Goudsche Courant, zondag 9 oktober 1870

iiiff irjiiiii iiT fffiiii É Miliifci fc lii 1 V V I Vos J J Bragy J de Jung L V iidiclie zaken heeft de loht zorg Ie willen drii desiiifcoiie van uit t iK onder mededreliiig Terzoek aan de gren j en rn id vnn stale reeds I lut oplieliing der beide tl li overbrenjiiiic lier Villi biniieril zaken be i liehlicn de administra iij het lep van biiiDeiil luo z j bij het ministerie V rdeu overgebracht een I luster uan het hoofd der hetwelk bij sommigen Ie minister van binneiil 9oon is j den raad van state indat üt slaat mei da nanraking heefl dan de lujuuinir en deze eigent htncicn t huis behoort iiineuii tR jit ebrpid uorkoiulcii de iidministmIrn r jkstelegranf naar het rdeii overgebracht hetnistratief oogpunt zeer chen zuu naar men mede der udminislratien v in legraaf hoe wensch lgk f beswaar ontmoeten bij lie in deze Hdininistraiie ijks inkomsten voor de argumenten worden bijging bg biniienl zakeu oenwei loeh IS het tevens Biratie der koloniën voor I Veenhui eii nordt overlacnl van biiinenl znken r zij veel meer mede in heefl bepaald dat de onbepaalden tyd bg de indien zg dtt verlangen it nen verbigven ten ware Mgen In dit laatste geit toegekend oader dankEzeiie diensten in Z M den koning tg irheids bond is ilc uvol het centraal cOmilé van I 22 September 1870 Delil de ernstige aandacht van den Nederlandache iien op lie ncnschelijklieid iViiin der miliciens van I e lie jongste maatregelen iveiler naar hunne naardiltii eii het comité in overuse tappen ie doe i op I ilal diiel overal uoveil i Ip uf nog op ie riclilenmg van s lands weergemaakt heer vnn Hou en bij ind beoogt vier wijzi rnoneele b ljsting 1 om nvaarde d riiiiiiien uit tihkkiiig en uilslalliiig van k 11 buiten annmerkinp Ie II lig Ier liuuni aanli Ie erwaarvan lie hnurwaurile 111 op iiienw is geregeld I sloukplaatsen aan de lie II 4 om het tarief voori ii irde va het meubilair tie gevraagd wordl t 3 wet op de middelen ten 1 torslcller bij de regeeriiig Mj igingeii aiiiigedron eii iloel de peraoiieele bel is Ie daarop geheven pro Ipi eulen en de direrle pc oor zouver ij naai den I heven woull billijker te si maauchnpp j fr bevor lil ing eeiie cireulain ver iliMiliiiu 0 1 Hili iiipg iinl Mingen zeer IJiiiidc de inslellingeii lot ontwikkeling van den handwcrkstand in bun kring gevestigd het weiischelgke dueii uitkomen der verzameling van een over icht vun hetgeen in Nederland in het algemeen toi dut einde wordt gcdaau Daartoe roepen 7g de algemeene medewerking in Zoowel de opgaven omtrent de geschiedenis eu den werkkring der verschillende instellingen als de daarbg behoorenile leglenienlen en verslagen zullen welkom zgii l e meiiedeelingeu worileu vijiir 1 Maart 1871 te geinoel zieu Onzen landgenoot den ingenieur van den waterstaat der Isie kl 1 J De uarlel is door de Pe ai i clip reveerinir opi edrage de leiding d r werkzaamheden tot el aanleggen van spoor iegen en verbeteren der anvens ii d ii l ind Door de r geeriiig werd voor dit veelomvaiteiid werk i at vour de uniwikkeli ig van Peru vai uu groot beinng is eeiie som van dertig iniMioeii Ned beschikbaar gesteld Met den spoorweg