Goudsche Courant, vrijdag 21 oktober 1870

mg iÉiiiiiii irie iiaiit il 14111111 iitui lilt HM lit gi j cMMi 0111 dt ultimo Ded iiihei l Tl u iic vciliiuikslit Listiiij te lictli 11 Het 10111 11111 vcr ii liil al iio tiisMlicii hot slt lsi 1 van 51 11 lat van is dus Imiiii ifclegcn dal In t l er tl lii ua oiijjciuorkt di 1dcii 111 Ie f iiieente k i Iii iclit daar was eenmaal liet lieliaj der epi enfin i i es i ld van lietfieeu aan de inning veilionden ie met veel v en bemerkt t rwijl het laat to eene bela tin f op de inkonip e pp Ie v iui stellende de Di l iiii ti lliii 111 liet ein ent di k iinaiicieue 11 meer kneiidif maakte e jdiatM lijke belasting wordt iil oo vulgeiit do wet aii j5 tot de e rubrieken idiraelit 1 7 hoofi tpns Yj Tan de opbreiiffst der ri k belastmj op het pei ouet 1 m elLc gi lueente at oiuiprlijk II hoogstens 40 opeenten op de Krmidbelasting voor da gobouHde eigemloiunien en hoogstens 10 op do ongebouude eigendommen hoofdelijke omslagen of andere jdaiifieli kedirecte belastingen opcenten op de jierseueele bidasfmg indien nl de sub 1 genoemdi li geheelworden geheven en e sub 2 genoemde id opgevoerd tot een bedrag gelijkst uuulemet liet bedrag der tti heffen opcentenop het personeel a bela tmg op de honden b opeubaie veiinakelijk heden de rechten en looneii vermidd in ail 238 der wet bniggelden enz verbruiksbelasting bij vvij o van uit i ndering aan een aantal gemeenten tot ultimo December 1871 toegestaan terwijlvoor dien datum door eene wet moetworden bepaald of die nit oudeiingeii desverlangende zullen worden bestendigd BUITENLAND Bultcnlaadscli Uverziclit De geruchten van vrede waarvan in de l iatsie beiiuhten van ons vorig nummer 13 melding gemankt hphbin iich niet bevestigd Wil heeft de üngplsohr generaal Burnsid et 11 poging gedaan om een vergelijk tot stand Ie brengen maar ijne voorstellen die reeds door den koniug v in l ruiscn iv iten goedgekeurd gn door het voorloopigr gouvernement vinwirpen waaiom wordt niet bericht en de vermelding dit Jules Kivie ze eer u iniitmelijk vond niiikl il it liiutste eer oiidirliiig De oiidefhnnileliiigen viui generu d lioyT als parlementnr door Biuaiue na ir Geen lichtpunirn nog in den binniiilandni hen toestand Thn rs i t nog in llaln jambiil i is naar de Vogee en vertrokken om de franc lireurs te organiseercn die tegtn ne l ruisische Zuidi iarmee moeten optrekken een duidelijk bewijs dat Lyon moer en meer bedreigd wordt I e inneming van Orleans heeft den toevoer van levensmiddelen voor de Uuilschers gemakkelijk geinaaki de verovering van Soissons is voor de belegeraar mede an eri groot gevucht l c 8poor eg lini over hlllons liep tot Meaux liriiijl de lijn die viu Soüsous gaat op hel ougenblik wordt dc e herildd naar l arijs voelt liet belegering fkorp oiigenei 3i l lll man sterk al thans uaarschijnlijk m iTiinkrijk s Buurdelyke provnit iin gaan opirecriii f i l inj ennnrs doen luideus berichten uit het koninklijk hoofdkivarlicr m den laalsltn tijil veil niiiidir iiiti allen ilueii vroe cr Ac gaan echter vüoii in t lil mmigie kci l3 ii oiigi loullyk veil krult l verspillin iir klaigt ouk het beligerings korps van Venliin blijft st indvattig m 1 ir il het nu ook v el met liii ihur nnktn hiich m rh il bourg verdedigen ii h ook nog allyd l ir luchtballon yn ter itn aantal fria a vcraaim uii I urijs dil lü Oei a ijigekuinen l e FruiTheii sokenen dit ipel ilf moidc te Kordiii l e li ligraaft bei iht nu luur4 Hc boolkiiig IS eer onlivredin over de liie omvugsl van de olheieele beruhlcn ui mer de V iNchi tgiliupen omtrent beweeide t e pralen Ken giixii laiital verlangt dm vrede na de geleden neilirhigdi liet guuveriieiui lit wordt hevig gelaakt ungevülge van ijne werkeloosheid Het leger is ontevreden omdat leiigitolge