Goudsche Courant, vrijdag 14 oktober 1870

bf 7Plf lei de markies Topoli 2 1 000 frs Deneven eoliijiien colder niel penoeg Ie hrbbon gehad aan hniinc jiiiirfjeldtii inl onder een of ander vuoriveudsel yoclileii zij It lkens i itra locliigen van hun bluodvenvant Ie verkrijgen Wat prina Aciiille Muriit belrefi zijn sehuldcn zgo een dozijn kceron door den ki i iT lielaald Het volgende vindt men in een l arijsche correspondenlii De regeering heofi een statistiek iiilge rven van den muiidvoorraad in l irijs Elkdi mür fn onl aM il elke slager een zekere hoeveelliei l ylee eh b rekeiid u wr ile uiigebreidheid zijner kl in lisie Do aanvr ing is evemvcl altijd grooter d in de voorraad die ilechis legen een lieuualden prijs verkochl mas wonle Eestaurnliun o a kunnen geen vo iui iiii II vi r k jjse vi ji d bc c i hunner klnnlen lieden aierdag 1 Oei kwam ik hv snxoiins 7 uur in een rcsiauralie en vond er hijiia lies opfiefiPlcn Ik ivas gedwoegen de voo conleelin mij iii maag Ie overwinnen en mijii maal te di en iiiei ehaapspooljes bloemkool in liet zuur en perziken niijii maag is no allijd bc ig met hare voovoordeelcn Ie overiviiinen legen dal maal en ik lijd nog aan in li eslie Het werk slaai il Mobllen en nalionale garden oiilvaii eii l a ff pci l K Nu is Iwi bij Ie tegeiiwoordif piij en materieel onmogelijk voor een eenloopeiid srezel om voor die som voldoend voedsel te hfkonien j hoeveel ie minder l s voor mnniien die ïroimen en kindeien iicbben Ie onderlionden Vroege of lale al iedereen evenals de soliialen op lan soen moeten gesield orden en i ls het hele inng deun zal men nog meer nulleloo e monden moeie verwijderen Men ondeisieldc Ml le boeren in ile huurt van Parijs die uiigenoodigd werden om binnen deze mnren ie vluclilen meer dan genoeg voedsel voor zich en de hunnen oniien medelirengeii M iar zij hebben liever oude beddtii en meubelen medegebracht Behalve nnjien voorraad meel schapen en ossen hebben wij 23 niilliocn puin paardenvleesch om op te leren znodat ik niet denk dai wij vooreerst honger inllrn lijden Maar de ellende onder hen die geen geld hebben om clen Ie koopen zal ofschoon de regeeriiig de aak moedig legengaat zeer groot z jn Mies rundvlecich schapenvleesch biouil uitgeioi der l is r ed verbeeldeloos duur Ham kost 7 frs het kilo bloemkool l a ff h ui gezouten boter 9 frs hei kilo een vet kuiken lü frs eeii mager dito B frs een konijn 11 frs een eend 9 fr een vette gans 20 frs ENGELAND De Tlaifff News lievat een artikel over de brieven in de ïuileriën gevonden en zegt onder anderen De koningin der Nederlanden beknort rlen kei er mei vrouwelgke heiligheid omdat bij in 18CÖ Oostenrijk niet bijslond op den llijn aantrok en de voorwaarden bedong die hij wensohle Zij is overtuigd dat een machtig llalié en een machtig Duilschland verschrikkelijk gevaarlijk zijn voor zijne dynastie N ipoleon was per slot van rekening zegt genoemd blad beier dan eenige zijner mannelijke of vrouwelijke raadslieden Iedereen schijnt lieni gezegd Ie hebben dat zijne dynastie slechts door een oorlog veilig was De Daili Tefe raph cijfert uil dat 50 000 kronen maandelijks voor den l aus etn j iargeld maken Tan niet minder dan £ 120 000 i Is aarlijk meent hel blad niet onaardig ofschoon natuurlijk de nooit tevreden l apalini wel voort zullen pan met schreeuwen over roof en onrecht We mogen het niet zonder grond betwijfelen of Pius zelf zich onder den nieuwen slaai van zaken zoo heel ongelukkig voell Immers