Goudsche Courant, vrijdag 21 oktober 1870

e m MrvH i imii imniiintii r law aai ii ilW tCoir t L Pe voortreffelijke uitkomsten welke tiet gebruik der Schmidtsche Anti Rheumatische Waldwol Watten i 25 en 50 et het pak Dennennaaldeu Olic a 40 en 80 et de fleseh aan duizende Igdera van Jicht en Rheumaliek heeft opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd waren de bij ondere aanbevelingen van HH Jenceskundigen geven voldoende bewgien der deiigilelgkheid Verkrggbaar in onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde Waldwol Gezond beids Kleedingstukken bekend als behoed en geneesmiddel legen alle Jicht en Rheumatische aandoeningen Sehmidlsche 1 0RSTB0N1 0NS ti 30 et de doos ignde het beste middel voor SIgm Hoest Verkoudheid Asthma bcnaauwde Borst en KlEKJDttNADEL l OMADE ü 60 et de flacon is een goedkoop en heil aam middel tegen Rheumatische hoofdpgn z kheid der hoofdzenuwen bet uitvallec van het Haar en het vroeg grgs worden Verders verschillende Waldwol Artikelen volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland Te GOUDJ Mej Alphen L VARüSSIEAU Z Smkoop J GOUDKADK llarmelen W G KUUVKRS Ua ntuuude Mej J GAAKKEUKKN Monf ourt J A JACOBl Ouiliwattr J VAN LIEFLAND Aanvraag om DEPoT bij M 1 HAM Vtncht Laatste Berichten KomO l J Oct Ue bewering dat de paus ongesteld zon wezen wordt officieel tegengesproken Versailles 17 Oct Ojgkiede depêche Den dezer beeft generoal Pilsach 3ÜÜÜ mobiele gardes uit Bretei il verdreven Voor l orgs hiid den een uitval door verscheiden Fransche bataljons Ï laats d door een afdeeling van het twaalfde orps werd teruggeslagen Den ISdeu arbeidde de ryand ann verschaniingen nabij Villijuif de veldartillerie an het zesde korps verdreef hem zonder daarbij eenig verlies te lüden Versailles is Oct OJUieele dépéiht Geen nieuws van voor Porijs Geiieraal V erder meldt het volgende De vijand heeft zich üij het naderen mijner troepen overh uist op Belfort en den spoorweg naar Dijon leruggetrokken De spoorweg Vesoul Belfort is aiin deie gde opgebrokea Nu de inwoners van hun terrurisuie genezen zyn tooneu ig zicb zeer voorkomend Aan 6U0 gevangen mobiele garden is het gelukt nabij Cbateau Tbierry op den Ib gedurende eene outmoeting met franc tireura te ontsnappen BerUJa 19 Oct DtProv Corr zegt dal men omtrent de geruchten betreffende de vredesvoorslellen die oulaggs door de neutrale mogendhedeD lu het koniuklyk hoofdkwartier zouden gedaan zgn de grootste voorziehligheid moet bcirachtru In elk geval ïullen bg alle pogingen om den vrede ie herstellen vooraf dit in het oog moeien worden gehouden dat de Franechen tot het vuile bewusl gn gebracht moeten wordeo dat zg den vrede dringend joodig hebben en dat zij vooiloopig tot de erkentenis van de onontbeerlgke basis voor een mogelijken vrede kame i Voor Pargs worden omvangrijke loebereidsclen gemaakt voor het bombardement Het belegrringsgeschut zal ondanks alle moeilgkhedeu van het vervoer voor Pargs sangekonirn zgn en de aanstaande week zal wellicht mei verloopen zonder dat de Duitsohe artillerie haar gewelddadig werk in den geheelen omvang begonnen