Goudsche Courant, woensdag 26 oktober 1870

Vttu den nnrlog nog uiet te vorwnchteii is al woriU er nu I I ll wapcnslilsinuil geslolen Luxemburg l Oct Er heeft zich een pe aianeiit vmicrlandsch cooiitu gevormd om ie wakeu over het vaderland en de machinnlicn van de buitenifiudsche pers die aan de iieutraliieit van Luxemburg v andig is te doen mislukken liet comiid is saaingesield uit gedelegefden van de talrijke corporalicn des lands Deze maatregel verlevendigt de hoop aangezien de geheele bevolking zich verklaart tegen het plan om LothHringcii vuur Frankrijk te behouden met opoffering van Luxemburg Algemeen verklaart loeu zich legen eeiie inlijving bij Uuitschland Hamburg a Oct Bij de stations aan de monüini der Klbe iin teóft vier dagen geene vijandelgke of verdachte schepen in het ge icht geweesi HijS86l 23 Oct De crisis bij den werkenden stand verkrijgt een dreigend k irakier en breidt zich uit Met uilzondering van twee werkplaatsen staan alle fabrieken stil De manschappen die in militaire dienst zijn gesteld vragen om wapens maar de voorraad zelfs ran oude geweren ii totaal uitgeput Ieder vreemdeling die den ouderdom van 50 inren nog niet heeft bereiki moet onder de wapens komen of anden het land uilgezei worden Berlijn a Oct De Norddeulacke Ztg zegt dat de vrees voor vreemde inierveniie ungegrond is De koning zijue ministers en krijgsoverslen kennen te veel de waarde v n hei vergoien bloed en stellen de inspanning van hel leger eu het land te veel op prijs om vreemde iulervrntie Ie kunnen dulden Twe bataljons jagers en de reserve zullen in de bezette ge eelieu van Frankrijk dienstdoen om de openbare wegen die naar Duiischlaiid leiden vrij te houden De deserteurs uit Metz zgn zoo talrijk dat de belegeraars hen aanvankelijk niet wilden doorlaten Hun smeeken was echter van ilien aard dat men hen niet teruggehouden heeft Zij berichten dat de hongersnood ten top is gestrgeii Van den 2Un wordi uit Mciz bericht dat prins Frederik Karel zich met gevolg onder parleioentuire vlag naar de voorposten begeven hrell ten einde over de overgave der pluais te onderhandelen Buyer had den prius een dag Ie voren in diens hoofdkwartier een bezoek gebracht Luiden een telegr im uii Hongkong is er te KinKiang weder geweld gepleegd jegens Kuropeesche kolonisten De Britsche en Frausehe onderd men io China worden gezegd angstig naar bescherming van de tyde hunner regeeringen uit te zien Volgens de KreuzzeUing dragen de onderhandelingen gelgk zij door B i aine gevoerd warden het kenmerk dat hjj zich is geen enkel opzicht om bel voorloopig bewind bekreunt Tours 21 Oct Het minisierie beeft dépêches ontvangen uit Besanijon van den 2 n Cnmbiiels meldt dat de vijand op nieuw heeft aangevallen de stellingen te Chatillon Ie Dnc waar hij den vorigen dag het hoofd stootte De Franschen maakten eenige gevangenen behielilen hunne stellingen eu leden slechts geringe verliezen Schlettstadt wordt sedert den ISe met granaten beschoten maar de vesting beantwoord bet vuur krachtig Brussel 2 Oet De Echo meldt uit Tours dat vrijgcleide is gevraagd voor den heer Thiers om zich naar Parijs Ie begeven Zoo hij dal verkrijgt zal hij de toestemming van het voorloopii gouvernement gaan vragen en naar Verailles zich begeven om over hel sinilen van een wapensiilsliind e onderhandelen Men gelooft dat omtrent de vournaamsle vredfsvuorwaarden reed overeengekomen is Frnisen zou af ien van eene uitbriidiug van grondgebied en Luxembuig krijgen Londen 24 Oct Het hankiersheis Morgan beeft het prospectus uitgegeven van eene Fransche G pCl Leening van 10 nilliuen pond sterling tegen den koers van 85 en aflusbaar in ü jaiei lijd Burger lijke Stand OvbSLEDEN 21 Oct W J Stolk Z in 24 J Beuiiii 2 j 26 M Laurier 7 m ADVERTENTIEN Men vraagt teilen 1 Mei TE HUUR eene KLEM BINNENW0NIN6 of VOORKAMEIi met Alcove voor eene Dume bij fatsoenlijke lieden Adres met franco brieven onder lett M M bij deu Boekhandelaar A BitiNKMAN Landen Tiendeweg SCHITTEREND BEWIJS I Mijnheer Door het gebruik van slechts 12 flessclien van uw MALZ EXTRACT heeft mjjne vrouw reeds nu zooveel baat in bare 4 jttrige zenuwkwalen en daardoor ontstane lichaamszwakte gevonden dat ik alle hoop heb dezelve spoedig geheel en al hersteld is Ik constateer gaarne hieriiiude