Goudsche Courant, zondag 23 oktober 1870

ENGELAND Do F iiftcl chii blade liel l i rr vim licl niiiusicrie van liiiini iil iikeji een coMmiiiiiijiir oiilvanjiiMi volpens h v lk de verzekering uil het in de l uilerii ii pnvoiidcri rapport vim den liccr Collet Mcjinct dirrcienr van de geheime politie in Krankrijk opjfemaakl dal ilic politic te Londen twee agenli ri bezat waanan er een tot de Londemclie polilic beboorde onjuiit is terwijl bovendien hel rapport reeds meer dan l i jaar oud moet i ijn daar gejiociode direuteur in I1S57 werd ontslagen Üe DaUi New bestrijdt liet denkbeeld va een gezamenlijk optreden van Kngeland Kuslaud en OoaleHrijk met een yredesvoorstei iiaraaii de oiiimniiteling der vesllugen in den Klzns en liolharinpen ten grondslag zou lii en en dat tevens een gemeenscha ipelijk waiitliorgcii van den vrede en een geineenscliappelijk optrerlen tegenover dicfiene der beide parlijeii die de andere nanvisi zonder de gronden tot dien aanval nan hunne bcoonlreliiig te hebben onderworpen zou mei zich brengen Het blad loont aan dat Engeland in een nieuive crisis waarschijnlijk geiieel andere inzichten otntreni den oorlog zou hebben dan Oostenrijk of liusland en dat boveiulieii het Eugelsche volk bepaald nfkeerig zou zijn van elke vermeerdering of nilbr iding der coiilinenlale verplichtingen van lOiigelaud in dusgenaamde waArborgtraelaien DülTSCHLAND Te Münclien eu Stutlgardt bereiden zich de ministers van bui enl zaken en van oorlog voor op eene reis naar het hooFdkwarlIor te Versailles Voorloopig hebben de courerentiën ulilaar slechts teu doel hel over de vredesvoonvaarden eens te orilcn Wat d T oiulerhandelingeu over de teekonistige gedaante van Duitseiiland betreft ecu correspondent der Neue I reie l reae te Miiiioheu weet Ie berichten dat Pruisen voor zijne dyuastie op den kei eretitel aanspraak mankt dat de Nourd Uuilschc rijksdag tol een Duilschen zal worden uitgebreid dal de diplomatische en consulaire vtriegenwoordigiug voor alle Duilsohe Stalen dezelfde zal zijn en de Üuid Duitsche rgken tol het bestrijden der kosten dier vcrtcgenwooidiging een som zulle bijiircgen in verhouding van hunne grootte dal aan de vorsten een afzoinlerlyke persoonlijke verlegeiiwuordiging aan andere hoven door diploinatisciie agente voorbehouden blijft Omtrent het leger moet men van plan zijn Ie bijdrage van 225 ihlr voor tlken soldaat zooal5 rlie voor den Nourd Uuilschc boud is vastgesteld voor Zuid Duilschland te verniiiidereu het beheer over hun contingent blij nog eenigc jaren in handen der ZuiiS tiuiische otaten miis daarvoor een bepaalde soiii die niet verminderd mag worden worde toegestaan en Pruisische inspecteurs de controle over die som hebben In vele bladen zegt de Köbt Zlij wordt geklaagd over Ie slechte behandeling der Duitsche krijgsgevangenen in Metz Dit is oiijni il zooals blijkt uit een verhaal van een onderolHoicr die hel ongeluk had den Franschen in handen Ic vallen De bevolking dus zegt hij was zeer vriendelijk jegens de gevangenen in hel Iji areth werd hij uitstekend bchandeiil en hel is niet waar dat de gevaiii enen bij het verlaten der vesting in het gezicht gespuwd eu mishandeld worden üeeu enkele beleedigeiide kreet werd vcrnouien ofschoon lucn ons als Pruisen erkende Slechis een kwajongen van een jaar of dertien schreeuwde maar sleeds door Voila des Cajuins i Ten slot ie legde een oud heer krachtig de hand op de muiid van den jongen zoodat hij dadelijk zweeg Mei mijn hand n laktc ik een beweging om den heer te danken hij kwam echter