Goudsche Courant, zondag 16 oktober 1870

1870 Zondag 16 October N 959 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenllelilad voor Gouda en Omsireken De uitgave dezes Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG ea VRIJDAG In Je Stad gescliiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 irauco per posu 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertontien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND Builciilandscii Overzicht T e wijze waarop nu in de meeste Kransche Noordclyke departementen de oorlog wordt gevoerd doel den onpartijdigen beschonwer pyulijk aan Ben volk strijdende voor zijn haardsteden al is het dau ook met zeker wanhopig onverstand wekt onwillekeurig de sympathie vau elk weldenkend hari vooral wanneer dat volk het beklagenswaardig slachtoifer is van de gewetenloosheid zijnor vroegere en de radeloosheid zijner tegenwoordige leiders Alleen de overtuiging die bet gezond verstard aan de band doet dat gestreng eid in het tegengaan vau die kleine nuttelooze en toch zoo lastige onderneiniagen alleen een einde aan den oorlog kan maken weerhoudt de mcesten van een anders natuurlijk gevoel van wrevel jegens de overwinnende Duitschers Men bedenke echter steeds dat zoolang er oorlog wordt gevoerd het niet denkbaar is dat dit geschiede naar de schilderachtige uitdrukking vau een Engelsch blad met bonbons en rozenwater De ophef waarmede IBisraarck den aanstaanden aanvang van het bombardement aangekondigd en de verantwoordelgkheid van de rampzalige gevolgen op de Fransohen geschoven heeft geeft velen bladen aanleiding tol het vermoeden dal interventie op het tegenwoordig oogenblik den Duitschers niet onwelgevallig zijn zou In verband met de doorgaande Duilschgezindheid der Russische regeeriug en de bewering van het half officieele Pclersburgsclie bind dat de vrede alleen mogelijk is vtjcir het bombardement richten zich aller blikken naar den llussischen kei er als het best in staat om oii li r medewerking der neuirale mogendheden bemiddelend op te treden Wat hiervan zij zal de tijd Iteren Wat de nanstaande staatsregeling van Duilschland aangaat verneemt men dat de Ziiid Duitsche stalen zullen toetreden op den grondslag van den NoordDuitschen bond hetgeen bij het prestige lat Pruisen door Irn oorlog gekregen heeft wel waiuseliijnlijk is De verkiezingen voor den rijksdag zouden umstreeks half November plaats hebben Ue Pruisische landdag komt te en het einde van die maand bijeen Engeland blijft aan zijn Iradiliön getrouw De koopmansgeest legt den sympalhien hel zwijgen op Engelsche geweren stroomen uit Hirmingham naar rrankryk cradat de fabrikanten liefst zooveel mogelijk verdienen De gevoeligheid van Pruisen is daardoor opgewekt en zijn gezant Ic Londen heeft daarover een nota aan iranville gericht De bladen geven op de opmerkingen van den heer JkrnBtorlf een hooghartig antwoord De tractalen verzetten er zich niet tegen zeggen zij en met de qunestie of de Kiigelschcn vaderlandslievend en politiek handelen heeft de Pruisindie regeeriug noch ecnige buitenlandsche mogendheiil zich in te laten Of de i ilcrnatiünaU wetgeving is wat zij behoorde te zijn of de houding door Engeland aangenomen verstandig is of met of de gcwccr naktrs van liirmingham voin ichiig en vaderlaiulsliovend zijn of niet ziedaar quaesliön die buiten dun kring der iliploraatie buiten de missie van graaf Bernslorff liggen Hij kan aan Kngeland noch zijn politiek nocli de herziening der internationale wetgeving volgens Ie eiseheu van t oogenblik voor schrijven Men kan met lord Granville niet zoo eavalièrcraent omspringen als met dr Jacoby ïe Tours schijnt de vjrwarring loe Ie nemen Men zegt dat de oueeniglieden tussohen Gambetta en de reeds vroeger daar gevestigde delegatie toenemen omdat aan Gambetta een beslissende stem verleend is De ultra demoeraten achynen van de tegenwoordigheid van Garibaldi gebruik Ie maken om verwarring te stichten De lialiaansche vrijheidsheld is het voorwerp vaa allerlei inanirestitién die duidelijk aanloonen dat een groote parlij iriet met de lejienwoordigc hcwindslieden is ingenomen De solilaten zijn in de kazerne geconsigneerd en de posten verdubbeld Men verzekert dal in een openbare vergadering een voorstel is aangenomen om van Garibaldi s tegenwoordigheid gebruik te maken lot het vervangen van de delegatie van het voorloopig bewind door een revolutionair comité De l afrie l nakl streng de demonstraties ter eere van Garibaldi Na den slag op 1 J tie rt géén ander gevecht van eenig belang De JliMi deelt een bericht uit Versailles van den 12 mede waarin het verlies dat de Duitschers bg Orleans geleilen hebhen wordt begroot op 1000 man en hel verlies der Fransehen aanzienlijk wordt geheeten Burnside zoo wordt vervolgens gemeld heeft herhaaldelijk samenkomsten met von Bismarck De belegeraars zijn zeer ijverig