Goudsche Courant, vrijdag 28 oktober 1870

wtu Vrijdag 28 October 1870 N 964 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De insending van advertentien kan geschieden tot ééo nur des namiddags op den dag der uitgave ANGEN Shirting Ned duim Iden voor zieken en tl volg een bijzonder voor het Roodis DER LAAR Jk icn Tiendeweff nizeres aan eene der irdt gelegenheid ge gei ot 7P eeue fatsoenl ke familie franco onder letters a tr A BuiNKMAN nüzfET iSoLO iMA te Franeker M de Koningin B ƒ 0 60 B ko B 0 40 C 0 40 loure roler Alpen bustück Rhein iilante t pianoforte hein j g llen ihn 0 20 assen GRATIS Itrjave zgn steeds voor 1 ioekhandelaar A N te Gouda Xi D ALION fxtract Ilract geheel gegrond op lp en gelouterd dobr de ruik is een haarmiddel Instelling geheet afwekend loe uitgeTOndene bsarmid lenigt alle voortrelfelijk rike tot rersterking en In hoofd dienstbaar zjjn ri dnurloe dezelve houdt en andere nitwaseiniiigen In weder gezond zet de de reeds verouderde en iangz tmerhand opklenreo enige ïlenralof bevat De rnn dit HHar Kxlraot bui of pomnde welke altijd lil zijn is dat hierin alle vermeden zijn die wel jten glnns aanbrengen doch Ir dof doet worden door liii tot aankleving van stof jiliel waardig is daarvan een lige gebruiksaaowyziog a liji bnar bij SMAN Gouda Holterdam biioFimssËLr Ing en Dinsdag s morgens l ikdagen s morg 7 uren l op gelijke dagen s nam Uetonrkaarten miten dienst uii A llniikman De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 iranco per post 2 Buiteniandscli Overziclit Indien men voor eeuige maanden beweerd had dat een verdelgingsoorlog tusschen twee der beschaafdste volken van Europa mogeiyk was ja zelfs alleen denkbaar in onze verlichte eeuw men zou den ongeluksprofcet wegens zgn vlaag van peasinisme bespot hebben Ën toch bet begint er nu op te gelijken AU dour een onverbiddelgk noodlot voortgezweept gnan de beide volken voort ellEaiider te vernielen en nu om het bezit van een strook lands Merkwaurdig is de verandering die het karakter van den strijd oudergaan heeft door de verdwijning van Napoleon van het staatkundig tuoneel Eerst van Duiische zijde een verdedtgingsooriog tegco onreohtoiatigen aanval nu een bloedbad om eenige vergrooting van gebied Wnnt dat de annexatie van een paar Franaclie departementen noodig is voor de veiligheid van Uuilschland is een meening minstens eve i betwistbaar als de verzekering van de Fransche natie dat dit verlies de doodsteek voor haar zgn zou Van beide zijden wordt overdreven maar een gewoon burgerlijk verstand kan niet vatten dat die queestie zooveel opoffering vereischt en dal niet een der partijen zich baast van over zulk eene hetrekkelyke kleinigheid heen te etappen Inlusschcn iqag met recht verwacht worden dat de verliezende ouk de lijdende partij zij en het eerst ijn meening opgeve in dit noodlottig verschil Die kaatst moet den bal verwnchten Europa ziet echter ademloos uit naar hel einde en dat gevoel uit zich in allerlei geruchten van bemiddeling die ann alle kanten tegelijk oprijzen Men wensoht vrede voordat een der partijen machteloos nederligt In Kngeland houdt men bet er Toor dat het gouvernement erkelijk ijn bemiddeling heeft aangeboden en bepaalde voorstellen gedaan maar de algemeene verwachting is reeds veel lager gestemd In Duilschland maakt men zich ongerust over inmenging van vreemde mogendheden zoodat de oflicieuse bladen reeds verzekerd hebben dat schrikbeeld is ijdel de regeering zal zioh den prijs onzer opofferingen met afhandig laten maken Men verwacht daar weinig van onderhandeling zoolang Frankrijk zich met voegt in