Goudsche Courant, woensdag 19 oktober 1870

1870 Woünsdag 10 Oclokr N 960 GOUDSCHE COURANT Nieuws es Advertentieblad voor Gouda en önislreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VKIJDAG lu de Stiid geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAO De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOÏE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderljike Nommers VIJF CENTEN Do inzending van advertentlen kan geschieden tot één uur des namiddags op den 6 g der uitgave BUITENLAND Bnltenlaodscli Overzicht Verwarring niets dan verwarring in Frankrijk Een desorganisatie die alle veerkracot verlamt een toestand zonder wedergade in de gesoliicdenis De Kngelsche kooplieden mogen zooveel spek en zooveel tcbeepeladingeu geweren sturen als ce willen h t hapert vooral aan eenheid aan samenwerking die alle verspreide kracliteu tot een doel doet uilloopen Er ontbreekt een man die aan eec helder boofd een vasten wil eu genoegzame populariteit paart om ziab Ie doeu gehoorzamen Gaat bet zoo voort Fraokryk zdI een mogendheid van den tweeden rang worden zonder dat de Pruisen er zicb mede bemoeien Te Parg is men tot nog toe meester gebleven van de ultra s De gemeeiilernadsverkiezingen zullen nog niet plaats heblien ondanks de maiiifestaticn van gewapende gardes nalioiiaux de burgers Sappia en Flourens die nan het hoofd stonden vau de gewapende benden voor het stadhuis zijn naar een krijgsraad verwezen Maar de onrust bet Ongeduld bel mal aise neemt toe Men begrijpt de bedaarde wetensohappelyke taktiek der Pruisen niet Men wil schieten Iioorcn schieten vuren en kanonschoten booren De commandant van hei lort MontValérien is afgezet omdat hij nnnr den zin van de bevolking te weinig zyn geschut liet hooren Uilvallen doen waarin enkele Pruisen vallen e dus den vijand afbreuk gedaan wordt kaïiunscholen lossen zoodra er zich een Diiitsiche helm indenabgbeid van een verdedigingswerk vertoont daarin bestaat volgens de Parijzenanrs een krachtige verdediging De kasteelen Meudon en Si Cloud d c de Duilschers gespaard badden zyn dnu ook reeds door de kogels Tan den nieuwen commandant van Wonl Valénen verwoest zonder eenig nut In de provinciën benden zonder leiding en doelloos rondzwervende of men ook ergens eenigc Duilsohe verkenners kan neervellen En daarbij Bchijnen de belden veel Ie zoeken op plaatsen waar geen vijand te vinden is Allhnns krachtens besluit der regeering is eene order uiigevnardigd dnt voor den krijgsraad zal worden gebracht ieder bevelvoerder van een korpi of van een detuchcmenl die zich door den vijand lant verrassen of die op een punt lilijft waar bg niet kan vermoeden dat de vijand nauwezig ia Aan de Fransche berichten omtrent het terugslaan der Duilscbe linicn om Parys kan geen geloof geschonken worden Evenals bet prachtige schouwspel dat Parijs door zijn eenheid oplevert bestaan die Fransche overwinningen alleen in de verbeelding der regeering De Pruisen waren in het idee der Parijzennnrs voor eenige dagen reed een eindiveeg ternggeueken Tbans echter geeft üambella hieraan zijn oftlciiiele sanctie Met oiibrschtijfelijke vreugde zegt hij in eene proclamatie aan de burgers van Tüurs heb ik u iels nieuws uil Parijs mede te dei Icn Hfl volk dat hoe langer hoe heldhaftiger en ong lulcliger werd stond achter de muren en wilde nnnr den vgand Ziethier ijn eerste overwinning De Pruisen zijn op de geheele linie als altijd uit buans posities die ze reeds drie weken lang hadden be ct gehouden verdreven Zou Gambella inderdaad mceoen dat hel volk na zoolang met leugens gevoed I tljn de vaste spys der waarheid niet meer kan verdragen en daarom vo sTtgann met Palikao s wegen te bewandelen Of weleii zijn collega s te Pargs loo weinig van de strategie dat ze een nederlaag niet meer van eene overwinning kunnen onderscheiden f Wg voor ons houden het er voor dal dt vfeesalijke toestand van het vaderland den vurtgen en opgewonden lambetta even vreeselgk beeft gesohokl aio Victor Hugo en beschonuen dus o A uil dit oogpunt hel talloos tal van schandelijke onwaarheden die hij heeft medegedeeld Uil het Pruisische hoofdkwartier blijft de tegenspraak dan ook niet achterwege Men telegrafeert Het zal wel nauwelijks loodig zgn 4 vermelden dat de uit Tours verspreide geruchlen beireffemle zegevierende gevechten der Pransohen vócjr Pargs louter verzinsels en slechts er op berekend zgn om de bedrukte gemoederen in Frankrijk Ie bemoedigen Oiue troepen lioinden zich rundora Parijs nog in dc elfde position die zij den 19 Scplerobtr hebben ingenomen Den 14 en 15 de er hebben vóór P iriJ9 kleine patrouille gevechten pLiiits gehad Lyon is kalmer maar de br indstof blijf in ruime male aanwezig In andere departementen moeten onruslige burgers worden verwijderd Uit Toulouse waarheen de delegatie van