Goudsche Courant, woensdag 12 oktober 1870

S h tl il r tiiii Florence lO Oct llet offiLieel orgaan dedt hot deereit nude V oorls 13 uitgevaardigd een besluit waarby Li inarniora nordt benoemd tot koninklijk sindhoudci van Bunie en diartoe behoorinde provineitn Findelijk ia Ie llome ook een besluit afgekondigd tot aiuiics iv Ok c l id iti to en andere iDisdryven Brussel lO Oct Volgem hei Journal tl Brurel les loa graaf von üeust veikl lard heblrii dit r ten onreihie aiii Ooslenrjk erd verwelen dit hil lu de zaak van Uuine gcnieeiic aak met Italu heeft gemaakt Naar Mjiie verklaring hteft Oosleniijk lelfs stappen len gunste van den paus gedaan m lar zouder hierop h t gewenscht resultaat Ie verkrijgen In de overtuiging van het noodzakelijke der on ifhaiikelijkheid van d n paus at het vuurlgaan init in dien zin werkzaam te im INGEZONDEN Ziekelijke Fliilaiitrupie Hoe hartvtrhtllend is hel sihounspej dit h l HooDF Kiilis den niensthenvriend biedi Ue geweldenaars uiugen dm doud van zoovekii vordert n om hun heer ch of eerzucht te voldoen htt Koüdf K uis wappert als bet syrahool van hen die e gettagen wonden zooveel mogelijk willen litekn tan hen die willen troosten en htlpen He Nedrr landsche wldadigheid verloothenl ich met bi halieii worden bijeengebracht aau ienlijken en geringdi vrouwen en mannen wedijveren om te doen wit ij Kxiinen om hulp te ver chnllen llit is sckoon het IS edel en verr ezij het vau ons om pessimistisch d redenen te gaan ontleden die ooveltn lot dien wedyver in liefdadigheid en hulpbetoon aandrijven Beweert men d it hel nu mode i en il it de m ide ook in deze zaak haar heertchersstaf voeri of wel dat de groote colleUcu hoofdzakelyk hiar o ilbiaiiii te danken hebhen aan den naijier tiisscheii de ver schillende gemeenten het doel dal men beuo n loor oogen houdende mllen ij die oorzaken met on lUrzoeken ma ir Uteii williu g er op wij en dal de tegenwoordige ijver een ziekelijk verschjnstl is en dat bet te vr e en 19 tiiu op de tcgeuM uonlifCL aolie een groute reactie lal volgen zeker ten nadeele val vele zaken La charitt bien ordonnie eommenee par soi mtme ho egoïstisch het moge klinken is ineiieinin lar Met die spreuk is de tegen oordige HooDt Khlis agitatie geheel in stiijd Of is hiT nul iiitci te doen i hiei geen geld noodig om veel verbeteren wat ora verbetering schreeuwt Slechts een 7aak uit velen Het scboone Inpalmde vraagt hulp Slechts OÜOO inlandsche kinderen ontvangen onder ijs en d it 01 derwys is voor een prooi dct l nog een spot De schoolgebouwen ijn erbarnulijk de hulpiniildriei ontbreken de onder ij ers ijn niieiendeels 1 lei voor bun taak berekend geld veel gdd is noodig om de kindereu van een bevolk ng van ó millioen Ie onderwijzen zoo als dit rechtschapen voogden voegi maar Nederland heeft spoor en waienvrgen vestiii gen en legers noodig Mederhmd kan voor h l in laudsch onderwijs niet zorgen tin de regeerin en de vertegennoorriiging willen geen verbetering oiu dat die verbetering gi ld vordert De maatschappij lot Nil vin den Javaan heeft die raak ter harie genomen ei 11 commissie heeft een rapport uitgebragt om l n minste iels ter ver betering te doen maar er s geld noodig Neder