tol mij sprak iny vriendelijk toe en zeide onder anderen JA momitur nii pmoiuik r o eaé une ptrsmme mcrc e Op straal werden ons sigaren en wijn ten geschenke gegeven er werd daiubg volstrekt geen onderscheid gemaakt tusschcn UuitEchers eu Franschen ITALIË De liberale partij heeft de aanneming van de Spaan8che kroon door prins Amadeus zeer ongniislig ontvangen Zij vreest dn deze daad de lasten die Italië drukken nog zal verzwaren Home is met zijne provinciën in H kiesdistricten verdeeld Hel ledental van het Italiaanscheparlement zal dus van 493 lot 517 klimmen Aan het plan om Rome hoofdstad van Italië te maken stelt zich plotseling een met geringe hinderpaal in den weg De koningin der sieile is inhaar tegenwüordigen toestand volstrekt niet geschiktde eiel der regt ering te worde Door hel overbrengen van hel gouvernement naai Konie zou debevolking niel minstens 3ü 0UÜ zielen vermeerderdworden waarvan 5 i tot de armere amblenaarsklassebehoorcn waarvoor Ilome volstrekt geen woningen heeft Ook hel verblijf der koniiiklijLe familie en lier regeering zou moeielijkhnicn opleveren Miii iiens twee jaar zijl uooilig deze hiudcrnissen uit ilen weg te ruimen SPANJE Kindelijk zoo lezen wc in den Daily Tehi rnpli worde de Spanjaarden g v egd een koning te hebbeu gevonden De lijd zal lecren uf we diliuaal nu eens met een feit dan alweder iiiel ceiio illusie te doe hebben Doch hoe ook de nieuwe eandidatuur allüope zij zal locli zeker niel tot zulke jaiumeren aanleiding geven als die van Leopold vou iloheiizolluru Inderdaad Spanje bad ecu slechter keus kuiiacn doen I riiis Amadeus tweede zoon i Vu V ec A r n jongmensch van geest en energie te uezc en in de openbare me i iiig slaat hij beter aaiigeschreve dan de meeste overige leden van liet huis vu Savoije Hel i iiiiig redelijk beswaar legen zijn verhetiing op den troon van k paiije zou kunnen worden aangevoerd door hel llaliaaiische volk Iinuiers na de kinderen van l rins Humbert is Amudeus de naaste erfgenaam voor de kroon t Zou dus kunnen gebeuren in lien ongelukkiglijk de rechte linie eens uitstierf dat Italië kwam ie vervallen aan den koning van Spanje Intusscheii tegen zulk een eventualiteit lEunnen bijtijds voorzorgen genomen worden Vlen zou namelijk den prius dezelfde verplichting kunnen opleggen als inderlijd aan den aartshertog Maximiliaan die al oreiis hij de kroon van Mexico aanvaardde schriflelijk van alle aanspnikeu op de Ooslcnrijksche monarchie heeft moeten afstand doeu AMERIKA Uit Amerika komt het bericht dat Robert Edninnd Lee op Si jarigen leéfigd overleden ia De dood van dien man wiens na im de geschiedenis van den opstand der Zuidelijke Stalen als een licht üverscliijnl raag niet geheel onopgemerkt voorbijgaan Hij was een der weinigen die een groote rol op hei wercidlooiieel gespeeld en eerbied voor hu karakter zoowel als bewondering voor hunne taleulen gewekt heblicn Het deed goed aan dien man te deuken Schitterend was zijn dapperheid onuitputtelijk zijne vindingrijkheid onbuigzaam zijn moed Als veldoverste staat zijn iinam in den afscheidingskrijg bovenaan Hoe dikwijls heeft hij de legers van het Noorden voor zijne legerscharen doen versiuive en door zi ne stoute aanvallen der overmacht den schrik om t hart doen staan I Toen hij eiiidelgk bezweek was hel niet omdat hij zich zelve begaf of zijne tegenstanders hem in bekwaamheid luivcii hel hoofd gewassen waren maar omdat het Zuiden uitgeput zijn in taliouze gevechten geteisterd leger van het Zuiden des lands afgesneden was en een bekwaam tegenstander