van het deoreet van den 13dfn de hierarcliiaohe tridilten dei legers wurddi verniiiigd Zikere kwarlitreii van de stad ijii des avundi onveilig de soldaten randen de vooibijgangi rs aan Hit iiieideiit Houreiis snhijnt dank j de tus chi nküiusl vin Hucluforl gtumligd In ijiie brie ven virklaart iMinreii dal lig niiumer bedoeld had u Int ttailhui ain te riikkin De gtieclilelijkc vervolging legen lam is gesi ukt I it Kume ine ilt de Jjui y Tclejiiiph dat het Oecumeiiiscli cuneiliu zal gefloten Horden liij koninklijk bc Iuit is dt douane Unie tusschcn llaln FRANKBUK In hoever de hoofdstad mag rekenen opde boeren uit d d pirtemei tin is thans en vraag van veel bel uig Het oonUil van Fiaiischc schrijvers over hun eigen buitenliii is daarom zeer interessant Xiet ten onrechte en met onder een zekere bezorgdheid hiliben Fransche schrijvers ge e en op de verregaande onwetendheid der Kiansche landbouweude kbissui vergaleken by die van Eiigclai d J3elj M llulliiiil en iie Vereiuigde Sinten Aan velschillende üüi ik n IS die onwetendheid tccgebchic ven aan hel sleohte stelsel van volks onderwijs aan de gebrekkige vorming der weinig laliyke oudcrwy irs elven aan den invloed der Katholieke priesters en vooral ook aan de etien die de drukpers aan biindeu leggen lien andere reden voor den lagen staat vun ontwikkeling des I ranscfaen laiidmaus a ingevoerd geldt ni zekere mate voor alle landbouwende bevolkingen en verklaart grooteiideels den zonderlingen trek die den boer lu alle landen lil een soort vyaiidseliap doet leven met den geest zyner eeuw Die reden is door een schnjver in de lievine des Deux Motiden veri ouderlyk klaar als volgt ontvouwd De boer leeft 111 een staat van af ondei mg waarfftoe de aard van zyn arbeid hem nood nikt en idle hem geuuon byiia zells aangenaam is gen or dcn Hwygeiid en eenzaain veirieht hy het werk van den dig Heeft hy een makker aan zyn zyde zoo gevoelt hy toch zelden de behoefte om met de eii van gedaih en tewi selen Ktenstyd is daar hy eet zttygcnd s Avoids binnen zyn oning teruggekeerd it hy moe en mil naast den schoor sleen is hy stom Of acht hy t een noodelooze inspunniiig zyn gidichtdi door noorden te vertol keii Waarover peinst hyal die uien lang Welke onderwerpen houden hem bezig Ee ii enkel Elechts de vcrgelyking van zyn lol met dat van deii gelukkigen ryke Zóu dotirsliept hy zyn liesie jaren De ouderdom niil al zyn orgen en k den vulgt niemand iet naar den grysaard om hy gait netkligend van deur lot deur en hun die arbeiden voegt hy bitler toe du zal ouk een roaal uw lot ne eii Karaklers dooi lyden Vdgnld ijii genoonlyk rain of meir zedelyk ver fdurven De waarheid dc cr schildering van den doedenden CU demoralisceiden invloed vin landelykcn arbeid ten ij een goede opvoiding een legdinicht 111 de s ha il legge moet elkien Ireilin die met het landleven bikeiid is hiii c vragen dus wal degelyke hulp de verdedigds dir beineslad verwachten inogdi van eni bevolking do een dvig i pelturig eu bevooroordield als de 1 ransche boerenslaiid lu een overzicht van dcu militairen toestand van den maarschalk liazainc en het giriii oeu van Jfetz lil verband met de telkens hcrnieuwdt uitvallen sthat de ciirrespoiidcnl van de Daiti Keiii d e zulke nilneiuinde berichteu geeft van dit gedcell van Int ouilugslooiieel de sterkte van Ba ainej leger op filOOJ man buiten het garnizoen IIij gelooft d it het doel van den maarschalk met die herhaalde gevecht 11 was om met yu leger naar Thionvilli te ontsnappen ten einde van daar op Belgisch grondgebied te kunnen overgaan en zoo een capital iiic te vcrmyden Als de Duilsohers het bezit vin ilet met hadden geneuscht zouden zg er geen bezwaar legen 1 b ie he eii JV s D onder j bedekking der forten in het vrije veld te laten