Goudsche Courant, zondag 16 oktober 1870

s do lijdendo verzwakte roldnten met prangic gedroiikfii piian van Berlijn dagelijks groote zeiulingeiiExtract iinnr alle richtiugpu Wij kunnen dan ookhier tegen algcmeene Ligchaini waklc aan Maagen Borsilijders bij oiuler ook nan die aan slijm lijden liiet genoeg eene kuur van Mal Extrnct aanbevelenen zijn overtuigd zij ons voor die aiinbevejing laterdankbaar zullen zijn IV gunslige bekendheid die zich in konen lijd in alle klassen van geheel Holland de H O F F hciiE MALZ liüNBONS inblauwe Z ikjcs hebben verscuafl maken eene aanmerking hierover wel overbodig D H Versailles U Oct De dr gbladen verschijnen hier weder ongehinderd niettegenstaande zij een anli Vruisischen geest ademen ïe Parijs is eene raililairc rechtbank ingesteld die met vluchtelingen en deserteurs korte wetten zal maken Hel crediet voor de volkswapening is van l tot 28 millioen frcs verhoogd Ven Bismarck wooM thans in het huis des heeren Jesse Prins Karel in dut van prins Moskowa De beide hoofdkwartieren ijn zonder noeile tot stand gebracht Het koninklijke in het westelijke kuarlier en dat van den kroonprins in hel oostelijke Het bureau vau den bondskanselier is in de rue Boreoce gevestigd De voormalige komoandant van Toul kolonel Eugeu Hue is te Mnmlen aan de pokken gestorven De Fransche vestingen welke aan de Beljjisclie grenzen gelegen zijn bereiden zich op eeu beleg voor Men verwacht dat Mciières spoedig zal worden gebombardeerd De kommandanten run Kortrijk en LBiidrecics maken toebereidselen om de omgeving dier plaateen onder water te zetten Het poptwe en in den El as en Lotharingen is definitief georgiuiiseerd Berlijn 4 Oct Offdtel De Franschen hebben het kasicf l te St Cloud hetwelk wij gespaard hebben zouder senlge aanleiding in brand gestoken Tien bataljonö Fr insohen dedeu een ii tval die door hel tweede Beiorsclie armcecorps zonder eenige inspanning afgeslagen werd De onzen hebben hierbjj 19 man verloren Londen is Oct De Tmss meldt dat de bezetting vnn Montmédy den 11 eer uitval heeft gedaan eu dat de FransJien het garnizoen van Stenay bestaande uit 6Ü man hebben gevangen genomen Volgens den Daily Neios hebben deserteurs uil Metz bericht dat Bazaine bij hel leger heeft ingelijfd alle weerbare burgers en dat het garuiiioen 100 000 man sterk nog al lijdt aan dyssenterie bronchites en scorbnt Ook verzekert het blad dat de Pruisische regeering aan de Belgische heeft aangekondigd dat de vestingen in het noorden van Frankrijk spoedig bslegeid zullen worden Dienlengevolge zouden in Beljii de reserven weder opgeroepen zijn UrUSSel U Oct De MonUetir Beige zegt lat de oproeping vnn eenige miliciens der liLhlingrn 1861 en 18ii7 verkcerii goinlerprrieerd is Het eenige motief van dezen maatregel ij het verlangen van liet gouvernement om de n ilitaii e lasten over alle miliciens te verdeelen bij liet toeslaan van tijdelijke verloven Hel effectief blijft zooals het door het gouvernement aan de kamers is opgegeven BrUSSeï H Oct De hide pi dance bevat berichten uit Parijs van den 7 waaruit blijkt dal het Corps diplomatique een protest heeft opsjeinaakt tegen von Bismani dat naar de voorposten i gebranht door pim s VVitlgenstein Het Journal OJiM l beval een decreet krachtens hetwelk de gemeeiueverkieziiigeii worden lerdaagd Er heeft eene soeialislisclie demonstratie plaats gehad voor het stadhuis Do correspondent beweert dat dc e geen weerklank heeft gevonden maar hij bekent dat de onrust eu het malaise bij de bevolking toeneemt Van den it wordt gemeld dat eenige redenaars in hfchtonis zijn genomen die het publiek trachtten op Ie zetten Van den 10 wordt gemeld Ten gevolge van ei iie manifeslatii door Flourens geleid is het noodzakelijk geworden dat Belleville door de gardeniiiiouale werd bejet De kommaiidani Snpia is toegevoegd aan den krijfjsLiad Berlijn 14 Oct Volgens olTioieele berichipi uil üi iii cl van 13 dezer is het geregeld beleg v ii Sunsoiis den 12 en van Verdun uen 13 begüimn Beide pliiatsen zijn van veel