Goudsche Courant, zondag 23 oktober 1870

Nj mmHtÊmtt l1 Ha P MW M lii i in I i iii M ltil l K imlÜI ncu dtit in Mal alle mens te ten met Ier dei e geld oor geen II de hi en fd nau Het ko ak af de Tan ij ut waarop aarorm de iet den heer dfs oorkuii W IS er woord Jii W aar uw gij o mis der deed le s rd iim de dé de 000 oor kei gen en ost ler par rof it rde lat rdt tw apent amer aan S as gej voor i t hg had OOO her fd aken on Va en eet at ff tot ool bc ii hel verslag iler eomuiissic van rapporteurs over het Isle hooTdsluk d r slaalsueftrooliiig voor 1871 blijkt l a enkele leden het kabinet niet kouden steunen zoolang de bekende bc vareu op het gebied van het volksonderwijs bleven bestaan Evenzoo werd van die ijilj hel koloniaal beheer gegispt A in den anderen kunt werd opgemerkt d it de minister van biiiiienl iikeii wal zijn gedriigslijii nopens het oiiderwij i betreft bij de meerderheid der volksverlegeiivvoofdigiiig bijval en ondersteuning heeft ontmoet Die ell le meerderheid heeft sich met de voordr icliten van den minisler van koloniën vereei igd die naar hare nicenin den grond lag zullen leggen tot cene betere orde van zaken iti Nederl In lie Verscheiden leden opperdeu twijfel üi o0 a 4 kdv ii iM net mitiisterie opgewassen waren vooi hun taak Men vroeg wat te waelilcn ware van cene nieuwe rcohlerlijke inriehtiug Tegenover den aanval van eeiie paar li deu op de houding van het ministerie bij het uitbreken van den oorlog tusschen twee groüte niogei ilhedeii stond den lof die anderen oordeelden dat het ministerie Terdieiide De financieele rede van den minib ir vnn financiën werd door verscheidene leden g roenid anderen vereenigden zich niet met dien lof D taatsbegrootiug voor 1871 werd in de afdeelnip ii over het algemeen niet gunsiig ontvangen Kike niet volstrekt onvermijdelyke verhooging van uitgaven moest onverbiddelijk worden afgeivezeu Bij Koninkigk besluit is onder de daarbij gemaakte bepalingen aan de colleges van zetters in deze proviiicie daar waar ineer dan vijftien ariikelen op de primitieve kohieren voorkomen toegekeud eeue som van ƒ 8700 wegens belooning voov de hun opge dr gen werkzaamheden betrelVeude het Vateulreoht over het dienstjaar 1869 70 V e vereeniging vnu postkantoren met telegraafkantoren is in den loop van dit jaar ingevoerd te Doesborgh uaar de posuliiecieur en te Monster Oss en Waalsoorde waar de telcgraafdirecieur met het beheer belast werd Te Boxmeer Scheveningen en Zwurlsluis wordt het einde van den oefeniiigstijd afgewaelit om de dieneten te vereenigen In ISüKmeer zal de poslbtamie in de beide f ndire plaatsen zullen waa schgnlijk de telegraaPjeamblen met den dienst beLisI worden Te Alphen Hode ir iven Leerdam Maarssen V arffum Werkbndam en Zeist zijn of worden do noodige localen ingenriit en zal de oefeniugstijd ahiivangen zoodra ie telegraiflijnen n iar die plaatsen gereed zijn Vüor eenig inderc plaatsen wordt de leroeniging voorber ui door ünderh ndcling met de gomeenle weg t s de inriehtiug in de noodige localen Voor Boskoop Hattem Hengelo in Overijsel en Zwijnd echt ïijn deje ondcrhancJeiingen toet goed gevolg figeloopen Voor Hoogceen en Onderdendam is ir en er nog niet in gesla igd van de gemeenten de noodige medewerking te verkrijgen O nirent de ambulance Neerlandaise laatstelijk we Lzaani in de omstreken van Sedan verneemt de Jrnh Cl hit volgende Die ambulance is evenals al hare Fransche zusIers on bnndcii wegens