Goudsche Courant, woensdag 26 oktober 1870

mum MR I oorlof wet de ca laan ij olgeiis het hue en verkeerde gelijke Friinkrijk moest Itijk lot liewu9t ijri van T BIke wpek 200 Jdo Prov Óorreap lieakieu moet waarborgt l redftj omdat Fmnkrijk uitgeput Treurige lijk spoedig aanstnands i liloiMtl weder wat af i ioht afgeleid van de Ittlleu van het belege u iiieuspeliend bijjit ijj cii was ook de dood eld Zijii bedroefde ihtis in het arrondis 1 Sept eeu godsdien Ih enis van deu gesneu iHOOnte van het land lii iltijd eindigde Onder l iut2ettiug van burge peu en verschijnt de ve Groot wai echter Muegen hoorden zij deu liij in den slag van liepe steengroeve was tfïkome ta had en van zoadat hij later nis l l eufele bereikte echier n verpliegd te ijn niet meer geschikt was Ifciiismaaltijd kreeg nu UK ter I vat eene beschouwing in Nederland en Belvan een artikel voorlad de Sweep d it zich rijd af zeer Duilsehlierlijiisohe or ian re I vjo de band vun detf ur Heye vroeger in ieariu Frankrijk scherp Ihe adelaar het gewaagt liri het hart ler menschfrijdmacht van Uuilsohr icht nu ZIJ zich ten f laar der NafioleoDideD n aken Oat tbaui het chlaud is moet zelfs f zijne onafhinkelijkheid Deze stem uil NourdJui ich geleerde iii t Neerlauds neutraliteit iwólót de dr Heye op k ten 0 zichle van tl lie broeders zejt de niispraak maakt op deu antwoord in hoofdaiak raait die ir Heya daaria 1 jckomst dir menscUnjk thans de overw ina n oorU is dat alle Iti d zou zijn geworden zou verhinderd tn het 011 zijn Na Duitschland jilu vrucht der zegepralen ilarisme en dat Duiisuh t lidstaat worden zal waar Lpc DKiuht omkleed zijn Nadat de Sjieuersche de laatole zinsnede t t officieuze blad er voort IS dat Nederland s en Dni sühland dat ren behoefte aan vrede efl I ilitaircn in Duitschland I oorlog moesten ook r wijzer oiiiler dfe wapens ilit het geval in Beiereu i personen dienstplichtig I u oest gefloten worden iderwijs aan een onvol erirouwd Om die reden I aldaar den kommandanteu iraars en ondeirwijzers ide naar hui Ie zenden uiirollicieren tot oefeuing Ipluieerden bij de militaire onmisbaar mochten zijn in toch zooveel mogelylc Uirekkingen tydelijk wor BINNENLAND GOUBA 25 OtïOllEB Gaarne vestigen wij de aandacht op de toonedToorstelllng aanstaanden maandag door het gezelschap vun den Uoiurdamschcn schouwburg onder directie van Albrcgt van Ollefeu te geveu in Nut en Vermaak Zoowol het groote stuk NecfSifgel of de vriend van iedereen naar t bekende lloogduilsche blijspel der Vetter van Kod Benedix wiens blijspelen ons reeds meermalen aangenaam bezig hielden als het ritukje Jufvrouw A tie lokken reeds tot eeu bezoek maar overvol zal t zrker zijn wanneer men weet dat de onovertreflelijke Albrept in t eerste ttuk deu titelrol zal vervullen Hoewel we t sluk niet kennen kunnen we op den tiiel af reeds voorspellen dal de rol voor den heer Albregt uilslekeiid geschikt zal zyn en dat alzoo wie lachen wil zorgen moet dien avond nergens anders heen te gaan dan naar t lolsal Nut en Vermaak op de Ooslhaven Gisteren namiddag omstreeks drie uur onstond er brand op eene t o venachterkamer van den ieldraaier van der Klein in de Keizerslraat De brandweir was zeer spoedig aanwezig en in zeer korten tijd was men den brand meester Naar wij vernemen moet de inboedel nog al beschadigd zijn doch t buis moet weinig hebbeu geleden Vrijilag zijn de nnjaarsexamens in Zuid Holland ïoorlgezei en ten einde gebraoht Voor de lloogduitsche laai werd o a toegelaten mej B N C Gerlin gs van Gouda Aan het examen voor hulponderwij eressen natxien 25 dames deel vvaarvan 3 niet konden worden toegelaten Onder de toegelateiien komt van mej P F Tielens van Gouda De resultaten der examina die 15 dagen duurden r ijn de olgende Van do 28 1 adspiranlen die zich aanmeldilen uamen 6 om verschillende redenen