Goudsche Courant, vrijdag 14 oktober 1870

Hf afleggen maar het moet yioh ihnns zijn vrijheid van handelen voorbehouden Het zal aan ign standpunt trouw blijven ook hierin dat de polilieke leiiling eoolang dezank in heteladiura der onderhandelingen zich bevindt geheel in handen der regecring moet blijven BINNENLAND Gouda 18 Octobeh Dr C A Tebbcnhoff is beno rod tot secretaria TOD on dept der maalschappii tot it van l Kin Gisteren avond had de liefhebberij toonrelvoor telling plaats ten voordeele van t UooJe Kruli Het doel van igezelsqhap werd volkomen l ereikt De zaal wai stampvol en hoewel ih ins nog niei bekend is hoeveel de opbrengst van die vooralelling is gelooven ij locli ilal l bedrag tamelijk ioog zal zyn Ken a mgcuume avond werd door velen doorgebracht want zoowel de opgevoerde stukjes nis de wijze van uitvoering beviel vrij algemeeh Door de regeering ii ingediend een nota van wijzigingen der begrooting van jusiit ri dr traclenieutca van den scherprechter en zijn adsi9te nten komen te vervallen daarentegen wordt de begroeting verhoogd met een jaarlyktche uiikeering tot huu UvensDuderhoaii ten bedrage ran twee derden bucner vroegere bczoldigiug In de Staats Courant deelt het Hoordcomitv van de Vereeniging het Raode Kruis el volgende mede lu de StaaU Cotirant van den 23slen Juli gaf het Iioofdcomité te kennen dat in den toen uilgebroken oorlog de t ederlnndsche Vereeniging van het Boode Kruis nóg geene genoegzame hulpmiddcleR bezHt om aan Iiure roeping te voldoen Hiermede was een beroep gedaan op de algeoieene liefdadigheid en up deze enkele aankondiging zijn de giflen in geld en allerlei benoodigd heden met zoo groote niüdheld aaiigebr iclit dat aan de aanvragen om httlp uit Ie landen der oorlogvoeremte ipogendheden rijkelijk heeft kunnen voldaan u jrden en ouk op vele plaatsen waar de huip niet gevraagd werd maar de ver orging der gekwetste strijders bleek onvoldoende te zijn in het ontbrekende dour per oonlijke hKl énttoeltading van velerlei aard heeft knnneji voorrien worden Door den overvloed van alles is het hoofd comilé in stuat gesteld nog eenigen tgd op dien vuet voort te gaan en uu bij hit naderen van deu winter vele nooudraftigen onder onze eigene medeburgers naar de hulp hunner meer gegoede landgenoten uitzien veroorlooft zich hel lioofdeomité deu wentch uit te spreken dat de Nederlaiidsche liefdadigheid haren gewonen loop herneme VV i eer wt er hulpkreten uit het buitenl nvl mochten vernomen worden waaraan mei de tlians aanwezige middelen nKt zou kunnen worden te genioec gekomen dan zal hei hoofd cuniiic ihans dooi de ondervinding gesterkt met vertrouwen de algcmeeue liefdadigheid op nieuw kunnen inroepen Voor eenige lagen is ccn uit itorae terugkeerend pnuselglc zouaaf Ie Boodsel Beieren door liet open portier van een spoorwcg waggun gevallen terwijl de trein in vallen gang was Door de opleitendbeid van bet personeel stopie de trein d ulelijk ongedeerd stapte h j weder in en is de vorige week te Siolwyk lot zijne oude moeder teruggekeerd Als navolgenswaanlige bij onderheid mildl men uit Groningen dat zich als leerling iler burgeravondichool aldaar gedurende den wintercursus heeft doen inschrijven een milicien van hei aldaar in garnizoen liggend reg In een vergadering van handelaars makelaars en commissionairs in effecten ie Ainsierdarn den 28 September gehouden is in beginsel nangenomen dat een bijzondere effecteidicurs zou weiden geslicht te vestigen in een gebouw dat aan de besLninde groote beurs palen zou Een commissie van onderzoek deels duor het beiirscomit en deels door belanghebbenden bij den effecienhnndel benoemd bracht op die vergadering een versl ig uii waarin de bezwaren erden amigenezen Icn gevolge van Ie üiibeperkte toelating van het meer dan nieuttsgierige publiek ïüi egneming van die bezwaren stelde z voor de oprichting ener corporotie van effectenhandelaars die een eigen gebouw stichten zou aan de Grouie Beurs verbonden doch alleen toegankelijk voor du leden der corporatie en met den elleclenhaiidel in belnkking slaande pereonen en de bedieiukn der tHecienhandelaars onder zekere voorwaarden A mvankclijk Kouden alle gepalenteerdc cirecienhnndelaars in de oorporulie kunnen wordin üpgonomen doch later zouden ekerc voorwaarden van leeflljd ondervinding in het vak enz behooreu te worden gesteld Een zekere contributie zou door de leden der corporatie worden belaald welke