besloten had ten koste van w ii het wilde onder den looden druk eencr ontzaglijke overmacht hem te verstikken Toen Jlichmuiid gevallen en het met de zaak van den opstand gedaan via heeft Generaal Lee er niet aan gedacht om onder een of ander voorwendsel geld te slaan uit de onsohulbure diensten door hem bewezen hij heeft van zijn grooten invloed geer gebruik gemaakt om in hel troebel wnler der politieke partijsehappea te vissclien hij hcefl zelfs geen reis door Europa gedaan om zich te ontspannen te zien en gezien te wordeo hij is zijnen luudgcnooten niet lastig gevallen dan om een stuk broods door eerlijken arbeid te wi iicn icneraal Lee is directeur geworden aan eene inrichting van onderwijs Tbans is hij gestorven ecu groot krijgsman een eenvoudig mensch een ouumkoopbanr karakter Gouda 22 Octohek Het verslag der üotterdamsohe Vulksgaarkeukeus geelt als een bewijs welke resultaten me te Kolterdain verkreeg op dat aldaar in het eerste jaar verkocht iverden ll l 472 poriiën in het 2de jaar ISU 45ri in hel Hde van Sepl IStJ J tol Sept 1S7Ü 31 i l5 Te Amsterdam Ulrechl s Hage en Almelo zijn thans ook volksgaarkeukens verrezen en met gejuich begroet Ook te Delll kwam dergelijke inrichting lot stand en bleef beslaan TeOroningen wordt de inrioliting voorbereid ïe Leiden lieefi de aanbesteding plaats geha4 in onze geineeiile hoort me daarvan nog nieis e toch mag men in eeiie fdiriekslad het gunstigste gevolg van deze instellingen verwaolileii die een zegen voor het volk kunne zij en dus in hel weltiegrepeii belang van hel volk alle steun en medevwiking verdienen In de zitting van de tweede kamer van Donderdag zijn de beraadslagingen over de Indische begrooting voorlgezet De heer Mirandollc gaf ecno uit voerige criliek en gedeeltelijk zijne nfkeiirlng Ie kennen over hel regeerings beleid iiizondcrheid jegens deii miiiislcr wegens zijn gebrek aan voortvarendheid in de toepassing der liberale beginselen op koloniaal gebied De minister beantwoordde briwivoerig nlle prekers en gaf te kennen dal hij niet vouriiemeiis was de qiiiEstie der vaste bijdrage afzonderlyk te regelen do suikerwet zoude spoedig worden ten uilvoer gebracht terwyl dn agrarische t niet met oiibesuisdheid zoude woidun toi gepast wat verder de afkoopbaarlieid der hecreii diensleii betreft d zc iiioit ill volle oiuvang en niel partieel geregeld W ordeii Over de opvatiingnopens s ministers voorzichtigheid of weifelmocdigheid zonde hy in geen debat treden over dergelijke npprecialirn loopen de gevoelens te veel uili en Nu repliek van verscliillende lede werd de algeineeiie discussie gesloten en daarna cie ouaaiideltug üer izcni crlijKe nooLstulkeii aiiiigevange Kr heeft zich in deze zilting een incident voorgedaan dal mei ecii enkel woord vermeld raoet worden Het is bekend hoe de In er s Jacob gewoon is zijne koluiii ile adviezen Ic oriieeren In verheven beeldspraak t ezwülleii tirades en inolenwiekcrij moet deze afgevaardigde zeer sterk zijn Nu schijnt hel dnt de minister niet alleen den vor n der redevoering van den heer s Jacob zeer scherp laakte maar hij schijnt nog meer gedaan Ie hebben door ook de wiju waarop de heer s Jacob sprak ua to bo t3en Nadat de minister geëindigd had werd hij daarover door den lijdelijken voorzitter den heer Storm van s Jiavesande onderhouden die meende dat de wijze van kritiek door den minister gebezigd niet i de kuioer te pas kwam Een protest van den minister wa hiervan t gevolg en reed hud de heer T Voorthuijsen t woord gevraagd zoodat eerie discussie