Goudsche Courant, woensdag 26 oktober 1870

o sUUen d il lii l sluilcii van con wiipi nsliUlimil op hiinilen is Wij I i cm dut die onderliaridc in cn raogen leiden lul een pocdigen vrc le ilie voor Lingen tijd de rust van liuropa wiiurborgl Uu velerJiii kculi c keiieu m ig men besluilen dat liiaiuarek den oorlog harlrlijic inoede is zoudiit hg elke gelegenheid oai in üverecnslemining inet het Duitsche voik foldoende WHarborgen legen mogelijke hcrtahng van de en oorlog te verkrijgen met beide binden zal niingrijpen N uorziihligbeid m liel a iniieineii der bovenHa iMde i erichlen zij eciiier a inbevokn Men gelooft g iarne vut men wcnacht Zool ing Fmnkrgk niet loesicm althnns iti beginsel in den misschien overdreven eisch der nui sedicrs lot afstand van grondgebied zal er nieis van alle onderhandeling komen li i iNapoleü ilistiie oiau lo ijonoen heeft teu nnder plan ontworpen Ue Siliiatiim meld dal hei eenige niiildel ora een einde ie maken aan den oorlog is dal de kciferin in haar ge ag wordt hersteld d it de kamera worden bijeengeroepen en dut er oudcrliandeld uordt inei de iniervenieerende laagendheden van Europa op gromlslaj en iielke door ren congres zullen worden gernliticcerd Napoleon zal in dit congres zitting hebben Misschien heeft de regeering Ie Tours meer ooren naar een redelijk vrcdesvoors el lu het dagelijks meer blijkt hoe weinig invliieil ze uuoereut lu geeu stad van eenig geuicht gehoor M imt men hare bevelen en relfs in de provincii n verzet men zich tegen haar eummissinssun ïe Marseilli ivcrpl men haar gennirhligde eenvoudig in de gevangenis en handhaall den heer Esquiros in het bestuur ofscliooij ile e door iambetta ia afgezet Een Süüial leden van de werkliedenver eeniging hebben eene demonsiralio aan den dag gelegd om hem Ie verzoekiu ijne beuekking ie blijven waarnemen De besluilen betrelfende de schorsing van de Gaielte du Midi en de verwijdering der Jezuïeten zyu te Marseille guliandhaafii De zoogjnaarode burgergarde is er in weurwil van het besluit tot hare ontbinding weer onder de wapens gekoDen Van de gebcurlenissen Ie velde weinig nieuws Giribaldi lieel t volgens en Itall ianseh blad een legerafdeeling in de Vogesen gevormd De drie eerste brigades zijn reedu geconaliiueerd ilei eerste staat onder bevel vnu gener ial Boss ik en is s imengesteld uit een regiment mobiele gahdeh en een batnillon franclirenrs vele Spanjaarden en Engelschen Het tweede wordt aungevuerd door kolonel Marie en beslaat bijna geheel nu Fransehen Het derde staat onder het commando van Menotto Garib ildi en is gevormd uit een regiineiu Franschc mobiele garden en twee bnlaillons Itali iaiische troepen Aan elke brigade is een coiupaguie van de gnuie toegevoegd Deze troe en schijnen reeds slaags geweest Ie zijn met de Dultschers Voor Parijs een paar onbeduidende uitvallen die afgeslagen zjjn Ch irtres is door de Uuilschcrs bezet Den 23 is bij SoblelMad de eerste parallel geopend aar 32 k jnonnen in positie gebracht zijn Van Melz komen telkens groon r a intal deserteurs bij de Duitsohe vourpoelen aan Bourbaki is te Eijssel aangekomen hij kan daar nu beginnen met Amieiis dal bedreigd wordt legen de l ruisen te eriledlgen In de officicele Duitsche organen te Straatsburg en Nancy vindt men eene proclamatie waarin gezegd wordt dal len gevolge der overgave van Siraatibnrg en Toul en daarop ifevolgde re ullalen der llüilsche napenen hel spoorweg verkeer zoodanig is ver ekerd dat er nu weder geregeld levensmiddelen vuur de troepen uit Duitschland kunnen worden oniboden zoodai er gecne renuisilÜMi meer behoeven gedaan Ie worden De koning hei fl in dien zin ile noodige maatregelen verordend Het publiek wordt intusschen gewaarschuwd legen beschadiging der spoorwegen üelijk per telegraaf is gemelil hecfl de VVurtembergselie regeering thans openlijk een slap gedaan tol verwe eiilijl iiig van hel denkbeeld der Duiisehe eenheid De kamer v in nlgeva irdigden is namelijk ontboiulen ten einde de naiie door de verkiezingen voor eene nieuwe knnier in de gelegenheid zou zijn gefield om Ie doen blijken of zj ten deze mot de Zieiiswij e der regeering insleinl