Goudsche Courant, zondag 23 oktober 1870

v M te Purys teruggekomeit Men weet met of ile overige roerltiigui door de vijiiulelykt liiueii ziju gekoiuen dtii wei door de Vruisen geiioinea BrUSSOl iil Ocl De I idfftndance bericht dat Ic gpueraal B er adjudnm vim deu ramr clialk l t uue beden alhier 19 anngt komen en verder naar 1 iigeiand is vertrokken Hg is lutar men egt beUsl met pene ending bg de exkereiiii der Fransüheii BrUSSOl 21 Ocl Bigkens hier ontvangen be richieu OU de nationale gtrde te Mtr eillc v pige ren zich te ontbi iden lerugl de uit lours ge ondcne hoofd idministruteur of biiitengewoon commissins te Marseille ou getirrcsteerd zgn Vergadering van den Gemeenteraad Jl Ktübir PtgeDWoordig de hh vau llorgen llztuduorti voorzitttr du fïravt l e notidoD dtr vorige vergadering wordtii gi K tn tii l crre ïtecrd Itigi koiuiii zijii twee adressen aD pirsuiuii die itritoLkiu iu uuiuiiLrkuigte komcu vour de biULkking v ui wirlitLr aau di Jan Kattenbrug Tir ibi een adrea vau ügeiitLii van politii wuidt aU oiigL gt1d t r zijde gdtgd Door dtu voorzitter wordt mcdtgedeild dat hit afnLrkcn Lil dc voltooiing vun de Kkiwegsbrug u f dragiii is aan dt hh ï ntboveu o te 9 OraviiihHgt voor diZLÜdt o ii tn lat de brug grritd ul zgn 1 ebru iri oUtlculle Aau de ordt is 1 htit rapjMrt van U en VV op hut adres van de hh van der Lugt te Kottcrdam om ludiug van grind Hurte g u wordeu gceno aauiaLrkingm gtuiiukt tn nu under bt paalde voorvvaardeii de uatrdut uitgestriktht id urgtstuiin tt giu ƒ 1 25 p r CLUtiurt eu duarup aU iidi kuotiu De heer lujrtLn komt ter virgudt rmg 3 het rapport op htt adres vau dtii biir l Gotdiwangm om verlenging der haur vau eea aluKje groud mhtcr dc Hou tCDBtteg Dit laidt gunstig en de grond wordt voor zes jaar ttgru £ cent per cc lare aan den ndri ttsttitt lu huur ulgibtaui 3 het rapport der commissie vim fubrituge op het udrts van den htcr L Messenmakirc s tot btbuud v ju di bhpi isbiug De voorzitter deelt rucdedrC btt Uchui cli undtizutk tug met IS urgt loopin eu de zaak dus dient uuugehoudtit Al gemeen goedgekeurd Ëindelgk ts aan de orde Je staat vuo btgrootiug der lu komsten en uitgaven van de gtiutcnte vuur btt dicustjuar 1871 waarover de disiii8siii vtordtn gtui end Oe httr Luj tLD vraagt lulicUtiiig bttrctkudu het ii kutal in verbal d rait de aanvulling van deu rund door twti lidLii en betreurt ten audtren dnt de heffing dir gemudbtluatitig nog voor acht maanden wordt ttrkugd muur al duar 11 nu berusten eu spreekt o er de Uinuig vau ƒ bOOÜU die u tar isga luzieu mdieu niet ceni t pusteu der bigroutin wt dcu verminderd toch cindelgk i eins nood g uu V m 1 Hurdm Üc Intusschcu 18 de heer Keutiiigtr ttr vetgudinug gekomen Alaou vtordt overgigaau tot de va ttstiUiug der uitgaven die articulatira worden voorgelettu Onder het oplezen komt de heer Huthner ter vergadtriug Bg hst artikel betretfeudc btt tertitn vuu het ruudbuis vraagt do heer Loyteu of htt nitt btti r ware dit U btstig ken met Portland ctmeut ïh loorititdr mtrkt op duL de ntiireu duarvoor met gtachikt gu Op het art V andtlplaat6cu vraagt de hr Lu t n lU licbiing tcu aauzHU vau uet topptn der buuuitn hg wtusthti die liever gerooid te zien Dit toppen gtstbudi op verzoek der kooru mole naars De heer Luytin wtnachte dcT post Bruggen te verminderen met ƒ U UUU en de brug op de Haven niet te ter Hieuwen maar te rrpareeren De hter Remy guit de voorkeur huu etu brug ttgenover dt M 1 udtr broed er bteeg buviu eene lir tnovi r de oodgods8t g De heir Keutiugcr maakt j gtkguilitid van de kostm van d politie aanmerking ovt itni e uiisbrutken