim prijshouileiid Tarwe Zijcnwsche puike jarige 10 85 a 12 mindere 10 40 ü 11 Nieuwe puike 10 75 iv 11 50 mindere 9 25 il 10 Polderlarwe H 50 a 1 60 mindere H ü 9 75 Kogge puike Zeenwsclie jarige 7 60 ii 8 Nieuwe ƒ 7 il 7 Ï0 mindere ƒ 6 50 ü 7 Oerst winter 5 75 ii 6 50 zomer 5 50 a B Afwijkende 5 ii E 25 Haver korte 4 60 li 5 lange ƒ 4 ii 4 50 Hennepzaad 8 6 1 k 8 75 De veemarkt met goeden aanvoer eerste kwali