cl beschouwd hoe weinig genoegen bnar e hem dat wereldlijk gezag I Of wil men t benijdenswaardig no ineii den Bcepler te zwaaien over onievreden en diep rampzalige oiulerdanen door gansch beschaafd Europa met verwijlen Ie worden overladen voorliliircnd op zijn hoede te wezen tegen een sterken nabuur die slechts een gelegenheid afwacht om zijn single laan en tot overmaat van ramp ondanks alle beroepen op de liefiladige mililheid der goedgeloovigen zijn selialkisi voortdurend ledig ie vinden I Al did beslommeringen zijn thans van den ouden miui geweken Hij is verlost uil een valsche positie zijn aangeboren goede hoedanigheden zullen zich DU vrij kunnen Iconen veilig en ongestoord kan bij neerziileii in t genol van ge ag waardigheid en zelfs rijkdom Hij heeft een schaduw van heerschappij verloren doch zijn ware zijn gectelijke onderdanen blijven hem als meester eikeiinen Kiirtoiu de Heilige Vader behoort nog inmier lol de gelukkigen dezer narde en naarde Trlegiaph hoopt zijn pe ond verstand hem weldra niet zijn nieuwen si iat verzoenen en zal zoodoende hel geraus van zijn vvoelijne vrienden door deii paus zelf te schande wordeu gemaakt DUITSCHLA ND In Duilsuhiaud begint meer en meer de overtuiging door te driugcn dat de uoilog zgn einde nadert Men me eut zulks ook te moeten opmaken uil het besluit der regeering om den l ruisisohen hiuddig te uQtbindeu en tegeu half November deu nieuwen byceu te roepen de verkieiiugeu zouden op het laaisi dezer maand plaats hebben Bekende de regeering niet oor t minst op ecu staking der kijandelijkhrden dan zou zij zoo meent men de VLrkieziiigsdrukle wel tol rustiger tijden hebbeu verd iagd Neemt men in aanmerking dat als hel leger in het laatst vaa dete maand niet lerilg is een groot aantal kiezera hun stem in buiicu in Frankrijk zouden moeten ui brengen of uiet sternal 1 ji 1 jLr gge i evenwel zijn dat de regecriug juist ilc verkiezingen wenscht onder het prestige van haar leiding in dezen oorlog Wellicht ziet men slechts in de naaste loekoinsi wat men vurig wenscht ook de suldaten schoon met moed en opgewektheid voortgaande hun plicht te doen verlangen naar huis wat bij het naderende guro jaargetyde niet te verwonderen is Parys zni volgens berichten uit Bcriyu eerst forlaeel opgecischt worde voor het bombardement begint Ue inneming van de stad die volgens de Duilschers uu de luebereidselen die er gemaakt zgn niet lang kan uitblyven wordt in elk geral voor het laatste Jroole wapenfeit gehouden dal het sluiten van den vrede zal Toorafg uin üïer hel geheimzinnig verhaal van de prachtige lijkkist III een koninklijk rijtuig dat volgensFrunsche bladeu hel overschot zou bevat hebbenvan een of ander hooggeplaatst persoon wordt doorde Duiische bladen nitls medegedeeld Ue wyzewaarop de Köln Ztit er over spreekt is die waaropmen oordeelt over Fransche leugens zooals er meerzijn Uet blad drgt t met weinig den spot met deverzekering ook iii Kngelsche bladen voorkomeode dal de kist het Igk bevatle van den hertog vauNassau die in het geheel uiet ia het Uuusohe leger geweest is Een Beier die naar Nnncy ras getrokken hadzich vooraf eenige van de noodzakeiyksle Franschewoorden als bijv eten en drinkeu eigen gemaakt Toen hij nu in hel kwartier kwam haalde hg zijnhorloge uit ijcn zak en den waard de wijzerplaatloonende zeide hg terwgl hg mei len wgsvinger 6 9 13 3 en lü weer 6 wees manger hier bier hier hier en hier boire bier en ging toenmet den wijsvinger een paar maal