Goudsche Courant, vrijdag 21 oktober 1870

t o i flf l WfeS i hel garni oeu an Metz IL 113 hernieuwde uitvallen I de Daili Xeia die zuli cft v in dit gedeelte vun kl Tkte van B izaines leger l t garnizoen Hij gelooft iubcihftlk met die herhaalhtt zyn leger naar Thionide Tan daar op Belgisch ergaan en zoo een capiiK de Uuilsühers het bezit teuscht zoudeo zy er geen biien Bazaine ran onder de i et vrije veld te luten koine tegen eén 8terl £ waren er noodig om het de projpelen waardoor op den il leger én het garnizoen inoestea vallen De corlat ten gevolge van bet londheidstoestand onder de 1 te best is I n er waggons met ziekeu ben worden de leemten gelen er steeds vsrwarmings r aan Vrijdag 7 October Kransche adelaars veroverd iis gevangen genomen De tde zelf het opperbevel in jdien dag Van het door lde buitmakeo van 600 runhet ingesloten leger schijnt nt niets gemerkt te hebben LAND Iises Louise met lord Loriw lagblndeu atof tot beschou a dmi niet dat huwelijk t worden beschouwd Ue ii in dat zij het geink ha ld heeft dan het vasthouden ppolitiek die altijd in egen inbare raeening en thans taan Niels kan zekerder luit deze ecbtvereeuigiug zal fliauise was sedert eenige cliapsjuffer harcr moeder en JVictoria bg openbare gele i d zij is b keod om hare larvan in de galerg van ukademie schoone proeven heeft zich aU schrijver van gingen uit zijn reizen doen I onafhankelijk lid van het eiis te stemmen tegen een vader uilttekend lid is lijije tevredenheid over het uil zoivere liefde zal wor Itrs den man huuuar keuze In zij beminnen is eeiie Ie ir hie niet melding vnn l uiidiir de zougenaimde Is feii muriage de raison is r H L A N D dfl de Diiitsche bondskan1 te opeiicn vredesuuder l oiien hoi grout de schade jaren 180 tot 13 door berokkend is door oorl Mi aan specie requisition ti ire kassen afpersingen en indeiuniteitsgelden brandvan gebouwen velden en iiuugea waaruit duidelijk Il ii toen de door hen bezette licn bedraagt de schade rlyn en de drie JVfangdeniiijde der Elbe 57 777 855 Ivede Koningsberger kreita Glimmeren behalve de steden e Steltiner koopmansohap West Pruisen 34 31ü yOÜ 57 030 201 thlr voor l r voor Breslau oo omIn tmn beloopt de schade geII reeds eene som van Ml kan men ilui besluiten In de Frmsche overheersohiiig v in haar beslaan over de fi verslonden dti irvan zijn vroeger on III nieuwe vnn 10 219 ilnbiilicn en baar geld If IbOli tot I Ml Jii OÜÜ en in 1813 19J 9j i ihlr op Van do koopmanschap had Napoleon een bijzondere contributie van 10 mill Irs geheven buitendien bedroegen de kosten der inkwarliering voor de iuworers cciie som van 1 333 984 thlr De verwoesting der voorsteden in 1 813 het verbranden der houlmagazijnen en vernieling van materieel is berekend op 5 ï0 ÜU0 thlr schade Bij het hierc oor ontstane totaal van 3 l4 i 3h3 thlr moet nog als een aanzienlijke post gevoegd worden de groule verliezen die de handelaars leden aan vcrbeurdverklaarde schepen en goederen vroeger reeds in Engeland en daarna nog iu Frankrijk Hamburg Lubeok Bremen en ook in het binncnIbdJ geleden zoowel ala vele andere beeohadigingen en plunderingen üi ooi ee milliooi obv i worden Het natuurlijke gevolg was ilnn ook dat inwoners en handelaars ten slotte arm werden Bij de belegering van Straatsburg zijn 241 stukken geschut gebezigd die in het geheel 193 722 Bcholen gelost hebben Gedurende de 31 dagen der belegering zij dus in elke minuut gemiddeld 4 tot 5 kogels in de vesting geworpen Het gewicht van al die kogels moet ontzaglgk ziju vooral wanneer men bedenkt dat hel gewicht der kogels niet naar hun gewicht in ijzer maar naar dat van een even grooten steenen