Goudsche Courant, woensdag 19 oktober 1870

Il gc i Ik heb de tct uk ilaar de tut die niidere lil m die welke wij haar r lillen nevens ons te bc ijd beeldde Duilsclilar d j 10 Ijreozn ill ear inoebien oei graaf lüsmarcit baivc r die aao üuitseiiland di w ü bet ue laülite eer Jii n re brieven in de Weed dut de gezondbeidslocIt ie Cn seilert lenigen tijd i ik8 Dnguimliger wordt Kr iMiviimrie en typhus en fnioe inissea tsu den oorpoorjeslnnu lyden velen anu den scbryver bedriegt men van de stemming en hulp f ol iing Ilct is waar in riielu e provinciën des lands verf Ban maar in de pro 1 1 re ri oral langs de Khone ind Al ontbreekt het tot lende arganisulie vun ïtrijd HJ df nieuwe troepen vol 11 I iscipline zoo zou er jed uf energie behoeven lïeen Frankrijk thans nog ll e i fn ï Ul9ebt te openen ii ce lOg veel nadeel kon indijk der egepralen en iiveri ouBiM noordelyk ge l t IMIi li b feti te gering Frakrgk builen het eigen onii ilt lericllen overnemende doet litai e berichtgever de zaak OctOflïB iiing il aan den officier van V B ukema op zijn veril Uug van het Roode Kruis iiienlaidsch verlof verleend livenhaie 16 adapimnlen tot v in ho fdunderwyzer geexa ezei en 9 toegelaten er exai leu onttrok Onder iior J van Kempeu en A iiinida iderin der commissie van iinff w van bet Internat Iil iitla Hoewel de goede i i 11 ri n weerskanten ten men to iiet bealuii komen j i in beider Statuten i ule liiiamen niet inogelgk Niet w nschelijk is Men oil daal beider doel toch Ie 1 dft iiddelen de besic Il laven en elkander waar eti opdoe bch jlpzaam te zijn kl eeiie jeldzaambeid mede lü blakeren van het ge l inr piftiliek varkoeht zijn 159 Vroeger was men maar defer den een ofander lie mi i gaarne daarvoor III de 4ngblailen melding lil onzerkoningin aan den hen d or hel tegenwoorI iihiiar f iinaakt I liladen iveril dit schrijven liniiiii ifapolenn tot den I aangei t De onjuistheid I Is uil ik datum IJij ia d it bet vaderland van H iirwüiiner was en de zelf iig gro t gevaar liep I I i i J ili IHIIB en van iile illusiin In de laatste me r afgenomen dan iriiig h i geval waa Oij 11 gij laa de onbesolmanid I v n iaJte buurniaii boven i irili PC I gesehenk en gij lil V lil link zeggen imn hi iik oilvingt Hel PÜ ijuiieblie eiiitercsseerd ge looft en dal gij hot noodlottige gevaar niet iii iet van érii machtig DuiUohlaiid en i i n niachlig llalie Uw dynastie loopt gevaar zij zal er do gevolgen van drafen Ik zeg het u want dat is de waarleid te laat zult j ij hel erkennen Meen niet dat hel ongeluk heiwelk mij over de rampen van mijn vaderland ne rdriikt raij onrechtvaardig of wnnlroiinend maakt Toen Venelic afgestaan was hadl gij Oostenrijk te hulp moeten komen naar den Eijn moeten trekken n uwe voorwaarden moeien stellen Oosicniijk laten verwur ren is meer dan een misdaad het is een fout Wellicht is dit mijn laalDiu brm uinai i beu naar mijne mecniiig aan eciie langdurige en ernclig gemeende vriendschap versclinldigd om u een laatste maal de golieele waarheid te zeggen Er zal denkelijk niet naar geliiislcrd worden maar ik wensch eenmaal hel liewust ijn te kunnen koesteren dat ik alles gedaan heb om den ondergang te voorkomen van hem die mij zooveel vertrouwen en gcnegenlieid ingeboe eind lieeft In eeiie correspondentie uit New Vork aan de tReme liril in de Aug aftev 1870 van 1 Aug jl leest men De iiicome laxe is lot de helft leruggebrnoht dat wil zeggen van p l op S j pC t Nieltegenstaünde deze vermindering is de miinlregel zeer impopulairj de geheele opheffing wordt door de publieke opinie zeer dringei il gevorderd impérieusemeut réolaméc Men had zlca aan