er geen derl lan terwijl van de resieerende 280 87 dames en 193 heeren onder de geexaiuineenien waren verdeeld als volgt Dames toegelaten 72 afgewezen 15 of 17 pCi Heeren toegelaten 101 en afgewe en 92 of 47 pCt Totaal toegelaten 173 en afgewezen 107 of ji8 pCl De verhouding tusschcn diiincs en heeren iaaizoo nagenoeg 8 maal gunstiger vjor de eerstel dan voor de laatstgeuoeoiden Men leest in de Schoonhoeeniiche Courant Onder de instellingen lot u emeeu nul in deze gemeente bekleedt thans de school voor volwassenen eene eerste plaat Den 3 üot zonder eenige vertooning en in alle eenvoudigheid geopend lelt zg nu reeds 79 zoo mannelijke als vrouwelijke leerlingen die geregeld drie malen in de week de school bezoeken en onderwas outvangen in ile iiooiligsie kundigheden Onder dat getal ziju er 30 die geen enkele letter konden lezen Er ligt iels bemoedigends en aantrekkelijk in den aanblik van die niitnneu en vrouwen die op ld tot 40jurigen leeftijd up de sclioolbanken iiedcrzltirn om roet groole inspanning en aaml ielu een woord te leeren pellen of wel die met hunne dour den arbeid vertelte vingers aan de pen de metst onmogelijke houding geven om eenige letters soms van vrij faiitablisclien vorm op l papier te brengen Die inspaiiniiig die ijver verdienen iets anders dan een medelijdemlen glimlach zij vcrdieiun on e volle aandachl onze warme sympulliie VVij danken lie oprichters de heeren VVe lbroek Akkerhuijs en Kuijlenbnrg voor hetgeen i ons in de school Toor volwaasenen hebben gegeven Hunne pogingen z ijn de belangstelling waardig van allen die de bevordering van volksverlichiing en volksgeluk welen op prijs te stellen Tot president van de Afd Schoonhoven der liberale kiesvereenigiog voor het hoofdkiesdislrict Gouda is gekozen de heer G li Westbroek en tot Secretaris de heer W Kooijman Bij de ïoortzettiug der beraadslagingen over de Indische begrooting heeft de tweede kamer Zalerdag hare goedkeuring gehecht aan de hervorming van bet rreangerstelscl Het amendement van den heer V Goltstein op onderafd 12 Jat de strekking had om de hervorming van het l reangersirlsel af te keuren werd mcl 34 legen SI stemmen verworpen Wil men welen wal het l reanpersielsel was de heer Mirnndollc ridc er dit van Hel oude ftelscl was dat wij ons niet met hel bestuur iler lirvolking inlaten maar sltchls loe icii dat de prufiju ii van t ponliiigeiilen btelsel behoorlijk opgebr ieht worden Daarom werd aan regenten overgelaten het recht van belastinghelfing naar hun behnerieii terwijl zij elven H h belastten met de be oldigiiif dor oiidergcscliikle huofdcii die ivuler hunne conliibu tii n op de bevolking verhaalden zonder contrfdo van t bestuur Is t dan noodig aan Ie tooucn dat zulk een stelsel willekeurig was tn nadeclig voor de bevolking En wanneer dan de regeering aan die willekeur een einde wil maken en een regelmatigen to staud scheppen wil is het dau nog noodig aan te toonen dat do maatregel der regeering tot welzijn der bevolking zal strekken en dal in ieder geval aan de bevolking een weliluad zal worden bewe en En alzoo mag ook dit besluit iler kamer ederom worden aangenomen als een stap voorwaarts op den eeuigen weg dien wij overal en dus ook in Indic moet bewandelen den weg der rechtvaardigheid Gisteren zijn de beraadslagingen over de afd bin 1 rsluur begonnen De heer Fransen van de l utle kwam met nadruk op tegen uen lUnaiieg fai den gouverneurgeneraal betrekkelijk do controleurs die gerequeslreerd hebben ter zake van voorbijgang bij benoemingen waartoe ij volkomen bevoegd waren De heer Sloet van de Beele sloot zich hierbij aan De heer Nierstrasz nam de houding van den gou verneurgeneraal wat betreft het onderdrukken der eerste verschijnselen van verzet tegen het ge ag in bescherming er besprak verder nog eenige punten 7oi ils de landrente