Goudsche Courant, zondag 16 oktober 1870

jtf V RKDEKIJKEllSKAMEE DM i QÜDJiltöl Eerste buitengewone vergadering op Afaati l j 17 hUiher 1870 iu het lokaal ÏIVÜLI aanvang ten 7 uur Heil haiikbillH van duizemlguldeii lillj pel ni 2 bedrijven door A Iluiscii voorafgegaan door HEEO CTJ J R 2070 Mlijspel in 1 bedrijf door B m Doiu i a hilroduc tiekaiirten voor niet Leden a 50 Cts Ie ersooii verkrijgbaar bij den lieer P van Ol DSIIOOKN IIED B0UWVEREENÏ6ING gevestigd te GOUDA iegcu 1 November te buur aan do Hontmansgraelil i ÜENEDENWONINGBN huurpryj DO per jaar i e bevragen bij de Directie D SAMSOM 31A NL F ACT Uil EN Holmimiit Wijk A t 58 ca O TJ ID A beeft de eer zijnen g H erden Hegunstigers de te bfu iglen van eene elej ante sorlerinj W I TER MA NT ELS wollen en g ewerkle CIIALES en IIALES LONGS nieuwe Fransebe en Saksische STOFFEN FRISÉ U iTMNÉ en lilin S U 1 IS G eene fraaijc Collectie VVI TFIUIA DSCIÏOE EN alsmede verdere NOUVEALTLS en zich minzaamst in IlEdt jjunst aan te bevelen BAHLIIAÏ cfe C hebben de eer hunnen eaohlen be yunsligfers de ontvanjjsl te berichicn der nieuwste modellen WINTERIANTELS en COSTLMES eene aanzienlijke keuze JAPONen MANTELSTOFFEN TAIMS TARTA CüA LESLONG en 1 O F K E N V E L T E R IJ E N jjcbrcide WOLLEN GOEI Eni HANDSCHOENEN en verdere NOUVFAIJTÉS Zij zijn tevens g oed g esorteerd in RUCKSRINGS RATINES ESiilliMFAlJX en vele andere artikelen tot het vak behoorende MANTELS COSTUMES en JAPOWEN worden steeds in den kortst mogelijken lijd verviiardig d Gouda Oct 1870 KiWUlp Kl llk r tllii i OllllSi 18 broeken 4 paar wollen sokken 30 kus llUyUt IVIUIN lUl lUt UUUUrt sentjos or onKevnUo zakjos 25 bussen koffij In dank is door ons ontviuigtn van den met nu Ikextrii t eene kettingraag eene douche heer J v H o door den heer d J iu Ksmmek en 12 irrigateurs Het bestuur van genoemd Comité Guiida 14 October 1870 te Zevenhuizen eene schoolcollccte aldaar ƒ lö eO totale ontvangst ƒ 2102 89 Aan goederen van den lieer B t r oii lcr8k een doos met pluksel waclitrls lomprcsHi M en gevensterde conipre en van de iain s A luksel linnen compre seu en paar katoenen sokken van mej II oonipresseii en waJitels van de dames v M 28 com iri ssi n i zwachtels 4 paar grij e ellen sokken en 12 paar bonte dito van welke laatstcn de wol verstrekt is door du gez K van i e scluml te üudewater een pak pluksel van mevr C idini van J de B een scheurlakeu v vm ini i w d J pluksel eompressen gcveiislcrilec ompressen zwachtels M Iiiiiieii van uii v pluk sel van mej d 1 id viui mei ti id van mej v d W id van m W luiisc en gevenstcrile coui i essi n van mej id van verschilJeude lugc clciicn uit llaastn i li m on stivken cein laatKlr x cudiiig i cvciisleidi eompressen en pluKii l door mej de I i i ougevulde iKjes gcveustciilc c iinpn ssc ii cii pluksel van leii Ik it v I udl Nog is decln ildor daim s Ird n É i uiii U d deels door liet duiiti aaiigcKdclii 12 uclin idi wollen gordi Is 21 ll ini lii ri hrmdeii T2 liauildoeken 