geschut voorzien d il levens goed liediend wordt Versailles l Oet in de e rslvolgende d igeii wordt liiiT leii ii iM ienlijk deel der Iroepi ii die üor Slrautsburg gelegen hebben verwacht l icii under deel is van dnnr lumr hot Zuid n gozonjen Er ia hier eene groole vooriaad levcnsiuiildc en i ingokomen voorlspruilendc uit de orlogsohatlingcn in den omtrek van OrL ans gehaven De vijand richt uit Mont Valérien steeds zijn kanonvuur op Malmuison en Bongival De door de Dnil schers opgeworpen aarden erken begiuneu i lastig lu maken voor de bezetting j door de Duiisohers wordt lOt tijd en nijle dal het bomb inlenieut eeu imiiviing neemt een ilefensieve houding aungi noinen Dit slelsel wordt slechts dan opgegeven als de vijand een uitval doet in dat geval wordt hij met de grootslc energie teruggeslagen Tours 14 Oct Met oiibesohrilf liike vr nyl s de uciau u i vun Gmiiietta alhi r door de inwoner oulvung i ïijdii gen uit Parijs gedagleekend van den ISil dezer melden dat de bevolking der hoofdstad een meer en meer heldhaftige houding aanneemt ij is ongeduldig achter de wallen eu verlangt tegen ilcn vijand in het veld te trekken Ziehier het bulletin omirent de eerst behaalde overwinning Over de geheele lijn zijn do Pruisen verjaagd uit de position die zij sinds drie weken bezel hadden aan de zijde van St Denis zijn zij tcruggewu pen tot voorbij Pierrefille en Dugny aan de ouslzijde hebben de onzen Joinville Creleil en Boligiiy hernomen ook uit Mendon en fel Cloud heuben wy ze tot op Versailles teruggeslagen ïhans weet de vijand wat een volk verin g dat besloten is zijn instellingen en zijn eer te redden Gambetta heeft het l ind uilgenootligd zijn plicht te doen gelijk Parijs den zgiieii beinchl In ant woord lucrop klonk het u Parys leve Frankrijk leve de Jlep ibliek I Rome It Oct De paus heeft alle vau H ilie uitgeg ine voorstellen omtrenl ihn modus vivendi verworpen L iniarmora heeft bevolen dal de joijge Mortara aan zijne ouders zal teruggegeven wcfrilin Karlsruhe M ÜM Naar aan de Karbriiher Zli uu Miililiieiiu gemeld wordt is de gansehe litiisisclu re u ïe divi siB den 1 f dezer van Neubrisa Si hlellbtailt noordelijk langs de i Itijn opgeiikl liet laai ticb aanzien dat hel bombardeine i v n Ne innsach iiph iiulon is leeiL 13 i i ir belegiTini gebchul van Sir ialsbuig vooi plaats aaii ekoiiieii Vergadering van den Gemeenteraad VmjiIii 1 1 Octübur Tt m nwoonlig dtii hur v ni bciyfii J l i iiiloürii cu al de kilcll J i iKilultii lil uli L i Njuiiiij iiji l li gclrzto eu gcn n sü 01 tl la in f koir i u eeu oiIm s vau de hier F II I nudamnn vnvoekciulo om ijiio iMlioi inui tot liuokluudcruijitr te o llh lJk zijii otrvol ouHlug bU liulpoiiJcruij r tenten 1 ovunbir Dndilijk lu bcli iiidiliiig orJt het guirangde ouUliig corvul verleend Aan lie 01 de is het uoisl l an htcreu re euten van het Oude Mnniiea nuts tul het viiflhldleu lau een le li laeilt oor het door Iteii beheit de iiehtu hl met het daartoe betrekkelijk rNpport v iu U eu V De lietT nrou li evi r beweert dat de voorgestelde schikkinjr nut slrijibg n imt de net en dat meest nl de ijadaliden die ook n iabevelenswnardig nehlen de hm Kist hielt I echter be vMiiu lijten de M ti heid deret ngeliug debeir I I uUen is lU een ugenovti isteId gevoelt n eu voor het Vütjrslel heer Heinj llüe el du veipliebling vau deu rniul lot t niuHifiaen niet 1 rkeimendi bi wcert de bevoegdheid oiii e overeenkonlFC tu kuniicu aangaan t 3 voorzitter edcilt t de In re laatste spiikir i N u wurdt bit vuolstil vau ü eu W in twee deelen ter stcmmiii gi biiiciit om a 11 hh reiieutcn Ie kennen te geven t hunver oek nul kan wjtdtn toigistaan waarvoor zieh ut n slciunicn ve klaien tifccn zes die bet alivijieu uui hh regenten uit te noodigeu zieh te rangsehikKcnonder letter 1 van art 2 der or uennct Dit woidl aangenomen met lü tegeu 5 stemmen liet rapport der coininissio belast met ht t vooi loopig ouder otk der staten vau begrooting van du oestureu der iiislellinj en vnii wildadigheld l c t oorncstrUle subs dien