kogel berekend wordt zoodat bijv het gewicht van een bom uit een 7 lol 50 ponder naar verhouding van het kaliber wel tot 180 IC slijgt Gouda 20 Ociobeb In de zitting vnn de tweede kanier van heden is ingekomen eene missive van den heer Tak die len gevolge zijner benoeming tol lid der tweede kamer zijn ontslag neemt als commies griflier dier knioer Aan den heer Tak is daarop eervol ontslag als zoodanig verleend De heer Tak lieefi zijne geloofsdrieveo ingezonden die in handen eener commissie worden gesteld Onderscheidene adressen zijn ingekomen van personen die in aaninerkinsf wcnsolien te komen voor de betrekking van coDiinies gnffier Aan de orde is de a geineene lieraadslaging over de UegrooUng van Ncd liidio voor liet diensijaar 1871 l e heer vnn Ziuniccj Bergaianu had even als in het vorige jaar bejwaren tegen de vasie bijdrage Het bevreemde hem dat de begrooling na het onderzoek in de section zoo vele veranderingen had ondeigiiaii Het hooge eindcijfer der begrooting was voor hem mede een bezwr r en over het algemec i Waren dn verboogiiigcii niet voldoende toegelicht zoodat mfu op menig punt nog verkeerde in den toestand van het vroegere raat glazen huis De heer de Casembroot had na de ver indering in de begrooting gebrachl een nader onderioek in de seotiën gewensoht Hg vroeg inlichting over do beginselen der handelspolitiek van den minister zuoals hij die in de gewisselde stukken had voorgedragen VoorU drong hij aan op krachlige m ialregelen van defensie in idle vooral wat de zeeroagt betrof Voor den beer Moens was een cijfer in de begrooling Ie hoog t w dat van het batig lot Zyns inziens moet het den minister veel gekost hebheii die bijdrage op de begrooling te brengen daar hg het toch met spreker eens is dat ivy er geen regt op hebben Eene eiudelijke oplossing dier quaisue bleef bij noodzakelyk achten De belangi n der schatkist moesleii niet boven die der bevolking gimn De heer Nierslrasz was mede van gevoelen dal een nieuw onderzoek in de afdeelingen noodig was geweest Voorts trad hij in eenige alg besclioiiwiiigen over de nlg politiek van Ned Indie zooals die Ihaiis in praktijk wordt gebracht Voorts voerden nog hei woord de hh van Sijpesleyn s Jacob en Hasselman tegen de begrooting meereudeels op financieele of op ook door andere sprekers aangevoerde politieke gronden De heer van Naamen vroejt nadere inlichtingen over sommige punten Heden is de minister fan koloniën aah bet woord Maandag werd te Krimpen a d Lek de bewaarschool geopend de eerste in den Krimpenerwaard De school kan 150 leerlingen bevallen en werd met een 8ütnl geopend Ruim werden de kleinen onthaald ïot hoofdonderwijzeres dezer inrichting is aangesteld mejufvrouw Kalkman die op dien dag haren werkkring aanvaardde Tot hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school Ie Krimpen a d Lek is benoemd de Heer 1 v d Ilueven hulponderwijzer Ie Amslerdam De Kamer van koophandel en fabrieken Ie Schoon hoven heeft hare ndhiesie geiehonken aan hel adres dat door de Nijverheids vereeniging voor üoiid en Zilversmeden aan de Ministers van fiiiancion en binnenlandsclie zaken is genclil len aanzien van het vrrlraiigd vervoer van brieven enz Men schrijft ons uit Haa lrenhl dd 19 October De e Jeineenle en bepaii d het Hervormde deel ging heden weder eene schrede voornaarls op den fg der verlichting De kerk der Hervormde gcnireiile prijkte voor de rcrsie maal met de nieuwe lampen Ken 20 lal sierlijke pelrolouml inipin geleverd duor l oiisiocn Ie iouila erden voor het eerst onlsloken en voldeden uilniunleiiil terwijl de iodsdieiisiopfcniiig bij die gelegenheid erd geleid door onzen predikant