Goudsche Courant, vrijdag 7 oktober 1870

tfi iW P Ilollaiidsclie Sociëteit van Leveiisverzekeiiiigcii opgerigt in den Jare 1807 te Amsterdam wit ging vlug inferieure loorlen gingen trsng van ih il nul nlsmcdo iirkfii3 en biggen Itnng Anngevocnl C5 p irtijcn knn ƒ 2 + ƒ 26 50 Joebotcr ƒ 1 50 nf l liO Wcibolcr ƒ 1 30 i ƒ 1 40 fJi VOL GEFOURNEERD Directeur P Langerhuizen KANTOOR Reguliersdwarstraat bjj het Koningsplein X 301 P BW Burgerlijke Stand CiimiKKH 4 Oct Ailrmnu ouden 1 Dortlaiid en M Hoot 6 Jobooiia oudem Brixre cu W Muldir JuhBuno Maria ouder W F Corct cu 1 nn llain 0 r Kl l nlN 4 Oct J Wileon 17 ö B U lircinmrrt I m Ouawn B Oct S Prinscnberg en W J van den Kug Contracten van ÜOORLOOPENDE Verzekering met aandeel in de WINST BELEENING VnOUSjCHOT en AFKOOP V irrrzzrzizrrz s 1 Verzekering WEDUWEN en WEEZÏÏN PENSIOENEN JJIJ EJ TENTIENi I Uitgifte van LIJFRENTE BRIEVEN zoo dadelijk ingaande als uitgestelde BELK iUING VAN GELDEN weder invorderbaar in OPGELOOPEN KAPITALEN of LIJFRENTEN OVERLEVINGR KASSEN te verdeelen na verloop van 10 15 20 en 25 jaar INSTELLING TOT VERKRIJGING VAN OPLOOPENDE LIJFRENTEN Bevallen van een Zoon J D FORTUIJN DROOGLEEVER geboren van GULPEN Gouda 5 October 1870 Generaal Agent de Heer T Draijer r i Voor de vele bewijzen van deelneming ons bewezen ter gelegenheid onzer 4Ü JAKIGE ECHTVEREENIGING brengen wij ook namens Kinderen en Behuwd Kindeien den harteljjksten dank Gouda L JASPERÖ 6 Oct 1870 E JASPERS Lintskn Voor de blaken van deelneming ontvangen bij het overlijden van mijn geliefden Broeder den WelEd Heer E F BONGA betuigt de oudergeteekeude haar hartelijkeu dank S M BONGA GoüDA 6 October 1870 NieuAve Schouwburg van ROTTERDAM Directie PRITS BOUWMEESTER Comp ZONDAG 9 OCTOBER 1870 I r TWEEDE GROOTE VOLKSVOORSTELLING in het Locaal T I V O L I Spoorstraat GOUDA ARTHUR of 16 Jaren van lijden en wroeging Groot beroemd Volks Drania in i Ucdnjvi n van Alexander Duinaa TOT slot DE TWEE PARIJSCHE BMIllililSIIS Klnchtigu Vaudeville lu 1 b dnjf De Hoofdrollen te vervullen door de Dames LOÜIZE BOUWMEESTER en Mev CRISTINE LARONDELLE ENTREE 40 Cents Plaatsen te bespreken ii 10 Cents extra aan het Locaal Met 1 November a s wordt te Gravenhai e gevraagd tegen hoog loon een bekwame Keukenmeid van de R K Godsdienst en fan goede getuigen voorzien Adres in persoon of met raw o brieven onder letter A Z bij den Boekhandelaar P T Braam Leen wen straat te iottevdam Voor Gouda en OmMreken wordt ten spoedigste gevraagd EEN A Q E IST T voor de DELFT sciiK WASSCHElflJ VERWEItlJ en DRUKKKRIJ vr F DIAMANT Vfiorslraat wijk O n 244 te Delft egen voorilcchge oonililiën Brieven Jra vo mot opgaaf vim tvooiipiauts en atfiiire Gedrukte tarieven ten Kantore der Directie en Correspondenten elft de Hr Mr C E Ovuroaauw Pknnis Diivdreehi u Hr H VniESENixiBP GoriiH lwm de Hr C de Gusei aar Gouda de Hr W J FoRTUuN Droogi e8vke Notaris s Giwenha fe de Hr P J Landrij Leidfii de Hoeren Lezwijn Eioeman De ondergeteekende de artikelen gelezen hebbende door de Heeren W J FORTUIJN DROOGLEEVER en D RUIJTER geplaatst in de beide laatste nummers der Goudpche C ü u tt A N T acht ieder nailer antwoord overbodig op het artikel onder n 951 voorkomende in gezegd blad van den 289ten September jL