Goudsche Courant, woensdag 19 oktober 1870

Voorspoedig bevallen van ecne Dochter 0 M LOTSIJ geliefde echtgeiiooto van A KLUUT Hz MoordrecU 16 October 1870 Nog treurende over het verlies ran myu jongste lieveling trof ni jj heden tot diepe droefheid vai mij en mijne Behuwdkinderen nog zwaarder slag door liet afsterven van iin iu n geliefden Echtgenoot den lieer FRANS HENDRIK WEURMANin den ouderdom van 48 jaar iiV i y U JM N V i Gouda 15 October 1870 Op verlangen van den Oi tihdene zullni er geene uiterlijk teekeiien can n iiw warden aaiigenowen H M LEWIJT die Zaterdag 22 dezer met de City of Baltimore van Lii erpoul uivar Philadelphia terugkeert roept aan al zijne fa miliebetrekkingen vrienden en bekenden zyn hartelijk V j J K W EXj toe z jnen oprechten dank betuigende voor al de door hem ondei vonden bljjken van belangstelling en vrieiidsciiap Gouda 18 Oct 1870 Vlaamsch Oouwe LINNENHUIS C 242 Berigten UEd bij deze de ONTVANGST der Modellen t WliTIiliNTtt alsmede eene ruime keuze in CHALES KLEEDJESSTOFFEN BUCKSKINGS ESQUIMO RATINES FLOCONÉS DUFFELS enz Waterproef en Hesenmantels in alle kleuren Vertrouwende met een druk bezoek veroord te worden zijn zij met alle achting UEd Dw Dienaren Kauling Sö Rentlage V W DrSCHENK eene elegante sorteering WINTERMANTELS EEGENMANTELS in alle kleuren en grootten NIEUWE DOEKEN JAPONNEN en MANTELSTOFFEN MOSKOWA RATINES en BÜXSKINS benevens eene groote partij PELTERIJEN WOLLEN en GESTIKTE DEKENS BAAIEN BEVER FLANELLEN en diverse WINTSRARTIKELEN GOUDA Markt De ondergeteekende heeft de eer haren begunstigers te berichten de ontvangst der nieuwste modellen VORMEN alsmede alle soorten FLUV EEL LINT BLOEMEN VEEREN Verder beveelt zjj zich aan tot het maken en vermaken van STRÜOHOEDEN en wat verder tot het vak behoort zorgende voor een netto en civiele behandeling zich minzaamst aanbevelende heeft zij de eer te zijn UEd Dw Dus J MOÜCHON MODlOTK Korte Groenendaal IEMAND hier ter stede bekend mot het Fransih i ngelfi h en lloogduituJi zoekt ERTAAL CoilRECTIE ofCOPIEWERK tegen billijl e vergoeding Adres mot franco brieven onder letter V D bij den Boekhandelaar P V MAAS Jh te Gouda Voortzetting der Openbare Vcrkooping VAN eenen Inboedel alsmede oene aanzienlijke partjj Manufacturen op VRIJDAG den 21 OCTOBER 1870 des voormiddags ten 9 ure tor woonplaats van de Heoreii II H TllIJSSEN C aan de Zeugstraat te Gouda 1 ubiieke V erivooping op DllIB M AN1 KN CREUICT op MAANDAG 2t OCTOBER 1870 dos middags ten 2 ure en volgende dagen in het logement Dt Paauw bjj den Heer M Veumaat aan de Markt te Gouda van een groot Assortiment ZIJDENKN WOLLEN ten overstaan van den te Waddin rveen gevestigden Notaris MOLENAAR Te zien op Maandag 21 October 1870 van des morgens 10 tot des namiddags 2 uren Op de kjjkuren zjjn stalen te bekomen OP VERTOON van een retour billet van Gouda op Gravenhage namentlijk 3 klasse wordt het geld teruggegeven bij inkoop van minstens 25 Gulden bij J l AHEN Spuistraat 43 Gravenltage in het alom bekende Magazijn van 4eeren Burgei en Kinderkicedingstukken waar ook steeds voorhanden zjjn de zoo gunstig bekende gevulcaniseerde HEEREN EN HINDER REGENJASSEN waarvoor geguarandeerd wordt dat dezelve niet kleven NB Diegene welke met 1 of 2 klasse reizen genieten evenwel op vertoon van hun plaatsbiliet het geld 3 AANBESTEDING VAN I evens middelen Den 24 OCTOBER 1870 des morgens ten 10 