die wijze van belasting onderworpen als een gedwongen gevolg vun den oorlog maar men heeft e altijd met weerzin aangenomen De verplicliiing om ieder jaar onder eede het cijfer van zijn inkomst te verklaren wordt niet zonder reden als een hatelijke inquisiliorale maatregel besrhouwd die de individueele vryheid eu bel geheim der fnniilièn vernietigt bovendien wordt zij als onzedelijk beschouwd daar zy ieder tusselien zijn geweten en z jn belang plaatst eu de belaslingsehuldigden voortdurend in verzoeking brengt om een valsohen eed te doen eindelijk wordt zg beiehouwd als de proportioneele geiykheid van de belasting Ie vernietigen daar de eerlijke man die iiauwgezei zijn wetenlijk inkomen opgeeft meer betaalt dan hij die het groolsln gedeelte er van verzwijgt Onderstaande vertaling van het üuitscho lied van 1870 zag dezer dagen liet licht DE WACHT AAN DEN HUN Daar klinkt een stemme a n oiiweemknal Als zwaardenklniik als krijgsgesclml Op naar den llijn den Duitschen Rjju Wie wil den Eijn ten wachter zijn V Lief vaderland wees wel te moe Vertrouw ons vrij de Kjjnwacht too En aller oogen schieten vuur En aller mond zweert hoog en duur De Duitscher dapper vroed en vroom Beschermt en schut den heil gen stroom Hij weet hoe t helden voorgeslacht Daar ook al hield eens trouwe wacht En spreekt vol overwinningsmoed Gij Rijn bljjf t Duitsch zooals mijn bloed Zoolang me een droppel bloeds nog rest Mijn vuist omklemt dit zwaiirdgevest En nog mijn arm dees snaplmiiu sjnint Betreedt geen vijand ooit uw strand Zoo klinkt zijn eed De Kiju atrooiut voort De vanen wappren aan zijn boord Op naar den Uiju den Duitschen Kijn Wjj allen willen wachters zijn Lief vaderland blijf wel te nioc Vertrouw ons vry de lijjnwacht toe Hontenisse L C MEIJER Laatste Berichten Brussel 17 Oct Tusschen al ile dagliladen is een levendige polemiek geopend naar aanleiding van den biief in den Kclw dn Inxemhmiry verschenen en iloi r den Mimittur A A e overgeiionieii waarin de Jielgisehe pers lol de groolsl mogelijke omzichtigheid ten op ichie van de oorlog voelende partijen wordt a Tiigeniaaiiil Uel Jonriiul de Ilrvxelles mnakl een beruep openbaar leu gunste van den paus door Katholieken van verschillende landen te Ijenève geredifjeerd Florence I7 Oct Kraclaens een koiiiiiUijk decreet worden aiin de burgers van aile geiiiulleii binnen Home gelijke rechten verleend De niinislcr Sella heeft een langdurig oiiileiliond gehad niet den lieer Thiers die daarna vele liczueken ontving De koiuin indant van het Eiigcisclic oorlogsfregat te ivita Veechia gestationeerd heeft heden ochtend op bevel van zijn gouvernement de lUiliaansche vlag gesalueerd Het bericht dat het llaliaansche gouverncincnt aan ile regeering van Pruisen zou hebben gevraagd om den l ruisisohon gezant den heer von Arnim lerug te roepen is van grond ontbloot Thiers zal bier eanige dagen blijven LondeU 17 Oct De Times zegi dal er een parleraent iir uit Meiz is aangeküraeii in het kwartier van prins Fredcrik Karel Hij hecfi zich d nirna naar Versailles begeven Hel resultaat der ondorhundelinire nog nie b ki pj De veepest binnen Parijs neemt toe Londen 17 Oct De Duilsche Icger s ivelke Parijs insi iilen ontvangen volgens den correspondent van de üail News talrijke versterkingen bestaiinilc uit laiidivecr en garden eu hel grootste gcdeellc van hel Hide legerkorps Die versterkingen vormen te zamcii ongeveer ldÜ OüU man Ijeneraal Burnside en Sheridan zijn naar Brussel vertrokken De Times zegt dal de veeziekte binnen Parijs heerscht De paarden worden afgemaakt De schapen zyn naugclast Tours 17 Oct Er is een decreet verschenen