Goudsche Courant, zondag 23 oktober 1870

ii y uwmini ihi i w i t j a i i eia Mi i WWWirTIOWaiagK llllMWifaU Zontlag 2 t October 1870 N 962 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Aèerlenticblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des nr middags op den dag der uitgave lienstmeid ft i goeJe getuigschriften i erpot kan koken strjjerrichteu Adres franm imiNKMAN Boekhan eooden te Rotterdam eene ORS AFFAIRE franco brieven aan het vv3Ja B3sr TJDA naar S 81 f3 1 24 4 88 9 58 9 41 11 33 l 4 1 63 53 pi I2 SS 8 48 1 11 36 12 05 8 28 8 46 3 46 U4 11 3 18 55 1 56 8 2 1 11 84 3 28 6 86 n 34 3 28 6 36 8 46 18 66 2 33 3 28 6 36 8 46 I 11 84 18 56 2 83 3 28 telen 11 31 12 56 2 38 3 28 jfht 6 64 8 33 10 11 34 JOÜDA vftn llJ 18 37 3 13 6 21 f 11 6 12 30 3 7 6 15 8 27 lï 24 3 02 6 09 9 35 10 50 18 15 8 8 iU 12 35 8 1o 1 7 54 12 26 4 10 6 1 8 19 5 46 17 40 8 10 56 18 5 8 11 9 31 Il 57 11 06 18 56 4 6 9 25 1 1 80 3 4 9 20 10 50 12 35 1 10 2 35 3 35 Irinelcu 7 15 10 16 2 20 8 30 Vecht 6 45 8 25 9 40 11 20 BEKROOND 1867 i PABUS 1 bronzen MKDAIU E B H HOM HOÉB tW MOtl MOM MnB BICTtlWtimiiPti WHW i r i g t Aiiti Rheumatische Waldwolflesoh aan Uuizeode lyders Ite geneesmiddelen te Tcrgeefs even roldoende bewgieii der 1 beroemde WaldwolGezoud cn Rhcumatische aandoeningen ua benaauwde Bont eoz Uieid der hoofdzeuuwen bet f recht i NAPERMAN I i K KOSÏKH WOLKK en ZOON Il KENNING V VVILDK li l K iceht De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prp per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 BUITENLAND Buiteiilandsch Overzicht De schgnbare werkelootheid der Pruiaen doet bet ongeduld lellcens klioimen Men hoort nu weder dat het bombardeiuent nog iu geen 10 dagen zul beginnen Velen beschouwen dit all een minder gunitig taekea voor de Pruisen maar daarvoor volstrekt geen reden deskundigen beweren dat grooter vlugheid oniDogelyk ia Zuoveel i zeker dat men hierbij geene rekening moet houden met het ongeduld van het publiek Wujiiieer meu bedenkt dat de Duilsche legers rond Pargs een gordel vormen die 14 Duitsclie mijlen in omtrek beeft dan kan laeu ook zonder zaakkundige te wesen zich toch ongeveer een denkbeeld makeu van dejuoeiJ klMdeo die overwoDaen moeten worden VVg geluuven niét dat de krygskundige geschiedenis van zulk een beleg weet te gewagen De grzanten moeten hebben verklaard dat zij te Farys blyven zullen ook bij ecu bombardement Van het tooneel des oorlogs geen ander bericht dan de inneming van Chateaudun waar weder vele gevangenen werden gemaakt Thans schijnt men voornemens Bourges te bezetten dat een pewicliiig punt is wegens de ridaar gevestigde geschutgieterijen en arsenalen Uit Tours meldt meu dat volgens Pargsche berichten van den 14 iu de hoofdstad gebrek komt asu versch en gezouten vleesch paarden orden er in menigte afgemaakt Bourbaki is naar de Noordelijke departementen vertrokken om den tegenstand te regelen G imbetta is te Tours teruggekeerd Zonderlinge geruchten loopen er omtrent Ba aine s planaeu Men zegt dat de Pruisen gezind ijn met bem over den vrede te onderhandelen omilat de maarschalk met een leger van 8000 man meer waarborgen oplevert dan de voorloopige regeering Bazaine zou dan een diulntoriale macht uitoefenen totdat de constituante zou bijeen zijn Misschien is het evenwel een van die vele verzinsels waarmede het ongeduldige publiek zich den tgd Icort In het Journal Officiel gedagteekcnd vanden 18 komt h t antwoord voor aan Jules Favre op de circulaire vaa graaf Bismarck betrelTende de conferentie te Ferrières