als hU osloopen van houden het btlt ttn eeutr gcrtgeldt paiwige oan den Turfsingtl ook bal Spr op aktrin uuchi J nachtwakers gezien ouder de wai nüt dtr kkine Hoi iLitit aau di Markt allen sthgn hebbende u slapt iidt tt jiitten tiiz Dti vooi itter zal de politic lu kLuni stclku vuu dczu bedenkingen De heer Kist vraagt met bet oog op de uitbreidiug dir gemeentt of een ze de agent voldocndt is Dc vojrzitter me ut dat dit voldutiidt zal blgktutt gn Ovtr de kosten Jer lautan 118 woidt LtnigL dlhcu 6le gtvoerd vooral bctretfendt dc v rlichtuig der Üu ltkade Dc post fc chutterg v ordt op vtuouk vau den heer BuchDcr in stemming gebracht m aaugenuiucn rott 12 tigcu l stem De hter Kist iibt de lotlage ud ƒ lüO voor di vtrgudt ringen der gtzondheids ton inissic te boog tn vl luiigt t tnn Hiing Döjrbg wordt dt post met II stLin nen goidgtktuid Tegen stemdtu dc hh k u l riucc Voor den geneeskundige belast IV beer Kist uildt voort taiin nut du bitaliug pi r boord bg stemming wordt d som b piiald op f lUU vuur stemdtu ü kdeii legen 4 Viruly Wc ttrbaau Ktsttn llztiidourn Bg de rtikelsgiHiji f Uhankhig dtr inkomslcu viaugt de heer Lujteu of Aan ïl en W reeds tene gtwg igdu ver O dei itig ontworpru iü up de lukonibttn btlutitiiig Kct i apport der eomumHic eu ht autHuoid van B lu Vi diiatop woidtu gcUzeu lu woidt duann door deu bprekti beinst u vsoidt dc vourgciltlde gemaal biluhtmg in stemming tbuili eu goedgikiuid niet 12 Uym 1 i ttin du vanden htir I uvleu laalslf eiioenid inouit noi dat men niet gni j g tui i op de bandha mg d 1 liond n btlüstmg De heer It ui ngn is van een l enuvergcittld gevuhn Nil oidcii eeMp i luodzikdgk ge irdeu wijiigiigen m de meinoru van tü lichtiug i üed tkenid tu dn nia di bi t ro tiug vooi 1 71 met algemccne ateinmen laii nioiiK n M icl tigmg v uult vtrleend ter uit oeiiug zonder icauiutio en ilaiiina emdigt di vngadermg Burgerlijke Stand 0 21 Ghjojiin 19 Ott Antonctta Mann ouders A Iloadgk M ilu abuurn 0 Johanntu Wgnuiid oudcia P Hmtflnr rn i t Hart en K Witstein KHI HlfrK 20 C tt W H Harhul ouders I h Cats Mop 12 w ADVERTENTIEN üe onrtergcteekeude heeft di eer haren begiiL ctigers te berichten de ontvangst dor nieuwste modellen VORMEN alsmede alle soorten FLUWfJEL LINÏ BLOEMEN VEEREN dc b L zi a a i Lt ra kpr n vermaken van STROOIIOEDEN en wat verder tot htt vak behoort zorgende voor een nette en civiele belundeling zich minzaamst aanbevelende heeit de eer te 7i n UEd Dw Dns J MOÜCHON MOüiMi Korte Groenendaal COMMISSARISSEN der Oneconomische öoepuitdeeling te Gouda verlangen een KOK Sollicitanten kunnen ich aanmelden op de Vergadering boven Ue Sociëteit Dl RfcUNih Donderdag 3 November 1870 des avonds ten 8 uur Me Kruis Comité Gouda In de vonge opgave is abusief vermeld 11 katoenen kabaaijen dit moet zyn 12 en in de plaats van Kettmgraag moet staan Kettingzaag Sedert is door ons ontvangen de opbrengst dei uitvoering van een liefhebber Tooneelgezelschap alhier welks Welwillende medewerking door ous zeei is op prijs gei teld en die hunne moeiten niogten beloond zien door ons het ru me bedrug ter hand te stellen vauy l Jl 45 van de leerlingen der school te Uouderak J 7 22 van die der school te Waddiugsveen door dcu lieer W R 9 30 van die der openbare Armenscholen alhier tweede gift door den Heer R J 13 52 9 van diverse 2 Cent totale ontvangst ƒ 231091 a Nog IS ontvangen van de leerlingen der school te Waddiugsveen door den Heer W R pluksel en gevenste de compressen Deze w zyn zeven kisten met mateneel aan het Hoofd Comité verzonden Allen worien dank gezegd voor de Giften Hfjt üestuur