komen dnar hun troepen drie tegen 6én sterk waren Maar zy hadden yn leger noodig om het de proviand te Mot te laten opeien waardoor op den duur en de vesting in hel leger i ii het garnizoen tcgelyk hun in handen moeaten vallen De oorriapüiuient voegt er by dat ten gevolge van het voeiiiigc weder de ge ondhe dstoestand onder d iJiiiisihirs om Mei niel te best is Dag aan dag vertrekken er vvaggons met zieken naar tourccllej Iiitussohen worden de leemten gedurig a uigevuld en komen er steeds verwarmingstoesir lleii voor het leger aan Vrydag 7 October hebben ilc Duitscher i Fransche adelaars veroverd en tnri Frinsche bataillons gevangen genomen De maarsihalk liazaine voerde zelf het opperbevel in den groolen stryd van dien dag Van het door Fransche berichten vernielde buitmakeo van 600 rundcre eu JUO schapen door het inge loten leger schynt de genoemde correspondent niets gemerkt te hebben ENGELAND De verloving van prinses Louise met lord Lorne geeft aan de Lngelsclie dagbladen stof tot beschouwingen over e vr ug of al dan niet dat huwelijkals eene mesalliance moet worden beschouwd Üe Tunes feliciiueri de koningin dat zy hel geluk barer dochter hooger gesteld heeft dan hel vasthouden 61111 beginselen van staalspolitiek die altyd 111 tegenspraak wiieii mrt de updibare micning en thansopgehouden hebben Ie bestaan Niets kan rekerrierzgn dan het geluk dat uit deze echtvereeuigiug zatroorlspruiten Prinses Louise was sedert eenigeJaren de getrouwe gezelsohapsjufler harar moeder enmoer dan eeus I eeft y Victoria by openbare gelegenheden veriegeuwooidigd zy is bekend om hareiiefda voor de kunst waarvan in de galerij vanbeeldhouwwerken n de akademie schoone proevenzyn Ie zien Loid Lorne heeft zich als ohiyver vanbeluuguekkende berinneringeu uit zyn reizen doenkennen en getoond een onafhankelyk lid van hetparlement Ie zyn door eens te temmen tegen eenministerie waarvan ij n vader tfn uitstekend lid is De Times gaat voort zyue tevredenheid over hethuwehjk te betuigen dat uit Zuivere iiefdc zal worden gesloten 1 Dut koninklyke dochters den man huu ier keuza krygcu en den man dien zy beminnen is eene Ie groote zeldiaamheid om er hier met melding van Ie maken Een huwelijk üiidcr de zougenaumde groot 11 der aarde dat geen mmage de rataon is komt niet alle dagen voor DÜITSCHLAND Zoonis men weet heeft de Duitsche bondskanselier met het oog op de te openen viedesuuderhnndellugeu laten berekene hoe groot de schade Htl IS die gedurende de j C 180 i tot 13 door de Franschen aan Pruisen berokkend is door oorlogsschattingen vorderingen aan specie requisltien in beslag ge iomen openbare kassen afpersingen n plunderingen tafelen indemniteitsgelden brandschade en verwoestingen van gebouwen velden eo vee Volgeus die berekeningen waaruit duidelyk bigkt boezeer de Franschen toen de door hen bezette pi jvincicn uitgeput hebben bedraagt de schade voor Kurmarkeo met llerlyn en de drie Mangdeltbui ir kreilsen aan de e zyde der Elbe 67 777 855 thlr voor Ncumarck behalve de Koiiingsberger kreita lii 262 237 hlr voor Pommeren behalve de steden C oslin en Schlawe en de Stettiner koopmansohap 2 l9ü l01 thlr voor West Pruisen 34 319 900 thlr voor Oost Pruisen 57 080 201 thlr voor Liiihaucn lU 0 t3 ti8f thlr voor Breslau en omstieken IS 2n 0jy thli Voor dat deel van Piiiisen beloopt de schade gedurende slechts tnie jireii reeds eene som van 215 091 801 tlilr j hieruit kan men dus besluiten ilki onl agl jkc sommen de Frinsche overheerschiiig gciliirciido de evenjireii van haar bestaan over de giliiilu ijitgestrektheid heeft verslonden Stettin zag tengevolge daarvan zyu vroeger onbeduidende schuld met een nieuwe van 89 1 219 thlr vermeerderen Aan conti ibutien en baargeld brachten de inwoners van IbOli lot ls07 96 ÜÜ0