Lima Paeco door of over de CordilleraB de los Andes naar de voornaamste zilrermgiien ral ee naniaii gemaakt worden terwgl de havcnverbeteriiif iel err i op Üfi havens van Lima Callao tn iie bekende salpeterha cn Iquiijue zal worden luegep ist De heer ile Qunrtel zal zich dezer dagen naar Kra ikrgk liegeveii om met den heer Saenz Peru iansch in ikgelastigile te Parijs het financieele van den hein ops e li igen ast te regelen Daar de Perniiansche regeeiinj licni in de keuze van zijn personeel vrg heeft velai ii zullen eeiiijre NederUndsche ii enieuis en opzicliters hem pa Peru vergezellen Diir nok de Bm ilinintche regeeriiig de zaak der spooriiegen ter mm wentchl te n men ui een lansluitrng ihii hel Pert aa i8clie pporwegiiel zeker yeer wenschhjK je ciit worden en mag men verwacliien dat duur oezen vereerendaii en welverdienden last aWi Onzen Verdienstelijken landgenoot opgei ragen de naam van dei Nederlandschen waterstaat opnieuw verbunitiiii zal worden aeii een ander reuzenwerk ouier eeuw een Pacificspooruej in Zuid Amerika Laatste Berichten Berlijn Oct Lnidens berichten uit hei koninkl jk huofdkwartiej zijn nieuwe korpsen georganiseerd welke bestemd zijn om elke formatie van eenrgsziiis belangrgke strgdmachien buiten Fargs onmogelijk te maken Men ziel spoedig de inname van Mézières nn Soilinns Ie gemoet Het bomhunlemeiit van Pargs zal eerst beginnen wanneer hot bclegeriiigsgese iut in genoegmme hoeveeliieid zal zijn anngekoinen zoodra dit is ge chied zal de aanval met kranht wurden doorgezet Tot prefect vun het departement Seine et Marne il benoemd de ridrneester graaf Furstenstein Het weder bigft I ij voortduring schoon BrUSBOl 7 Oct De Indépendance zegt dat iirome Napoleon neef des keizers gisteren Brussel gepasseerd is De Echo de BruxflUt zegt dat de burggraaf Laguerroiinière zicli thiiiis hier beTindt r komen in Beigii s eeds wonden aan Morgei arrivreren gewonde Duitschers farseille 7 Oct Garibaldi is alhier aangevowcn St Quentln 7 Oct De vijand sch jnl er van af te zien om naar de e plaats op ie rukken daarentegen zou hg Suissoiis gaan belegeren dat in staal is om een krach igen tegenstand te liieden Brussel 7 Oei Hel gouvcrncmeni hiefi oil el t dal er in het kamp van Beierluo ilnor d li aniehe gevangenen rnlki beiispelijke plannen worden gesmeed dat het rich verplicht rekeni om allen zonder onderscheid n de vtstingen te iiilerireeren Tour3 7 Oet H t gonveriiemenl heefl liemoedigenue berichien ontvingen uil de leparlenienleii en vooral ten opzichte t m Ie steeds ftijgende energie der bevolking de boeren hebben het stellig besluit genomen om de Pruisen iii e putten hun den aanvoer van levensmiddelen r f te si ijiien en een geregeld leger te formee en De Piuisen fchijnen naar Normauilie te willen oprukken allj maatregelen zgn genomen om te beletten dat hun levensmiddelen en vee worden aangevoerd HaTe is in goeden slaai van verdediging 10 00n man een kenrbende wurden eerl ng nil Algerie verwaelil De pauselgke zouaveii hebben efii oompleil kader gevormd lOOO Garibaldiaiien v jii te Chainbi ry aangekomen Men verzekert dat ile kanonnen der gedelaeheerde forten hOOO el ver seliieten