Goudsche Courant, woensdag 12 oktober 1870

Nïr iA Ö WW ajgfBRB aÉ8 ggSrw j j MlS 1870 Woensdag 12 October N 957 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlcnlieblad voor Gouda en ömsirekcn De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOEISSDAÖ en VKIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nummers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND BnllailaiiMi Overzicht Het voor eenige dngen uitgegeven manifest viii Napoleon is gebleken onecht te zgn In het Duitsche hoofdknuriier was zulk een stuk niet oi lvangpn terwijl ook de particuliere secretaris van den ex keu er het bestaan er van onikeiit Evenwel blijven eeiiige dagbladen over dat sink voortredeneeren nlsuf hel echt was Men heeft oo dik yer gezien egt tniii dat Napoleon stukken die oiitwijfelbiiar van heni afkoBstig waren heeft verloochend dat men aan de tegenspraak niet veel gewicht moet hechten Ut e wijïe van polsen en vourbereidcii der publieke opinie i Napoleons gewone manier Zonderlinge geruchitn loopen er hier en daar in Europa dat i ruisei de herslelling vnn de Napoleons in de hiii d zou willen werken Allerlei omstandigheden worden nu en lan aangeroerd om dat vermoeden te wettigen Hel biijfl evenwel zeer onwaarscbijnlyk en nnii de mogelijkheid alleen wordt door de ineesten reeds getwijfeld S ollig zal Pruisen rich nooit rechtstreeks met Fraiikrijks binnenlan ische politiek inlaten maar oi Bismarck in het geheim de zaak der gevallen dynasiic bevordert Zdl later moeten blijken Vredesgeruchten doen zich edcroin liooren Jiile Favre zou den vrede ernstig u ii chcn jn ainbigenouien minder Dit verschil van zienswij e lirefi tot oneenigheid in den boezem van hel k ibiiiet geleid F ii re dreigde met zijn onlslag en eindflijk zou men het er over eens gewordeiwgn nu Siiiiai bnjg en Toni toch gevallen zijn nieuwe Dinlrrliainlclingcn met Bismarck te openen in ile eersie pl i its o er een wapenslilstaiid Waarschijnlijk slaat hel i ieuwe uitstel der verki izingen voor de conalilueerende vergadering in Frankryk met de heropende onderhand lingen over een wapenstilstand in verband liet Fran he gouvernement heeft al dadelijk gewenschl dat die verkiezingen door een wnpenslilstniid zouden orden voorafgegaan en de heer von Bismarck heeft als zijn oordeel Ie kennen gegeven dat de door Bruisen bezette departementen aan die verkiezingen behooróen deel te nemen waari oor de kansen op een uitslag in vredelieveiiden gee t zouden vermeerderen llij heeft zelfs geinsinucerd dal de voorloopige rrgeeriiig door het doen mislukken der besprekingen over den wapenstilstand heeft willen bev crke i d it die deparlimenlen builen het rrrkie iiigswcrk ïoudeii blijven om zoodoende eene oorlog iiclit jie kamer te verkrijgen Onder die onisiandigheden k in licl voorbereidiiigSHerk der verkic ingen geen voorig iiig Ih Iiben terwijl de oiiderhandcliiigi n over hst sluueii van een wapcnsliUtaiid hangende ijn Blijkens een irlegrain beeft de Spaaiische minister van buileiilaiids he zaken iiuii de periniiucnle pomlaisüiu ilcr jrics U rkl iaril d il l raiikrijk na de mislukte onderhandelingen tussehen de heeren iirj en ï Bisinarek zich tot Sp oije heeft gewsnl n ijne bemiddeling in te roepen Doch dit veiiock is van de lianl gewezen De verkiezingen voor het lialiaansehe parlement zullen heden in de Komeinsche provinciun plaats hebbeu Voor Parijs is niets gepasseerd De Timet zegt dat achter Sevres en 3l Cloud groot brlegenagsge cliut IS opgesteld Bij St Kemy zijn de Badenselie loepen slaags geweest met deii vijand en lu libeii na cei scl crp ge echt de uverwmning beII lid Het verin der Franschen wordt op het dr cvuud vau dal di r Baden chen begroot Voorts konici er steeds benoliten van voorposten gevecliten Mai lil Diiiibche verkenners door benden fr inc tireurs en rijw illig rs worden auiigetasl en oiiis teruggeslagen ooals Ie Si Qiienlin l c Fraiische bericlileii lelden die scherniulseliiigen veelal onjuist en uvenlrevin mei den noodigeu ihcairaleti üinlia t voor Uambclta is per luclilballon uil l arijs gegaiiii in het Noorden ncêrjekumen tn over Kouaiii naar lours gereisd wa ir ijn aankuni 1 de vcrdpcltllieid lieefi duel üphuitden die in den boü cin der regeeringsdclegaue iieerschle llij is van de uilgesireklile volin clit voorzien Zoo telegr ifeerde men gisteren doch heden wordt inligendeel veizeketil dat tussehen iamiieila Créiiiieiis en Glais Beziiin hefUKC discussies pbials gel ul hebben over de veikiezingeu en het bestuur des legers De beide li itst ii ijn bep i ild legen de verd iging der verkie ingeii die uil Parijs IS bevolen en zijn lüornemens de bijeenroeping der kiezers ie handhaven Garibaldi is insgelijks Ie Tourj aaiigekonieii om de Frasisnlie republiek