Goudsche Courant, woensdag 12 oktober 1870

1 s htiikorast vnii mfjr He boricliteii oo iiiii I rTii ehi iih vin 1 ii il ho 1 11 oiilmieii uit het unlruin m i uiildi vim 1 I 11 Kiijk ijii lipilijks ter oiigtljk Hl lip tiislrijili H f hrliifi lil s emniiiig lid volka iii iliuniiu i r II lil II 1 giiii8li m nilsliig li r iiiiilriKiliii MUI Vil II li ii In ciu brief uit liii rgis iiii ile 11 uorilt eer guimli pi kii lu r lil liulpniul 11 11 uilki il i mr lil li I i M t Rouge ilni liiji iiliiii lil elf II rri p In li i I eiluir illin 1 I wiiiordc ge im il it hg f hir miiln ipli 1 111 1 r 11 I jk lm liriiiirl i i lil iir kint ni ifkmi dif lij du upubliik li lier ilenliii dii blruls luir m 1 t i 1 I 1 u 01 1 lig II dü ir dl vouri j yipi rip 11 1 V 111 liet u i lil dl 11 jlenedm Itijii uu 1 h ii unil niet dui lii t om ii li oo ip idi 1111 Ijl i ir ijii po t Ie bi i 111 llj voldoe I iliirnn m ku iii binnen btr uUbiirg I u cm oiij uoiiui 11 mi iljkin vvi Ma boi r vir kliid lil I biiiik iiiiktnile vin iji uiirdu hiid lil het DniNili ipikm inukle li j kei nis nut li Pulls III soldiuii du IG liiüthum uren iiig k u tierd Doiii II 11 iird hj volkomen op li liui li gebrncht vin i isleldheul en de ligging der nerktii tns li i II liirp tii ilo l 1 11 j inerkli op dit hit Mil II r belegiriir om I uur het ikst en i i niik umluid hunner bi liihUuichtpii hel lapsl WIS ilfb lui bilig moei bij wijlen worden gealiiiikl om ili soldulen Ie litiiieleii llen SJ2 Sipleniber tjvschen 1 en i iirm gtliikli hit hem loor de Diutsclie liuim heen te komen in veilig de grneht Ie bereiken llij spru ig er iii en begon tu ntnimui Pe l rnnschc oklalen rlioteii op hem inaiir rn llen I em niet Hij nip hun lm dat IJ hein nin wal 70uden luien komen d lu iiioeli ttn 71J hem gewiiig n neraen Hun iint voord bi 8toni m i held woorden met nccompigneineiit i u geneeijcholeii In t eind bereikte liij een p ui dicht bij eiii vin de poorten mr hij ederom bloot tl ml iiaii hel Muir dit m den loofdwnl op hem werd geruhl Jsogmiiii 9 e i nogiu lala aineekle hij de soldulen hem gevangen te nemen en hem VOO r dm generaiil IJhrich Ie brengtn 1 inileli k gaven 7ij loe Xoodri hij oor ikn gouveriiur ston 1 kcirde luj de mouw van 7ijii hem I om ui haalde htl c3i iiele sUik voor den dig uibij hij tot prefect werd annge leld ijn ideiili ut weri onmiddclijk ekeud m len avond van dui elflu dag viardigde hij een proelamatio uil wrnriii hi zijn bciioeiuiiig btkfnd niaklf en ili ripubluk nro olameerde llij as met viel linger dan een eik in functie 1 ven voor het biniitnrukkeii der i il sobers ontsmple hj ml de ted waar hij mi t levun gevii ir binnmknaiD Vcrmoc lelijk is hij iiaur Zwitser iiid gegaiii De woelingen Ie I on ijn voor goed geiiii digd Ln de cttig f eko tnc ovirheid mcl ilen pre feet dooi het gouvernemuit te arijs benoemd heiflde hovei bind bf houden De prefect heeft th mi heiburgulijk m mililuir ig ii li inden eu di oude generiil die de vi rluii islii leii It gees dn fl doorzijn hirliiikkig v sllioudui laii nielsbt t kende vorniu meer ligciin rkle dun beu i lerile ia lot alj imeen treiiücgen afr i el Pe vo m lams e oniusi tokeis ijn geirre liud bihilve guiinil C luiere die na ir Mir ull IS ontkomen ni ir hj op nieuw denkt tebeginuen met venliddheid lesielilin Pe n ilionnle garde vin de wijk li rpix llousse aan welkir goede ge iiidheid men twijfeldi heeft raetr dm iemand andirs de orilt holpin lierslLllen Hit is Ie hopen dat L on