i li dus onmogelijk dat de vijaiidelgke baltergrn de Hm Pargs zou ilichl kuriien naderen om haar in l hart te bombardeeren TroyeS i OeI Berichten uit Libre Kpinal van heden avond miMen dal den gehecicn dug gevochten ia lussuhei Kuin en Bruy res tegen 8UUU a lÜOOO Pruilen Het gerecht leverde geen resultaat op Ceiieraul Dupré is gekwetst De Pranschtn hebben hunne posilieu behuuden De nationale gurde heeft de troepen ondersteund Keie depêche uit Cambrili deelt mede dat de vgand op Neuf Breisuch aanrukt De dorpen tol aan Challame sijn door de troepen bezet Den 5den had bg Suiteron een schermutseling pl iats ROUaan 7 Oct De Pruiseu zijn te Giioiis verschenen zij zijn teruggeworpen door ie nationale garde 2000 Pruisische urtflltrisleft zijn in het bosch van üisoiis gekampeerd Turijn 7 Oct Men veriieiimt uit goede bron dat lali lehe r uvere i ni hel initiatief heefi geiiolnen om categorisch te verklaren dat lialie geen liet minste plan heeft om Nice terug te eischen Brussel 7 October Het Journal de Bruxellea demt onder alle reserven een brief uu tjieg iourg C mede waarin gezegd wordt dl er oiider ia ii elingen zijii geopend lusschen Duilsehland en Napuleon w iaraan Kusl inil en Oostenrijk deelnamen Dai rbij iou zgn bepnalfi dal als Parijs geen gouverneineiil kreeg li it te sympathie had oer Mugi ndl eilcn Napuleon in zg n rang zou hersteld woeden Den l ai roti dan tevens weder zijn wereldlijk gezag leiuggKgeven worden Helzelfi c blad decli m lr dat prins Napoleon niiar Ingeland is vertrokken om in hai belang der ieri fkciiiiDt des Keizers werkzaam te zgo Prins Napoleon heeft BrUSSal Oct De cho du Parleiiwtit zegt dai hei lei er van ïoul 8o1 ou9 zal aan belegeren PlOreüOfl 7 Oci De inslag der stemmiig O er net plebiscii in de Boineiiisclie provinciën is il om volleii g l ei end Ingesclneven waren 187 5 8 lenijjeiechi eii waarvan gesieind tiebueo 136 291 ei el 133 881 voor en 15U7 tegen bel pleniscii lenvijl 103 sicmbriefjea nieiig lefulaard zijn JollOhaina 8 Sepi De Japansene overheden nemen niaalre elen om een gevecht tusselieu ile in deze wateren aiuwe ige ourlogsschepen van Frank gk en van Pi uisen te bcletieii Het Japan che gouieri 3raeni tei fk besloïfi aan Cotca den ouilug aan te ducn Vergadetlng van den Gemeeutoiaad i la Ociobir Ti gL iiWü ndi de hfe rd v Bfj eii Uien too n oof de Grive V iily I i i f I micf Üti iy aT VVi iltrbftd üruug letnr till llt initfi i i n ïïi u ili ii De nolideii d tonge vcrosidrui i oidrii xileitiii en goace ieci d N vele en eene ipifsive va hh GedcpvlwJ Siaiui deiei iroviticie i uudvade jjoedkturiuj m het ftdi bt taii loi Iici crK tneo a i eene iut aidit faao nc Wee eii lemiwze iiershui i Nütilii atie eeiif diS iOi ïij vho dL zulfdü tiet elTeiide de regeling vai het aandLel der gciiipcrile in de ptrsoarflti ijelestuv Notif epne d Spusitin vaa deri Ude hoi dindu herniii liiK dat de ier nijn vufl da tibri il ii beliistiii i lü 1 71 eiiiireci i en om daj 0 i dun oud nileai Ie rniiitn ei nuodigC vour iruiiic ter v 8ic meo adrcisea vao benoieii lier 6Mle ade virioekeiide ie Mioriici in de beboefiB oiin luDlsreii i In lauden jtsuld diir i ümmKsie van