ijii arm u iii Ie bieden Zul ijuc hulp en die van een duizendtal volgers den stand van zaken kunnen verainhren De Inili pL ndaHoe behelst een artikel waariü geue eii wurit op de kuiperij in der Bonapartistcn die op Belgisch gruiidgibied openlijk samenzweren om de verlürt ii macbl voor Napoleon in Frankrijk te herwinnen Het blad wil geen uiueiting van die lieden Het is altoos legen Uergelijieu maatregel geweest maar het vraagt afsehafT r g der vreemdelingeu wet die reeds feitelijk door het dulden van bovengenoemde kuiperijen of samenzwering afgeschaft is PRANKRUK Per ballon ontving Z o i eKi weder eenige mededeelingen van zijn correspondent Ie Parijs gedagteekenJ 20 Sept Hieruit blijki dat na 1 l mislukken der onderhandelingen eenige orde in dei verwarden hoop soldalen en gewapende burgers is gekomen Na deze mededucling gaal Ie correspondent aldus voort De dagbladen volharden in hun bedenkelyke gewoonte om zeer opbeteekenende voorposlengeveclilen lot overwinningen te maken en nm hun lezers te vertellen dat tulrijke legers in aantocht zijn om het beleg te doen opbreken In aanmerking genomen de volkomen stagnatie van den handel het iiiiilal werklieden zonder werk en de verbittering doordeu tegenspoed veroori ankl moei het erkend orden dat de l arijzenaars van alle standen zich goed houden c rijke burgers ijii gevlucht en hebben aan hun arme medeburgers de laak overgelaten om hun geboortestad te verdedigen Kr zijn geen aiiiierc iploopen geweest dan die ivelkc veroorzaakt zijn door de tlwuzc manie om in lederen oiibektnde een spion te zien Wel hebben er voor hel sledluiis politieke manifestatien plaats gehad iniar door de verzoenende houding der regeering zijn buitensporigheden voorkomen tervujl zy bovendien door de openbare raeening veroordeeld norden Naar hetgeen ik heb gehoord en opgemerkt zou ik meeneii dat de meerderheid der gezeten burgerij voor een capitulatie is maar daarvoor niet durft uilkomen en dat de roeerderhe d der werkende klasse tegen elKen vrede hoBgeiia iind is Waarom welen zij zelf niet precies maar zij vertrouwen op den tijd en op het spel der kansen In de middel en hrogere klassen zijn er ook zeer velen die hetzelfde standpunt inncmeu Laat ons zeggen zij tweemaanden volhouden eii de staal van ii en zal zeer vermoedelijk ver anderd zijn j slechter dan hij nu is kan hij niet worden elke verandering moet in ons voordeel zijn Met de Parijzenaars e Parijs opgesloten kan ik mij niet weerhouden groote sympathie voor hen te gevoelen in weerwil van hun kinderachtige ijdelheid hun ouwaarachllgheid hun lichtzinnigheid Als zij den belegeraars ernstig weerstand bieden hoop ik in alle oprechtheid dat de verzekering der Uegeering dat er een ruime voorraad is van leveusinidilelen en uniiiiiuilie nitt behoort tol de olTicieele leugens waarmede haar voorg ingers in de weer waren en dat de grootsprekerij on de beluigingen van moed wtlke men van den morgen tot den avond verneemt door dadeu van dapperheid gevolgd zullen worden Het volgende kcj I insgelijks voor ineen correspondentie uit Parijs I De houding der mobileii uit de provinciën is voorbeeldig Als de Paryzen iars niet zoo door en door verwaand waren zou men mogen hopen dat de tegenwoordigheid dier plattelandsbewoners een goeden invloed op hen zou uitoefcneu en hun toonen dat do Franschen huilen Parijs meer waard zijn dan die er binnen Hel geslaehi der Parijzenaars die gedurende het keizerrijk den mannelgken leeflyd hebben bereikt is wellicht het veriichlelijkste dat de wereld ooit heeft aanschouwd Als een van die voortretfelijke heeren rijk genoeg is wordt zyn levensdroom het prachtig onderhouden van een maitresse als dat boven het bereik zijner middelen ligt tracht hij zich vast te klampen aan een of anderen rijkea deugniet Het aantal personen zonder middelen die wenschen te leven van et vette der aarde zonder een slag eerlijk werk uit te voeren is ongelooflijk toegenomen Voor toogenblik hebben de meestdo hunner Parijs verlaten De Conitiiat onnd bevat weer een prachligeu I brief van Emile De Girardin die begint met tezeggen dat het verslag der zending van den beerFavre bewijst dat het uog minder moeilijk zalzijn voor Frankrijk om den vrede voor te schryvenóan om dien aan te nemen Het middel om tot die vooralsnog niet waarschijnlijke uilkomsl te geraken is al de verspreide krachten van Frankrijk in twee kampen aan la Loire en aaii de Klione samen Ie trekken en daarmede jf naar de Duitsche grenzen te trekken om den toevoer aan het Duitsolie leger af te snijden en Mei z te ontzetten of het leger van Parijs te ontzetten Volgens lie Gazelle de Franc heeft de Pruisisoha krijgsraad ie B ioii den prefect Ferrand ter dood veroordeeld maar is die uitspraak verzacht op tus