Goudsche Courant, woensdag 12 oktober 1870

Jf4 j I MMMMHIIII fwü4 Ikingf ateeda mei lere ki leii lag legg i p üip hclinlve vriend l te Brussel gevi liitde hl hebben ii i de Ireo teisen de ani atie In bjj Uuilsclilnu I LAND lezer gericht jaii d Ie beer lyo Bism rc li reii op zijn orioerj hteft loofdza hiilyk Ie tBWrr nj v ko lie regeel ij te Jt urs 1 bb t i rlzelteu on I atii rijk l undentA eede r iig i Bismarck ka ailceu naken in kringen gelikehjke taul bij inter i geheel onbekend met toch ben ik verplicht inlichting danrover te pcle stuk wi nrin deze fteekend ia door de heeIc li ourichon en deze ft geering van een groot den hear Favre ia de met cSiciëel behardelj wtnsoh heb ik deu gedachten die den ire dd 18 Sepleraber leineene trekken meegellnr gingun zgn tot he iifstand Vfsn Striatsbnrg ling van liet Fiansche breidheid dis ougeveer door Savoye en Nizza It de van Italië vcrwor I 4 milliueu nor telt dat Frankrijk C zoudor Algerië imer i erië dat tegenwoordig ïe Fruiiscbe slrijdniacht telt Uu ligt hel voor Bti mg van V4 milüuen IrxnderiDg brengt ia de er bel buileulaud n eirds macht laat door er Rhen en Ilnliaauschen In invloed op de lolge Loii Iiid i eeu bri r versclxJl ruisen aan den paus Iken op eeo verzoek om Jjogd te Rome tusschen shtheid wordt niet io I aarsohgnlijk De brief Diiitsclio Uijer 1 S Septemóer 18V0 TH heeft mg den brief cilijheid my meiledeell 11 vermoeden dat Zijue ilie icisaohien een leger ilome zoB doen Uinuen l i rlangt van mij dal ik I van Italië beletten zul Ifaen en voort wenuoht Bilde interventie inyucr 0 1 I ve Heiligheid bij jmleril i dal ile door iMil l jj Hiiek bel niij lil lakl om in zulk eeiie I ireden Aan deii ande Il koning vim iialié in CU ik zou de goede verliitMhland en Italié hein brengen door eeu po nlangen van PruiMu in r ii heigeeu Uwe Hui I Ik tvvyfel voorti niet iiang van Italic en zgno iiiiilig zou wezen in de il binnen Ie rukken om II lire parlij in Kuropa tet liiulieid iIj waarborgenji iiitoofi ig verzekeren II die Uwe Heiligheid II welker hoofd gij erkend II dat de vreda en orde l i cdir geheel hersteld k I e llfiliglic d mij tJ linrot liicii vriend Wil lll l M Do Pruisische slastsnuuiater Dolbriick is van Kerlijn na ir het hoofdkwartier vertrokken waar de voorwa irdon dio Jiceren waarschijnlijk gesteld heeft vc r zijn tottredcn tol den Noord Uuilschcn bond ni lor zullen besproktn worden Van welken aard ilii zijn blijkt nog niet maar het wordt meer en mier waarschijnlijk dat de oiutitutie irau den NüOrd IHiitBi hen hond niet zal worden prijs gegeTPu d i ir von BiiinarcI om zich aau de wiaselvalli ie h raadsl iging over een nieiiwe coiisütulie in tcii I tsch purleinent te wagen waar de oppositie ïc ir iirtr ohijiilijk nog talrijker zou zijn dan in d n N iordDuiihcheii njkslag De liijeeiiro ping v iii den rrnisisclien landdag V ijrdt lu weder belwjfeld en men spreekt van de vcflen lig van het mauiiaal der afgevanrdigd n lot 1 O no ip ruoh 11 ie njcfuiuepiug an den Isooru Duitscben rijUiiiig in Dci ember i m over hel verd ag mei Ie Znid Duilscha staten betrelfende hun loctrediuir tot den Noorder bond Ie beru idslngen BINNENLAND GoüU i 11 OCTOHEE Aan do stemming over hel nieuwe reglement op het beheer der goederen en fondsen van de hervormde kerk werd door Cfi3 stcmgeregligden deelgenomen Hel reglement er l verworpen met 19 tegen 238 stemmen terwijl 30 briefjes van onwaarde werden verklaard Het gewoon jaarlijksch prijsschieten van het scherp schutterskorps Burgerpligt heefi gisteren onder zeer ongunstig weder plaats gehad De opkomst was echter vrij