geldgebrek Hij haar icrtrek uil Ta ijs hadden zij g zr r eiilgk Ie Lesehikkeu over eene som van vijl raillioen francs Nu ruim zes weken later is van al dut geld geen stuiver meer overgebleven Kr se iynl grof gestolen t zijn Men verdenkt hiervan en natuurlijken zoon win den hertog de Morny die Ie l anjs ieder ergeit door zijn trroganlie en onbeleefdheid maar toch de eenige was die scheen te begrgpen dal de oinstainlightden spoed vcrei chteu Zijn ijver indien het vermoeden juist is komt aan de ambulances duur te staan oAlle hoop ia nu gevestigd op het hoofd comité Tan het Roode Kriiïa te s Gravenhage Is dit even bereidwiK q als vroeger cu dat valt niet Ie betwijfc 1 dan begeeft de ambulance Necrlandaise zich spoedig naar Lyoii Tn een vliegend blaadje der Maatachrjipij tul Nut van Jtii Javaan zet dr W Bosch in Ie oiideralelling dat hem bij voortduring hel voon ilterschnp zal worden opgedragen nogmaals uiteen wat hij zich bij de opiichling der maatschappij voorstelde Hy wenscht dat zich cene nieuwe parlij van energieke mannen vorme die zelfstandigheid en moed hebben om niet alleen met woord en pen maar ook als het noodig is haiidelenil op te Iredin in den kamp tegen lonreehl door wien ook gepleegd 11e lldsrh of AVildviol heM iiit uit vezelen van pijiibuuinbladercn gelijkt op gewone wol is vaneen bruinaehligc kleur en kan gesponnen of geweven worden De ontdekker der Waldwol is zekere Joseph Weiss papierfabriekant te uehmaiite in Sdczie Omstreeks het jaar 1S45 poogde deze industrieel dennen of p jiinaidden in plaats van stroo voor hel papierfabric 4 t te bezigen Hij deed die poging daar die naalden een overvloedige vezel bezillen en bijna van geene waarde zijn op plaatsen waar men groote bossehi n van pijnboomen aantreft Cïcigk het meeriualen mot ontdekkingen gaat vond Joseph Weiss iele geheel anders dan waar hij naar zocht De pijnnaalden welke scdezt et uwen in de bosschen verrotten bleken bij onderzoek hartasoorten olie loo slüf ivteflj jr ïCi s o gcueesliiuentige suustanlien enz te b 3vatlen Er waren naar hel oordeel vnn eis8 hiermede millioei en schaltfcn Ie wi inen en tevens arn de maatschappij een groote dienst te bewijzen Doch ivat gebeurde er Terwijl hij fortuin zocht vond hij oimoede In 184H veranderde hij zijne papierin leiie waliiwolfabriek Door ijne gedurige nfv e igheid tot het vervullen van zijne openbare betrekkingen gepaard aan de moeielijkhedeii die st eds in i n beginne aan de vervaardiging van een nieuw fabriekaat onafscheidbaar ve bonden ziju brachten den uitvinder eldrain ernstige finaneieele ongelegenheden Hierdoor erd hg genoodzaakt zijn fabriek op te hellen en naar Pruisisehcn bodem te verplaatsen Dit geschiedde en in den vorm van eene aelién maats happg werd te Pré llumbult de fabriek voorigezel naar men bovendien voor het eerst pijnnaaldenbaden in geb uik bracht De uitvinder nndervDud verder nog vele wederwaardigheden brachl z yne laatste jaren in afzondering door rn stierf aivorens aan l ré Humboll een groote rnmp overkwam duar de fabriek door een brand werd vernield Kort daarna werd door Lairitz een W aldwolfa briek opgericht die echter geenszins dien graad van volmaaktheid bereikte die vooral uil een artis j tioch oogpunt wordt vcreisciit voor voortbrengselen I die niet alleen voor Duilschland manr voor alle I landen der beschaafde wereld bestemd waren H Sehraidt een groot indus rieel liet zich door i geei c mocielijkheilen