bepalenile dat alle deparlemenleii waarvan de vijand minder dan 1 10 kilonielers verwijderd i s in staat v iii beleg worden verklaard VuorI is eei besluit nilgeviLudigd strekkende om de niiddelen van verilciiigiiig op alie piiiiteii die liet geschiktst zijn om den vijand den doorloclit te betwislen Ie orgaiuseeien Uij een dcnie decreel wordt aan het militair comiti hel recht toegekend om reciuisiiiin uit e schrijven lol uitvoering der noodige werken in t belang van s lands verdediijing De kosten dezer werken zullen betaald worden incl bons ten laste der depirlementen en genueiite kassen Berlijn Hi Oct OJU ieel Heden ten drie ure IS de gruoi hertog van Mecklenburg Soissons biiiiiengeMokkeii Het verlies der Duilsche troepen gedurende de insluiting der vesling die drie weken heelt geduurd eu bij de dagelijksche voorposlengeveellteii is gering Er ïijn 4UUII geraiigenen en 132 stukken geschut buit gema iki Hamburg 17 On Ojfiokd Oisleren zijn van de ohservnlie stiilions aan de monden Min ite Elbe geen Kr iiisolie oniiug si liepen gezien Stuttgardt 17 üei De Jamldag komt den 21 liijeeii Tours 17 Oct De bericlileii belreiruiide oiiilerhaiidelingi n liisclien li izaine en hel Duilsche houfdkwarier schijnen geloof te verdienen Kijssel 17 Oct c belegeraars van Soissons waren 22 l 0ü man sterk met een miiehiige artillerie Men gelooft dat dit korps de noordelijke vestingen zal aantaslen Nidiij Valenciennes is een balluii neergekomen met een last van 2UÜ kilo aan dépèehes Er loopl een gerucht oinlrenl en gevecht dat in de omslreken van Kouaan zou geleveid zijn BrUSSdl 17 Oct Naar het gerucht luidt worden er op nieuw ernsiige pogingen in hilwerk gesleld tol lierslel van den rede en wel op de basis van den afstand van den Klzas en Luxemburg aan Duitscldand Men spreekt ook van een nieuwe enlievuc tusschen de lieeren on Bismarck en Favre Morgen hoopt men omlrenl een en ander meer ie veriieiaeii Uelüofwaarilige persom n ver cLereii dal al die ger ichlen niet zonder grond zijn zelfs al mochten zg zich niel dadelijk bevestigen Berlijn 17 Oct De inneming van Soissons opent voor de Duilsche armee een tweede spoorweglijn over Chalons naar Parijs die zeli s lan m er belang is dan de andere lijn daar deze l ialsle slecliis tol Meiun loopl Luiden berichten uil het hoofiikwnriier van den 13 de er ontbreekt hei geheel en ai lan olTeiisieve bewegingen van de zijile der Parijsohe be elling Sinds den 30 September is geen uiivul vau belang ondernomen en evenmiii is er sedcri dien dag van Duilsche zijde een enkel kanoiisciiol gelost ofschoon de I Viinsehe fortm hLiine ammunitie opeen cngeloullijkc wij e versjiillen De hUialsanzei jer publiceert de opheffing van het verbod op den doonoer van rundvee varkens en steenkolen over de grenzen bezuiden Jloelmcdy tot Saarbriicken In plaats van den groothertog van Mecklenburg is generaal Koscnbcrg lol gouverneur gene aal van Hheiins lieiioeind i c Koningsbergen Pillau en Memel zijn sinds gisteren de kusilicliten weder ontstoken Brussel 17 Oei De Keho de JSnin Ues zegt dat er een wapenstilstand is voorgesteld door bemiddeling van ücner ial Burnside en wel op voorwaarden die door den koning van l ruiscn naren goedgekeurd Dit voorstel is door het vnorloopige gouvernement verworpen dat verklaard heeft aan de voortzetting van den oorlog de voorkeur te geven Tours 17 Oct De aartsbisschop heeft een protest aan den minister van biiinenl zaken gezonden legen de gewelddailighed die te Lyon en Ie Marseille jegens kerkelijke congregatiën zijn gepleegd Florence 17 Oct Prins Ainedeus heeft de Spaansche kruoii aanvaard op voorwaarde