het bestuur na de inneming van Orleans zijn zdel zou verplaatsen bericht mill Een nanpliikbiljet verkondigt de vorming van een comiló du Salnl Public Ie L3 on De rooden hebben aldaar hel jrnnd Séminaire geplunderd zonder dat de overheid er zich legen verzel heeft Nog eenig nicu s van het oorlogstooneel Na eene hardnekkige verdediging van de zgde der artillerie gedurende vier dagen heeft de vesting Suissons Zondag gecapituleerd Sedert den 9 de er zyn Neubreisach en Schlettstadt omsingeld Den 16 s morgens ten 5 uur onii rnam de bezetting van Neubreisach een uitval beg Uiitigd door een sterken nevel vielen ongeveer 2000 man de onzen nan zg werden echter teruggeslagen In de Vogezen hebben voortdurende onbeduidende gevechten tegen kleine aiu i lingen franctirenrs plaats De regeering te Tours heeft onder dagleekening van 18 dezer eene circulaire nan de builenlandsche gouvernementen gericht In dit stuk wordt nevens wederlegging der nrgumenien van graaf Bismarck op grond van historische feiten aangetoond dat het liberale Frankrijk volstrekt niet getind is tot veroveringen en nooit de Duilscbe een iieid heeft bestreden In eene tweede circulaire gedateerd van den 10 wordt uit de eischen van Pruisen aangewezen dat de Pruisische regeering werkelijk het er op toelegt om Frankrijk tot eene mogendheid van den tweeden rang te verlagen De hoer Thiers zal waarschijnlijk dr portefeuille voor builenlandsche zaken op zich nemen Uit Home schrijft men dnt de paus ongesteld is en het concilie voor onbcpanidcn tijd zal worden verdaagd Do Spnanschc regeering heeft bij oircninire v rklaard dat Spiiiijt een Ilalinnnschou prins tot koning zal moeien hebben of anders de republiek zal moeten proclameeren Kr hebben particuliere onderhandelingen hierover met prins Ainedcus plaats gehad en wel met toestemming des koning nadat de hertog van Genua voor eene eandidaluur voor den Spaanschen troon had bedankt Prins Amedcus hoeft vervolgens insgelijks de candidatuur afgewezen maar Spanje wanhoopt er noch niet aan dat hg die zal aannemen F B A N K R IJ K Een Frarschraan verdeelt in een brief die door de Pruisen onderschept is zijne tegenwoordige landgenootrn in drie klassen De eerste klasse vormen de patriotten en dweepers wien het heilige biltere ernst is met de verdediging vau bet vaderland en die hei zicb tot roeping gesteld hebben Frankrijk in hel oog der wereld te herstellen of te sterven of wanneer ze den dood niet hebben kunnen vinden op de muren der stad zich naar Algiers of CochinChina willen begeven om daar het einde van Polen te betreuren Het tafereel dat de correspondent van de twee andere klasseu ophangt is verre van schitterend Van de bezittende klasse zegt liij zou iedereen als men hem apart nam oogenblikkelijk de overgave van Pargs op genade of ongenade onderteekenen maar zoüdra ze met hun drieéii zijn oversclireeuwen ze elkander in betuigingen dat ze hun Ijalsten druppel bloeds op het altaar des vaderlands willen plengen De proletariérs eindelgk die niets te verliezen hebben en van elke omwenteling een verhelering van hun toestand verwachten Wordt Purijs ingenomen eu trekken de Duilschers binnen dan zullen de e weder in hunne donkere holen kruipen en met woede en nijd op betere dagen waohlen die hun buit zullen kunnen aanbrengen En wal zal de bezittende klasse doen Ze zullen de 500 000 Pruiscu als even zoovele sergents dê ville begroeten voor hun fatsoen treurige gezichten zetten hunne vrouwen en dochiers zullen voor zoover ze blond zijn zwarte klcederen aantrekken maar in hunne biunenkamers zullen ze God danken en hunne geldzakken tellen In een sohryven uit Geneve van 8 dezer leest men Vele officieren van het Fransche leger die bij onderscheidene kapitulaticn op hun woord van eer vrijgelaten zijn onttrekken zich op onwaardige wgze aan de aangegane verbintenis Eenige dier oRicie n oefenen wel is waar in burgerkjeeding nationale en mobile gardes in Fransche steden in dea wapenhandel andere gaan naar Algerië om daar in de plaats te treden van andere officieren opdat deze zich naar Frankrijk zouden kunnen begeven om legen de Duilschers te vechten ENGELAND Met een leger van 200 C00 soldaten aan de Loire zoo betoogt in de Pali Mall Gazette de schrijver vnn de Notes on the H ar zou Frankrijk gered zij n kwan zulk een macht de Duilschers in den rug vallen zoo zou hol beleg van Parijs onmogelijk vol Ie honden zijn En welke zou de kans der Duilschers wezen indien eens de Fransche natie een nationanl fanatisme in zich voelde gelijk het in 1808 de Spanjaarden bezielde een fanatisme dal van eiken boer een strijder van elk dorp een vesting mankt Gelukkig ligt iels dergelijks niet meer in den nnrd der beschnafde volkeren De gegevens er toe mogen misschien nog gevonden wor den hij Turken tn Mixicanen cker uiet bij d