van genoemd Comité GüUDA d Oct 1870 düelTT Met genoegen vernamen w dat het gerucht als zou de Heer V geduelleerd hebben geheel ongegrond is Ei NIOfc VIJANDEN VAK HIT DUllL Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 31 OCTOBER 1870 des voornuddags ten elf ure m het logeiyent De Z vi m aldaar van eene in volle werking zijnde kLCEDCllBLËEKKIUJ met WASLH en SPOELhUIS TURFSCHUUR PAARDENMOLBN DROOGZOLDERS WOONHUIS en ERVEN alsmede een BLEEKVELD BOOMGAARD en MOESTUIN te zamen groot 90 aien 20 centiaren staande en liggende aan de Vlaamsche haven of Bleekerskade te Goiula Wi k P N 8 Te aanvaarden 1 Dpcember 1870 Fii cn HUIS en ERF iii de Loiudulst eg t udo Wijk M N 122 Nadeie luliclitingen i U t bek mii n ten kantore vcin deu Notaris W J l OHrUIJN DUOOGLEEVER te oud i Lokaal tXut en Vfimaar Oosthaveii tiouda TO ONEELVOORSTELLING op MAANDAG 31 OCTOBER 1870 te geven door bit luoiicilgLZcUchap van dcu Rotterdauischen Schouwburg onder directie VA ALBREGT VAN OLLEPEN NEEF SIEGEL of de Vriend van Iedereen Blijspel iD dne lUdnjvö uit het HoogJuitKh ider Vetter v u Hou IIensuix daarna JufviouH A iV T J L Blij pfl mft nu in n lifJnjf ai r het Hoogdoilich doot 1 A Mams met nieuMf Chaaüoniictttii van W N Piufbits Aanvang ten 7 ure Prijzen der Plaatsen Rang 99 Cents 2 Rang 50 Cents Loting voor de plaatsen op den dag der voorstelhng voor HH Geaboneerden voor 6 voorstellingen s morgens te 10 ure Voor HH Inteekenaren op deze roorstelling te lO s ure en kunnen verder plaatsen besproken worden tot des nonuddagg te 3 ure AANBESTEDING VAM I e ven s middelen Den 24 OCTOBER 1870 des moi ens i n 10 ure zal door de Voedmgs Commissie van het gedeelte van het 4 R gement Infantene in Garnizoen te Gouda onder nadere goedkeuring van den kommanderenden Officier m de Kazerne worden lanbesteed de leverantie van RUNDVLEESCH VET SPEK gerookt engezouttn KRÜIDEMERbWAREN AARDAPPELEN en GROENTEN Dc voorwaarden liggen van af heden ter lering bj den Ad udant Onderofficier van DEÜTEKOM in de Kazerne van genoemd Eorpa Gouda 17 October 1870 De Notaris C A v n BLARICÜwTte Oudewater 7al op VRIJDAG den 28 OCTOBER 1870 des morgens ten 9 ure in het koffijhuia De Roos aldaar verkoopen MAHONIEHOUTEN en andere Meubelen en Huisraad als SECRETAIRES CHIFFONNIÈRE CANAPE S diverse TAFELS FAUTEUILS en STOELEN SPIEGELS en SCHILDERIJEN achter glas PORTE MANTRAU KAGCHEL HAARDSTELLEN TUINGOEDEREN enz Daags te voren te zi en Breeder h Billetten OP VERTÖOÏT van een retour biUet van Gouda op s Grarenhaqe namentlflk 3 klasse wordt het geld teruggegeven bij inkoop van minstens 25 Gulden bfl 1 CAHEN Spuistraat 43 Gravenhage in het alom bekende Magazgn van Heeren Burgerj en Kindcrklcedin stukkcn waar ook steeds voorhanden zijn de zoo gunstig bekende gevulcaniseerde HEEREN EN KINDER REGENJASSEN waarvoor geguarandserd wordt dat dezelve niet kleven NB Diegene welke met 1 of 2 klasse reizen gemeten evenwel op vertoon van hun plaatsbillet het geld 3 klasse retour worden naar eene onfeilbare methode in circa 18 dagen gene en Alleen bi genezing wordt uinsprank op betaling gemaakt Onderngt en i mversatie iii de Duitsche Hollandsche Fran SI he of Eiigelsche taal Prospectus en attesten gratis Bum sii iNn iti iv Wmiphaiin R VUl liUiP nmhmzt tiundu Duik vuu Biiukn ir 4 1 int m i if p rru idnrtKi èt tot ffiffl WiiJ ii ili IW l èw nBliiilli i jitwte Mpi fiquciilvIlNgtDiMsr bgoiiielé tDml i ilini fa te k ojsuile It fsüiti ifffi tmtimii M w ft i u lil ld Kf l icg g ii t8ii f tó mi tó Jp tajti tam a tt pat iwt ü i miatop tóilfc JtHtH a one WH iet II 4 M le i4ii ƒ k P V k tie lotef N