ten behoeve van soortgelijke lijdera dit zoo buitengewoon gunstig resultaat door uw MALZ EXTRACT verkregen tJ2ü 13 tv Cienaur P T GEVERS Amstisiiu m 11 October 1870 Aan JoHANN HoFt s Gentraal depot Amsterdam sur o fl Extrivct ƒ 2 50 13 fl 5 05 28 fl 10 65 met inbegrip der flesschen die a 5 et worden teruggenomen Smalle Bloemmarkt by de Stilsteeg F 154 te Amsterdam Mede echt te verkrijgen te Gouda bij J C V Vkeumingkn te Woerden h H J v n Bkho Aanbesteding Heeren Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Heeuwijk zijn voornemens onder nadere goedkeuring van Heeren Gedeputeerde 8taten van uid Ilolland op ZAÏUUÜAG den 12 NOVEMBEU 1870 des voormiddags ten elf ure ten huize van P BLONK aan het Reeuwijkiche dorp in het openbaar AAN TE BESTEDEN Het Bouwen van eene NIEUWE KEHK eii daarna het Aiuovereii van de uude Kerk aldaar Het Bestek en de Teekening zullen van af den Isten November 1870 ter inzage liggen ten huize van boveagenoemden P BLONK terwijl alsdan de Bestekken op franco aanvragen en tegen betaling van EEN GULDEN verkrijgbaar zijn bij den Heer F H BULiEUS BIIACK aan de lieeuwijksche Brug eu bij den Architect A KÜOEEVAAR te iouda De aanwijzing in loco zal plaats hebben op VRIJDAG den 4 NOVEMBER des middags ten 12 ure De gezegelde en gesloten inschryvlngsbiljet ten moeten vrachtcrij vóór of op den 11 November 1870 gezonden worden aan den Heer F H BUL EUS BRACK Kerkelyk Ontvanger te lieeuwijk Nadere informatiën te bekomen bij den Architect A KOOUEVAAR te Gouda EMSER Pastilles uit de zouten van de koningWil helnisbron nen ue Ems weten sch vppelijk aanbevolen tegen maag zuur oprispen slechte spijsvertee ri ng gebrekkige ademhalingen en graveel In voorraad in geplombeerde doozen met gebruiksaanwijzing il 50 cents alleen onvervalscht te tvikIu bi J H BOERS te Rotterdam in allo Apotheken Dr ADMlNiSTKATIH van bk IlOTsnuONNHN OP HEDEN ONTVANGEN Eclit Hospitaal Slilrtlng a ƒ 2 20 per El van 69 Ned duim ter conserveering van Bedden voor zieken enKinderwiegen en is hy gevolg een bijzonderaanbevelenswaardig artikel voor het Roodk K n u I s G VAN DEK LAAR Ja Korten Tiendeweg Voor eene Hulponderwijzeres aan eene der Openbare Scholen alhier wordt gelegenheid gezocht tot INWONING met genot van eene VRIJE KAMER bij eene fatsoenlpe familie Opgave der condition franco onder letters A A bjj den Boekhandelaar A Brinkman WDKMmilUZÏËK voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Ketieukb Galop de Bravoure B 0 60 KmiG Ein Tag in den Tyroler Alpen Romantisches Tonstück B 0 50 Markui i Andreas Hofer B 0 40 Obbes Die Waclit am Rhein Transcription Brillante C 0 40 Volkslieder voor zang met pianoforte Die Wacht am Rhein Rheinüed Sie sollen ihn J 0 20 nicht haben Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zyn steeds voorhanden bvj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Prol PERGRl R D ALION llaar Extract Dit bav ngenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door da ondervinding en het gebruik is ten haarmiddel geheel eenig in ijne zamenstelling geheel nftvpend van alle andere tot nog toe uitgeTondenc haarmiddelen Dit extraot vereenigt alle voortreffèlijkt eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van hat haar en hoofd dienslbaar zgn het verFrischt en verlielderl daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelijke haren weder gezond zet de wortel vast zoozelfs dat de reeds verouderde en verflenste haren weder langramerhand opkleuren zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat Dn niet geringe eigenschap van dit Haar Kxiraot buiten alle andere baarolie of pomade welke altijd met vet of olie verbonden z jn is dat hierin alle vetmengselen zorgvuldig verroeden zijn die wel voor het oogenbiik eenigen glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vnil en het dus dubbel waardig is daarvan e o proef te nemen liet is met eene volledige gebruiksaanwijzing 40 ets per flacon verkrijgbaar bij Mej de Wed BOSMAN Gouda T A O VAN UETH I H KELLER Rotterdam V A BORONIE Raderstooniboot dUSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag a morgens 6 uren de overige werkdagen s morg 7 uren Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Dagelijks Retourkaarten Zondags buiten dienst Oomla Druk van Uriiiknian