ibrieuge ce i odic van lliMuoakcr c s bezivaree iiibriiyuidii tegen bit breken var de bltpersbrug ouJir iriiiiu deii ovcruong io h iidel der tO mülMio van fablinige len iidrc n ticbull en Ui l llottirdi n lioudeudc vuoistil lul rolling vae grond ia de labgne d fup do btgiaalplants lo handel van Ü en W cei adre van P ioi dcwaiiiicn houdende terjoek M oflenging van hjiir vm we si kji ge mi me gruiid U t nut eeu ddrc van J Mnldu vi zoiVuide ia aa nierlini Ic koiinii bi d nennenii ig uin den nchii ia Jt Jan KuuuiNrt g ie visie Nil Hüiill gelezen hei r piiort va i do eoinmi ii ot hil nazien dir eKeningcii lei ni ltlliiigi ii van lii Wadightid dil rnijpiirt strcki ter oedVi unug i i do rekennigeii inaar driiigt leven ano op do i pbeHinf van het be itd lni nuiB TiT visie Insgelijki worl gelczm hit rnp ioli van de commiine lul hci na ien de rcli ni ig m di dd schulltrij jtraii üdt ter oedlieiiring vpr visif Woidi gueitn Iet ropinrl d r coniinitaie l hui il bet nazien der geroeenle bc iriioiiiig ovi lt 71 rii er ig btdeulilligen orden genwnkt vooral Icireflcndo deu boOld lijk O omslag lie bh llemj En Heuling r ersrhijnen ter yirgaderuig Nu ordl gili rn ten uiliiuord op hel toorargn i id rappml en de 61 di vklogen on den boofdilijlirn omsliij opgrhddo d en de biJuikinp glinaukt om de njks nikunii ltn belastiug c lol luis Ie nemen of andiTs tiiii iiiui e rigel ng Ie 01 n rpen btido nokken sordm ter visie gil gd Hen iniMuc v i i B tn W om voor dt behandeling dirbegrooiing 11 rucging to licioeu hoe en op wjlüe iJ odo dooneari r sehepiii doo de gemeeule deliuilief rol goregclif vnrd er llsie tiili dl Oh IS 1 v K islil vnn Icirin Itegtute i 11 hel Ondc Ma menhiMs lot hil vntUtillni nn een rcgli mtiil loor bel door hen t ehiilile i i8lnl i nul hi t daartoe betit l tlijk apporl van IliMfjdiiii t en vNelho idcrs i zink lietrift eiii versi hi len aiin ion vnn do rocii ot iiuhIi re ri kelipltt hlighiul j 1 1 lli T ovir urdin inlMiirige discn sien givorrd en oindelijli wordt op voorsUl van dtn hi rnneu mil 7 ttgen O itvni raen boilolea de beslissing nnii o houdrn tot renc nadere vergadering Ki H voorstel van Uurgrinoestor en Wetlnudeia lot liet vragen van verlenging van hei tarief tol het ng v iii tol op hel Amsterdainiclie eu oudscho rgpnd nordl auloriialio verleend om de wiuvraag Ie doen voor O jaren tn eene maand Ken voorstel nn ilurgoineesicr en Wilhouders om over een gedicllo van htt batig saldo der rekcuing van ISO te bcaehikkeu lol vcriniiidering v ln het bedrag der g idlieuing Oil de bigroo ing van l 7ll nltjjetiokken ordl guudiiiktuid un bidra iiin ƒ ido j nad il de bier Kist opbtldenng agd en veikregeu had tiu uan iin di r gildleenlug 1 1 voorstel van tl tn W ordl beslolr n tot hel vcrhurou v ii een stuk land in Uluooieiidual flierilh eindigt de vergiideriog IJSGEZONDEN Stemgeregtiyde Leden der Hervormde Gemeente te Gouda De opnekkenuo slem iiie in de Gonrtsche Couraut n 956 toi U wordt gerigi om aanstaanden m ii ndng de U voor te leggen vraag met noeu te beantwoorden lokt mij uit U eeu tegeuovergestelden raad Ie geven Geenszins gesohiedi zulks om daardoor hel tegenwoordig collegie van