de kadastrale opnaine van lava enz Onderafd 34 en vervolgens na eenige beraadslaging onderafd 35 Europcesch gewestelijk bestuur en 36 inlandsch bestuur werden goedgekeurd Onderafdd 3 lol 45 gaven tul geene bedenkingen aanleiding Bij onderafd 46 kollij had de heer iVtirandolle voorgesleld de verhooging vau het plantloon voor de l reanger regeiitsohappen op 13 per picol welk meiHlemeut hij nader toelichtte De hh van Nispen en Hassolman verklaarden er zich tegen en de hh van Voorlhnyzeii en Saaynians Vader vonden de verhooging th iiia niet onbillijk Door den minister van koloniën werd hel lot op zekere hoogte bestreden Na langdurige discussie werd hel amendement met 37 tegen 29 stemmen verworpen De stemming was zeer gemengd Bij de Ned Herv gemeente te Waddinxveen i beroepen ile heer Beeckman van Sassenheim Hat Vaderland neemt een vrij groot aantal nn nen van dames op die ingevolge de oproeping van mej B l erk 111 On e Ruepinij lot het upnoliten eener vereeiiijring lot bevordering van vrouwelijke nijvcrlield en kunst zich als leden hebben aangemeld Daaronder komen voor mevr Vorstnian l erier en u ei Vorslmau alhier Eene gemengde commissie uit de besturen van een aantal veri enigingen te Dordrecht heeft een meeting belegd ter bespreking der opricht mg van een algemeeiien Vredeboiid namelijk v m een vredebond die zich over geheel Nederland i uitstrekken en zich ook mei het buitenland in verbinding stellen een bond aarvan al de deeleii niet alleen hetzelfde doel de bevordering des vreiles en het tegengaan des ourlogs zullen beoogen maar die dit duel uitgaande van en sleunende op dezelfde bcjjinselen en door aanwending van dezelfde middelen zullen willen bereiken een bond ilie zal zijn het gewrocht van den uitgedruklen wil liet overleg lc bespreking en de samenwerking van belangstellenden uil alle oorden des vaderlands opdat umirenl doel beginselen en middelen geen verdeeldheid kunne bestaan en de bond werkelijk algemeen zij Op die meeling is de wenschelijkheid daarvan uitgesproken en eene commissie van uitvoering benoemd met den l ist om de reeds gevestigde vredevorrenigingen en andere roaalschippyen vereenigingen of genootschappen in Nederland uil te noodigen tot hel houden door afgevaardigden van ecue vergadering en daartoe op Ie roepen belangstellenden in Nederland op eene door haar aan Ie ijzen plaats ten einde de oprichting van zulk een vredebond te bespreken en lot stand te brengen Die commissie beslaande uit de heeien P M Keiler van Hoorn J P Bredius d N B Donkersloot Jb Vriesendorp D W Siuop m J W van der Noordaa en D van Wageuingen roept thans alle belaugslellenden op die willen medewerken tot de bevordering van den vrede en het legengaan van den oorlog tol het houden eener vergadering te Utrecht in hel gebouw voor kunsten eu wetenschappen op de Mariaplaals aldaar op Donderdag den 10 November 1870 des voormiddag ten elf ure ten einde altdaii 1 Te besluiten tot oprichting van een Algenieenen Vredebond voor Nederland die ook naar het buitenland zal werken mei bepaling der plaat waar ijii hoof ïtetel zal gevestigd zijn 2 Vast te stellen o de beginselen waarvan zoodanige Vredebond moet uitgaan b middelen die op enigen weg kunnen worden aangewend om den oorlo g legen ld gaan Men weel dut in den laatsten lijd meer dan ocns het denkbeeld is geopperd of bet ook wen schelijk zou kunnen zijn dat Z M de koning der Nederlanden het groothertogdom Luxemburg afslond aan Duitschland of op die wijze niet een stap tot den vrede kon worden gedaan eu of ok onze zelfstandigheid zij t slechts in den vorm op die wijze niet beter ware te handhaven Thans behandelt de heer Mr P van Bemmelen dit thema op nieuw in t Vaderland en komt daarbij tot deze conclusie Ms goede Nederlanders mogen wij de navolgende wenschen formuleeren l Dal de