Goudsche Courant, vrijdag 28 oktober 1870

o vesseii tniirsidi En helpt dit niet dun krijpt ge t tocli e fiii il n iiir hui3 eu alnil de deur voor ieder die nul il eer an het ianil aldus gelieft zij de emnniiiiie ie iioeincii met ieh luede voert De Inirpeii IjrM lionwl do eomniunc ala aldernoodrakelijkst m voldoende vour alles Moei in den sl i zejjt de nieuwe ttrategisle beteekenl nieti burgerlijken moed moet ge hebben ENGELAND De jongste circulaire van den heer Jnlcs Favre in antwoord op die vsn graaf voii üwnarck ordt door de Kngclsuho pers niet eer gunstig beoordeeld Wel getuigt haar oordeelvelling v iu bynip illiie en dee is or l rijk a r lie f i in rijk noch onieerd noch tot omlergang veroortleeld zou ijn door den afsl md van twee of due dep irtemeiiten L liult jjtiu dnce Jhlije merkt daaibij op dat de heer Favre eikeud heell dat het verlies van grondgebied gfen biduiiide is voor ten lurid ni i ir dal hij het r cht hiindliaari der bevolking uin over haar eigen lot te beschikktn lOii daartoe egt liet blad IS hg verplicht ook uls verlfgenwoordiger van het democraliseh beginsel iii l Viinkrijk De Times acht de openbaarmaking der cireulaire betrtureiiswaardig omdat er uit llijkt dat luen leh in Frankrijk v iii do gevolgen der ei eheii van gra if Bismarck een overdreven voorstelling blijft vormen en omdat ij niets bevat wat de Iluiisehers zal bewegen naar rede Ie luisleren en de ii pnak v in lii t medelijden op Ie volgen liet blad 1 ilreurt bel ook dat de nationale ijdelheid van den Fraiiselien minister van buitenlandsche zaken zelfs nu ie muiden van hel vreeselijke treurspel dat rondom hem ordl afgespeeld nog zulke grootc woorden in den mond geeft Voorts is het van oordeel dat ruen liet denkbeeld moet opgeven alsof de ooiiügvoerende partijen Eelf in staat zouden zijn den vrede te maken lii plaats ran tol elkander te naderen vernijderen ij zich van elkander De wereld is ihaiis getuige van het raaskallen van twee grooie volken en die overtuiging wint zoowel te Londen als te Ueenen vel I Voorbij het pnnt gevoerd waar het had moeten stand houden wordt hel Uuitsche leger thans door een soort van noodlot medegedeepl DÜITSCHLAND Dat de maarschalk Ba aine zieh niet heeft overgegeven heeft in Duilschland veel leleursielliiig verwekt en men troost ich nu dat de honger Kazaine weldra zal dwingen om de hem te V nstilles gesleliie voorwaarden aan te nemen De nood moet volgens Duilsche beriehten grool zijn in de stad en de verdere verdediging een onmogelijkheid Alen houdt te Berlijn tevens vol dat Bazaine de republiek nog niet erkent en voert nis beuijs aan dat hij zelfstandig onder de Voorloopige liegeering te vragen met von Bisiuarek heeft onderhandeld Nu Met nog niet heeft gecapituleerd begint de voor leeken onbcgrijpeiyke werkeloosheid van het leger voor Parijs weer met nailruk besproken te worden Daurbg begint men ook in Duilschland de bezwaren van den oorlog meer ie gevoelen De liefdegaven waren tot heden g iioeg aaiu om te voorzien in de behoeften van de liiiis i inneu van de landueersoldaten maar de gifien nemen niet loe in verhouding lot de aangroeiende eiscben van het jaargetijde Ook klaagt men over de regeering die te weinig doet te veel overlaat aan de pirliculiere liifdadigheid zoo is in de hospitalen dringend behoefte nan wijn die door de adioinislratie niet wordt versuekt en het nriikel is van dien aard dal het door partiuulieren verstrekt niet eens altijd aan den heslemden persoon komt Ook het vour ien van wollen kleederen Nu on e troepen zegt de Nuril Deufa J i ciiieine Zeitiirin Charie hebben be el i in het VVe lcn op nieuw een geiMelitig punt ingenomen Chartres is de hoofdstad van hel depanemeni Kiire en Loire zij lelt 18 001 innoners en is een der grootste graanmarkten van Frankrgk liij liei biiiuenrukken der Dmtschc troepen schgiit geen tegenstanil geboden ie zijn Volgens het Frankfurter Journal is de uitval der Franselie troepen lut l arijs op IS dezer v in grooter beteekeriis gewei 1 d iii de otlicieele Igdingen konden doen vermoeden De Fransehen begonnen tien nilvnl des oelileml even na 8 ure verdreven de lleiertehe voorposten en ook hel Keiersehe hoofdkorpa in het dorpjt Txiing kwais het gevecht tot staan Na een hardnekkigcn strijd in de str ilen kwamen de licierache reservotroepen tocschiolen en dank ij die versterking gelukte het ora de Fr uiselien