wi r Int nurlijk aan moed en geestkn ht met hip rl zi li nu terstond 7al gaan he ighouilrn met het ber men uiii mialregelen lot ufwending der aev iri ii wnumede elhaast ooi het 7111 lm an limkrj il worden bedreigd Pe uil pile en vin er iilli St Germain Muidoii en I I ud zegt l ai i A lts erkecren thuis iii cmi versehilkniie i iii l iiidig iidtn als hun vroegere ge rhicdeni3 van elkander verschilt In het k islecl vim Veisailles is thun een hospitaal geveiligd waarbij het vreemde contrast zieh vertoont vin ruslbtdden op di vloeren van verguldesalons vol ch Iderijen Mair builen dit tijdelijkgebiu blijft hel paleis zooals vden het iieh zullen herinneren een pronte be ieu iwaarilige pliits lergroül eer prichtig en eenigs ms somber lliletnit geheel bi Ueu gevaar en kan drie ma uidivei er weder zijn wat hel vroeger as llin komtSt OtrroTin het geleeltclijk weder opgihouwde geilielli lyk vcrv illen viihlijl van de vi ib iiiiii ii Stuarts Pu ook ligt huilen alle gevan m ilnagl ofSehoon het nog mei luor gekwi sleii li ii is di rooile kreisv 1 iir Ui idi ii Vtrsull m Si tieiniun hebben liet gilik builui den bi rgi riiig eg li sUuii Aiilers is hit gestel I niet lm liiii m SI loud Hel wiillirig verbljf van Prins ipolenn en il geliefkoosde iitrule v ii ijii neef ili ii kii er tam juist in het fiuiit V UI lui liijd Pe boischtii rondom I Mftido 1 7ijn door Duitsehe voorposten bf7el de tiiiii H vinueld door ili liaiisihm die hem virs liinsl lu bbm Uet huis la volaoldiiUii v iii vuor po II 1 Bi lilen niilras ii sioeli ii iilli is luor elk iiiili r naar builiii geu iipeii de eet uil waurm oo intnig bankit gegivui is worli ala geunpro MSLi rd bivouik gebe igd Ook Ie bt Cloud wordt I d ig en nicht de vtaihi gehouden Hier worden sihirmutBeiin en gelivinl en Huilen kogels door Il boomm II 1 4 I tr der kei irin de speelpi uil II van lm kiuerlijken prins ijn thuis be et door muuuii ilii ledir oogeiiblik door een schot van geni ijde der Seine kiinucL getrutleu worden eir vriimil inderihinii voir Si Cloud H t bijkt lil iiib dal de II 1 1 mg van een di r hang lm iiubij l irija egl liel bl 1 1 niet eens iioiid g IS om dl slad gidiiilelyk Ie bomb irdii ren I ii ii i ilbiherj het ge i i 1 i i il buvcii hütillon bivouakkeerdrii bleek het d l ij on Ier l arijs meer te niderm een groot Jiel der bUi 1 door hun 1 iiiggetrokkiu geschut en morlie rui konden bi ii iken 1 oorrcspi iilent is zeer bevreesd dat het bom I birlemeut mi ir al te eker il plaits hebben Hit il cm birobiril luenl ijii egt liij dat liuropimet sm rt il vervnilm want hoe ongr in I koning Willidm ook 1 om 7ulk een sihooiii sud Ie vfniilcii 7 il I IJ hiertoe toch eer ovirgaan dan be sella uil I niir Ituilsch iiid terug te kei ren Liiigs al de hoogten in hi I uiden stiui de DuiUihera Ciposleerd de slid ligt rielit voor hen duidelijk I lehtbiir gi uikkelijk door de bo luim Ie bereiken CxS ENGEL A ND liij dl tegenstrijdige berichten omtrent Met kan de bril f van den corr van de Ihi v V i belang rijk Horden geaclil omdat de oorlogsiorr van dat hl I lul lii vtrre deu liesim wiirborg hebben opge ItvMil voor gelrouwe schildering van ilcii toestand Wij lilen hier een en ander volgen mt den brief hij draagt de digleekemng van 2S Scpt Overvloed is er in Met met enkele gevangenen die van lijd tot lijil hg uitvallen door de belegerden geiDaikt worilen komen na 34 uren terug Pe geest onder Ba aine s troepen is vrij goed en verschilt ii ie Ier geval