Goudsche Courant, zondag 9 oktober 1870

V t iftti mi 1870 Zoiirtiis 9 Oclokcr N 956 GOUDSCHE COURANT Nieuws Il Adverlcn iielilad vöö Göada m ömstrekcK De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VKIJDAG lu de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regeJ meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Jöe inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave gsus de hem loeKeslane civiele Igst Ouk vtramaadt iiiig hg do beBclierninig der Italiaaiisehc bajonelten i ict i hen vooraf gekozen positicn bevonden hebben zij in de itla l eciiina slechts op pcrsoonlgken aan hun verder operatic plan vasigesicid l ij willen BUITENLAND BoilciilaDikjch Uvcrziclil LI Woensdag i3 het hoofdkwartier vun den koning van l ruisen van Ferrières verlegd naar Versailles De insluuing vun Panjs is teu einde gebracht de batterijen slaan in positie eerstdaags kan het bericht verwacht orden dat het bombardement aangevangen is Bij de Prniscn niets dat op overhnasting of onvoorzichtigheid gelijkt Alles gaat geregeld men ou haast zeggen met mathcmathische zekerheid zijn gang Men verwacht den hoofdaanval van de Zuidzyde der stad die het zwakst is De Saksers staan daar onder hevel vaa hun kroonprins Koning Wilhelm heeft voor zgn ertrek naar Versailles een inspectie gehouden over zyuc geheele linie De oude soldaat hield bg die gebgenheid een rede voor hst garde corps wnarbg hij voor 3 jaren werd ingeschreven j meu had hem met bgzondere hartelykhcid ontvangen Een kogelregen zal lu weldra althans in debuitenwgken l arys teisteren Zoo het vuur dePargzenaura niet bedwingt zal de honger ze weltot reden brengen want wie gelooft nun een toereikenden voorraad voor 3 millioen menschen gedurende een enigszins lang tijdsverloop Volgensberichten uit Parijs van den 28 was men daar nogniets bevreesd voor de toekomst en veeleer van oorI deel dat de wyze daarop destad door de üaitschers werd ingesloten voor dezen niet zonder gevaar was F n blokkade zoo redeneerde men die een omvangvan 13 i U uren gaaus omvat kan niet langer j durea dan wij zelf willen d i tot het oogenblik I waarop wij het tgd achten om uitvallen te doen of tot dat korpsen ir de departementen zijn georguniseerJ die de Pruisischs linicn zullen bestoken De republikeinsche regeering drukt de voetstappender keizerlijke wat inmenging in de verkiezingen betreft Dezelfde betuigingen van vrijheid van keuze die niet belemmerd mag worden maar ook tlezeltdebevelen an hare ambtenaren om leytu lü October de bevolking op t hart te drukken dat de schuldvan den oorlog rust op de vorige regeering dathet keizerlijk regime de regeeringloosheid vertegenwoordigde maar Ie republiek de orde dat allesvroeger bedorven is mr r nu zal hersteld wordenenz De republikeinsche organen die de regeeringsteunen gaan zelfs zoover van te beweren dat dequKstie of Frankrijk een republiek zal zijn bij destembus niet meer mag gesteld worden dat is eenfeit waartegen niet mag worden gereageerd Eutoch heel de aanstaande vergadering eeue constiluecrende Waiinecr zal hut Fiansche volk ook doorde mannen der vrijheid rijp geaoht worden om I zonder leiband en valhoedje tn loopeu O Bij het thans schenen prolest van den pane volhardt deze bij zijne v tigeriiig om met Italic in oniltrhandcling te treden Duch dit is theorie In de praktijk schijnt Z II deze opvatting niet in kunnen handhaven De omstanilighcden ijii hem Ie machtig Althans men meldt dat de paus van den minister 8ella 5111 00 kronen heeft aangenomen als monlant van 6 iie maand inkomen vol i drang van den paus heeft de Ilaliaansche bevelhebber er in toegestemd om dien verboden grond te bezetten in het belang van de veiligheid van het hoofd der Katholieke kerk Schier eenparig heeft de bevolking van den Kerkelgken Slaat zich voor de aansluiting bij het konink gk Italic verklaard Ue lioheemschc landdag heeft zich blijven verzetten tegen de Henschen des keizers van Oos cnrgk en diens ministers Geen afgevaardigden zijn bcnuemd Nu heeft het minialerie Potocki zijn geduld verloren en directe verkiezingen uilgeschreven Met dien uitersten miutregel staat of valt natuurlijk het tegenwoordige ministerie De rijksd g is verdaagd tot na de Boheemsche verk eziiigen Alles staat dus stil ouk de behandeling der maatrcgflcii om in het te kort Ie voorzien Men mompelde van een gedwongen leeuing die in 8 j iren i ou worden afgelost Het Deensche parlement is door den koning mei een troonrede geopend S e voiït gaf bij die gelegeuheid de hoop te kennen dat de hangend qujpslie tusschen Denemarken en Pruisen spoedig zooilanig zou norden opgelost dat Denemarken s onafhankelijkheid gewaarborgd en een Triendschappelijk ver standhouding tus chen dat land en zijn mac igen zuidelijken nabuur mocht verzekerd worden F B A N E B IJ K Jersey is tegenwoordig de verzamelplaats der