Goudsche Courant, vrijdag 14 oktober 1870

RoubaiX 12 Oct Tengevolge vbo de vi rminderiiig van werkuren en het boricbt d il de fabriekiiiiten waarschijnlijk goüood ikt uilen zijn den nrbeid duor gebrek aan fondsen geheel te staken hebben de arbeiders gedreigd de fabrieken in brand te steken als dit laatste gebetyde IV Tonrcoing hadden gelgke tooneelen plaats Klders hebben de werklieden hel vervoer naar itelgie bel t van grondstoffen die de fabrickanlon voor deaankomst der Pruisen wilden bergen Verscheidene wagenvrachteu linnen 7ijn daarbij verbrand i Berlijn J2 Oct De StaaU J eigir iegt dal de oper tties tegen l arijs zullen begii neii met een aanval op verscheidene forten wier mvil onmisbaar b i t c j op l ef ebei ji i i nl de stad gebombardeerd wuiden ofscliuon de Duitschcrs het bombardement kunnen aanvangen vüór den aanval op de forten Onze artillerie besla it uit hel getrokken geschut voii 15 cenlim di getrok nen mortieren van 18 ccntim die voor Straatsburg gebruikt zijn en uit geschut van de versterkingeu aan zee aarvau de projectielen lueer d iii 336 pond wegen Tours 12 Gel Daar vele Franschen naar Engeland ontwyken om zich aan den krijgsdienst te onttrekken zijn in de hp vens Boulogne en Calais commissarissen aangesteld die het vertiek van lederen Franschman geschikt om de wapenei te dragen moeten beletten Toiira 12 Oct Heden avond wist men niet of Orleans door den vijand is bezet Onze troepen zijn teruggetrokken op den linkeroever van de Luire De spoorweg maatschappij heeft de elecinsche toestellen doen wegnemen Tusschen Keaiigeney Urleans en Remiremont werd op nieuw gestreden tusschen ds vrgwilligers en de Pruisen de e laatsten trokken tiaar Broyères Brussel 12 Oot Men verneemt dat ile negers op Mnrlinii ue een revolutie hebben aangevangen Kr Ijn groote verliezen geleden nnn levens en goederen De regeeriog heeft den steal van beleg afgekondigd n hulp van Barbados gevraagd Bij den opstand der negers in Baranea zgn vele blanken vermoord De negers hebben zich in de bergrt verslruoid Hamburg 12 Oct t Bone halU hei a en e officieele mededeeling waarin de aaii e iglieid der Fransche vloot in de Noordzee geeonsuueerd urdt De bakens moeten terstond weggenomen uorden De torenvuren aan het uieuwe werk te Cuxhaven norden uitgebluscht Londen 12 Oct De standard bevat het olgeude bericht uit VVeenen De laatste circulaire van Bismarck wordt hier uitgelegd aU eene vingerwyzing dat Pruisen thans eene interventie wenscht De verklaring door het Journal de Saint Peter bimrg dezer dagen afgelegd dat de vred alleen mogelyk is vóór het bombardement van Parijs en andere indices given recht om te gelooven dat Rusland als de eenige mogendheid die in slaat is om in een bemiddeling te slagen en verzekerd van de steun der overige neutrale mogendheden het initiatief zul nemen Afkondiging BUEGEMEESTEK en WKTHOUDERS van Gouda gelet op de bepalingen van artikel 30 der verordening van politie brei f en Ier algemeene kennis dat bij deze door hen vergunning ordt verlee id om de stratei te schrobben behalve waar die in de laatste twee maanden zijn vernieuivd of hersteld op Vrijdag en Zaterdag den H en 15 October aanslaande voor des middags 12 ure Verder herinneren zij aan de eigenaars of bniikers Tan gebouwen en erven hunne verpligiing om de stralen riolen en goten vóór achter en lor zijde van die gebouwen en erven eenmaal s weeks Ie doen reinigen en venler schoonhouden op de nakoming waarvan door de politie utreiigzal uurden toegezien lOtJDA den W October 1870 Burgemee ster en Wethouilors voornoemd De Secretaris üe liurgomeester I H00GLEK KKFOifl l l IN van HUUt hN I IZKMKIOUN jieiiienKdc K ricttteii Ken goedkoope lulverlt iitic Ïh voorifker door den literJ Cahrn te s Gravcnhn f in uii e C oiiniit giplnalst Zijntanbod tot restitutie vnii eeii rctuurbiljet 3e kl vnn omlanaar b llagc oan i der dtu vooi ƒ 25 klcedin stulvkrn koupl wordt in alle Cuurunten overgenomen lutt iju nnuwkenrig adrea er bij Ala BCD proefje van iln vcrlielMng wnnrloc het Amerikaanichü pro7a zirh leent en vim du fietMdntt wiiiiuUior een Auipriknauach kuufltrdhtfr kim wuidni bi uld mup u di volgn lie wüordiii mil het odreB der biKiuiidc im i rr lllsun iiiien like bü eiiditn iceds wnmi idnikt en iIc iirtistilu ViiKiika wn nnngekomen Nillson dr tcr ij is nog met wel oiia dut ij t kunnen 7tggeii onder de hcmcUichanien opgiuomen ofacltoon ij vun uatuin zooditht jnogclijk bij die liehamen etoat NiUboii de stei wij wlIli met welke maar de helderste ster die wij uiib kunnen den keu Nillnoii i op dit oogeiiblik naar wij pc jovra np 7Re en ol t tnet linar