afstand van grondgebied Eusland dringt op vrede en gematigdheid aan En uit Tours wacht men nog altijd te vergeefs het bericht dat men zich lal schikken in hel onvermüdelijke men hoopt daar dat de tyden beter zullen wordeu nu de winterkou hun vijanden om Parijs zal gaan teisteren Nog altijd spreken sommige bladen van keizerlijke intriges die door Pruisen zonden brguiiaiigd worden om de keizerin regentes op den troon te herstellen en met haar vrede te sluiten Het Journal de Bruxelles rekent zelfs weer op herstel vmi t wereldlijk gezag des pausen Anderen voegen er bij dat de keizerin weigert len einde de moeilijkheden van Frankrijk nut te wfrnieerderen een besluit dat haar zeer lot eer ou strekkei Te Marseille blijft de tocslnnd dezelfde Esquiros weigert om zich ie Tours te komen verantwoorden Aangaande het gevecht bij Bcsnnfon zijn uoals gewoonlijk legenstrijdigc berichten ontvangen Wij vertrouwen het meest op de Duitsche dépêches die zeggen dat de vijand met aanzienlijk verlies geslagen is en 3 stafoRicieren IS hoofdoflicierea met 180 man aan gevangenen verloren heeft De vesting Schletlatadt in den Elzas heeft den 25 gecapituleerd 2400 krijgsgevangenen en ISO of 150 stukken geschut vielen daarbg den Duitschers in handen De generaal von der Tbub keeft Orleans een oorlogsschatting van 1 millioen francs opgelegd De gemeenteraad heeft daarvan 400 000 francs betaald en verder een beroep gedaan op koning Wilhelm om van de betaling van het overige verschoond Ie mogen blyven De Duitschers leggen door het plaatsen van een aantal stukken geschut op de kaden en andere maatregelen hun voornemen aan den dag om zich daar te handhaven iu huiuie positie die hun vergunt de vallei der Loire waar groote hoeveelheden vee en granen warden gerequireerd met hunne cavalerie te bewaken Aim St Qiientiii hebben de Duitschers een oorlogsschatling van 2 millioen francs opgelegd tweemaal zooveel dus als aan Orleans waarschijnlijk als boete voor den tegeustnod dien deze stad onder de leiding van den prefect Analole de la Forge tegen het advies van een krijgsraad en tegen den zin van het gemeentebeMuur aun den vijand beeft geboden Door de bezetting van het welvarende Chartres een van de grootste graanmarkten iji Europa zonder dat er ingevoljie van het overleg ven den prefect en den maire die begrepen dal er tegenover 2O 0UU Duitschers dit gelal is echter waarsohynlyk overdreven geen denken aan was tegenstand werd geboden z jn de Duitschers zoo goed als meester van het departement Eure et Loire Het bestuur te Tours zal een buitengewone oorlogsschatting heffen waarby iedere gemeente aangeslagen zal worden naar het aantal inwoners en de meer gegoeden het aandeel der armen zullen moeien voorschieten FRANEBUE Men schrijft uit Tours dat de heer Grévy met eenige andere heeren tot de linkerzijde en het lin kercentrum van het ontbonden wetgevende lichaam behoorende en voorzien van een geschreven volmacht van vele anderen bij den heer Gambetla is gekomen en hem in hoofdzaak bet volgende zou hebben gezegd Frankrijk wenscht den vrede Duilschland wenscht dien graaf Bismarck weigert hem niet Maar hij wil alleen met een geregeld gouvernement onderhandelen en erkent de regeering der nationale verdediging niet als zoodanig Tevens laten de voorwaarden zelf waaronder gy aan hel roer zyt gekomen en de laak welke gij openlijk op u hebt genomen zelfs wanneer graaf Bismarck u zou willen erkennen als feilehjk beslaand bewind n niet loe zijn voorwaarden aan te nemen al waren ze gematigd Uit dit dilemma kunnen wij slechts op écu w js komen u 1 door de verkiezing ie