heefl BelrefTende den generaal die door Bazaiiie naar het hoofdkwartier is afgezonden loeikt Ue run Omresponimi op of deze onderhandelingen evenwel de Cttpitulatie van Melz ten doel hebben moet men afwachten De ainister van finanrien von Camphausen heeft lich nair het hoofdkwariier begeven BrU8S6l 19 Oc De Ktaüe Beige deelt onder Toorbehoad mede dat Trochu en eenige andere leden Tan het Voorloopig Bewind niet ongenegen zgn ie onderhandelen over een eervollen vrede maar dat Gambetia vau geen concessie wil weten en aanspoort tot hardnekkigen tegenstand Hamburg 19 Oct Een stoomboot van West Hartlepool die gisteren avond hier is aangekomen heeft in de Noordzee geen oorlogsohepen gezien Bene andere stoomboot van V est Harllepool die beden morgen is gearriveerd heeft gisiareo tien Fransche oorlogschepen bg Helgoland gezien De SörsenhtUle zegt dat van het verschijnen van den vgand voor den mond der Weser nog geen bericht ontvangen is men onderstelt echter vrij algemeen dat de i rauschen daar eerstdaags bim geluk zullen beproeven Van Regeeringswege wórd medegedeeld dat geen vgandelgke schepen voor den mond der £ lbe zgn gezien BruSSeli 19 Oct Volgens de Ga c e e J raace ia de heer Laurier naar Londen gegaan om te beproeven of hg eene leening kan sluiten De Ind pendartct zegt dal Mac Mahou alhier is aangekomen Tours 1 Oct Het ministerie heefV ene dépêche ontvangen dat Chaicaudun op den 18 des Tonds door de Prullen is ingenomen na een gevecht dat 10 uren duurde en waarin de fmnctircurs en de nationale garde een heldhaftigen tegenstand boden aan een groole overmacht Berlijn is Oct Hei lelegraafwe en in den Elzas en Lotharingen is voorloopig geregeld beambten van den Noord Duilschrn bond nemen de dienst waar Wanneer de grenzen bepaald zijn zal de dienst definitief geregeld worden ïe Versailles is een prefectuur van politie ingericht onder beheer van Siicbes Het dient voornamehjk om een wakend oog te houden op het verkeer der vreemdelingen Generaal Fleury is Ie Lausanne aangekomen om particv4icre aangelegenheden drs kri ers te regelen IiOnden 19 Oct l e Timei mnaki gewag van het gerucht dat de grondslagen voor vredesonderhandelingen vasigestcid gii Zelfs zou omtrent een definitieven vrede reeih van beide zgden overeengekomen zgn Dat geriiohl heeft ni t lulusachcn nog niet bcvemigd Qnds Druk vuu 1 Üriukmis MARKTBERICHTEN Gouda ÜO Uct liij tnmelgkeu omzet was de sienimiiig eer vast Tarwe ZeeunsiAe jarige puike 11 60 u 12 26 mindere ƒ IU 5 ii ƒ U Nieuwe puike U BÜ il II SO mii derc 10 ii 11 l olderlarwe besie J 75 ii 10 ÏS miudere 9 ii J 60 Kogge puike Zueuwsche 7 1 0 ii 8 mindere 7 i 7 50 Voerrogge 6 60 ü 6 75 Gerst winter ƒ 6 Mi ii i 75 dito zomer 6 25 il 6 Haver korte 4 i 4 75 lange 8 60 a 4 25 huiveboonen 25 ü 9 30 Ik Z ft S 75 il 9 D aanvoer Ier veemarkt was heden geringen de handel traag varkens en biggen waren medeuoeiigk Ie verkoupeii Schapen werden vlug verkocht aiigevoerd 12 partgeu kaas 25 a 28 Goebuler 1 40 ii 1 50 Weiboter 1 10 ïi 1 Burgerlijke Stand OiBOUfN 17 Ort HtiDdricus Adrimius Gemrdus ouders G Fraikni lu J ksbcl 16 Joiui