72 zakdoeken 27 kalueiii ii liciudeii 27 dito kabaaijeu 12 dito bnn ten O ini lers caoutchom di cli 2o wollen dekens 18 l ahiuiijeu Attentie Slechts ÉÉNE VOORSTELLING op ZONDAG den 16 OCTOBER 1870 in het lokaal TivoLi Spoorwegstraat gewijd aan Wilski icht Biologie en Spiritualisme volgensaangeplakte Billetten en Programma s door denweibelenden HoUandschen Artist Professor II P MULLENS van Dordrecht Zonder Bluf Komt ziet en oordeelt I Eutr ïe 49 Cts Aanvang 8 uur n P MULLENS Prof Bij het naderend winterseizoen bevelen wjj ons minzaam aan tot het vervaardigen van alles wat tot het MODEVAK behoort Ontvangen eene fraaije collectie STALEN der nieuwste stoffen Gez PEETERS Openbare Verkoopingen te GOUDA en REEUWIJK op MAANDAG den 17 OCTOBER 1870 des voormiddags ten 9 ure ten huize van de Heeren H H TIIIJSSEN C aan de Zeugstraat te Gouda van EENEN INBOEDEL alsmede eene aanzienlijke partij Manufacturen bestaande in LAKEN BUCKSKIN VRIESCH ESQUIMAUX FLANEL BAAI ROKKESTREEP IIOKKEGOED MERRINOS DIM ET DEKBNS M ANTELS DASSEN CACHENKZ BOUFFANTES ZAKDOEKEN POULARDS SI IRVETGOED TI IKEN enz Op DINGSDAG 18 OCTOBER 1870 des voormiddags ten elf ure in de herberg aan de Reeuwijksche brug te liceitwijL van eene BOUWIIIANSWONING en eenige perceelen WEI en HOOILAND liggende op de blokken s Gravenbroek RaveusIjerg en Langroggebroek te Rteuwijlc groot 8 hectaren 45 aren 84 centiaren en EENIGE PERCEELEN HOOILAND liggende op Broekveld te Zwammerdam groot 6 nectt ren 20 aren 40 centiaren Te aanvaaiden 1 November 1870 Op VOENSDAG 10 OCTOBER 1870 des voormiddags ten negen ure in het huis wflk O n 3 te Reeuwijk van ZES MELKKOEIJEN drie KALVERE T een SPEELWAGEN eene partij HOOI BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEf ivIEUBELEN BEDDEN en BEDDEGOED enz En op MAANDAG 31 OCTOBER 1870 des voormiddags ten elf ure in het logement Db Zalm te Gouda van eene in volle werking z ude KLEEI i KKLEi KEniJ met WASCH eu SPOELHUIS TURFSCHUUR PAARDENMOLEN DROOGZOLDERS WOONHUIS en ERVEN alsmede een BLEEKVELD BOOMGAARD en MOESTUIN te zamen groot 90 aren 20 centiaren staande en ligi nde aan de Vlaamsche haven of Bleekerskade te Gouda Wijk P N 8 Te aanvaarden 1 December 1870 Eu een HUIS en ERF in de Lemdulsteeg te Goudu Wijk M N 122 Nadere inlichtingen zijn to bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOULEEVER te Gouda CORHESPONDENTIE ïlet bluk pf te keii i K O Holdt uiet geplaatst het belioort Tiirt tot de ntcgüno der liigezuiiden stukki n maar tot die dei Advcrti iitlLii btilkkeii handelende over Krrki lijke iikoii worden voortnaii met anders geplaatst dim bthnorlijk otiderteekend Gouda Druk run A Uiiiikmaii tfontiM boi te mul MU J t ImiamiiiiiiiiUn l Mil mto nliipili il C lijtUi Itojilidlti tuft Mw fi ui itkeifiMii i ftmmu k kftii lomi UI nW m ms il lik MfKiA iwlia w n i lw ti Et tüMl mm at m M m mm ui n pmifm M M ld II fa fttoMun oitAulrttiiJMKplM K k nil tuk mk kitfism KilfklWj T fc i è Ki tellu tNitn iUiiT Hl i t C tSz t tl v