onvermijdelijk scheen toen de lijdelijke voorzitter opmerkte dat hij den laatiteu t woord niet kon geven omdat hij bij dat incident niet belrokken was Zoo eindigde hei zonder dat de heer s Jarxab er zich in mengde Later eohler vroeg hij t woord en verhaalde toen aan de kamer de fabel vnn Jupiter en Menippus Jupiter wa boos op de aarif bewoners hij wilde hen tuohtigen en Menippus waarschuwde hem daarvoor zeggende Als gij naar uw donderkloot grijpt dan ia dat een bewgs dut gij ongelijk hebt Hene aardigheid die zeer goed te pas was gekomen bij het incident maar dij later volkomen misplaatst was De minister verloor echter ook de waardigheid der kamer uit t oog Hedriegen we ons niet dan deed hij dil reeds meer eu de opmerking van ilen lijdelijken voorzitter was alzoo volkomen opzijn plaats Bij den aiiiivaiig der zitting van gisteren werd lot do toelating van den heer Tak bes oten en nam deze zitting Bij de voortzetting der beraadslagingen over do begrooling voor Ned Indië was aan de orde dé posl ter voorbereiding van de reorganisatie der departementen van algemeen burgerlijk behetir ƒ 50 000 waartegen de heer Lenting een amendement voor stelt om die som ie bepalen op ƒ 12 000 enkel ter voorbereiding van de hcr ziei nig der belaslinsfen De heer Lenting licht zijn amendement toe en lieriiiiicrt daarbij aan den tegenstand welken de post verleden jaar heeft ondervonden Reeds toen ondervond het denkbeeld eener vermeerdering van departeinei iien van algemeen bestuur vooral wal betrof een afzonderlijk departeroonl voor de builenbezitlingen veel tegenstand Spr zal de toen aangevoerde gronden niel herhalen maar wijst er slechts op dat ook in Indië de zaak vrij algemeen afgekeurd wordt zoo zelfs dat de minister in de mcin v beantw verklaart dat men zich aldaar beroept op en wapent met de argumenten der minderheid in deze kamer Hieruit blijkt in ieder geval dat de behuefie aan deze uitbreiding aldaar niet wordt gevoeld Aangezien evenwel dat voor de herziening van het belastingstelsel reeds een bepaald ambtenaar is nange wezen zoo wensoht spr die som die onder de voorgestelde ƒ 50 000 is begrepen te behouden Na langdurige discussie werd dit amendementingei rokken omdat de minister verklaarde dat hij de ƒ 12 000 van dat amendement niet noodig had Bij stemming werd daaiop de post van 50 000 met H legen 33 stemmen aangenomen Daarna werd het debat aangevangen over de hervorming van het l ieanger stelsel volgens onder afd 13 laiidraden resi lentieraden en andere rechtbanken ƒ 520 040 waarop de heer van Goltstein bij amendement voorstelde genoemd bedrag te verminderen met ƒ 32220 De hh van Goltstein Saaymans Vader Hasselmaii en Nierslra z Iwhben zich sterk legen de hervorming van genoemd stelsel verzot de heet van er lliicht en de roinislcr hebben dien maatregel breedvoerig verdedigd als zijnde in het belang der versterking van ons gezag en strekkende tot verbeieriiig viui den toestand van regenten en hooiden en tot vermecnlering van de welvaart der bevolking Heden wordt de discussie voorlgezet i l I ï ld Kt 1 r ii 11 1 11 kil 11 1 It b 1 11 lliHII 1 i E foi il4 l ntit lln iraB Ktakoitl Dull l BW n J U tów l ta I ll Boiiiai iiKidiiil i ta tiajf m i A tó fiiilBi t Mifi Urn 1 kuil il il i l Jf fm K téjiilgi il iili iii ai te tt iiri snK sti loiiln T i ita lèpm IdfJio JUiw ilW t B dhiaii te i it i nèi k Mk ii itél II ai k aiSi rpji w min il éfid m ut M shisk fisi dp w miiji uk W ttii j m Milu iH iw aaWittm Alt f lilir il £ t t üiildil ÏÏIJ S tmii fiiK J i Vji lm llht C 111 1 lid Vi 1