onderi J W Al Hutterup iti ti Pniia Aritr oudt r A J Suiiiiut eti C W chrifk Juhauna lA uiaa Coruelia ouden C L W vau Niehchuureu v F van VVgk üvtuiiuiK 18 Oct 1 Verbeek 7 m A A km kersbiTgca 5 m G Hi i 1 Oct J Meestert en T Kijkstra S J Muiitiju eu t II Woerlee ADVERTENTIEN s mtê op den Kleiweg heeft de eei de ontvangst te berichten der NIEUWSTE MODELLEN WINTIililTIlkS alsmede eeni volkomene sortering WINTER ABTIKELSN OPENBARE VRyWILLIGE VERKOOPING ten overstaaii v u den Notaris Molknaab te Waddvixveen van Boonien € n IMaiitsocn wassende op het Tpinveld van den Heer Dikk van Wilgkn Jz in gebruik bfl den Heer Jan VAN H1SININC8N Aï op WOENSDAG den 26 OCTOBER 1870 des voormiddag ten 10 ure op bovengenoemd fuinveld Alles met een jaar stal tot 15 Maart 1872 BEKROOND £ 1865 O P O E ï O IZILVEIIEN HEOAILLE tLUbri KI ASSK B e 1 a Dag van betaling 1 July 1871 De koopen beneden de 10 en al de kosten contant Eene Dienstmeid gevraagd P G van goede getuigschriften vooraan die een burgerpot kan koken strijken en het huiswerk verrichten Adres fmni o of in persoon hy A BllINKMAN Boekhandelaar alhier Ter overname aangeboden te Rotterdam eene SPEKSLAGERS AFFAIRS met SLAGTPLAATS die een burgerbestaan oplevert Adres met franco brieven aan het bureau dezer Courant s f O O K w El O E 3sr Van O OUD A naar Moordrecht 8 51 1 24 8 S1 Nieawerkerk 8 51 11 83 1 24 4 88 9 68 Capelle 8 51 1 24 3 81 Rotterdam 8 18 8 61 9 41 11 33 1 24 1 63 3 31 4 33 7 18 9 63 Zevenh MoerkapePe 8 21 12 55 8 46 Zoeterm Zegwaard 8 21 11 36 12 56 3 28 8 46 9 66 Voorburg 8 21 12 56 8 46 3 Gbavenhaoe 8 21 9 44 11 36 12 56 1 66 3 2J 7 21 8 46 9 66 Oudewaler 64 10 11 34 3 28 6 86 Woerden 6 64 10 11 34 8 28 6 36 8 46 Harmeien 6 64 11 34 12 66 2 33 3 28 6 36 8 46 Utkecht 6 64 8 83 10 11 84 12 66 2 33 8 28 6 36 8 46 Amsterdam over Harmeien 11 31 12 56 t SS 3 28 8 46 Utrecht 6 64 8 33 10 r 11 34 Naar GOUDA van Moordrecht 6 38 11 13 12 37 3 13 6 21 Nieuwerkerk 6 31 9 46 11 6 12 80 3 7 6 15 8 27 Capelle 6 24 10 59 12 24 3 02 6 09 Rotterdam 6 15 8 10 9 85 10 50 12 15 Ï 8 2 65 6 8 16 Zevenh Moerkapelle 6 30 12 36 6 10 Zoeterm Zegwaard 6 21 7 54 12 26 4 10 8 1 8 19 Voorburg 6 06 12 11 5 46 s Gbavenhage 6 7 40 8 10 55 12 6 t 3 57 6 40 8 5 Oudewaler 8 30 1 4 4 11 9 31 Woerden 7 52 8 22 10 67 11 06 12 66 4 5 9 25 Harmeien 8 16 12 51 1 30 3 4 9 20 Utrecht 8 9 8 10 60 12 35 MO Ï 35 3 36 6 48 9 Amsterdam over Harmeien 7 15 10 16 2 20 8 30 f Utrecht 6 45 8 15 9 40 ll 2 r tlHtai il S ll IKMM BEKROOND i 8 1867 I F A B IJ S i e r i g t M J C HAM Vlrecht de Wed BOSMAl Roelofiannilvee H NADERMAN Rotterdam Wed P ue KOSTER Sckoimhoven VV cd WOLFE en ZOON oer en Geb PFENNING tVouhrvftge A E WILDE IJuehte m i B Mf LLE e é li W Wi 1 U Klim tliim ï HtaliisM i i iP fimio t laetai ii ui 1 la pH Mtw iw lil Pimi sut lUf ikliiil n tiin iMniiJifa tttm 11 lllfU HSOpIjlt IntlKi i m liiitg j KbiEf si tnda s u ï in ill biiit Hum ss n MNgilltllDill ll S ll g siiit4 u mm UU uk m jpmiuif I tft II iia tft I itmiitaiiiiimWte KiWi i C Nd WI0 I da p j Wi kikT Aw TW S Sl f ftS i ji ItOl 11 1 i iT ii ir i K wS m H SX V iL Ijf k