ïe l csth is in de llongaarsehe k uner van afgevaardigden door een aantal leden der nilersie linkerzijde een voorstel ge laii oiu te besluiten lot eene virklariiig van syinp dhie jegens Frankrijk en levens de regeering uil te iioodigen tot ondersteuning van elke handeling die het herstel des vrcdes ten duel heeft Cussehcn Turkije cu Griekenland is eiii of en deseiisief verbond gesloten legen elke inogundheij die vercjveringen zou willen maken in hel uostcn i e tinaiieieele berichten uit Griekenland luiden ceer ongunslig Do sluatsk issen zijn weder uitgeput uigcns de berekening van din uiuisler vau koUiiiicu Christides moeien over de jaren ISlili lol 1 S7I nog umsitreeks fr U millioen aan uohterstallige lielastingsn bethald warden Hij heeft vourgestelil die door de gendarmerie te doeu inneii F R A N K R IJ K Met het Binacniandsch bestuur ziet bet er in Frankrijk op sommige pla ilsen nog zeer droevig uit of liever het bi ginl er bg lorrieiuiiig droevig uit te zien Lvon Is aan de beun geweest Toulouse heeft n i o ini tr jl j oiu ri h id n hel uogenbLik is M irseillc hel roqdst van allen Vyl tieii der zuidelijle dep irtementen en t Ij gemakkelijk te bcgrgpcn d U wa ir men zoo handelt gebeurt wat hei bestuur van den bond mei vreugde consiateeri dal een boer binnen veertien dagen volbloeil republikein is Deslerk liberale gezindheid der bevolking en haar besiuur openbaart ich vuor ii m hel schorsen vau dagbladen die hun niet bevallen het kwellen en verj igen der geestelijken en het verbeurd verklaren hunner goederen Dat de bevolking zoo iels doei u i alles wat ze geleden heeft is niel Ie verwoiijereii maar dat de prefecten van hel goinerncment zoo iels toelaten 13 zeer te betreuren l Is geeu wonder dat de kooplieden Tan Marseille hunne koopinauagoederen en waarden naar het buitenland zenden Genua en Aulwerpen moeten reeds grooie bezendiugen ontvangen hebben Natuurlijk keurt hel besiuur te l arij ook U mbella de e dingen zeer af Maar even natuurlijk dal het er mets legfli doen kan met den vijand voor de poorten De afdeeltng Ie Tours schijut zich zeer zwak te gevoelen tegenover deze en dergelijke woelingen Troohu een van de weinige Franschen diein dezo dagen vau zware beproeving de noudigBkalmte bew iard hebben om Ie kunnen handelen heeftaan den Men heeft zich in den Inatslen t jd zeker dikwijls aigcïraagd wat denkt tooh Jules Siinon de wijsgecrige en vredelievende Simon de ministervan onderwijs die zeker nooit gedroomd had dathij ziliing zou nemen in een comité van defensie over de z iken Jules Simon is dadelijk aan twerk getogen en wacht niet op betere lijdeu omzijn voorneiueus van hervorming of liever vanvorming len uitvoer te brengen In een brief aanden ni iire van Parijs opgenoineii in hel JuitrnulOj icif befcpreekt hij de noodzakelijkheid der verbetering van t lager onderwij en van l oprichtenvan uüriiiaalscholen zoon el voor onderwijzers alsvoor oiülerwijzeressen Hij wijsi er op dat er inFrankrijk 10 deparleinenlen zijn waarin een dergrIgke inrichling niet beslaat en dal zich daaronderbevindt hel Seine departenient met Parijs Het slot te St Cloud is nii geheel en al doorhet geschut van den Moiil Valérien vernield DePruisen deden gedurende den brand nl het mogelijke om de belangrijke stukken Ie redden maar helhevige vau ir FranH heii m iaktc hel hun onmogelijk Sleehls weinige voorwerpen o n de tafel waaropX ipoleon 111 de oorlogsverklaring legen Pruisenoiiiii rtrekendi ijii in veiligheid gebracht De bolnerken door de Pruisen aangelegd zijn ongedeerdgebleven DUITSCHLAND De Pruisisclie ministerieele J rov Vurr tracht de Duilschcrs te Terlruoslcn over den langen duur van dcu oorlog de mecniug dat de oorlog met Ai cih pilulalii van Sedan zou zijn gedaan is yolgetis het blad altijd een zeer oppervlakkige en verkeerde geweest na den val van liet keizeilijke Frankrijk moest ooi het repuUlikeiusohe Frtukrijk lot bewustzijn van zijn onmauhl gebracht worden RIkc week zoo moeien de Duiuohers volgens de Prov Curresf denken dat de oorlog langer duren laoel waarborgt uellichl een jaar langer den vr l omdat Frank rijks krachl daardoor meer wordt