talrijk De prijzen werdevi behaald Een fraai the ervits vin den heer mr A A Tan Bergen Llzen oorn door den heet J F C Prince kommandi van hel korps Een hangklok van den heer D W Vl erbaan door d n scherpschutter L Couoke Snikermiiud van den kummandaut duor denkorporaal J IJpeiaarj Ziiveiteii horvlogie van l n heer U Friuce door den luit G H i de Lange Berlgnscn zilveren jervies van A n lait J M Noothoven van Goor daor P Hetsy C sset e van de Mndern Varaffei van d Vereeniging door densergeant P H Itulsman S Zilveren lepel un vork va den heer J v Brrkel door den korporaal J A Touw Hombre dooe met fiebiEs van de Verccniging docr F W Essenbaggers Brdnzen inktkoker van den luit G H G deLange door II aii de Velde Portret van Z M van den luit H J Steenbergen door deu korporaal J H Deuraers Porceleinen sigarenstel van de Vereeniping door mr A M Broedelel Veldllesch van den heer D Lulius van Goor door deu fourier L T Welter j Liicifersdoos van de Vereeniging door denluit J M Noothoven van Goor IB Sigarenstel van dei lieer H v d Hje eii door den sergeant A v Heedt norllnnd 16 Kalfsledcren sigarenkoker van de Vereeniging dnor V Kngelbieobt Voor de eerste van de 15 minste trelfera HeislBschje vai N N door 1 v Schaik Voor de eer ie vim de II ininsie treiters Slgnrenküker van de Vereeniging door M van Houten Voor de eerste van de 5 minste Irell ers 19 ïahak en Sigarenpijp van de Vereeniging door P van den Hoek ïegen den afloop was het korps muviikaut n der dd sohuttery op bet terrein aanwezig om de sclierpBchuller stadwa irts Ie gi leiden Ten acht ure vereenig lcn zich allen in hel lokaal Nnt en Vermaak terwijl de komroandant en vele olficieren viiii hel garnizoen gelijk mede van de dd sclutlerij het feest door hunne tegenwoordigheid opluisterden Onder afwisseling van de auziek werden de prijzen uitgereikt en daarna vertoefde men onder gezellig verkeer en hartelijke leasten eenigen lijd en erden allen op milde wi e onthaald J e lijd klaagt over de gioote ongeregeldheden ilüor eeiiige lottkantoren replecgd ten aaii ien der be orgihg van de dagbladen die niet do u hunne beinuldi liiig mii ir door boekvertooperb of Lm andere wegen orden geleverd Men meent dal liicionder het doel zou verborgen zijn om hel publiek Ie nopen alle aliiin cRienten bij de jioiikanlor ie bestellen Zooddciidc zou eene ongeoorloofde concurrenlio geopend urilen tegen de gcpiileiiKcrdc bockverkooper en hetgeen aan do poslknuloremerguud it als ecu recht ton gerieve van het publiek zou onluarden in een monopolie lot schade van derden Ook het J eiihche Ihgtdad klaa Sl daarover Op het po siknntoor in deze gemeente viiK voor zoover wy welen daarov jr niet Ie klagen De uitgever van eeu dagblad lal wy gaarne nog op den avond der uitgave ontvingen lu plj t8 van deu volgenden morgen gaf ons den raad bij i poslkantuor eeu aboniieuieut o nemen oinda dioi ie liezorgiiijT zeker dea avonds nog wel zciule geschieden Gelukkig bleek dn meeuing van dieu uJgever verkeerd te Z r wij abonneerden ons bij postkantoor maar de bestelling werd ilnordoor met vtrvroegd Maakt dus ons kauloor iu d it op icbl allhai s een gunstige uitzondering lojh zou t naar onze n iiciijj met meer dun billijk zijn d it het recht tot 1 erai iie van daghladeii aan de staats ambtenaren luei mee erd toegestaan Onwillekeurig Dch aii er eenige beachenniuK worden verleend aan de kliinten n n den ambtenaar en dit strekt iiah urlijk nog inerr ten iiideele rau de particuliere indusiiie die toch reeds door de concurrentie zelce der anibtenaien fal had deje overal eerlijk pliiali schade lijdl Onder