worden aangCLjmcn tot het volgende bediag Beide Castluizcn f 80S7 Verccnigd Wees en M craoezcniorshui 41 00 Utiiedeliegbuis ƒ 2 0 Uorgerl armbebtuur 5700 Israel aiinbisl ur ƒ m Met rapport der commissie aan ivelke hel voorloopig onderzoek der brgrooting vau de dd beliut cnj ia opgedragen wordl articulalini gelezin eu goedgekeurd tot op het punt der muziek waarttgen de heer buehuer bed ukingen inbrengt De heer van itnnep neuscht het benocuicn cener eommibsie vnn tvt c leden om daarover 111 ondeihaudeling te treden met do hh olUci Tcu der dd schiitlen j Do voorz is ligen dit voorslt fu meent dat dit niet tot den iierkknug van den rand bchoon Do heer Viruly ia wel voor het benoemen ecuer talrijker commisbio Du heer Droiigleevcr verecuigi zich met het advies van dca voorzitter Na ciui e verdere discussie waarbij werd anngedrongen op het bi blind der muziek is het loorstt tot het benoemen eiucr c iinMii ic verworpin met 10 tegen 5 Btemmcu en VMiolgtiis ih Vüorgi tilde post en de gehoelo begrootiilg nul Cl lie toelage v tn f 2 Ai n ingenoincu mwt U tegcu 1 tcin ilic vau dl 11 heer liuehner De dispo biiie vau hh ged staten betrekkelijk do vraag uf de iiiad de belasting op hel gemaal voor bet laatst in h1 wil bebondcn d in wel of er behoefte bestaat om die ook later te belleu Het rapport vnn B eu W wordt gelezen ndvisrerondo tot behoud v or lb l De heei kok lul der begroolingseoiniu betoogt met aanviiering der cijfei dat de heffing voor de liintae S mnauilen van 1871 noodig ia maar in hol vervolg kau gemist worden en wordt lu dieu zm met 14 tegen 1 alem beslist No bel verleenea vau ranclitiging lot litvocring der genomeu besliiiUu zouder rtsomtio eindigt do vcrg ideriiig INGEZONDEN Mijnheer de Itedad r I Indien myne opmerking nog tijdig genoeg komtom er gebruik van te kunnen maken dan zon ik 1 ji s Jijk achten dat op de programma svoor hei concert van Dingsdag dat zonder twyfeluitmuntend mooi zal zgn vermeld werd dat en het tookcn verboden was in dat vervelend getrappelen geloop dat op de wekilijksche orgeluilvoeriiigenvan den heer Middel zco hinderlijk is niet alleenvoor die weinigen die om den wille van de kunstkomen maar ook vo ir den verdienstelijken organist die wij in ons midden hebben Als men naar muziek komt lun eren dan geve men iaarvan eenander blijk dan gewooiilgk geschiedt Z Hoewel de pro ranma s reeds rond zijn geionden nemen ve het Imcenstamde toch op omdat wellicht door een anderen maatreijel aan de tcenschen vau den gcrerdtn inzender kon irorden tegemoet ge comcn Zou hei nl onmogelijk ziju het rooken en hef rondwandelen het concert van auastmnden IHnsdag en ooi op de irekelijksihe orgel oneerten werkelijk te verbiedn eu Kie er zich niet uau stoort te doen verwijderen Ked Burgerlijke Stand OlBiMilN n Oct Jehanuos laeobtis ouders J J van El en ca C Hakker 12 Diena ouders J van der Mcij eu J de bruin 14 Oatharina ouders J Boon eu J M vnn Ham OVini iiilN 13 üel Y lasvclil 3 m ADVERTEMTÏEM VIJF EN TWINTIGJARIGE SGHTYERLSNIGII I VAN G H A M OME F BONN Hunne dankbare Kinderen GoüDA 15 October 1870 É pl iSJMaiMEJ®aiMaiM5®a 5i3Ktïisi R JiSi iiwc eiiije S De ondergei eeke wlt betuigt ntede namens zijne echtgenoot en ivcnge betrekkingen zljneii dauk voor de bewijzen Tan dtslneming bij do geboorte vnn zijnen Zoon onderviiden Mr J FORTUIJN DROOGLEBVER Gouda 14 October 1870 t s II DINGSDAG 1S0 T0BER 1870 des avonda ibS C ure Kerkelijke Bliizlekiiltvoerlng te geven door de HH 0 Goenen uit Utrecht viool W Deckkh i uit s Ilertogenbosch zang OU G H Witte uit Utrecht orgel PROGRAMMA 1 Praeludium voor orgel Band 111 n 1 J Seb Bach Aria n 26 uit hut oratorium Elias Mendei s sohn Sonate voor viool Tartini Fantasia en Fuga voor orgel Band lil n 6 J Sed Baoh 5 Aria n 3 uit het oratorium die Auferstehung G A Heinze 0 Adagio uit het 9 concert voor viool Spohb 7 Sonate n 2 voor orgel A G Riti eb KAAKTEN li 50 Cents zijn te bekomen bij de H H khamlc iiri ii J B VAN GOOR ZONEN op den Kli iucg CU op don dag der uitvoering ivuii liet Kerkgidjouw