dal het volk door middel van een plebisciet die keuze goedkeurt Lyon 17 Oct Ondanks een bevel door het gonvernemenl gegeven om generaal iviazuros in vrijheid te stellen houdt de prefect hem in heehienis Gcinen le IJcriclilcn Dat de litMc DOg krijgslieden auugibniclit AardigiT uu vnulmgrijkei i ijze wiinrop ij geheik Metding tiikken iuzuuderheid dr olUn heindcn üntvimgeii J e e loeh Munrn iu versciiilleude faiukU n waai iiiii tik in ren coiiMit pust wivoiiden Zulk ei uu bezending vul het eefst anu een Heerelat Jö der veldpost ten dl tl Zijn bniid hnd vüüi hem een vullen hemd vervaaiiligd Ki rst kwairi pei rouvtrt de lonip nnn vervolgtni i een twt cdf i bill I de liiikep uiuuw i e rechter die in een derde rouvert mus gepakt bleef langer uit en kwam cerbt aan torn de nnin reedb ireisde diit men te huis hom vun het verlies vau eeu arm verdneht liidil Doch eindelijk kwam de zwerver aun en in dat couvert was tevens uould eu draud uin de stukken nuneeu Ie naaien Va lundboiiwcr H v Kek te Tnll eu t Waal had 15 iTinuiideu geleden een werkpaaid verkocht Dit paard was iu dien tijd reeds tot in de derde hand overgegaan en op verwijderde afstanden geweid cü gestuld u wns het dier het t igeiiduiu aii een buer iii Lopik Cnpelle liet was daar iU dr weidf gebnielit m ar heelt die verlaten en zijn oud vvciliuid bij lan Kek weder oj geznelit Of het gras daar beter was of voorliefde voor zijn eersten metster de reden dezer disertie ia geweest kan men vun het paurd uiet te weten komen De vraag of oiik vrouwen tot de acadcraifcho kssen voor tockoni u i geneeskniidigen znllen toegelaten worden ie tcgfnwooidig Dowel iu Dinlsel liii d rtls in l liigiliuul niin de orde lil eenen is men er bepaald tegr i vionwilijke studiuteil wordrii niet ingelaten een meisje van ten aanzienlijkü juuiKehe familie uit Kn hind heeft cen toegang tot dt eliuiseho voüilezingen kunnen i rkrjjgeu Ook in Ken h h kiinin n viouwen geen diploma nis arts verwerven In KiIidImii l is bet voorstel van Professor Mason om ook u onwin oj ilc tlUle voorwaarden als de m iiMulijkc shidentt n tut aeaJemiM Im vourli zingen toe ti l ilen met 58 ti n 47 tc rnmen urAoipen In Londen daarentegen heeftop een ineilnigder Vieioria Discussion Society een vrouwelijke genepsknndige Dr Eli abeth l ekwf 11 met veil wclsprekendbeid liet vru igsliik aan de oide gi teUl en is cliiiuop krachtig ondersteund door een ainbtgeuuote Dr Mihs Garttt Won leest iu Vindéjwndunce Bef ê de volgende curieueo advertentie Aiiii lliplotniiten en Btnntftlittlen D schrijver van een hisloriiiteb rn politiek werk dm hoogste waarde bevattende de meest ïüllidige h Vi nsbi sehrijvingr i der souvereinen van Europa en waarvan dü meesliii hunner ren eseraplaar li Hhen aangeiiomeii vraagt a charge rceipioque de hul d eonig politiek pcisooii ten einde de ridderorden te verRfijgcn welke hij heeft verdiend Men adresiseere zich raet geflankeerde brieven nnn den heer baron M poste restante igobtreet Londen Honderd dertig kaltm dio allen in den lande Birma iiCt enstc levenslicht aan schouwden hebben dcu ICdeo Augustus te rufaoeroean op vendutie gemiddeld 4l per stuk opgetracht Burgerlijke Stand GhüOKFN 14 Get Abraham Alidus Jacobus ouders J D de Hoek en I N van Zutphen 18 iiuujamiu Capper ouders H K Ernce en A K OvEitLi Di N IS Oet P Uoon 2 j C H Geerliug 3 j F II Wenrman 48 j fl m 16 R C Tuinman 1 j 6 m K vnn der Zwalm 13 w 17 1 van der Stam 2 j 7 m ABVERTENTIEM ip V üiulerlrouwd W IIEINIEU v iK BALGOIJ JllENlUETTK JOHANNA van XANïEN mi aK ft Ciouu v 15 October 1870 S êitl oUiuMC Sciya iiCJu ii ufc oi®cfw6 3GWc WE KSfS i a MPcrKtW VOWWk