RtrHleuil oog de goudcu luric die hiiiir iiiun hel Wt Hti ii voert MARKT BERÏC H T mï OOUda 13 Oct Bg goedto omzet lieven de pry eii vast T irwe Zeeiiwsehe puike oude 11 a ƒ 11 75 mindere 10 a ƒ 10 85 haver Korte 3 50 a t Ja dito lange ƒ S a 4 Paardeboonen 7 35 a 8 25 üuiveboonen ƒ 8 8B a ICiS lleiinep aad 8 M a i De veemarkt niet goeden aanvoer eerste kwaliteit ging vluj tweede kwaliteit traag vande hand schapen vaikeiis en biggen traag te verkoopen Aangevoerd 15 partyen kaas 24 a ƒ 27 Joeboter ƒ 1 50 it ƒ 1 60 VVeiboter 1 30 a 1 40 Burgerlijke Stand GfHOKlN 10 Out Johannes ouders B Lruriii tvetd en J I iuseu U Willem oudert J Verkanik ta S Kouwenhuvea 18 Adnana eudera M Uuut eu J 11 Wiezer Ovt i kiifN 11 let C P Sipruyt 9w P liron 5 ro M W Krkel n 3w 12 N J ïsadstagn 6 m J Mra t r 73 j J Uelüiije 8 j Gtiiiwu i Oct S 1 de Beiui ra U de Koning V Itt puroa ea M de Jong P Rietkerk ea A Voorde lud ADVERTENTIEN SCHERPSCHÜTTERS KORFS BURGEIIPLIGT ÜESGHEilMHEER Z M m KONING liet bustuur volgaarne voldocude aan het door Z M den KüNlN i te kennen gegeven verlangen om aan miliciens verlofgangcrs de gelegenheid open te stellen tot het onderhouden der oefeningen in het exerceren heeft het genoegen aan die uülicienu kenbaar te maken dat de gelegenheid daarvoor iedereu Vrgdag avond van 8 j 9 j uur kosteloos openstaat Namens iiet Bkstuur J F C PEINCE Pre H J STEEÜBEHGEN Secr Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG den 17 OCTOBER 1870 des voormiddags ten 9 ure ten huize van de Heeren H U THIJSSEN C nau de Zeugstraut van EENEN INBOEDEL alsmede eene aan zienlyke partij Manufacturen hesttt Mide in LAKEN BUCKBKIN VRIESCH ESQUIMAUX FLANEL BAAI IIOKKESTUEEl KOKKEGÜEU MEKllINOS ülMET ÜEKENS M ANTELS DASSEN CACHENEZ BOUFFANTES ZAKDOEKEN FOULARDS SERVETGOED TIJKEN enz Daags te voren te zien Geen Rood of Grijs Haai J CHROMOPOBDER eenigat middel om HAAR en BAARD in alle tinten tü verwen de kleur gai t er niiimier af de huid vlekt niet Onschadelijk Aanvraag fmnco bij THEOPlIILE Uüöeverancicr St Nicolaasstraat Amsterdam i 1 Doos El 2 is voor 1 a 2 jaur voldoende Depots worden niet gegeven om de echtheid te waarborgen St JANSKERK pGOIIOA DINGSDAG 18 OCTOBER 1870 de tivonds ten C ure RefkcIIjke Muziekuitvoering te gov on door de UIL G CoBNi N uit Ut jclit viool W Deckkrs ait s Hertogenbosch zmg eu G H WriTE uit Utre ht orgel PROGRAMfffA i Piiteludium voor orgel Band III n 1 J Sub BiCH Aria n 2G uit het oratorium Elias MBNDELSfOHN Sonate voor viool Tartini Fantasia eu Fuga voor orgel Band III n 6 J Seb Bach Aria n 3 uit het oratorium die Auferstehung G A Heinïb 6 Adagio uit het 9 concert voor viool Spohr 7 Sonate n 2 voor orgel A G Rittbr KAARTEN a 50 Cents zijn te bekomen bfl de Boekhandelaren G B van GOOR ZONEN op den Kleivireg en op den dag der uitvoering aan het Kerkgebouvr TE HUUR met November of December voor EEN HEER ot EENE DAME bij Burgerlieden in het midden der stad eene gemeubeleerdc Kamer met Alkoof en naar verkiezing eene BO VENTUINKAMER er bij met in of buiten de middagkost Adres ouder letter K aan het btireau dezer Courant waar tevens inlichtingen te verkrijgen z n Geiueubeleerde Kamers TE HUUR gevraa d voor eeu Heer die zgn zaken buitenshuis heeft Opgave van adres prijs enz wordt ten spoedigste ingewacht per franco brief onder letter A aan hei postkantoor te Gouda T ToiTPËRGKER DALIÖ T Haar Extract Dit bovengenoemde Ëxtrnct gebeel gegrond op de regelen der wetenschnp eo gelouterd door de ondervinding en het gebruik is eeu haarmiddel geheel eenig in ri ne ünmenstelling geheel afwekend van alle andere tot nog toe uiigevondene haarmid delen Dit extract vereenigt alle voortrefTelijke eigenschappen in zich welke tol versterking ep vceding van het haar en hoofd dienstbaar zijn het verfrlscht en verheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingeo maakt de ziekelijke haren weder gezond zet da wor iel vast zoozelfs dat de reeds verouderde eu verllenste haren weder langzamerhand opkleuren uiulei dat het Extract eeiiige kleurstof bevat Do niet geringe eigenschap van dit Haar Extraot bni ten iille andere hanrolie of pomade welke altijd met vet of olie verbonden zijn is dat hierin alle vetmengselen zorgvuldig vermeden zijn die wel voor het oogenblik eenigen gliius aanbrengen doch spoedig de haron cder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil rn het dus dubbel waardig is daarvan eeu proef te nemen Het is met eene volledige gebruiksaanwijzing ü 40 ets per fl iooii erkriJKlinar bij Mej de Wei BOSMAN Oouda T A G VAN DE IH I II KKLI ER Itollerdam I A BORON IE Goud Dl uk laii A Uniikmua