lionapartislische uitgewekenen Baroche wien zijn koetsier met alle geweld het huis wilde laten ieu van den man die hem in vgn cidiiments zoo duchtig doorhaalde heefi een zeer fraaie woning betrokken Rouher die eenvoudiger behuisil is ci naar hij zegt in armoede levende onder sterk vermoeden ligt het middelpunt te zijn van ecne samenzwering Drouyn de Lhuys die met vijf zware koffers is aangekomen Mevrouw Pielri maarschalk Le Boeuf en anderen Nooit zegt een berichtgever heeft Jersey zooveel goud en zilver gezien Het zgn bergen van kisten en koffers die hier aankomen en t is een aardig gezicht urn de gelukkige tronies van de ecmigrterilen Ie zien wanneer de langverwachte kolfcrs eindelgk komen Welk een vreugde Fraukrijk is verloren maar de bagage is gered De Lank van Jersey zegt dezelfde heeft reeds zeven millioen in goud naar Londen gezonden te zamen bchoorende aan 30 ambtenaren die de republiek op zwart zaad heeft gezet Met verbazing ziet ons eiland nl dien rijkdom aan Maar het herinnert zich nog een andere emigratie een meer edele en meer waardige t was toen de republikeinen in 52 na den Coup ii lat als gejaagde h ildu dieren hier aankwamen zonder geld en zonder kleederen tegen wie de toenmalige Fransclic consul de inwoners waarschuwde als legen gevairlgku roovcrs j De le ïours verschijnende ï ranct van 21 dezer meldt omtrent de militaire plannen van Pruisen hel volgende dat haar zoo ze zegt uit een goede bron IS inedcgedield en d iii ook voor een grool deel reedrt viiivoeid is liven als do Priiii en van den beginne af een v iii plan hadden voor hun loolit naar Parijs dat Ij met zulk eene m itheinalisehe zekerheid hebben i voerd dal zu zich den U dezer in alle door Parys zuidwaarts omtrekken ten einde alzoo de communicatie tusschen de regeering te Parijs en die ie Tours af te snijden Hun hoofdkwartier zal naar Versailles verplaatst worden Verder zullen zg Pargs vooreerst slechts insluiten lot dat zg door de overgave van Toul Melz Straatsburg de vrije besshikking zullen hebben over al hunne troepen Vervolgens zullen zij een leger naar Lyon zendan Cl een ander naar Havre en Cherbourg Eindelijk zullen zij rechts en links vliegende kolonnes door het land zenden om fourages en oorlogsschattingen te hellen Hiertoe zal een oavallerie corps van 75 000 man worden gebezigd terwijl de paarden iie het Fransche leger ontnomen zijn voor een gedeel e ten behoeve van dit corps zullen worden gebruikt Uit een verscheurd telegram dat de commissie voor de keizerlijke papieren in de Tuilenun heeft gevonden bigkl dat de keizer na zijne twee eerste n derlageu er aan gedacht heeft naar Parijs terug le keereo De defK che is van de keizerin en luidt aldus Ik omvang eene dépêche van Piétri Hebt gj nagedacht over alle gevolgen die uw terugkeer le l arijs zal hebben onder den indruk van twee nederlagen i Wat mij betrcfl ik durf de veranlwoordetgkhei van een raad niet p mij nemen Als gij er loc besiuit moet ten minste de maatregel als vourloopig wcirden voorgesteld b v de keizer komt naar Parijs lerug om het tweede leger te reorganiseeren en ver rouwt voorloopig het opperbevel over het Kijuleger uan Bazaine toe ENGELAND Bail Telegraph zegt den Franscii n een harde waarheid Frankrijk zegt het blad verlitst prestige steden provinciën rgkdom en duizenden meiiaolienlevens wijl het le rusteloos en te gevoelloos is om zich zelf le kunnen beheersehen ledere agitator die tot regeeringloosheid aangespoord iedere journalist die een eerlijke le eering onmogelijk gemaakt iedere Fr inschraan die zijn parlij boven het vaderland gcsleld heeft allen hebben den weg gebaand tot de tegenwoordige ramp Niet uit onverschilligheid zot betoogt de Daily Tidegraph is het dat de neutrale mogendhedrii het zwaar bezochte Fraukrijk aan zijn lot overlaten Ook de overwinnaar zai op zijn beurt het oordeel van Europa moeten hooreii indien hij verder gaat dan zedelgkheid en eigen veiligheid het voorschrijven Ja op Duitschlaiid s geweten en op de hoofden Van Duittchland s leiderr zal de geschiedenis de verantwoordelijkheid doen rusten voor alle handelingen dic thans de grenzen van interna tionali billijkheid mo Uen overschrijden Aanschouwde de wereld ooit zulk eene vernedering van een groot volk zulk een siraf op hoogmoed en waan Daarom roepen we laat het genoeg zijii indien le vrede mogelijk is laat hg gesloten worden Frankrijk is genoegzaam in t slof gebogen Knak er een eind aan graaf Bismarck en schenk oi s den vrede terug Waarlijk onze zenuwen zijn reeds te lang overspannen geweest Ons oor is niet gewoon a iii zulke kreten als Frankrijk in zgn duodangal int Frankrijk is hulpeloosi iaat daarom du uver iiuia ir uienschelijlc wezen Knn versterking van do politie Is e Londen op hand n Ue hooMnLul lelt lliiiis een ilOOO gr wuiio ambtcuaren nelk aaulal iiitiisbuhen lang niet