ui cpul Treurige berekening Overigens heeft de waarschijnlijk spoedig aansl iunde capitulatie van Meli in Duitschlond wder wat afleiding gegeven en is de aandacht afgeleid van de eentonige berichten van hel sicllen van het belegeringsgeschut voor P irijs dat oiiheil pellei d bljff ijgen üp de Beiersehe verlieslijsten was ook de doodvan den soKlaat Teufele gemeld Zijn bedroefdev ilei de burgemeester van llechlis in hel rrondiaseiuPiit kempen liet den 253ten Sept een godsdienstigr plechtigheid Ier nagedachtenis van den gesneuvelde vieren die naar de gewoonte van het landmeteen pleohligen begrafenismaaltijd eindigde Onderden maaltijd echter ging tot onlzeltiug van burgemeester en gasten de deur open en verschijnt dedoüdgewaauile in levenden Igve Groot was echterook ulier vreugde en met genoegen hoorden zij denttedergevondene verhalen hoe hij in den slag vanSedan met audereu in een diepe steeogroeve wasgedrongen daar zware ironden bekomen had en vanzijn regemcnt was afgesneden zoodat hij later alsgesneuveld wns opgegeven Teufele bereikte echtereen uiubuluuce en werd daar na verpleegd ie zijn naar huis gezonden daar hg niet meer geschikt wasvoor den dienst Do begrafeuisinaaltijd kreeg nunaluurlgk een feeslelijker karakter De bjifiumchr Zeitunj beval eene beschouwingover de Duii elie be ieging iit Nederland en België eu wel naar aanleiding van een artikel voorkomende iu hel Vl iamsche blud de Ztceep dat zich Van den aanvang van den strijd af zeer Duitschge inil heeft beloond Het Berlijusohe orgaan reproduceert thans een opstel van de hand van dea Amaterdaiusclien geneeslieer Ur Heye vroeger in de Zictep opgenomen eu waarin Frankrijk scherpwordt gelaakt nu de G dlische adelaar het gewaagdheeft zijne klauwen ie slaan in het hart der menschheid Aan de vereenigde strijdmacht vau Duitschland wordt daarin eerc gebracht nu zij zich tenstrijde gordde om dien adelaar dei Napoleoniilenvoor immer onschadelijk te maken Dat thans hetrecht aan de zijde van Duitschland is moet zelfsNederland dat pal staal voor zijne onaf hankelijkheid erkennen verklaarde dr Heye Deze slem uil NoordNederland werd door een Duilsch geleerde ni t overéeukomslig geacht ract Neerlands neutraliteit eu op deze bedenkingen antwoordde dr Heye opeene wijze Zoo karakteristiek ten opzictile vau d deukwijze oiwer Nederlaudsehe broeders zegt de Spenenche Zeifmij dat zij aanspraak maakt op dendank harer lezers nu zij dit antwoord in hoofdAtakmededeelt De voorii ime vraag die dr Heye daariabcspreekl is Wal zou wel d lockonist der menschheid geweest zijn als Frankrijk thans de overw inuing had behnild Hel antwoord is dat allevrgheid een ujdlang vernietigd zou zgn geworden dat de politieke onlwikkelmg zou verhinderd en hetmoreele volksleven verpest zou zijn Na Duitschlandheeft gezegevierd zal de eerste vrucht der zegepralenzijn inkrimping van het militarisme en dat Duitschland een conslilulioneele bondstuat narden zal waarde vorsten met geen meerdere Okiuht omkleed zijndan b v koningin Victoria Nadat de SpenerscheZeitunij verklaard heeft met de laatste zinsnede tniet eens Ie nezen wijst hel oIRcieube blad er voortsop dat dr Heye s oordeel is dut Nederland s euBelgie s onafh uikelijkheid vnu Duitschland datgedurende de i ersle S jaren behoefte aan vredeheeft niets te vreezen heefl Bij de oproeping der militairen in Duitschland ujdcns het uitbreken van den oorlog moesten ookeen aantal leeraars en onderwijzers ciider db wapenskonii ii Inzonderheid was dit het gevat in Beiereu Daar waren zooveel van die personen dienstplichtig dat een aantal scholen moest gesloten worden terwijl op de overige hel onderwijl aan een onVol doend personeel bleef toevertrouwd Om die redeuheeft de minister van oorlog aldaar den kommandanlender korpsen gelast alle leeraars en ondelwijzers thans in militairen dienst zijnde naar huis te Zenden tenzij die personen als onderollicieren tot oefeningder reeruleii of als geeinploieerden bij de militaire iidminislralie ten eeneninale onmisbaar mochten zijn In dit laalste geval zal er dan toch zooveel mogelgkin de wanriicmiiig hunner betrekkingen tgdelgk worden voorzien