hemelsbrueil van dien ondtr Ie leiigeloo7e bende bij Si dan Pe levensmiddeleu ijii brood en purdenvleeseh iiii brood is hel da gelijks ran soen voor tivaidf man benevens een spair aiue hoeveelheid paardevleisi h Pe manschappen hiliben echter veil te lijden laii Ie zelfzucht der odi 11 ren die vulstiekt met i rg n nor hunne lic dm muil sieeds voor hunne eige ie behoeften Pit voor il 19 dl 11 I riiisisclie gevangenen in het oog ge vallen want die ijn iels inders gewoon lii7iiine wordt goei op de boogie gehoudm van de beucgiiig n vin het Puitsclie leger iii 1 rankrijk ooilri er lUs bij onders voorvill zooi s de over gave van loul en Slrmlsbiirp wordt een pirleraenI tiir uilge oiidiii mcl du beriehl j l i II riigi i keerde givmgmen lubben een nommer van Il 11 Coiiirter de la Moaelle medegebrnchl waar UI een proilamalie van Bi iiiie ain ijii ligervoor kom Na de gebruikelijl e luloflen il it hij bui nen uii pair weken de rollen zou omkecren door vin de Duitsehers de kanonnen en voorraad levensmiddelen te bemichligen acht hij het toch iioodig waak7anniheid aan Ie bevelen levens gelast hij 71JI1 officieren om vlijtig de gesihriflen van den Aartsherlog Karel n van Trederik den Oroote en de goschiedems van den Dertigjnrigen oorlog Ie besludeercn ten einde 1e neten te komen hoe een vesting verdedigd moei worden T u eersi l Hadden Ub ofRiieren een geschikli mililaire oplei ling beko men zoo als met eiken Pruisiiehen ifliuir hel ge val IS dan are het met iioodig g veest hen a ui I te ruien iets Ie IciCii nu de nood i ui den mui i Pij de ml villen die lot nu toe g dun ijii is nog mmimr gebruik gi maakt van de veldurlillerie naardoor mm hier m het kamp tot het besluit komi dat de rrinschen einig ammunitie voor hunne veld ariiUirie hebbcD en ils men bedenkt hoe kwistig zy daarvan bij Gravelolte hebben gebruik gemaakt schgn dat juut te 7 in Van de forten Pellc roi en St Tuiten wordt daarentegen bij de uitval len druk gesiliolei en er selujiit ich daar ook znair gischut Ie bevinden nnt ik Tg in leii sloot leii virviirlijk groote bom liggen die iiiel anders dan van em 52 ponder knii iju dit as een compli ment geiveisi vin het fort il wa nut gesprongen iets lul inmirkelijk dikivijls bij de Irinsche bommen voorkomt BELGIË Lit iiH8scl Ijst men op het zeer hodiikelijke feit dal tirwijl het Belgi cm gouvuiu muit al hit mogelijke doel om de nmlrililcii btreng te liatiil haven de pc s en de bereiking steeds mccidere s mphitie jeguis liiiikrijk aai len dag leggen en leh jegms Puits lilaiid alles bihilve vriii dschuppilijk bitioncn Zelfs zou het te 5ru3sil geve i gde Cirool Uoslen een idrcs gericht lubben am di Pu tsolir loges om Ie protoaleerun legiii di iiiiiiixiiie van dm Ulzas en Lotbarmgen bg Uuitschlaud DUITSCHLAND In een depiehe van den 1 dezer gericht aan de ioordduitsibe ge anten heeft de heer von Uismarck nog len kiuiii toeliehting gegeven op zyn onder houd mil den hiir Iivre j heeft hoofdzakelijk lm doel de wiilerlp iig van de bewering voi komende 111 de pro limitie van de regiering te jurs ala zou Bibiuarik am 1 ivre ge egd hebbi i dat l usen den oorlog wildt voort etlcu ora Irantrgk te verligen lotcen mogendheid u len edic g I k een itdrukki ig igl Bisinarek kan alleen ijii bereken I om in Iruk te maken iii kringei geheel onbekend met de gebruikelyke ti al bg iiiieriiiiionale onderlmndelingeu en geheel Dnbenend met de geugriphie vin l raukrgk i tocb ben ik verplicht cm u te vcr oeken