en geteekend mr J H van GENNEP Gouda DE GRAVE 5 Oct 1870 Kzrkvoogd Voorzitler Die welke het ongeluk heeft een bril te moeien dragen kan het beste oorileelen orer den l sl hel ongerief en tijdverlies vnn dnt iirtikel en zoude zeker gaarne ontheven 7ijn dien te moeten gebruiken welnu er bestiint een niddel allen wier oogen nog nie tot in den huogstea grand zijn versleten ki niien laarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr ChantomelanUS Oogenwater By elke wasschi ig der oogleden zal men de herstelleiiilc kracht der afgeiaaUe rii verzwakte oogen voelen wed rkpercn zoodat men in vele i evalleu de i il neder zal kunnen vaarwel zeggen eer cón fl icon 19 opgrbr ikt Miiar vooral ook zg die nog geen Itril brnoerden te gebruiken is dal het mi klel om voor altijd daarvan bevrijd Ie blijven by velen ja I Uij oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette muer op dat men voortdurend verpligt is op verderen afstand Ie zien dat letters zich dubbel verlooneii dat schel lichl hinderlyk is dat Ie oogen beginnen te steken enz eiu Welnu gebruikt llr Gliaiitoiiiclaiius OOGENWATER ei gij zult u beier bevinden Het is verkrijghiiar ii 60 et per flacon bij T A G v N DETII Gouda i i HKUZKMAKKn Jndtn i 11 KKLliKIl wDsIe wagenstraat ItutterJam Mej I A StiiouTf Ns Sciii riTEil Oo8tmolcn tr iat J 1 K JKNI U1ZKN C Utrec U en muer bekende depots in ons rgk nouda Druk vou A lliinkinuu bjj HH Correspondenton kosteloos verkrijgbaar iu Zuid Hoi land Otidewater de Hr R W Haentjïs Dekkkr Burgemeester Rotterdam de Heeren Ja v van dee Hoop Zoon St hiedam de Heeren P Loopuijt C Vlaardingen de Hr Paulus Kikkert Woerden de Hr G Groene ei d Mevrouw vax HOUWENINGE te Waddin xveen vraagt met November eene die genegen is ook eenig huiswerk te doen t gen h og loon en veel verval Adres met ri nco brieve i onder letter K bjj den Uitgever dezer Ca unt IEMAND P G van middelbaren leeftp zoekt eene betrekking als HEID HUISHOUDSTER Brieven franco onder de letters M H by ao Boekhandelaars J van Bentüm Zoon te Gouda Op eene KLEERBLEEKERU bü Arnhem wordt gev aagd een Oiiderbaas of Meesterknecht zoomede eene VROUWELIJKE DIENSTBODE beiden beken a met al de werkzaamheden en de fijne wasch Brieven franco onder letter B aan de Boekhandelaars G W van der WIEL C te Arnhem GOEDKOOPE MUZIEK voor Piano Solo Uitfiave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin KoM SKY Le Reveil du lion Caprice héroique B A 0 90 KRun Bouquets de melodies N 3 Robert le diable 2 dr C 0 60 Ok ten Heitere Weisen LeichteTanze und Marsche Heft 1 3 a D 0 40 Strauss An der schonen blauenDonnu Wal er Donau walzer C 0 50 Volkslioder voor zang met pianoforte N G Die Waeht am llhein j N 7 Rheinlied Sie sollen ihn 0 20 nicht haben Complete Vtalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden bjj den Boeklmudeluar A B l l N K M A X te Gouda t iu nBtim iii f Hiei Iluilii mP ï i8B I Il tawjiü iiui II i M CTiell tiéi in M ini ii iihmm liiili il iiginiitSflnl i 1 hi fU MKibili jaM i bIkIwiI 1 atf h tmii c ti til it Zii lt k ui te wiiliiniluiilii iii ifMiii himimidmi M 1 wil iWiiiiiJ iwW ufe nn i iw wi ipaJiKia VitakiljiWMltttp öliplKfi a ii i iiJ HU mil I m I H u i r tttZl n iiii il llKl Il H 1 r 5i lta fuji l i t h k J h i