land s lot geven uilgenoodigd en hoe is die roep stem door het Nederlaiidtche volk onivaiigen Hieli het beseft dat hit cl iets inogt iluen oor een eiland waaraan bel bloei welvaarl rijkdom te danken heeft Zeventien Honderd gulden ongeveer is ontvangen Hel Nederlandscht volk dat a inspraak niiakl op den naam van beschaafd dat roemt op ijii uitniiintend onder IJS onthoudt den Javaan wit plicht vorderde te geven Hoe 13 du te rijmen met de groote sommen aan het HoODE KiiLiu gi honken P Zeggen wij toch nm de regpcniig is verplicht voor het onder ijs te orgui hd is geblekt 11 de regeering iloet haar pliilil nut MoetPii met ivrn goed ij die oo ule jongt liiigt 11 in inaiiii n Ie venslang oiigilukkig inakm vuur hen orgen rii toch ook die cr orgiug is oo elleiiilig dat de weldadigheid moet Ie hulp komiii Door het blotd en de Innen geschokt doet het Nedcrlauüsche volk in a in giliccl 1 iiropa vin zijn pilelsle ijde keniip i wnt al er noodig zijn dal hel ook oog en oor hoe voor de ellende lan gene ijile van dm Oceaan g leden voor de ellende door ceii volk gi Uden uicns voogd hel ich rekent Ie ijn Hl int II hlit vcnilhcid moge nog lang moge ally I till sicrniil blijven van ons volk ij ontaarde slechts liet in ziekelijke philaiitropie en btg me waar de pi ent het eerft en h t meest vordert iSegiiinen wg met ons zelvcn ei daartoe behoort uok Inilie bestciUn wij het overschielentle tot heil van den vreeintleiiiig Nu heeft hel el iels van den verkwistrnden jorK lin It die uit zucht tot liefdadigheid schillen neggptfi ten bi hoeve van vrtemilen maar de schui den iloor hem ain egian niet toldoet ItPlalfll J lue e S £ 1 1 10 0 VOO vailt n n en van ons zeiven dan eerst kunnen en mugdi ij ileiiken om ook anderen wel te doen I III ULtt MAATS 101 NLT V S UtN JaVAVN Burgerlijke Stand f I H ui N fi Get t illcm üuiIlfs b lluUutiili en S vea I iHtii 7 Juliaiiiieb uuilcra J OMiiiiim 8 Oct J C Wcniiuan 1 j 8 ui C Nitf 1 j ra G lit 9 ADVERTENTIEN Openbare Verkooping op ÜUNDERÜAU 13 OCrOBEll 1870 des jvüuJs ten G ure in het Heerenlogemeut te Si woiihoicH ten overstaan ysta den Notaris H 1 VÜÜllüUIN aldaar vau twee WOÜNHl IZEN met ERVEN tn TUINTJE aan de Uost en Weat yde an de Nieuwe Haven te SJioorthoien Breeder bij bilietten omschreven J M van Minden Deiitiste Dubbele Buurt Gouda verwittigt dat hy eeue nieuwe vinding heeft om holle kiezen en tiindcn te vullen zonder eenig gevoel of drukking te veroorzaken Veruer gaat hij voort met liet inzetten van Kuns tanden en Gebitten op Goud Zilver Caoutchouc enz welke op het zickolukste tandvleesch geplaatst kunnen worden Geen geld wordt gevordt rd voordat zij volkomen aau hunne vereischten hebben voldaan Üok repareert hij spoedig stukken van andere Meesters Mevrouw van HOUWENINGE te Waddwxiten die genegen is ook Pi nig huiswerk te doen tegen hoog loon en veel verval Adres met JiaiKU blieven onder letter K by den Uitgever dezer Courant Kinser Pastilles uit de zouten van de Konino Wiiiit ms Roisl llo MlN bereid door geueesheereu aanbevolen ttg eu maagkwalen als cathurre verslijming uurvorming oprisping en slechte spysvertfe ring Prya van de geplomlneide doos 50 ets maar alleeii onvervalscht voorhanden