H L de Voogd Jlnge ook door diens invloed nog veel al hier duister is worden opgeklaard en nog veel wat hier krom is worden recht gemaakt Den 31 dezer maand zal hier de eerste volks i Icuj ilt ainie va in J ju enuit u r m ilschappij tol Nut van t Algemeen orde i gehouden Omtrent de voorgenomen oprichting van een onderwijzersverboiid met het doel om verbetering aan te brengen in de schrale bezoldigingen der onderwijzers verneemt raen het volgende Op lilnoodiging der Leidsche commissie hebben zich Ie sHer logenboseh sürnvenhage Haarlem en Arnhem evenals te Leiden afdeelingen gcconslitncerd Op Zaterdag 22 October a s zullen afgevaardigden uit die gemeenten zich in liet slalionskoflielinis Ie Ui recht vereenigeu tot eene gecombine rde vergailoriiig met eene oommissie uit hel lie 7e en Se district van ifideiland die sedert geruimen lijd tot hetzelfde doel werkzaam is Zondagmorgen is de lenloonslelling vin schilderijen in de kiinstialen der maalschappij fr i t wjciliae te Amslerdam voor de leden en den volgenden dag voor hel publiek openge lcld De r exposilie munt uil docr het aantal en de waarde der stukken C RoclWl en Springer Israels van Trichl Allebé Wusi de Haas en andere meesiers van na im zijn dil jaar op schitterende wij e vcrtegennoordigd Wij poron onze lezers aan dit zoo zeld aam als keurig knnsigeiiot niet Ie verzuimen maar dp ijverige commisiie door een Irouw bezoek voor hare lallooze moeielijkliedeii en bezwaren Ie belooneii Naar wij veniemen heeft Z M de koning voor de e expositie den eersten der drie prij i ii ilispimib l gesield welke ieder jaar door Z M worden uilgeluofd voor de meest veidienslelijke jonge artislen De HuiigscHe vredcboiid hieft de er dagen met begeleidende circulaire aaii de dagbladen vcr oii i n het verslag harer ecrsk eoiisliUiirreiidc vergadering Daaraan zijn ttiegevoi gd I do belangrijke rede van ileii voor itler mr J A Jolles en 2 Ie sta tuten Met genoegen hebben wij van een en ander kennis genomen Niet alleen dal wg in l algemeen de propagande de er vereeuigingen loejiiiclien wij werden getroffen door de uitnemende houding welke deze vereeniging looral in onilerscheiiJing van enkelen harer zusters legenover de overige iTtYfefo 4 aanneemt ii j wensohl vooreerst gecnerlei coiitrihiitic Iedereen kan kosteloos tot haar tue reden Te Delfshavcn had Maandag de plechtige onthulling plaats van hel slnndbenld van Piel lleyn elke plecbligheid werd vereerd door de lenenwoordigheid van Z M den kuning en van Z K H prins Hendrik De plaats had door het wapperen van eene menigte vlaggen een bijzonder feestelijk aanzien waarbg de in de haven liggende scliepen vooral uitblonken De geheele bevolking vers crkt door een vloed van belangslellQflden ran Roilcrdara en elders verkeerde in eene opgewekte stemming waaraan zij lucht gaf door het aanhcflen vnn liederen ter eere van den beroemden zeeheld Hit eigenlijke feestterrein in de Plantage was op eene zeer doelmatige wijze ingericht en De president der fccsicommi ssip de onlangs nfgclreden burgemeester J W TUisener Man opende de plechtigheid met het houden eener feestrede waarin hij al het vrrhevene van het oogenblik deed uitkomen nu men gereed slond den sluier weg te nemen van het beeld dat deu man voorstelde die met eere in de geschiedenis prijkt en die in zijne loopbaan van uit den laagslen stand door eigen verdiensten tot een hopgen rang was opgeklommen een man groot van daden en toch zoo nederig van harte In korte trekken schetste hij vervolgens de verdiensten van den zeeheld Pieier Pielerszoon Hein om Ie doen uitkomen dal Delfshaven en met recht er roem op moclit dragen dat het