en kosten afscbrlLken Met den iiK Oo erkiieehi an de l ré lluuibolt richtte hg 1 een aldwol fabriek op te llcmda een plaat je aan i den zoom van het Tliuringerwoiid gelegen door de heerlijkste pijn en de iiienti lit i omringd en van klaar eu Irisch bronwater voorziei reeds door llufeland in zijn fMakrobioiik als bel gezondste oord van Duitsehland beschreven De uitgestrekte rnimlt voor fabneke de voldcenile waterkracht de technische voordeelii en de groote hoeteelheden vnn pijn eu deuneiinaalihn die zich onderbcheii en door ongetvune lengte eeue elastische vezelstof ei eeiien rgken inhoud van aetherische olie maakte het den nieuwen ondernemer niettegei aaude vele hinderpalen gemakkelijker ziju fabriek uit te breiden Hg inig il in ook reeds de voldoening smaken dat zgne Waldwol artikelen in alle landen zeer in trek zijn Hel hospitaal Ie Weenen was de eersle iniichling M iar het gebruik der vezelen voor matrassen en der van Waldwol vervaardigde stoffen op groote srdiaal werd ingevoerd Tegenwoordig wordt de W ilitwol in de meeste openbare iurichtingen van Dnilsehlaiid gebruikt Zie hier eenige technische bgzonderheden omtrent de Walduol Uet rechte nnalilvormige hiail van den pgnbooiD den dennenboom en der couiferae in het algemeen bestaat uit een zeer fgn en laai vezeleet omringd en bijeengehouden door een licht har iachtig vliesje Deze substantie wordt door een kookingsproces opgelost met bgvoeging van zekere oheiknndige reagentia waardoor men de vei elen scheidt vervolgens wascht en ontdoet men ze van alle vreemde zelfslandigheden Bjj de verdeie bereiding verkrggt men eene soort van etherische olie van een aangenamen genr en van eene groene kleur die aan htt licht bloot gesteld een oranjeachtige tint aanneemt doch hare oorspronkelijke kleur herneemt als men haar aan den invloed vso het licht onttrekt Als m n haar zuivert wordt tij kleurloos gelijk water en is zeer verschillend van de icrpenlynolie ofschoon uit denzelfileii boom getrokken Die vluchtige olie wordt met zeer goede resultaten gebezigd bij jicht en rhnmalische aandoeningen bij verwonding en in zekere gevallen bij huidziekte Men heeft verder bevonden dat het water waarin de bladeren gekookt zgu ook gcneesktaehtige eigen schap bezit Dit water van een donker groene leur is naar mate van de gevolgde wijze van bereiding peleiachlig en balzaraiek oi r uur in dit laatsle geval van wtgc het zinh vormende mierenzuur luilieii men het bad dat men roet dit vocht vormt krachtiger wil maken giet men daarin een zekere hoevceUuiil van het extract door het overhalen der olie verkregen dat zuiver mierenziiur bevat Men doet daarenboven die vloeistof door indamping conccnireercn eu verzendt e in gesloten glazen tlesschen aan hen die zulke baden in hunne wouing willen gebruiken Doordien de vezeleu der den en pgnboombladeren zich gemakkelijk laten spinnen en weven wonlen daarvan verschillende gezondheidskleedingstukkea gemaakt en zijn de alten daarvan bereid bijzonder geschikt tol vcfwarming terwijl oiV het daarvan vervaardigde flanel zeer aanbevelingswaardig is Dr J oppe professor aan de Uoogeschool te Bazel zegt in zijne Medicinische Briefe het volgende over het Waldwol doek flanel Terwijl ik de verschillende werkingen op de gevoels zenuwen onderzocht viel mijne aandacht op het flanel en ik üc en de ueesïunde daarin een stof van veei nut heeft aangewonnen Hel overtreft het gewone flanel allhans wanneer men dalgene