eenige inlichtin daarover Ie ver preideii omdat hel officieele stuk waarin de e uitdrukking voorkomt onderteekend la door de heeren t n mieui dui Bizon en Fourichon en deze hei ren lot de legeUHOordige regeering van eengroot Luropeeseh rgk behooien In mgu onderhoud niet den heef Favre is de vriig der vredesvoorwaarden met officii el behandeld en alleen op gn herhaalden wenbch heb ik den Irinsohen minister dezelfde gedachten die den hooflinhond van mgn circulaire dd 8 beptember uit Meaux uitmaken in algcmcene tiekken meegedeeld maar eisohen die verder gingen zgn tol heden volstrekt met ges i ld Pe door ons gevraagde afstand van Stnatsbiir en Mctz betreft een verkleining van het 1 ransche grondgebied tot een uitgebreidheid die ongi eer gelgkstaal mei de vtrgrooting door Savoye en N izza de bevolking echter overtreft de van Italii vcrwor en streken ongeveer met 1 4 millioeu Wanneer men nu 7ioh oor teit dat Iraukrgk volgens de opgave van 1806 ouder Algerii meer dan 38 milliuen en met Algerie dat tegenwoordig een aan ici Igk deel van de iraiisch slrgdiuaoht levert 42 millioen imvoners telt dm ligt hel voor Ie hand dat een vermindering van J millioen zielen hoegenaimd gul verandering brengt m da positie van irinkrgk tegenover hel buiteulaJid n dat grrole rgk geheel de dfde macht laat door welks bezit het in den Uoslersoht 1 en Italia iiischen oorlog zulk een beslisseuden invloed op de lalgevalleii van Luropa iiiloefenen kou Pi een Ilaliaanseh bl id is een brief versclienen van den koning van Pruisen aau den paus Hg ZOD ten antuoord strekken op een verdoek om len gunste vau den kerkvoogd te Rome tusscheubeide te komen oor de echtheid wordt niet ingest lan maar men ichtdis wanrachgulgk üe brief luidt aldus iiJiooJdiicaittu van het IJiatacJu leger JllieiMS b September 1870 iilUilije Vader Pe bissihop vin Piderborn heeft mg den brief overhandigd wuirbgUwc Heiligheid mg mcUleelt dat er redenen bestaan nin te vermoeden dil Zgue Majesteit de koning van lialie missohien een leger lu de pmselgle staten en llomc zou doen biiinenrukken Uwe Heiligheid verlangt van mg dat ik Zgne Majesteit den koning van Italië beletten zal dit plan ten uitvoer te leggen en voorts vvenscht Une Heiligheid eene gewapende inlervenlie ingner troepen om 111 igden van nood Uwe Heiligheid bg te si an Ik btlruir I tl imlerd ui dat tie door mg en mgne rcjieiriug gevolgde poliuek hel mg lm eenenmule unmogelgk m lakl om in ulk eene i uaistii tusschen bilden Ie treden A in den anderen kuit verkeer ik met den kuiiing vim llalie 111 Ie beste verstandhouding eu ik ou de goede ver ho duig wtlke tusschen Puitschlaiid en Italiu besta 1 niet in gevaar mogen brengen door een politiek lielang dat met de belangen van Fruiaeii 111 geeiierlei wg e vereemgbaar is hetgeen Uwe Heiligheid sihgnl te ignoreeren Ik iwgfel voort niet of Zgue Mijesteit de kcoing van Italte en zgne regiering aiineir het nooilig zou e en in de siaien vin Une lleiligliei I binnen Ie rukken om de nodiii eii ih 1 iiv liiiuiiire parlg 111 Luropa te uiiderdii Kkeii lillen U ve 11 iligheid de uarborgeii willen gevel eike de vrge luioefemiig verzekeren van de geeslelgke aiilorilcil die l we Heiligheid lu hel bdaiig der kerk als welker I uofd gg erkend wordt uitodcnm moei Met h t grootste verlaiigcu dat de vrede en orde UI ille deden vui luropi nidir gebed hersteld uilen norueii ver o k ik Une Ileilmhcid mg te gtloüvcii dat ik ben huar oprechten vriend Wil lil IM