Het is goed zoo heet het daarin dat Frankrijk weet lot hoever Pruisen s eerzucht gaat Pruisen stelt zich niet tevreden met do verovering van twee onzer provinciën het werkt in koelen bloede en stelselmatig voort tot nuze vernietiging Frankrijk mag zich geen illusion meer voorspiegelen De vraag is te zijn of niet te zgn Door ons den vrede tegen afsland van drie departementen aan Ie bieden beleedigde men ons we hebben geweigerd en men wil ons met den dood stralfen Ziediuir de toestand Intusachen verkiezen wij rampen en gevaren boven t toegeven aan de onbuigzame en wrccde eer ucht van on en vijand Al werd Frankrijk ovcrnünnen toch zou het irh uog zuó grout in hei ongeluk looiicii ilat l een voorwerp van bcttoiidiriiig en sympathie you lilijven voor giihcel de ncreld Frankrijk had misscluui behocflc aan een strcnite beprouviiig waaruil lals wedergeboren zal lo voorschijn treden Uit Mar cillc ll ivre en iiiKlerc kustplaiitscn bcricht men dal vele liandehmrb liun gucdvrcn in vui ligheid brengen uit vrees voor plundering door de socialisten In Engeland verlangt men hard naar vrede De bladen ook de Tuma is minder gunstig voor DuitschInnd gestemd alleen omdat ag niet spoedig genoeg naar Kngelands zin vrede maken Toch duurt de uorlog nauwelijks drie maanden De Italiannsche regeering gaat voort met het nemen van maatrei elen die met de inlijving viui liome bij het koningrijk Italic in verband piaan Zoo is de kieswet des rijks voor Rome van toepassing verklaard Deze provincie zal 14 afgevaardigden naar het parlement zenden De geruchten dat er in Oostenrijk eene ministerieele rriiiis zou ijn uilgebroken worden door verschillende bladen op de meest stellige wijze weersproken Den 15 Oct werd te Lissabon de zitting Cortes door den kouing met de wone plechtigheid geopend Z M hield eene korte troonrede waarin hij euiisUleerdc dal de diplomatieke betrekkingen met Italit weder aangeknoopt uuren Hg jetreurde den tegenwoordigen oorlog en verklaarde dal Portugal altijd neutraal val blijven Er zullen de noodig2 voorsteilen worden gedaan tot herstel vau het evenwicht in het financiewezen De Servische regeering heeft by de knmer eene conventie met Roumaniëovergelegd betretlende de uitlevering van misdadigers en deserteurs Voorts nerd hel budget voor 1871 ingediend dut een batig saldo aantoont van 400 ÜU0 piasiers Luidens een telegram uil Hongkong is er te Kin Kiung wedergeweid gepleegd jegens Europeesche kolonisten De Brilsche en Fransche uiiderilanen in China worden gezegd niigslig naar brscheriuiiig van de zijde hunner regeeringen uit te zien F R A N E H IJ E De generaal Bourbaki is volgens de Kngelsche bladen benoemd tot opperbevelhebber van alle Fransche troepen behalve die binnen Pargs en onder Metz Hg moet zich van Tours naar Blois hebben begeven om daar allereerst de overblijfselen van het bij Arienny en Orleans geslagen Loireleger te reorgnniseeren Als dit zich bevestigt zal de Duilsche generaal 70D der Tann wel niet zoo als sommigen verwachtten van Orlcins op Bourges lot dusver het hoofdkwartier van dat leger zijn voorlgerukl daar hij dan allicht een gevaarlijken vijand tusschen zich en het hoofdleger voor Parijs zou laten Of Bourbaki er in zal slagen met de nog overgebleven geregelde Fransche troepen welker demorolisalie bg Orleans zich weder zoo schandelijk heeft geopenbaard met de mobiele garden en vrijwilligers welker geschiktheid tot samenwerking krijgsluclit en geoefendheid zooveel te wenschen overlaat igdig genoeg een nieuw leger samen te stellen om er Pargs mede te