zijne bakerm t u gi i oo Aa uei e i zijner lene verzocht hij Z M den koninif het leeken te geven opdat het hulsel zou wegvallen en het beeld zich in zijne volle schocnbeid mocht vertoonen Door Z M werd terstond aan dit verzoek voldaan en het beeld vertoonde zich aan aller oog waardoor naluurlgk onder al de aanwesigen eene groote geestdrift werd opgewekt Z M en de prins beg ven zich naar hel beeld om hel nauwkeurig in oogonschouw te nemen en bg die gelegenheid werden aan Z M de peisoiieii voorgesteld die zich door de uitvoering van het werk verdieiisleHjk hebben gemaakt Door de feesl cominissie werd het beeld vervolgens overgegeven ain de siacl Delfshaven de toespraak daarbij door den voor itler gehouden werd door den burgemeester beantwourd Daarna hief het zangkoor oider muziekbegeleiding een feestlied aan vervaardigdigd door den beer V Bezeioer en op muziek gebragi door dtn heer de Vliegh Met een loepasselyk woord van den voorzitter der feestcommissie uerd de plechtigheid gnslolen Hel standbeeld is 3 meiers hoog op een voetstuk van 2 80 meters en van l edelfunger steen vervaardigd het voetstuk dat van onderen van 2 80 meters breed i is van Escauzijnscheii steen vervaardigd Piel Heyn slaat iu half gebiedende half aanvallende hcnding omgeven door krggsattribu cn in de rechlerhnnd den admiraalsstaf znaaieiule du linker op hel gevest van zijn degen lalcnde rusten Aan de voorzijde van het voetstuk prijkt hel familiewapen van Piel Heyn daarboven staat Jryentum auro utrumgiie virtuli cedil an de achlerzijde Aan den lull admiraal Pieler Pielerszoon Heyn t dankbaar iiageslaelit omhuld 17 October 1870 Idnks hel wapen van Holland j daarboven den heldendood geslorven 20 Juni IG29 en rechls liet wapen van Delfshaven waarboven geboren 27 November 1577 Nadat Z Af de koning en Z K H prins Hendrik deel hadden genomen aan een dejeiiner dinaloir op het raadhuis veflicieii zij legen 5 ure de gemconle De bevolking begon toen de avond was gevallen eerst reehl fee I Ie vieren Het wen een waar volkfeesl en uil Rollerdam siroomde ceuf onlZ iggelijke menigte toe om daaraan deel te u jmen Eene algemceiie verlioliiing nord ontstoken en van tijd tul Igd vuurwerk ontbrand De kerktoren werd bg afwisseling door Bengaalsch vuur verlicht Koloniën o o ST INDIÊ Men leest in tNiemee Bat Handelstlad De afloop van de uiiing van 75 000 picols suiker die den 30 Aug jl plaats had bewgst ten volle hel nut van de uitbreiding van den verkoop van gonvcrnementsproducten in Indië Zooals bekend geworden is zal men in 1871 hier 600 000 picols suiker en 100 000 picols koffie veilen Men vcrgelgke eens den uilslng van de hier laatstelijk gehouden veiling met die in Nederland en men zal bemerken welk oneindig gunstiger resultaat voor de schatkist verkregen is bij een middelprijs van ƒ 14 07 voor n 14 dan van een veiling in Nederland te wachten ware üaat men na dat Europa builen concurrentie bleef maar voor de golf van Perzië Amerika en Australië concurrentie aanwezig as dan moet men hel betreuren dat men nog voortgaat niet wissellrekking en niet een veel aanzienlijker hoeveelheid suiker kolBe en lin hier ter markt brengt Nielig is loch de stap om wat koffie belrid l in i871 hier 50 000 piools meer Ie willen vcrkoopen De middelprijs waarvoor de 75 000 piools suiker verkocht zijn is werkelijk hoog te noemen Hel waren evenwel hoofdz akidijk de hoogere nummers die voor do go f van Perzie genomen werden elke hel middeleijler opgevoerd hebben Reden ie meer dat hel in hel belang van Java s suikerin dustrie is hooger nnmniers Ie kunnen produceeren hetgeen door do intermitionale siiikerconventie wordt tegengewerkt