Goudsche Courant, zondag 9 oktober 1870

WFM worden naar eene onfeilbare methode in circa 18 dagen genezen Alleen bij genezing wordt aanspraak op betaling gemaakt Onderrigt en conversatie in do Duitsche Hollandsche F ansche of Engelsche taal Prospectus en attesten gratis Btiiu sTKiNFimT in Westphalkn R VELTRUP Spracluirzt WIN T E R D ï YnTsI Haderstoomboot d IJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens iren de ov rige werkdagen s morg 7 uren Van ROTTERDAM op gelijke dagen snam 2 uren M s lii lom kaarten Zondags buiten dii nst Cimilti l i iiV vnii Hn iLniiiii De oi4 gciec kenile betuigt uet deze zijn dank vuor de vele bewij en mui belang t Ibng oiidi i vonden bü de bevalling zijner elietde eclit euiiote L BiIKGEHSDIJlv Jouin 8 October 1870 A hjemceite t hi iiji i liiij Ontvangen een ruime sorteonng der nieuwste wmTiaiiisTKiks nls npde een groote keuze di r nieuwste JAl Oi STOFKE W van der PALS Nieu we Schou vbnrg van ROTTKIiDAM D tt i i I E PRITS BOUWMEESTER Comp ZONDAG 9 OOTÜBKR 1870 fXj WT TWEEüE HOOTE VOLKSVOORSTELLING in het Locaal T I V O L I Sfoontraeit GOUDA ARTHUR of 16 Jaren van lijden en wroeging Groot beliMülid Volk Drftnia in 3 IkilnjvLii tan AlpxauütT Uuciias TOT slot DE TWEE PARIJSCHE Kli chtigu Uudtullu lu 1 btJiijr De Hoofdrollen te vervullen door de Dames LOÜIZE BOUWMEESTER en Mev CRISTINE LARONDELLE ENTREE 40 Cents Plaatsen te bespreken a 10 Cents extra aan het Locaal Mut tocsttinraiog van het bilel Achtbaar Uiutuur Locaal Nut ra Veimaak Oosthaven te Gmula Op verterend verzoek van het comitéH Roode Kruit Lieniebbei ij Voüi Stelliüi ten vpüriifi lp v iii boveiigeiioenid clil iili duel op Woensdg 12 October 1870 PROGRAMMA ii iiiiii DE HAND8CHÜENMAAKSTER lUijspel 10 én btJnjf AïVrHlJ üri jaren later iuoiitrUpiI III tmt Ijediijvtu WIT EIST Z VTJLRT lilijspel uLt iing lu iCw udiiji PRIJZEN i tii PLAATSEN Eerste Rang ƒ 0 91 Tweede Rang f 0 50 Aanvang 7 uur Plaatsen kunnen besproken woiden aan het locaal oj den dag der voorstell iig van s morgens 10 tot s namiddags 3 uur tegen 10 cents tvcra Er zijn nog oenige plaats kaarten te vcikiijgon Lij 1 lieer L E MONAiSCH horologirmaker zevenstraat alhier Bureiin geopend s avonds i uur Tot het bijhouden van BoeKi n en het vcrrigten van ander Sihrijiwerk woidt gevraagd OH bekwaam lioeklioiHler Adris met Ojigavu vuil beselukbaren tijd en verlangd salaiH per franco brieven onder letter C bü deu Boekhandelaar P C M m te Ouuda Vereenli iiij tot Revonlering va sLaiuls Weerbaarheid PREMIELEENING GROOT f 000 000 ingevolge muehtiging bij Miiiistenéde Resolutie dd 2 Juli 1870 No 30 AlUeeliug Hegi stratic en Domeinen Void M lcl in 4 00 000 I oion ieder è f 2 50 alg deeld m BOOt Seriën a 50 nummers per Hene ullosbaar in ÜO jaren met hooge jiremiën wiuironder van ƒ 80 000 ƒ 75 000 ƒ 40 000 ƒ 30 000 ƒ 25 000 ƒ 20 000 10 000 enz MliiMiium van afiossmg Je l t O cihtereen j en op lii end Eerste Trokking 6 December 1870 en vervolgens op den 1 Juli van Jk jaar X ooi deeleii dezei I eeniiig 1 De uitge choten 2 50 voor ieder Lot gaat nooit verloren zelfs in het ergste geval nog niet ei ue verhoogiiig terugbetaald Het Wtuirborgfouds levert voor de houders der Loten genoegzame zekerheid op voor den 3 geregelden afloop van iedere uitloting yoo tls bij het plan is bepaald Op Ö December aanstaande wordt reeds een groot deel van het kapitaal bij de eerste uit