groothertog onze koning onder wei geconstateerde instemming der bevolking de kroon van Luxemburg moge afstaan ann den koning van Pruisen welke slaat reeds een deel van hel voormalige groothertogdom omvat langs de geheele j y dij li gs g ioii ur pr l i rT beg i t en bij afstand van DuitschLotharingen ook langs de geherie zuidelgkc lijn aan Luxemburg zal grenzen 2 dal Z M dien afstand onverbiddelyk weigere zon de Luxemburgers hun vereeniging met Pruisen niet wenschen 3 dal Z M in dat geval de Luxemburgsohe kroon eenvoudig nederlegge het aan de Luxemburgers overlatende uf zij bij nadere overweging in hun parlicularisiische afzondering willen volharden of wel ziidi met Duitschland of wellicht met Beigió wenschen te vereenigen 1 dat Z M ingeval van afstand geen geldelijke schadi loobslelling geen koopsom van Pruisen of den Duiischen boud aanneme 50 dal Nederland uit eigen beweging aan Z M een blijvende vergoeding voor het heuglijke verlies van Luxemburg aanbjede en dat de tweede kamer der SlalPii Geiieranl te dien einde gebruik luake vau ha ir recht van iniii nief li dat bij afsiiiid van Luxemburg aan Pruiecu de nieuwe Duitsche bond levens forrieel verklare af te zien vun alle aanspraken op het voormalige Duitsche hertogdom Limburg By de installatie van het nieuwbenoemde college van zetters voor s rijks directe belastingen in de gemeente Aarlandervcen is een quiestie gerezen waarin naar t schijnt by de wet van 5 April 1870 StaalMad n 63 niet is voorzien Geen der leden namelijk was genegen om zich te belasten met het vele schrijfwerk dat uit de heffing der palenlbelasling voortvloeit terwijl men daarentegen van gevoelen as dat de bij de wet to ge kende schadeloosstelling bij wijze vau presentiegeld in geencn deele behoorde te strekken tot betaling van schrijfioonen De burgemeester ambtshalve lid en voorzitter was aan deu anderen kant vnn meening dat het niet aanging om do bedoelde werkzaamheden uitsluitend de ryksbelangen rakerde voor de ambtenaren der gemeenle secretaire ambtshalve verplichtend te stellen De vergadering moet besloten hebben om zich lot de regeering te wenden met de vraag om inlichting aangaande de wyze waarop de onontbeerlijke hulp voor het patentwerli gedefroieerd moet worden Laats te Berich ten Florence 23 Oct De geruchten omtrent oueenigheden oader de miniaters ijn ongegrond De Opmioiie zegt dat bij voort eiliiig der onderhandelingen over een w ipinsiilsland het iVausche lieivind raisscliien zich getru j ten zou als preliminaire vrede Toorwaanlen aan ie nemen het onimanielcn van Straatsburg en Melz en het betalen eener sohade i lóosstelling van twee milliarden maar dat Pruisen volhardt bij zijn eisch lol afstand van den Elzai en Lotharingen Helzelfde blad xegt dat een aanzienlijk lid der Katholieke parlij in Engeland heden uit Eome te Florence is aangekomen Men gelooft dat zgn reis in betrekking staat met de pauselijke quseslie Hij zou verklaard hebben dat naar zijne meening waarJ borgen voor den paus moeiten vastgesteld or len in overoensicmniing met de regoering van Italic Het herichl dat La Marmora eene audiëntie bij den paus zon gevraagd hebben is valsoh Londen 24 Oct De gebroeders B iring spreken in een brief hel beweren tegen dat kei er Napoleon ooit bij hen fondsen ou hebbei gedeponeerd Het garnizoen van Parijs deed op den 2l8ten twee uitvallen waarbij het teruggeslagen werd Hel gcrnchl loopt dal eeu zaakgelastigde van Versailles in Kngeland is aangekomen om over zekere voorslellen Ie hcraad la en ncike ten duel hebben den terugkeer dor kei enii naar Frankrijk De koning van lielgii licefi 50 1 00 francs gezonden aan de gekwetsl Duilscher De Standard geloufi niet dat de tusschenkomst van Engeland ceue scliorsiiig der vyandelijkheclcn zou ten gevolge hebben het meent dut het einde 1 M W n m m i Aiu nr f mm