hen die ais hiilpondern ijzers lnj het Inïer onderwijs zijn toegelaten koraen o a vujr 1 Blok en J Quasi beiden van tiouda Door den minister van biiiiienlandbclie zaken is ontkennend ge iiit oord op eene vraag cciLian in de bijeenkoinst vaa de insppcieurs van het lager oiideriviJ n de icsidcitie i eiiou l n of en candilaat Cor ecu akte van lager oud ijj die twee jaren iu pansclijken krijgsdienst as g weesi lot het examen i oeht wirdeii lo selnl U T rfoht heeft de minister dit oiiikennend a ilwoord gegrond op hel feil dat de betrnkken persoon zijU huedanighiiil ula Nederlander had verloren Volgens het l aJrrtnn f zou de niéuwe posiwet mei 1 Januii 1S71 111 verking Ireden en zouden ile vuorbereidende erk n ini deden genoegzamn gevordeid zijn om eene gcliceli invoering Ie vi roorlover Zoools men weel 13 aan de rrgeerii g de bevoegilbeht voorbehouden om die invoering geheel of bg geueehrn Ie doen plaats hebben Men zal dus o a met 1 Januari cp elk puslk ii i oor correspondenliek nrien kunnen bekonnn brilemd om kortr oorrei püii leii ieu uaarvaii de inhoud iiiel geheim behoeft ie blijven voor j ci iii door het geheele I riji te verzenden De Ie Londen tijdens 1 tenioiiiiMelliiig verschijnende Workmen s Inlern Tlioii 1 Ia liiliilnn Chronicle vestigt IU korte Voorden de iii idacht op de Men meldt uil Zevenhuizen In deze omstreken kan de laii lbuu er zich in bet aiger eeii over een goeden uitsiag van den oogst verheugen Tarwe en rogge die grootendeels met regenachtig weder zijn binnengehardd leverden een goed beschot op Het rooien der nnnlaiipelen is zoo goed als afgeloopeii I1 t beschot is ruim en de qualileit zeer goed Eu ufsehoon de ziekle in de vroege nog al heerschle hebben de inleraardappelen weinig van dat bederf geleden zoodot deze aan de verwachting voldoen Het schoone weder der laatste dagen heefl bijzonder gunstig gewerkt om dat product binnen te halen De ziekte cndcr de varkens die onlangs in die gemeenie heerschle is grootendeels geweken De veestapel laat verder niets Ie wenschen over LOQdoa 10 Oct Graaf Berustorff gezant van Pruisen bij hel hof van St James heeft den 8 ddrer aan lord jranville eene dep he gericht Hij beweert daarin dat Engelund zich sedert 30 Sept partijdig jegens Duilschland heeft beloond door toe te staan dut 1611 000 geweren uil de Birminghamsche en Londensche fabriekeu werden uitgevoerd die thans nacht en dag voor den uitvoer doorwerken Hij beklaagt zich dal de doua ien alles laten passecrin en bcschonvt Engeland als het grooie arsenaal van Frankrijk Hij wil niet gelooven dat de cnsch van Miigeland tot behoud van den vrede ernsiig gemeend is omdat het den vijaud de middelen leven om den oorlog in duur te verlengen Uil Kngüland den slcchleii indruk daardoor teweeggebracht uilwisschtn dan moei het een poliliek volgen KonStantinopel lO Oct Ten gevolge van de gerustelleude verklaringen van lluoland heeft do l orie bevel gegeven om de troepen uil Sulorine terug In roepen Versailles 10 Oot Men hoopt het bombnrdemdii van l orijs over de geheele linie van af heden te kniiiien beginnen Calcutta 8 Cel Lord Napier heefl een beroep op hei leger gedaiin om hulp Ie verleonen tol verpleging der Dnilsche en Fransehe gekwetsten Londen lO Oct De Time zegt dat het bezoek van den heer Thiers ie Weenen goede resultaten al opleveren tii dut graaf on Beust al het mogelijke doet tot bevordering van den vrede VciSClillOS 9 Oct UJ iciee Le cucadujn van het ealiciide regiment huzaren is in deu nacht van den 7deu op den 8slen door verraad van de inwoners van Ablis overvallen Tot straf is dit dorp