inkomsten de vereeniging zouden strekken lot renttbelaling en delging der leening van ƒ 20ül ü0 welke men zich voorstelde voor het oprichlen van het nieuwe gebouw aan te gaan De iianwezigeri hel bedoeld votum iiitaprckende mei 160 van de lti3 stemmen verccnigdeii zich in beginsel met de in dit rapport nedergelegde denkbeelden en vaorstellen waarna het voorbereiden van nadere stappen om lot gcheele verwezenlijking te komen opgedragen werd nan dezelfde eoiumissie de hec u T V y n W o Kerkhoven A L Wurfbttin en H J Oijens met recht Van assumtie terwijl hel tegenwoordig 15eurs comil j zijne ondersleuniiig en medewerking heeft toegezegd In het lijdschrifl Ouie lioeping wordt door mej B Berk het denkbedd ontwikkeld om in Mei 1S7I te s Gruvenhage eene naiionale teiKoonslelliiig te houden van voorwerpen uitsinilend door vrouwen vervaardigd De entrce geliien van ille lentoonstelling zoomede de opbrengst eener welliclit te houden verloting van de aldaar geëxposeerde voorwerpen zouden moeien slrekkcn om den grond te leggen voor ee fonds tot hei openen van een migazijn van vrouwelijke nijverheid en kunst In dat magazijn zouden worden verkpclii de voorwerpen die door do fatsoenlijke m iar behoeftige vrouw worden vervaardigd om in haar onderhoud te voorzien een ariieid die haar tlians slechts een 4 oerf eM oplevert ofschoon zg die de voortbrengselen van dien arbeid uii de tweede hand koopeii er toch oen hoogen prijs voor bel ilen Eer billijker loon vour de voorwerpen aan dai maga ijn geleverd zou alsdan haar deel warden De gegoede vrouw die er dikwerf rei 1ial end naar uitziet om een werkkring te vinden waarin g voor de maatschappij nuttig knn tijn geinige het groot aanial dat met zooveel liefde en zelfopoffering voor liei Roode Kruis is werk aam geweest zou daar nog een ruim eld vinden om tf be irlieideii en om lia r minder lievoorreclite maar niet iniiidei faisoeulijkc zustir ileii last les levens te helpen torschen Die hulp roept de schrgfstcr in onder hei opschrifl eene liede om sympathie en wel in de eeisle plaats vandedamescuinit s van het lloodc Knus w urvari de leden elkander kennen en die met elkaar hebben gewerkt Om voorloopig over cenige gelden te kunnen beschikken uoodigl de belnijftler een ieder uit om a 1 50 lid te worden m eene vereeui fiiii ter lievordering van vrouicel JI e tiijvt r ield De Kvlniache Zeitvng brengt huldo aan hetgeen in Nederland gedurende den uorlog reeds gedaan is ten behoeve van de gekwetsten Volgeus de bgilclins van het te sGraveiihage gevestigde hoofdcomii zoo leest men in de genoemde courant bedroegen de tot in het midden der maand Sept bij het Rbode Kruis ontvangen geldsommen alleen reeds omstreeks 120 000 gulden en deze hebben naar men ons van goederhand bericht tot hel einde van September bijna de som van 200 000 gulden bereikt Aan het hoofd der gevers staal de koning der Nederlanden en deze stelde nog bovendien 8 ruime tenten mei volledigen inventaris icr beschikking van het cumit i Het comité laat de wendingen die ip Ie Nederlandschi spoorwegen mei navolgenswaurdige vrijgevigheid kobteloos vervoerd worden door zijne commissarissen naar de verschillende punten van het oorlogsiooiieel en naar de aan de tng kaineii giften behoefte hebbende steden der aangrenzende 1 inden vervoeren zoo b v naar Saarbrückeii naar de omstruken van Metz en van S 5dan verder naar Diisscldorp Aken Keulen Bonn Trier Bieberich Mannheim Luxemburg enz In bijna al die steden heefi hel roode k uis la arelhs en ambulances opgericht onder toezicht van bekwame professoren en doctoren met e u lalrijk en goed onderricht personeel van zieken verplegers en verpleegsters en al het vereischle malericLl De inrichting van die lazrreihs wordt als zeer doelmatig geroemd en duizenden gekwelsteu hebben daarin eene zorgvuldige en in ieder opzicht voorbeeldige verpleging genoten Laatste Berichten Hamburg 1 2 Oct De Hamburger Corresponded meldl uil Allüiia van gisteren dat de ïransche vloot ip 18 mijlen van Helgoland is gezien De militaire autoriteiten hebben de bevolking doen weien dut zij om tegen eane overrompeling beveiligd te zijn meet rekenen dat de buitenbakens weggenomen worden In de Ilamliurger Kachriclife komt een parlioulier telegram voor uil Kiel van 11 dezer n iarin gemeld wordt dat hel Amcrikaunsche oorlogsfregat Phjiiumth door de versperring der haven alda ir is binnciigeloopen Hr erden nog meer Amerika