suel over degehcele wg erpla it rond Men weet dat delieierui gaarne drinken Men berekent dat lot bestrijding der kostenvoor het Duitsohc leger dagelijks een millioeu thaler iioodig is Als dut luu is beeft men van debondsleening ten bedrage van 9U millioen lot nuloc reeds meer dan tlO uiilliueu verbruikt Behalvehet geld dezer hen mg heeft men nog het goed slotder schatkist en de 20 millioen die door de nitgitte der schiikislbiljetien zgn verkregen Als deoorlog nog eeuigeu Igd duurt zal men eene nieuwebondsleening moeten uitschrijven Hiertoe wordtechler de loesiemmmg Van den rijksdag vereischt deze is echter nog nici bgeengeiuepen Ongeveer 20 000 personen waren gisteren achtdagen ie Kehl legenover Str iatsburg die allen metboutjes over den Kgii zijn luoe leu nieuwsgierig eu liel ingsicllend hoe een gebombardeeide stad er weliiimet De siraleu aren voor een groot gedeeltereeds opgeruimd terwijl de meer arme bevolking vrijheid liiid gckiegen om van de omgehouwen boomen i oüieel te annexeeren als zij verkoos t Meest viel bij het inkomen van de stad de Munster in hel oog iloor iwee reusachtige vlaggen een NoordDuilsehe en een Pruisische Een publicatie van den burgemeester op bevel van den Pruisischen gouverneur nilgevaaiiligd was aan de muren aangeslagen waarbij de inwoners werden iiilg noodi d de schade die zij bg het bombardement geleden hailden vóór den 12 Om op te geien Men twijfelde niet of dit zou een gunstigeu i iiidiuk uitoefenen op de bevolking en veil bijdra gen lol een meer verzoenende stemming De gener ial von Werder heeft de verzekering gegeien dat de stad zooveel mogelijk zou worden tegemoetgekomen en alles gedaai om hel afgebrande gedeelte zoo spoedig mogelijk weer op Ie bouwen een menigte arbeiders zijn daartoe ontboden meest uit Sileziè De Pruisische pionniers zijn druk bezig om de spoorwegen in den omtrek Ie herstellen ren groot aant il locomclieven zijn nog buit gemaakt bij de capitulatie De soldalen die deelgenomen heblieii aan debelegering van de stad zijn bijna allen weder vertrokken en vervangen door andere die hel rastegarnizoen zullen nilmaken daaronder bevinden zicheenige regimenten van de Pruisische landweer eenigeahlancu en een klein aantal huzaren De geueraal von Werder heeft 50 oasen aan de armen geschonken en een begin laten naken met de uitdcoling van de levensmiddelen die in de bomvrije magazijnen nog aanwezig waren De Nordd Allg Zeitvng bespreekt op de volgene wijze de plannen door een gedeelte der bevolking van Parijs gevormd naar het schgnt om zichop builengewone wgze legen de Duitsche troepente verdedigen door het aanwenden namelgk vanbititeugewona verdedigiiigsmidd len Het blad zegtdienaangaande bet volgenile Dewijl de Franschen er zoo bijzonder slecht bg zijn gevaren in den legenwoordigen oorlog zoolang zg zioh hebben bediend van de wapenen welke beschaafde volkeren gewoon zgn e bezigen zullen zij een proef nemen mei petroleum Zij fabn eeren 2 e 6 pu ni pciroieumranetten waaraan zij de benaming van sataiisraketteu hebben gegeven Dit huiveringwekkende instrument hetwelk de harten der Duiische krijgers moet doen sidderen wordt in een meisjesschool vervaardigd Keu zee van vuur zal de Duiische armee overstelpen en alles in de vlammen doen opgaan de palroontasschcu der militairen zullen vuur vatten en daardoor zullen de patronen ontbranden en de ammunitie der artillerie zal ontploffen alles zal totaal worden vernieligd zoodat geen spoor van deu vijand meer zal