Keikvoogdcn en Notabelen Ie beslendigen zoo als men U wil vnorppiegelen maar om hei bestuur iter kerkelgke ailmiiiisir itie niet Ie doen overgaan mi handen v ni j i misschien veel knappere cgferaars luaar uij gehicl Ier gneile Irouw liunne rigling voorstaande aan de gelden zoodanige bestemming el eeni konden wenschen te geven all niel du rigling zonde overeenslemnien Ëii of nn wel daardoor zal uorden voldaan aan het verlangen van vele genieenielejen die op buienvermeli e loksitm met neen zouden hebben geantwoord meen ik met vrgmoedigheid ie mogen betwgfelen De itgenwoordigi Kerkvoogden en Notabelen zijn geenszins ad vilam benoemd hunne pi riodieke nfIrrding blijft ijeregehl gewaarborgd en hunne handelingen die evenmin de algemeene goedkeuring hebben weggedragen aU ia van opvolgende mannen zulks lullen doen blijven toch aan eene met gemeen overleg vaitgeslelite controle onderworpen Ueefl net besluit der meerderheid om het traktement der Predikanten met ƒ 100 te verhoogen de gemoederen in beweging gebragt men moge zich al of niet kunnen vereenigen inet de zienwgze die daartoe heefl aai gcspuord kwade trouw zal in die daad toch wel niel Ie vinden zgn en allerwege zijn de voorbeelden bij Ie brengen dar dour Kerkvoogden en Nolnhelen aan de la n strakieuienten Tan Predikanten zoodanige toevoegingen zgn gedaan Ik wil niemands vrgheirj beperken urn nogthans in dezen van gevoelen ie verschillen mep rtenko over trakteuieiilsverhoogingen in eeneii tegennvergcslelilen zin maar men e Marre i e zaken toch niet door als men in drzcii eene afkeuring wil uitspreken zulkb ie doen door bg de aanstaande slemmi g met neen ie antwoorden waar liet ja niet in het miiisi aan hei regt te kort doel uon achtereenvolgens die leden van genoemde collegitn niet meer in ie kiezen die iinn dat reelbc proken besliiii hebben deelgenomen Ug hii invullen der stembriefjes zg dit ellteii de vriuig Wil men geheel vrij de kerkefondsen ndminiaireeren f of zicli lolgeiis een met zorg opgeinaa 1 reglement aan ioetv t onderwerpen J A Rkm Op Maandig den 10 Ociolicr 1870 des morgens van 9 tot nes namiddags len 4 urn kunnen Btenigercgiigde Leden der Hervormde Kerk in de Kerkvoug i nkamer alhier hun stembriefje inleveren om de vr iiig of zij het nieuw irglemem voor leze Gemeente verbindend willen zien met JA of N£l ÏN te brihtwuorden Zier vele Leden der Gfcraeenie zullen die vraag mei NEEN beantwuordeii omdat zij nie willen dat aan lema d hunner hel regt lo medeslemmei hetwelk hg thans beril onliioroen zoude kunnen worden Burgerlijke Stand Gtuolii li 5 Oei Jobannia ouders J van der Kemp en C Stalen jurg Helena iitha ina ouders K do Veer eu J W vai Mitl rtillem Jacobus ouders J Korlugn Droogleeier en J I van Gulpen fl Gorardiis I bcodoni ouders l J hleenlsnd on J C van lloeij fiandrnia Sui a ina ouders I Verbart eo IT van Lloulcn 7 GcerIrui ondiis S Malie fcn T Hofraau OviBimtNi S Oct W Balenburg 40 j M C W Idauw 1 j O Slnpnendrl huisvr van C van Wingerden 46 j 8 i do Kooue S j 5 ui 7 O A U i i elmani G w iMjlL aJir i n a m i j i r T 3m nz ir Z IT ADV ERTENTIEN BevaUen van een Zoon M E HIKZENAAR VAN Qm Gouda 7 October 1870 skS h Sfd