verbrand Eenige groote afdeelingen van het Loire leger werden den 9dcn door Pruisische en Beiersche troepen lei zuiden van Llampes uiteengejaagd De inwoners van de ten noorden van Parijs gelegen dorpee keerén naar huune woonsteden terug Weonen 10 Ocl Glsie en had de heerThiera eene langdurige einileri mie met den bfer von Beust des namiddags werd hij dour den Keizer ontvangen Berlijn 10 Oct De egeering heeft bij verschillende kabinetten eene rae i one ingediend vaarvan de slrekkiii hierop iiederkoiiit De regeering houdt zich overiuigd dal Parijs binnen koner ot langer lijd uioet vallen Zon ilil eerst zal plaats hebben wanneer het dreigend gebiek aan levensmiddelm tot capitul ilie dwiiigl dan zullen de verschrikkelijke gevolgen VHii du nils niet achterblijven Voor de legerhoofden der Uuilsclie armee zal het alsdan onmogelijk ijii eene bevolking van twee millioen zielen ook slechts voor een enkelen dag van de noodige levensmiddelen te ootiien De omstreken van Parijs kunnen abd in ook niets meer opleveren omdat hetgeen er ih ns voorhanden is voor de aldaaf aahwezige iroepen moei dicnei terwijl er alsdan evenmin geifgenheid al bestaan om van verre het noodige lil voldoen e hoeveeiheid aan te voeren Waunecr dus alles bl ft gelijk het nu is zal het gevolg zijn dat honderdihiizendeii aar liongersncod ten prooi vallen Voor de Diiitsche armee blijft niets anders ovei dan den strijd door te zetten Derhalve wanneer de maohiliebbendeii iu Frankrijk het lot het uiterste wille lalen komen lau zijn zij zelven verantwoordelijk voor de gevo geu De koningin verlrekt heden avond naar Homburg ChartraS a Oei tMonds Te Drenx i een korps v in 2U0 Pr iii ische caralerHlen gekonien met tnee stukken geschut Heigeeu zij le Cheri v bij reijuisiiie hadden verkregen is hun veder onlnoiueu Zij heobcu aarldj eenige verliezen geleden Belfort 9 Oei De Pruisen hebben JVliilhousc onirinmd en zijn in de richting van Neu Brcis oh Schlesledl en Ohartres gedirigeerd Brussel 10 Oct De Echo du Parlement dseh de volgende berichten mede uit Weenen dal de heer Thiers binnen kort naar Florence op reis gaat uit Saarbrucken dal prins Frederik Karel van zijne ongesteldheid geheel bekomen is uit Berlijn dat hel Fransch ministerie van bnilenlandsche zaken apariemenlen le Bordeaux heeft besielil met hel oog op eene wellicht spoedige verplaatsing Van den teiel der regeering uit Tours naar Bordeaux Brussel lO Oct De Indi peniance meldt uit Weenen dut de keizer van Oostenrijk en graaf von Beast den beer Thiers in warme bewoordingen hunne sympathie voor Frankryk hebben kenbaar gemaakt maar onder verklaring dat zy het met Kusland en Engeland eens zyn omtrent de noodzakelijkheid van uon interventie Brussel 10 Oct De Inde pendance deelt uit Berlyu mede dat men in de rninisterieele organen eene verklaring vindt volgens welke de regeering het voorloopig Fransch gouvernerüeut als genoegzaam gemachtigd beschouwt Al die bladen stemmen hierin overeen dat er bij onze regeering volstrekt geen plan beslaat om keizer Napoleon weer op den troon te brengen Berlijn 10 Oct De wapenstilstand voor Mezières loopt heden ten einde Hel korps van den groothertog van Mecklenburg is thans ook naar Parijs opgerukt De kamer van koophandel alhier heefl by den bondsknnselier eene memorie ingediend waarin zy den wenseh le kennen geeft dut er bij de vredesvoorwaarden een eisen zal worden gedaan tot eohadevergoeding niet alleen voor schepen eu ladingen die opgebracht zijn maar ook voor die welke uit vree van te worden aangehouden in eene haven zijn gebleven ffi imH Hi imii iH W W WiW