lotiiig terugbetaald en bestaat reeds de kans om een prijs van j 75 000 één van ƒ 25 000 drie vim J 2 500 twintig van j 1000 enz enz te trekken 4 Voor den duur der Leening hebben acht groote uitlotingeu j laats met Hoofdpremiën van 80 000 f 40 000 ƒ U 000 ƒ 20 000 en ƒ 10 000 enz die bij de regelmatige jaarlijkselie atlossiiigen ook voor de toekomst oen zekere kans op winst aan de Loten aanbieden 5 Voor de laatst uitUitiug na al de plaatsgehad hebbende trekkingen blijft nog 1 001 700 met hoofdpremiën van 80 0t 0 en ƒ 20 000 beschikbaar zoodat het kapitaal gelijk in de aan het slot van het plan gestelde llecapitulatie aangewezen meer dan vierdubbeld wordt teruggegeven O De verloting heelt plaats zonder niet en op de wijze als bij de Staats Loterij gebruikelijk doeh zonder korting en ten overstaan van een bevoegd beambte Wi bevelen deze Leening die hij allen die in Nederlands onafhankelijkheid belangstellen sympathie ni et bezitten niet verder aan nmar rekenen op onverdeelde medewerking De insdirijving heeft plaats bij alle Makelaars en Commibsionnairs in Effecten in Nederland bij wien tevens ijrutis Prospectussen en Plans van Uitloting te bekomen zijn De Raad van Beheer der Vereeniging tot Bevordering van s Lands Weerbaarheid ROTTERDAM October 1870 A van STOLK V n Prmdent H J J BOS Senrfarls liüodc kruis Giuuité Gouda Sedert de laatste opgave is bij ons ontvangen door den Heer J M van de gemeente Papekop 24 52en van de school aldaar 4 37 van een kindervisite ƒ 1 25 door den Heer L te Moordrecht van de school te Elburgy 14 24 en van die te Beusichem 5 door den Heer D A K van de school te Ouderkerk a d IJssel 6 25 van diversen ƒ 0 00 totale ontvangst 2082 28 Nog is bjj het Comité ontvangen van de 82 jarige Mej J H V pluksel zwachtels en compres sen eii van drie zusjes 2 hemden voor gekwetsten van Mev v G v 8 2 gevenstcrde compresseu en pluksel van de familie V ongeordend pluksel en van N N 12 fleschjes geconcentreerde bouillon Wij stollen deze toezendingen zeer op prijs ontvangt onzen dank terwijl wij het RoouE Kttius voortdurend blijven aanbevelen Het BESTUUR van genoemd Comité ioüi 4 7 October 1870 OP VERTOON van een retour biUet vnn loitda op Grcrenluiijc nameutlijk 3 klasse wordt het geld teruggi geveu bij inkoop van minstens 25 Gulden bij i CAHEN Spuistraat l i s Grairnhage lu het alom bekende Maga ijn van Heeren Burgei en KiiiderkleediiigstuIiKei waar ook steeds voorhanden zijn de zoo gunstig bekende UEEREN KN KIN DER REGENJASSEN waarvoor gegiiarandeerd wordt dat dezelve niet kleven N15 Diegene welke met 1 of 2 Vlasse rei en genieten evenwel op vertoon van hun plaatsbillet het geld 3 klasse retour Bi iiete op den zesden Octobei achttien lionderdzevenlig voor den Notaris FILTER MAK E MONTIJN te Guiidii verleden is te rekenen vaii den een en twintigsten Mei achttien honderd zeventig af ontboüden de Vennootschap tot het dnjvcn van liaiidel in Granen Mesting en Kaas onder de firma Van KIJK tv KERKHOF door de oudergeteekenden COUNELIS KERKHOF Jumou en COIlNELlSv an EIJK koojilieden te i r aangegaan bi Acte op deu zes en twinstigsteii Augustus achttien honderd een en zestig voor den te llidderkerk geresideerd hebbenden Niitaiis van duiWAIJFOR i gi iiasseerd Zijnde beide Veniiooten met de verelVeniiig belast zoo gezamenlijk als ieder hiiuiier afzonderlijk C KERKHOF fiu 0 AN EIJK Günuv den October 1870