Goudsche Courant, woensdag 26 oktober 1870

M IMMKI MNNMniiiuaaRii 1870 N 963 la geven tie Vetter Woensdag 2ö October GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en ömslrcken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave doot dag ure orstelplaat De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post f2 ADVERTENTIEN virorden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaiitsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ten van rie öed in atie tokt tD le 8 OuJEB uis CAen Uetten aven rtig Iden hage 1 dezelve klasse hun circa wordt eii anten Plaatselijke Belasting n Het is te verwachten dat het aantal gemeenten die tot 1872 in t genot zyn eener verbruiksbelasting na dien termyn belangrijk verminderd u o al niet tot nul gebracht wordt want in de jongst verloopen jaren is de strijd tegen acc nsen sterk toegenomen en er zullen alzoo niet vele gemeentebesturen gevonden worden die te dien opzichte de publieke opinie nog durven trotseeren en zoo er al zjjn dan staat het nog te bezien of regeering en volksvertegenwoordiging mede dien weg zullen willen opgaan Daardoor is het vraagstuk der plaatselijke belastingen wederom in vele gemeenten aan de orde er moeten wquivalenten gezocht worden voor de laatste overblyfselen van het aoegnsstelsel De belangr kheid van dat vraagstuk kan zeer gevoegelijk door de cijfers der begrootiug in onze eigene gemeente worden gekend want ook Gouda wg herinneren t slechts ten overvloede het is genoeg bekend en er is genoeg over gesproken behoorde tot het aantal gemeenten dat de verbruiksbelasting nog niet konde missen en hief sedert Mei 18Ü6 eene belasting op het gemaal welke echter met blijdschap vernamen wjj het met ultimo December 1871 voor goed zal eindigen liet totaal der inkomsten wordt bjj de begrooting Toor 1871 geraamd op ƒ 281 057 31 of om eens voor al gezegd ronde cijfers te gebruiken 280 000 daarvan wordt ƒ 155 000 opgebracht door belastingen en he Bngen dus de grootste helft Het grootste aandeel in de helft wordt gedragen door de heffingen voor het gebruik van openbare plaatsen werken wegen enz t w bjj ra ± Vs ming 66000 of vervolgens de op het personeel die geheel worden geheven 30000 of ± sdaarna de belasting op het gemaal enop de honden ƒ 20800 waarvan voorde eerste 26000 is uitgetrokken dus want de overige ƒ 800 kunnen we buiten rekening laten zonder een al tegroote fout te maken ± Vj dan komen de opcenten op de gronden pcrsoni Plo belasting met KiOOOof ± en eindelijk de plaatselijke belasting met een geraamd c fer van ƒ 16000 of ± lo zoodat lo gemeente inkomsten door de gemaalbelasting en Yio doo hoofdeljjken omslag wordt gedekt Met het oog op de belangrgke opbrengst in deze gemeente van de doorvaartrechten welke alleen van de in de l plaats genoemde heffingen een bedrag van 50000 vertegenwoordigen gelooven we een niet te hoog cgfer aan te nemen wanneer we de bijdrage der verbruiksbelasting in die gemeenten waar zij geheven wordt stellen op het bedrag dat zij hier opbrengt nl Vio alle inkomsten Met 18 72 zal alzoo daarvoor een equivalent moeten gezocht ia de overige rubrieken die door de wet als middel van inkomst voor de gemeente zijn vastgesteld Aan verhooging der opcenten van de grondbelasting kan veelal niet worden gedacht omdat het maximum reeds wordt geheven terwjjl daar waar dit nog niet het geval is bjj de heffing van het maximum niet veel baat zai worden gevonden omdat het bedrag betrekkelijk gering is in onze gemeente b v wordt hoewel t maximum wordt geheven niet veel meer dan ƒ 8000 daaruit ontvangen Ook de j gedeelten van het personeel worden veelal geheel genoten en kunnen dus ook niet meer in rekening worden gebracht De vermeerdering van de heffingen voor het gebruik van openbare plaatsen werken wegen enz is behoudens de goedkeuring der regeering altjjd mogelijk maar het streven van den tegenwoordigen tijd is ook tegen het grootste gedeelte dier heffingen gericht Bruggelden tollen keurloonen staangelden schoolgelden zelfs de geest van den tjjd is er op uit hen af te schaffen in plaats van te vermeerderen En dat te recht ook deze overblijfselen van den tjjd waarin handel en nijverheid gebonden waren aan al de willekeur der plaatselijke overheden zullen te niet gaan omdat zjj de ontwikkeling der welvaart tegenwerken Men moge dan bij wjjze van overgang nog niet geheel met tverledene breken men moge de restes van t oude gebouw nog eens oplappen op die fundamenten trokke men echter guon nieuw gebouw meer op Do belastingen op de honden en op de openbare vermakelijkheden zullen vermoedelijk nim mer een belangrijk gewicht in de schaal leggen Aanbevelenswaardig zijn zij niet want de ontduiking is gemakkelijk en de innitg lastig maar wil men ze heffen dan zal dit toch in geen geval voor een belangrijk bedrag kunnen zijn Er bljjft dus niets anders over dan verbooging der plaatselijke directe belasting en vermeerdering van de opcenten op de personeele belasting De wet geeft aan de hand om uit deze beide bronnen van inkomsten voor een gelijk bedrag te beschikken Op da begrooting der inkomsten voor onzegemeente b v in 1871 zgn uitgetrokken 25 opcenten op de personeele belasting ƒ 7800 plaatselgke directe belasting 16000 gemaal belasting 26000 Totaal ƒ 498C0 Dit Itedrag zou dan voortaan voor de helft ƒ 24900 door directe belasting en de ande e helft door opcenten op de personeele belasting moetea gedekt In hoeverre dit wenschclijk is hopen wy in een volgend artikel te ontwikkelen BUITENLAND Bnileiilandsch Overzicht Ann hel behiiiiirijk ie bericlil de nieuwe uitzichten op vrede dieiii ile eerste plaats te wordeu toegekend Uveral ziel men met zulk een ongeduldig verlangen naar hot einde van dezen verscbrikkelijken oorlog uit dat elk kenteeken van vrede met gejuich begroet wordt Engeland schijnt nu den tijd gunstig te achten voor eene bemiddeling en stellig zal men aan de zaak geen openbaarheid gegeven hebben als men niet eenigszins overiuigd was door het polsen der beide partijen dat er eenige knns op welslagen beslaat Uit Tours en Brussel beide overeenslemmende berichlen Ziehier de dépêche uit Tours Na ir men verzekert heeft Engeland Vrgdag jl aan ons gouvenieinent en te Berlyn eene wapenschorsing voorgesteld alsmede preliminairen voor de vredesvuorwaardeu In dépêches uit Weenen Londen en Brussel wordt de hoop uilgcdrukt dat de onderhandelingen tot een goed resiill iat mogen leiden Het telegram uit Brussel luidt aldus De indépendance bevat eene dépêche uit Ijonden van heden a iruit blijkt dat Vrijdag jl na den gehouden minialcrraad Lord irnnville aan de Engelsclie ge anlen Ie Tuurs Berlijn St IVtersburg eenen en Florence heefi geielegrafeerd met het doel om d oorlogvoerende parüjen Ie bewegen tot een wapensiilsianil over Ie gaan woordoor de bijeenroepiiig eener onslituanle mogelijk zou worden De regeering licefi hierop een antwoord ontvan en dut van oodanigcii aard in dat men mag onder