in de weer De J oile Btlije meldt Het gerucht lOopt dat hel Belgische kabinet officieel bericht heeft ontvangen dat de Dnilsche legers zich gereed maken om het beleg te slaan voor de vestingen in het noorden van Franki ijk en dat als gevolg van deze kennisgeving de militaire uuioriieit voornemens is nieuwe observatietroepen op onze zuidelijke grens te dirigeeren Niet alle miliciens zullen echter worden opgeroepen maar alleen zooveel als noodig zijn ora de regimenten infanterie op 2200 en der karabiniers en grenadiers op 30Ü0 man te brengen F R A N K R IJ K Een der nummers van het Journal Officiel die per ballon uil Parijs zijn aangeland bevatte o a een rapport van den heer de Kcratry prefect van politie waarby de opheffing vordt voorgesteld van de prefectuur van politie en eenige documenten waaruit zou moeten blijken dat de meeste complotten of oproeren van de laatste jaren door de prefectuur van politie geprovoceerd werden liet bommen complot wordt in t bijzonder aangehiiald als het laatste bedrijf van die duistere organisatie Voorts leest men m hel regeeringsblad bijzonderheden omtrent de plaats gehad hebbende manifestation die door de regeering streng verboden werden Gustave Flourens leidde een dier volksbewegingen die ten doel had het bewind lot het nemen van zekere maatregelen te noodzaken Die raanifestaliün zegt het Journal Officiel zijn vooral daarom gevaarlijk omdat zg don schijn van oproer geien terwijl in werkelijkheid daarvan geen spoor aiinivezig is De vijand wordt voor Parijs tegengehoudou door een weerstand waarop hg niet gcTekend had llij weet dut hg gedurende vele maanden in bedwang zal worden gehouden en dat een gecombineerde aanval tegen do enceinte tut de onmogelijkheden behoort llij vestigt zijne hoop slechts op eene verdeeldheid Hel is daarom onze plicht er zelfs den schijn van te vermijden Toen Garibaldi de onverzoenlijke vgandvan den Paus te Tours aankwam werd hij verwelkomd behalve door den minisier van oorlog door den Aartsbisschop van Tours De drang deromstandigheden doel twee verklaarde tegenstanderselkander de hand schndilen In de Proffres du Nord lezen we Allen zijnte Lille vervuld van den tocht van Gambetta dienluchtig handelenden oudernernenden man De avontuurlijke tocht is gelukkig afgeloopen Toen hg inhel schip was geslapt en hel sein tot vertrek gegeven had ging de ballon naar de hoogte en de menigte een menigte van honderdduizenden mensclien juichte als ccn man den vertegenwoordiger der republiek toe De reis was vol gevaren Verscheidene kecren scheen de ballon bij de Pruisen aan te landen men trachtte op de luchtreizigers Ie schieten en schoot werkelijk in Gainbella s hand Maar er kwam gelukkig een gunstige wind en geholpen door de wakker boeren van de Oise konden zij hst anker laten vallen in eeu bosch en net behulp van de takken van een eikeboora wa iraan ze zich vasthielden uilsiappen liet was lijd ook Op het oogenblik dat een kar den minister van binnenlandsche zaken op een galop naar Amiena bracht kwamen juist de Pruisen die hem wilden achtervolgen Gambelta s gezondheidstoestand is uitstekend ea de man is vol vertrouwen Zijn tegenwoordigheid alleen maar wekt ieden moed en geestdrift op Hij brengt naar de provincie als t ware de ziel van Parijs van dat geduchte en heilige Parijs dat door zijne heldhaftige en kloeke verdediging en alle volharding eene roemrijke overwinning voorbereidt De heer ïcstelin die met den minister van binnenlandsche zaken een onderhoud heeft gehad heeft ons medegedeeld dat de verkiezingen bepaald zullen worden uitgesteld Hel is trouwens onze overtuiging geweest dal hel gouvernement in deze omstandigheden ook wel asn iets anders moest denken dan aan verkiezingen De organen der democratie waren ook van dat gevoelen Wat zouden de verkiezingen beteekenen waaraan talrijke departementen geen deel zouden kunnen nemen Wat zou eene constilueercnde vergadering kunnen doen als Parijs geene vertegenwoordigers had Maar daarenboven zouden verkiezingen nog andere gevaren hebben Wanneer bet land in zulk een rampzaligen toestand verkeert als nu bet geval is moeten de burgers dan door een verkiezingsstrijd worden weggehaald van een strijd die over leven of dood van het dierbare vaderland zal beslissen ENG EL An d De onlangs in Engeland ingevoerde oorresponJentie kaarten drijven de reeds niet werk overladen brievenbestellers te Londen tot wanhoop Vermeerdering en betere betaling van het personeel zal eeu noodzakelijk gevolg moeten zijn van deo nieuwen maatregel waarvan door duizenden bij duizenden gebruik wordl gemaakt door enkelen zelfs een zeer slecht gebruik daar zij ze bezigen om belee digende of vuile praatjes rond te zenden De directie der posterijt i heeft dientengevolge bekend gemaakt dat dergelijke postkaarten niet bezorgd en de schrijver zoo mogelijk opgespoord en gestraft zullen worden