iiiüchc oorlogsschepen verwacht Weenen 12 Oct Naar men verneemt is de heer Thiers gedurende zijne aanwezigheid alhier met al de onderscheiding ontvangen waarop een slialsman van zijne bekivaamheden aanspraak kan maken Zijne zending heeft hem doen zien hoe vurig Oostenrijk het herstel van den vrede in Europa verlangt Londen 12 Oct De naUy Telegraph verzekert dat de Amerikaansche generaal Burnside Zaterdag jl liet Pruisische hoofdkwartier heeft lerlalen om eene bijeenkomst te hebben met den heer Jules Favre len einde hem mede te deeleii dat de heer voii n ir U v X is k v k i i el deparienieiil der Seine loe te laten De Tmn beiielit dat 20 dorpen in Frankrijk door de Pruisen verbrand en ICO boeren gefusilleerd zijn wegens het op onwellige wijze voeren van den oorloir De persoon die generaal Bonrbaki nnar Engeland gebnchi heefi had volgens de ïW i officieel vergunning van de Pruisen om hunne iinién te passeeien Marseille n Oct Het gouvernement heeft het vdoniemen ora alle weerbare mannen des lands van 20 lot 46 jaren rond Parijs te concenlreereu en om des noods alle andere punten dpr republiek aan den vijand over te geven Versailles 11 Oct Officieel Hel Beiersch corps onder bevel van van der Tarn en de divisien cavalerie onder bevel van prins Albreeht en graaf Siolberg hebben den lOdcn een vijandelyke divisie bij Arlenay veislagen Zg oveimeesierden drie kanonnen en namen 2000 gevangenen Het verlies der Unilschers bedroeg 110 iniin De vijand vluchtte in overhaiisling De vervolging dunri voort De inneming van Orleans is aanstaande Deu lOden erden vierduizend mobile gardes bij Oherisy door enne divisie cavalerie over de Enre gedreven do Franschen leden daarbij aanzienlijke verliezen Voor Parys niets nieuws Rome 12 Oct In een proclamatie door La Marmora lot de Homeinsohe bevolking gericht wordt er op gewezen hoe de uitslag van het plebisoit het iialiniiaal gebouw bekroont De geheele wereld zoo heel het verder zal zich over die groote gebenriKiiis gunslig uitlaten Daar de mogendheden zullen begrgpen dal Italië zoolang hel onvolledig bleef mee gevaarlijk voor dan behulpzaam tol het be aren van Aew vrede en he evenvvicht van Europa as Wat den paus betreft do Ilaliaansche regeenng il dat waarburgen wor leii gesteld waardoor aan de katholieke wereld het bewijs geleverd nordt van de ernsiigB en loyale begeerte dal de pars met souvereine waanhgheid en volkuniene wezenigke vrijheid alle reeliien en funciitn van het hoofd der kerk blijve genieten en uiloelenen Groot zou de verantwoordelijkheid zijn van hen die van verzoening niet zouden willen hooren en een kloof zouden openen tusschen het katholiek en het nationaal gevoel Bern 11 Oct De Bund zegt in zijn dagelijksch overzicht dat de voortzetting van den oorlog Frankrijk bedreigt met aanzienlijk verlies van grondgebied ook in Afrika daar volgens berichten over Tunis en Malta in Algiers de opstand in vollen gang is De opstand is uitgebroken in het Zuid Oosten der provincie Conatanline inder den stam Ulel Jaoob waaibij zich verdeie l imiuen zuidelijk vaii Sohottcl Dschelid hebben a ingesloten Berlijn 12 Oct De Prov Correspondem me rH teil opzieuie van de Duilsche vr iag op dat uil de bondbiractiitcn een geineensclnippelijk Duilsche staat lal voorikoinen Over de giondslagen zullen de regeeringeii het eens worden door vertrouwelijke onderhandelingen De ernstige patrioi ische geest van alle regeeringen waarborgt een spoedigen en bevredigenden uilslag De cünsliiutie van den NoordDuitenhen bond wijst tien eg aan langs welken de uitbreiding van den bond lot de Zuid Duilsche Slaleii kan plaais hebben De zwarifjliedcii welke den aanvoer en de opstelling van hei tielegeringsgeschut coor Parijs in den weg stonden kunnen geacht worden in zoover opgeruimd te zijn dat het begin der operaties zeer spoedig verwaclii wordt De bijeeiikoinsl van den landdag zal op zijn laatst legen hel einde van No ember plaais hebben Voor dien lijd zal misschien nog de njksd ig een ziliing houden ten behoeve van hetgeen lot den oorlog benoodigd is en lo ontwikkeling der betrekkingen van de Diiitsche Stalen VÓu rde verkiezingen voor den landdag zal de verkiezing der kiezers waarschijnlyk den den Oeioher en de verkiezing der afgevoardigden acht dagen laler plaats hebben RijSSel 12 Od Het gerucht dat te Valenciennes een paniek heerscht is ot juist Er is geen nieuws ïe Saint Queiiliu wordt de vijand verwacht