wat anders dnor hel dragen van flanel wordt uitgewerkt verkrijgen wil ronder van de schadelijke evolgen van de dikte en zwaarte der stof hinder te hebben De wollen stolTen verwarmen en verslappen te veel miiar het wnidwol flanel doet deze ongewenschte werking niet Het bezit een gunstige eenigszins de huid schurende maar volstrekt iiic onaangename r iwhiid en vastheid waardoor het niet deelt in de schadelijke uitwerking vuu het flanel Schmidt Laats te Berichten Versailles 21 Oct Het Journal de FmaUles zegt dal geiieraiil Bnyer alhier gekomen s mei het doel om e onderhandelen over de overgave van Metz Tours ïl Oei Onze troepen schieten met granaten rp Meudon Londen 1 Oct De Dailj News meldt bij wijze vnn gerucht dat generaal Boyer eergisteren naar Mrtz is teruggekeerd om aan Baznine de voorwaarden die de Duiischers hebben gesteld voor de oipitiilaiie der vesting Ic onderwerpen Indien de maarschalk de voorwaarden niet binnen vgf dagen aanneemt dan z ullen de onderhandelingen voor goed afgebroken zi De Dttil rj meldt verder dat het geschut tot het bombaroeeren der Parijsche forten voor Pargs is aangekomen De Times maakt gewsg van een gerucht volgens hdwplli koning Victor Emmanuel den 28 dezer Ie Rome zal kumcn Tours ïl Oct Indien de slap tea zuiden van de Loire ongunstig voor Frankrijk uitvalt dan zal het corps diplomatit ue en het voorloopige gou vernement Tours verlaten Zekere leden van hel veorlonpig bewind blijien de voorkeur aen Bordeaux geven het is geeiisiins zeker dat zij zich naar ClerFerrand zullen begeven Versailles 20 Ocl Officieel in den nacht van den IV op den JO alarmeerde de vgand de Pruisische voorposten in den omtrek van Chevilly door eeue hevige kauonnade uit de forten en herhaalde aanvallende bewegingen der infanterie De Duiischers leden geei e verliezen Den 17 bezette hel Maasleger Monididier waarbg 4 offieierun en 178 mobiele garden krijgsfjevanjjen werden gemaakt Berlijn 1 Oct De deserteurs uil Meli verroe rdereu iederen dag j allen vluchten om dezelfde rtdtn il honger I e verpleging van ons leger gaai geregeld z jn i ing In plaats van kudden runilcen worden kul len schapen aangevoerd Ue heeischendc ziekten zijn grooleudeels toe Ie schrijven aan de weinige afwisseling van voedingsmiddelen De buikloop neemt af Bij de wisseling van het weder kan men hetz ilfde venvachien ten opzichte van den lyphus In het la arelh bg Melz znllen weldra de geneeskundigen Frericbl en Nieineijsr aankomen Tours SI Oct De regeering heeft uit aanmerking van de heldhaftige verdediging van Chateaudun door de sedentaire g irde en de ranos tirenrs op 18 dezer ren eredlet ten behoe e dier stad geopend vin 1 f O 000 francs lot lierstel zooveel mogelijk dtr in die plaats aangerichte schade liet besluit doet uitkomen dat de stad eersl na een bombardement en nadat zij gedeellelgk plat geschoten was in handen des viji nds ilie bovendien ze talrijk wa is gevallen Het besluit verklaart wijders dat de verdedigers van Chalcandun zich verdienstelijk gemaakt hebbeu jegens hel Vaderland Tours 21 Oct De On e l e e JVance sprekende van de overwinuiiips biillenns der regeering zegt dat men op deze wijze lands zaken niet bestuurt De ministers des kei ers hebben in dit opzicht zich nooit aan erger misleiding des volks sehuldig gemaakt liet bhid zegt voorts dat de postadraiiiislralin getracht heeft postkiirren met brieven uit Parij IC zenden maar meer dan de helft der postkarrcu