gaan onlzellen is minstens even twgfelachlig als de uilslag van Jeti tegenstand die naar men zegt iu de sleden van noordelijk Frankrijk wordt georgouiscerd De wil is wel goed maar de samenwerking ontbreekt en zul er door het besluit der regeering waarbij de militaire hiërarchie verbroken wordt en de bevorderingen voortaan uilsluiicnd bij keuze uilen geschieden niet beter op worden De brooder van den maarschalk IJ iziiinc heeft in het hmnul d Jumi een brief geplaatst waarin ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN wordt ontkend dat de maarschalk geweigerd heefl het voorloopig bewind Ie erkennen Volgens berichten uit Parijs te Versailles aangekomen heeft de generaal Troehu last gegeven om de toestellen van petroleum en andere lichtontvlambare sloffen waarmee de Parijzenaars de Duitsohors wilden ontvangen bij de bestorming der wallen weg te nemen Men is namelijk bevreesd dat de opeeiihooping van deze stoffen op een punt bg het bombardement lot de grootste onheilen aanleiding zou geven De bewoners van Garches een dorpje niet ver vuil Si Cloud zgn door de Duilsohers naar Versailles overgebracht daar de huizen in de vunrIgu liggen De generaal Garibaldi belast met de organisatieder verdediging in de oostelijke departemen en enmet hel koinmandement over de vrijwilligers en francstireiMs in die gewesten heefi de volgende proclamatie an dezen uitgevaardigd ffik heb het bevel over de corpsen voor de nationale verdediging jp mij genomen Pruisen weel dat hel thans de gewapende nlitie tegen zich over heeft Ik acht hel oonoodig veel woorden tot u te richten Ik zal u instruclün doen toekomen die u lot regel zullen strekken bg uwe operation tegen don indringer en den vgand der republiek Ik reken op u gy kunt op mij rekenen Leve de republiek 1 Gasibaldi Over den stag bij Orleans lezen wij in eeneEngelsche correspondentie het volgende dat niet vanbelang is ontbloot voor cie beoordeeling van de hou ding der Fransche troipen Vroeg in den morgen badden dePru sen de Franschen aangevallen en ze door hunne vreeselijke artilleri en hun overmacht onophoudelijk naar de stad teruggedronjien totdat die terugtocht in een vlucht ontaardde In ilcn loop van den morgen waren eeiiige versterkingen in de stad aangekomen de kanonnen bulderden in de onmiddelijke nabijheid en toch vertrokken de troepen niet naar het oorlogatooneel De officieren zeiden zij hadden geene bevelen en verzamelden zich in de koffiehuizen waar zij gingen spelen of ontbgten De manschappen dwaalden door de slad of lagen beschonken en slapend in de stralen Zoodra het vluchtende leger kwam sloten zij zich bij den stroom aan Zij wierpen hunne geweren weg of braken ze sink en trokken zoo spoedig mngelgk over de Loire De mobiele garde hield langer en beter stand d in de linieiroepen en tuurde nog toen alle geregelde troepen hel slagveld reeds hadden verlaten Het vreemden legioen vocht zeer dapper en werd bijna vernietigd hel best gedroegen zich echter de pauselijke zouaven die den ingang der slad verdedigden Do bewoners der atad verschilden onderling in meenii g eenigen wensohten haar te verdedigen do meerderheid wns echter gestemd voor een vreedzame houding Nicleinin werd eene barricade iinn den ingang der voorsüid opgericht en door de pauselijke zouaven hel vreem denlegioen en ceiiijje nalioiiule giirlen verdedigd Deze tegtiistaiid noopte de rriiiscn bommen in do slad Ie werpen Het spoorwej stnliuii stond met eenige andere gebouwen spoedig in brand Kc elmalij c troepen waren reeds toen niet meer in Orleans lü vinden