te Gouda bij Apotheker J H BOE RS tu Rotterdam in alle Apotheken Ue Adminiatratie van de Rotsbronnen W 1 N T E R D I E N S T liaiierstooiiibüüt d I ISSIX Van H U1 A Maandagen Uu silag smoigens 6 uren Ie tivirige weikdagen s niorg 7 iirtii Van RüTrERDAM op gihike diigcn snaiii 2 uren Daqehjks liitottikiuiitin Zondags buiten ditnHt Gouda Link vau lliui iimn Wffitt Slijm eii Maa plllcu Deze PILLEN dio sinds vtle jaron met het beste gevolg tegen de slijRl nis XOaagVerSterkend gebruikt worden door hare werking spijsvertonng zeer bevorderen bijzonder goid legen de gal en veer ZacM laxereud zyn ziju tegen U g cent het doosje met heng van het gebruik verkrijgbau bg de navolgende Hoeren te im M Clt ban o Droog Heilige weg D 32i 151 18 ijk S V d Knals Bodegraven 15 Versloot jjüiUioei jiiit V u Delft n VVilsohut Deltshaven J Koch Deventer Gebroed liman TirkM md l de Vries Donliccht Il J Giltay jontla L bchenk op de Hoogstraat s Grnvensande W v d Boom s Hage Visser in de Spuistraat Harderwyk A Greidanus Haastrecht K Oosterling Legden J T Terburgh Haarlemmerstr Lekkerkerk A den Oudsten Linschoten B Kruithof Moordrecht 5 H Post Beeuwgk F Kaptein liutterdum v Si nten Koltf korte Hoofdsleeg Schiedam Wed A H Rombouls Sthooiihoven A Wolff I iel A J Fnassen Utrecht F Altena ii den Steenweg over de Donkerstriat u 372 Vlaardingen J M Ligerwerff Zevenhuizen A Prins De SLUM en MA AG PILLEN bereid volgens het echte recept zgn door mg te Gouda alleen en uitsluUend vcrkrggbaar gesteld bg den Heet L SCHKNk op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en sinis onheugelgke jaren gebruikte SUjm en MaagpUlen is een biljet vooraen lüet de handeeekening van J J SCHBEÜDER apotheker welke handteekemng zich ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zgn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men tracht n omloop te brengen 47 Van GOUDA naar Moordrecht 8 BI l 24 8 31 Nieuwerkerk 8 61 11 33 1 24 4 33 9 53 Capelle 8 51 1 24 3 31 RouEBDVM 8 18 8 51 9 41 11 33 1 2t 153 3 81 4 33 7 Is 9 53 Zevcnh Moerknpelle S 21 12 55 8 46 Zoeterm Zegwaard 8 21 11 36 12 55 3 28 8 46 9 5fi Voorburg 8 21 12 55 8 46 s GiuviNUAGE 8 21 9 44 1136 12 66 1 56 3 28 7 21 8 46 9 56 Oudemter 64 10 1134 3 28 6 80 Wotrdm 6 54 10 11 i4 S 28 6 36 S 46 II irmelen 6 54 11 34 12 il 2 33 3 28 b 3 i 8 46 UiiiFCin e il ii 10 11 34 12 6 2 35 3 28 6 3 8 40 AvibrruuAM over llarmelen 11 31 12 5 j 2 3 5 3 28 8 46 Utrecht b 54 8 33 10 11 34 Nar GOUDA van Moordrecht 6 38 1113 12 37 5 13 li 2l Mimuerkerk 6 SI 9 4b 11 6 13 30 3 7 6 15 8 27 ipelle 6 n 10 ö9 12 24 3 02 b 09 RüiiEiiUAM 6 15 8 10 9 35 10 50 12 15 2 8 2 55 6 8 15 Zevenh Moerkapelle b 30 12 35 d 10 yiicterm Zegwaard i 21 7 i4 12 20 4 10 6 1 8 19 Vüorbiir 06 12 11 i tb sGinviMiu I l 7 10 8 10 55 12 5 2 3 W i 10 H 1 Oudewalir S 50 1 4 1 11 9 31 Woei lm 7 ii 8 22 10 57 11 Ofa 12 50 4 5 25 llirmdin S 10 12 il 130 3 1 9 20 UiiiKUi 8 9 8 10 50 12 35 1 10 2 36 3 35 I 1 3 I Amsiihdam over llump pii 7 1 10 1 S 2 20 8 30 ItreehtJ ü 15 S 2 4 40 U iü Éiwl Imp Éi liJiiHilMH ö A l jiüèMinipMwiin i Hii iit ti iil ti iiiiibliq f 1 ilMifali ëlt dHU Dtitntni DtBm iMtiiBBïiüm uiimiJSttKuv B W H Mïl i ll llt l ï f S W I