ure zal door de Voedings Commissie van het gedeelte van het 4 Regement Infanterie in Garnizoen te Gouda onder nadere goedkeuring van den koiumanderenden OlHcier in de Kazerne worden aanbesteed de leverantie van RUNDVLEESCH VET SPEK gerookt ongezouten KRUIDENIERSWAREN AARDAPPELEN en GROENTEN De voorwaarden liggen van af heden ter lezing bjj den Adjudant Onderofficier van DEUTEKOM in de Kazerne van genoemd Korps Gouda 17 October 1870 ö e cirnt n muti f iiUorn oco at en van fltrtn fiir r i L f if e Uo tc ir fu fa l er l ii i t ilüa i4 ré eti Tiaaeif Op nieuw ontvangen m VAN a 10 CENT per stuk Te bekomen bjj A BRINKMAN Lmgm Tiendeweg alhier Weledele Heer Dr J G POPP Weeneii i iiANEKEK den 10 Sept 18G9 Mijnheer Gelief niij ten spoedigste per gewone Expeditie toe te zenden 50 floschjes ANATHERIN MONDWATER UEd zult door het steeds meer en meer toenemend gebruik bemerken dat de werking ook hier zeer heilzaam is van onderscheiden mijner gebruikers heb ik dan ook het genoegen te vernemen dat het uitmuntend aan het doel beantwoordt Vooral voor tandpijn is het een radikaal middel dat wordt mg door ieder gebruiker verzekerd Met de meeste achting heb ik de eer te zjjn UEd Dienaar J DRAGER Te verkrijgen te Gouda by L Schenk winkeh er op de Koogstraat wijk A 123 te Rotlerdnm by F E van Santen KolfT apoth en A Schippereyn C blnauue porcelriiiuinkel te s Hage by J L F C Snabihé apotb Ir LeyUen by E Noordijk te Utrecht by F Altena npoth te Amaterdam by F van Windheim C erkoophuis te Oudrwater by T J Tan VreumingeD te Schoonhoven by A Woltf Die welke het ongebik heeft een bril te moeten drageu kan he beste oordeelen over den last het ongerief en tijdverlies van dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven zijn dien te moeten gebruiken welnu er bestaat een middel Hen wier oogeo nog niet lot in den hoogslen ijraad zjjn versleten kunnen dacrvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr Chantomelanus Oogenwater Dy elke wassching der oogleden zal men de h rstellende kracht der sfgematte en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men ia vele gevallen de bril neder zal kunnen vaarwel zeggen eer ci n flacon is opgebruikt Maar vooral ook zij die nog geen bril behoefden te gebruiken ia dal hel midrlel om voor allyd daarvan bevrijd Ie blyven by telen ja Bij oneindig velen is toch reeda het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men voorUlurend verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dal schel licht hinderlyk is dat de oogeo beginnen te steken enz enz Welnu gebruikt Dr ChantoDiclaiius OOGENWATER en gy uit u beier bevinden Het ia verkrijgbaar ii 60 et per flacon bij T A G VAN DETH Gouda i J BEUZEMAKER Leiden i M KELLER weste wagenstraat Rotterdam Mtj L A ScUOUTENS StUI l iTEK Oostmolenstraat J J GROENHUIZBr CO Utr rhi en meer bekende depots in ons ryk Kaderstooniboot dUSSËL Van ïOUDA Maandag en Dinsdag s morgens O uren de overige werkdagen s inorg 7 men Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Dagelijks Retourkaarten Zondags buiten dienst Goada Druk ran K UniikiiUia liucoi imiisiiu üniiouB liM iiiltPiii WH W ll njl iniktliiln iiil P Wli iiiditi tginatii Wiaèiiif iJiiDiiw Wi if iij i U n f iftaiiiiMijiKki iiiiitii ifm ii ni k nIkiiJiliiMnik RMtUi In uKii i III H t lbt kiiikriÉi Méinii PltlFEIfli fOlTIin Pfe8 WJï bf iliijlrjnlm ii fa ir fe Atifi iur i li i i i h is