worden gevonden Keiiige overdreven verstandige menschen hebben gemeend dut die satausraketicn eigeniglc niet bchooren lot geoorloofde wapenen Maar over deze bedenking zgn edele Patg tenaan hien Zg liegen er slechts op los en bezweren toutweg dat de Duilschers Straatsburg ia brand hebben geschoten met p tr iei inb mèiCk nu nemia B revanche met petroleumrakeiteu bggcvulg is er niets dat het aouweudeo van dergelijke middelen is den weg staal want de leugen ten aanzien van Straatsburg laat zich ook toepassen op Pargs Te Lpngwy waar Prumche soldaleu onder een fatsoealgk odicirr de verdediging der plaats op zich hebben genomen waar derhalve geen barricaden held als Bochefurt of dergelijk slag hel bevel voert is het aanwenden van dergelijke petroleum en nilroglycerino aardigheden door den kommaudant der vesting en den in iire mei l n gemuenleraad ten strengste verboden Hoe kiuderaciilig hoe kleingeeslig zijn deze fatsoenlgke platteiaudslui die volgens huuue verklaring den oorlog willeu voeren zonder schending der regelen door de eer eu de mensohelijkheid voorgeschreven in vergelijkiug der bevolking van Parijs de stad die als het middelpunt der beschaving door de gansche wereld moei wordeu beschouwd Beesiachtige domheid dat is het leidende beginsel voor rurijsl Hel officieel gededte van de Slaala Jnzeiger beval een artikel waorin eerst gewezen wordt op deverklaring des konings dat hg bel zgne zoo bgdragen lot het tot siand bieagen van een inrichtingvoor Uuitscblaiid met welketqowd da natipualf verwantschap en eenheid van alUn aJs èok d tètfatandigheid waarop ieder der afzondérlykè staten aanspraak kan maken tul haar reclit zouden komen verder wordt dna iu ooi geiegiil i Hierin ligt de verklaring waarom de regeering van Wurtemberg een hervorming der Duiische verhoudingen noodig licht en waarom zij het lijdstip daarvoor gekomen rekent waarom de koning bereid is die offfs te brengen zonder welke de eenheid van Duiischiand niel kan vfrwezenlgkt vorden De beraadslagingen der ministers hebben terzelfder lijd plaats en volkomen onderlinge eenstemmigheid tot resultaat gehad Een blijvend bevredig nde toestand voor Duilschland wordt door den staat van zaken dringend voorgeschreven door namelijk de tegenwoordige meer inieriiuiionale belrekkingen ie eranderen in belrekkingen van staatsreclilelijken aard Mlen erkennen als doel een in de grondwet betchreven eenheid van Duilschland mei hei centraal gezag in banden van een Duilsch parlement met een gemeenschappelijke binnen duidelijk omschreven perken bepaalde wetgeving en één gezaroenhjk leger Bij nauwkeurig ouderzoek van le Nojrdduitsehe bon iiconsiiiiiiie vestigde zich de overtuiging dat dit doel bereikt kon worden ook zonder onveranderde aanneming van alle bepalingen dier constititlie elke behalve veel essentieels ook veel toevalligs en bijkomcnds beval en den wensch doet ontstaan Jiaar vrijere beweging der nf onderlijke staten voornamelijk met betrekking lot de fiuuncicn eu de inwendige adminisiralic In dien zin heeft de Wurtembergsche regeering gehandeld De onderhandelingen e Munchen gehouden waren alleszins geschikt om gegronde hoop Ie geven dal de eenheid van den bondsstaat w arnaar men streefde zou bereikt worden De staat der pas even begonnen onderhandelingen veroorlooft echler niet in het publiek nader in bgzoniierhedcn te treden Het Wurtembergsche minisierie is in de quiestie volmaakt eensgezind Het zal in de vertegenwoordiging des lands rekenschap