bespoedigen een nationale vergadering bijeen te roepen uit welker boezem een wettige regecring zal te voorschijn komen waarmede Pruisen zal onderhandelen De heer irévy voegde er bij dat graaf Bismarck verklaard had de verkiezingen in de door de Duitschers bezette deeleu des lands Ic zullen toelaten ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afaonderljjke Nommers VI IF CENTEN dat men over een maand geen betere vredesvoorwaarden zou kunnen bedingen dan nu en dat in één maand eenige duizenden menschenlevens meer zouden opgeofferd Frankrijk nog verder te gronde gericht zou zyn Eindelijk is het noodig om steun te vinden bij Europa dat de voornaamste mogendheden de Fransche regeering erkennen en daaromtrent kan men zich op dit oogenblik nog geen illusie maken Men zou daartegen kunnen aanvoeren dat verkiezingen in de haast onder het vuur des vyands vooral waar het een constituante geldt gebrekkig zouden zijn en dat zoo graaf von Bismarck de bevolking van den EUas en Lotharingen niet mee liet stemmen wat schier zeker is die verkiezingen zelf reeds een begin zouden z jn van het prijsgeven dier provinciën en nog veel meer Maar iu ieder geval zal de stap door den beer Grévy en de zijnen gedaan vermoedelijk niet zonder weerklank bigven in Frankrijk Volgens brieven uit Parys per ballon ontvangen is Flourens de grootstmogelyke onruststoker in Parys Verschillende manifeatalicii hadden reeds door zyu toedoen plaats Zondag der vorige week was het plein voor het stadhuis wederom vol met lieden gereed tot eene manifestatie die echter letterlijk in bet water viel De menigte zag eigenlijk niets dan het grijze hoofd van Etieune Arago die zoo nu en dan eens buiten hel venster keek aisof hij meende dat die lieden daar hunne sympathie met hst voorloopig bewind kwamen luchlgeven Kort daarna viel een zware regenbui die de menigte uaar alle zyden vorslrooide Toen het wi der ophelderde had thans een wezenlijke manifestatie der nationale garden plaats want het manifesteeren in Parys geschiedt tegenwoordig voorbeeldeloos druk ten gunste van hei bewind en zoo liep de dag vreedzaam ten einde Die manifesialies van Flourens en consorten hebben allen len doel ile vestiging van de commune Meer en meer doen iliuns de ullra republikeinsche zien wat eigenlijk van die commune te verwachten is waarvoor zij naar zy zeggen bereid zyn hun leven te laten en die volgen hen het heil van Frankrijk is Zekere burger Brennille deelt mede dat ze ten doel heeft i hel koningschap te doen beven de koningen te verpletteren en de tronen omver te werpen de proletaricrs van den druk van het kapitaal te bevrijden de goederen van beu die ze verlaten hebben iu beslag te nemen de schrik te zyn van lafaards verraders en reactionnaireu Bovendien wil zij al de erealuren van een Bonaparle in de gevangenis werpen en bovenal wil z j wapens en oorlogswerktuigen maken die als zeer moorddadig beschreven worden en de Pruisen van bet nationaal grondgebied verjagen En zou men iomtyils kunnen vragen kan de commune de bedreven fouten herstellen en Frankrijk redden De burgerea Camille Bias die deze vraag ook gesleld heeft beantwoordde haar als volgt Ja de commune kan dal omdat zij het wil omdat z j het volk is en het volk ia alvermogend daar het stoutmoedig is en bovenal liefde bezit Komaan dan vrouwen roepi zij roept de commune uit en de commune zal er zijn Daartoe moet men volgens mejufvrouw Bias het stadhuis in bezit nemen Neen zegt ze tot geruststelling ge hebt geen wapens noodig ge hebt moreele kr icht ge zyt mueders ge zijl zusters ge zijl dochter gij zyt burge if i WITP aWi