ten 4 ure terug te slaan Kerst laat in ilen nainidd ig konden de Bciersehe ja er de voorposten weder gaan betrekken Ue verlie en noeteu aan beiden zgdcn ongeveer 2 a 30Ü0 man bedragen De verhouding tusschon Pruisen en Kusland blijft sleed zeer welvvillenil Zoo laat o n de officieuse Bruisisehe Nordd Allij Zeit zich uil Petersburg schrijven dat het ondenkbaar is dat tusschen ilusland en Duilschland ooil ernstige verwikkelingen zullen ontstaan De belangen van beide rgken zgn niet mei elkander in strgd Duilschland heeft geen Kujaische en Kusland geen Duitsohs provinciën uilseh jcwunérs van Je Oosl tv piüvinenn in Kusland behooren tot de besie Kiissisehe patriotten De klachten over zoogenaamde verdrukking van hel Duilsche element in de e streken gii eer oierdreven en niets dan een iniskenning van billgke eischen Als Rusland verlangt dat de Duitbchers III de Oostzee proïineicn zieh inet de algemeeiie rgkslaal bekend zullen maken dan is dit verlangen even billijk uls dal de Pruisische regeering vvil dat de Polen Kassuben eu Wenden Duitsch leeien Men ziet het nationaal gevoel is rekbaar al nairmale de omstandigheden dit meebrengen De nelwilicnde gezindheid tegenover Ie Duiischers vindt men echler in Rusland bgiia uilsluilend Ie tit l eteraburg en uel aan iiet hof De kei er heelt bg den miiiiaier van builenl z iken gekli igd over de voortdurende nuivallen waaraan de DuiUchers in de LMlraUussische dagbladen blootstaan met dat gevolg dat de directeur der drukpersaangelegenheden l oehvvisanjew ontslagen werd en de keizer een zijner gener ials Schidlouski een op administratief gebied geheel onbekend persoon voor die betrekking beiioeuide De houding van de oud Ilussische partij taat dan ook in Ignrechten strijd met het vcrleeiien van decoraties door den keizer ter wille van betoonde Duilsche dapperheid LUXEMBURG Uit Luxemburg schrijft men van den 22aten De ontvaiigat die gisteren prins Hendrik der Nederlanden en Zijne gemalin te beurt viel was in één woord schitterend te noemen Het droeve regen ichlige weder dat tot des avonds voortduurde maakte ieder beducht dat de illuminatie en de op tocht met fakkellicht ou mislukken Bij het vallen van den avond stak echler een scherpe noordeivind op waardoor het weder opklaarde en H K II hun intocht in open rijiiiigen konden houden De lini ec en straten woren letterlijk in een zee van licht herach ipen Onder luide hoera s reden de prins de prinses de leden van den stedelijken raad en verdere autoriteiten naar het regeeringagehouw waar de Prinses een bouquet werd aangeboden Weinig tgds daarna uam de optocht van leden der verschillende corporation een aanvang en werd den Prins het adres overhandigd waarin de Luxemburgers zich tegen annexatie bg Duilschland verklaren BINNENLAND ÜOUDA 27 OCTOBEK Maaiidagavonil had in de sociëteit Ons genoegen de gewone n ij larsvergadering der leden plaats Toen alles afgehiindild was deelde ile voorzilier mede dal hg over zou g ian lot de sluiting der vergadering doch d il ouiniddellgk daarna nog door iemand een ouril ou worden geiprukcn over eene belangrgke aak ilie echler niel lot de vergailering zelf behoorde Pe nieuwsgierigheid werd weldra bevredigd door het opl reden van den heer L AI van Kooien die in een korte toespraak het nul der vredebnnden onlvvikkelde én besloot met hen die daarmede inalemden uit te nooiligen eeiie afdeeling van den s iravenhaagschen Vredebond op Ie richten Een vgfiigial aanwe igen voldeed daaraan zoodat on e gemeente nu ook een vredebond rgk is Het is echler te hopen dal de meeting door den Dortltsehen vredebond legen 10 Nov te Utrecht uilgeachreven tot resnitaal zal hebhen de oplossing van al die locile hondjes in één Nederland schen bond die alleen door zich aan te sliiilen aan builenlandsohc bonden levensvaibaarheid kan hebben Dinsdag avond werd in eene vergadering van t departement Jonda der ma ilsch ippg lot Nut van t Algemeen 1 medegedeeld dat dr A Teblieiiluill de benoeming lot seerelaii iiiel had aangenomen dueh dut ds J N Seheltein i bereid was om die beiiekking ook na 31 December nog eenigen Igd waar Ie nemen 2 Vervolgens werd voorgesleld om het besluit eeiier vorige vergadering in te trekken waarbij de vrghcid der leden om d iinca op de lepsvergaderingen mede Ie brengen tot éénedame werd beperkt terwijl raeeidere ufet dan togenbclaliiig van ƒ Ü 25 zouden worden tpegol itcn Metalgeineene stemmen werd lot de intrekking daarvanbesloien Eindelijk werd door den heer van Kootenhel rapport uit ebi a ih der commissie rakende dewensebelijkhcid vnn de oprichting vun een volksleeskamer van wege t departemeDt Het rapportdrong daarop zeer aan Na breedvoerige discussie ook ten gevolge van een ongunstig preadvies vnn t dep irlemcntsbestuur werd de conclusie van hetrapport met 11 legen 5 steramen aangenomen eneen commissie benoemd tot uitwerking van eeuigplau Die commissie beslaat uit de hh J Droogleever Fortugn dr C A ïebbenhoff L M vanv M M i Tr J r rtuijn Dioogleever Over het noorderlicht dal dinsdag avond ook door velen alhier met beuumlcring werd aanschouwd wordt ons uil den Alblasserivaard dd 5 Oct gaachreveii Ciialeren avond maar vooral gedurende den avond van hiden werd ook in deze streken een zeldzaam prachtig noorderliolt waargenomen liloedrood gekleurde wolken bedekten schgnbaar den g insehen noordelijken hemel en wanneer deze ala onmerkbaar verdwenen schoten waaiervormiga purperkleurige gele of helder witte stralen van uit den horizont tot verre over het Zenith opwaarts Voortdurend nam men zeer duidelijk trillingen of zoogenaamde bevingen in die stralen waar en zelfs flikkerde hel in den laten avond kort aan den horizont alsof even daar beneden een gewoon maar sterk onweer woedde Op de magneetnaald was de invloed van het maguetiscb onweder duidelgk wanrueembaur daar een vrg zwevende gemagnie iseerde staaf voortdurend in slingerende beweging was Volgens sommigen zouden sterke noorderlichten eene aankondiging zijn raa voortdurend ruw en ongestadig weer zijn Tot tweeden leeraar in het hand en rechtlynig leekenen aan de hoogere burgerschool is te Dordrecht benoemd de heer A J Terwen leeraar ftnn de hoogere burgerschool Ie Veendam Op de begrooting voor binnenl zaken van 1871 komt een post voor tot onderhoud en herstelling der werken van den Hollandschen LTscl met de verdieping van de rivier beneden Gouda benevens daarmede in verband slaande uiigaven 6000 In de memorie van toelichting leest men daarover het volgende In het vorige jaar wendden eenige grond cigenaren te Willeskop zich tot den ondergeteekende met verzoek dat van rijkswege mocht worden voorzien tegen den afslag der boorden van den geknnaiisecrdeii Hollandschen IJsel tusschen LTselstein en Oudevvater ten gevolge vooral van de toenemende slooinbootvnart op die rivier Dit verzoek heeft geleid lot het instellen van een opzettelijk onderzoek nopens de verplichtingen die len aanzien van hel onilerhouden der boorden van den gekanaliseerden Hollandschen IJsel op het rijlc rusten liet feit zelf van het verbeieren der bevaarbaarheid het kanaliseeren der rivieren heeft aan het rijk geen verplichting tot onderhoud der boorden opgelegd en in de contracten welke door het rijk met sommige oevereigenaren zijn gesloten over aankoop van grond let behoeve der verbrecding van de rivier is omtrent het onderhoud vnn den nieuwen oever door het rgk niets gestipuleerd zelf is daarbij niet eenmaal bepaald tot welke diepte en onder welk talud de oever zou worden afgegraven hel rijk kocht eene strook om die af te graven meer niet Wal de hoofdooi zaak van den afslag der oevers betreft namelijk de toenemende sloombootvaart het verleencn van concessien voor stoomöootdiensten door de regeering legt zeer zeker aan den st aal niet de verpliehiing op om de oevers tegen de gevolgen der sloombootvaart te voorzien Bg tijdige en gepaste voorziening kan men overigens op eene niet kostbare wijze tegen de afneming der oevers waken te wiens laste zulks geschieden zal maakt nog een punt van nader overleg uit 1 oever van den Hollandsehen IJsel voor zoo ver liet eigendom van hel rijk strekt wordt met zorg op rgkskostcn onderbonden l cn ander pnnt met het bovenstaande in verband Ie brengen is het onderhoud van het jaagpad langs den gekanaliseerden Hollandschen IJsel tusschen IJselslein en Oiulew iier Dat onderhoud was v rocger bij wijze van verhoefslaging geiegeld bij eene ordonnantie der staten van Ulreehi van 20 September 1701 de voorsohriflen dier oriluiinantie bepaaldelgk die over den omslag der kosten van onderhoud over de hoefslagplichtige prreeelen zijn ibans niet meer voor uitvoering en loep isaing vatbrr Naar de ineeiiing van den onilergeleekende dient dan ook in het onderhoud van het jaagpad dooi