Goudsche Courant, vrijdag 28 oktober 1870

so J gp y lli S jU M hot rljk to worden voorzien met uitzondering intusiuhen van hst gedeelte lusschen IJselalein en Knollemaaihoek King iOOO meter waarvan het onderhoud in Ibaa aan de toenmalige stad Uselslein is overgedragen Hot bestuur dier gemeente heeft zijne verplichting tot onderhoud van dat gedeelte jaagpad erkend en is uilgenoodigd om in dat onderhoud overeontomstig de aanwijiing vanden hoofdingenieur ir Utrecht te voorzien Het gedeelte jaagpad tusschen Knollcmanshoek en Ouaawatcr wordt voor rgksrekening hersteld en opgemaakt Dinsdag heeft de tweede kamer de beraadslagingen over de Indische bcgrooting in cene ochtend eneene ï0 d U g iiigcuaan ti uie be iri oung aangenomen Betreffende het onderwijs voor de inlandsche bevolking werd door den heer Moens en ook door den heer van Blom geklaagd d it daarvoor een te laag bedrag was geraamd Er werd ten dien opzichte weinig gedaan Hij ïou geen aiuci demeni tol verhooging voorstellen want wat zou dat baten bij den gebleken onwil van het bestuur om er getiruik van te maken Hij wensohte dat de kamer de nalatigheid en het plichlverzuim van het brsinur in deze mocht afkeuren In den verderiii loop derberaadslagingen werd met 39 legen 28 sicmuun aangenomen een amendement van den hec Nicrslrasz lot vermindering der uitgaven vnn openbare verien en gebouwen als protest tegen de hooge opvoeriuir van dat artikel l c vermindering bedraagt ƒ 10ti 5UÜ Ook werd aangenomen een amendement van den heer Fransen van de Putte om den post voor openbare werken ongeveer 5 millioen te splitsen in vier onderdeelen zoodat er geen overschryvingen van het ren op het ander Oiiderdeel zou kunnen plaats hebben Ten slotte werd het geheele Si hoofdstuk uitgaven in Indië ten bedrage van ongeveer 8S 3 millioen nangenomen met 38 tegen 28 st Vervolgens kwam aan de orde het Ie hoofdstuk Uitgaven in Nederland Het voorname punt bij hel verdere debat was de zaak van den heer Augelberk die zijn ont lag als lid der rechlerlyke macht had gckregeu l e heeren Mirandolle en van Lynden deden een krachtig protest hooren legen die wedorrechielijke en met kei regeeringsreglement strijdige handeling waartoe de guuvern gen geen bevoegdheid bad De minisier trachtte zich te verschoonen om zich over deze zank uit luien vermits hij daarin persoonlijk bij den huuijin raad was aangeklaagd noch de heer van Lynden kon zich bij ileje exceptie van niet ontvankelijkheid niet nederleggcn daar waar sprake was van bepaalde reehtsschennis en overtreding van nrl 9 van het regeerings reglemtnt dat de onaf eihaarheid der rechterlijke macht handhaaft In de nvond itling hrcffl de kamc aangenomen met 35 legen 22 stemmen eene motie van den beer Mirandolle om den minister te verzoeken de kamer schriftelijk in Ie lichleu over het ontslag van den heer Angelbeek uit s lands dieii t Vervolgens is hoofdstuk I uitgaven in Nederland nanneiionien met 39 tegen 23 stemmen de middelen in Nederland mede naiifienomen niet 4B tegen Ui en die in Indië met 41 tegen 17 slemuien Alzoo is de gelieele Indische begrooiing aangenomen eu de kamer gescheiden tot 3 November Een comité bestaande uit de hh J B Hiigenpoih te s liiisch J ï Buys te Leyilen P H Testas te Amsterdam J v d Wall Bake te Utrechl D J Mackiiy te s Jlage 1 K van Hengel Ie Hilversum S Coronel te Leeuwarden en J de Jung van Beek en Donk te Zwolle hield den 2ti Mei jl Ie Amsterdam eene hyeenkomst Ier bespreking van l sociale vraagstuk Bij die golegenlieid voegde genoemd comité zich de hh j H Kuiper 11 F R Uubrecht J Smit en J J Goscling te Amsterdam toe Doch na herhaalde bijeenkomsten bleek dat er bij geene mogelijkheid tol eene overeenstemming was te geraken Daarom hebben de hh J de Jong van Beek en Donk Hubrechl en Xeslas zich van de overige heeren afgescheiden en noodigen zelfstandig belan stellendcn uit op Zondag 30 Oct e k len 11 ure cene vergadering te Utrechl in het gebouw voor kunsten en Wetenschappen te willen bijwonen Ten einde deze vergadering reeds dadelijk dienstbaar te doen zijn aan de bereiking van het doel worden de volgende punten Ier behandeling voorgesteld 1 de vraag over de deelneming der werklieden in de ondernemingen hunner palroons en 2 die der postkantoor spaarbanken De hr mr H H van Capellc van Arnhem heeft zich bereid verklaard de eerste en mr L de Harlog van Utrecht de tweede vraag in Ie Ifidin Verder zal ook ter spraak gebracht worden een voorstel tot vestiging van een permanent comité iwelk tot mandaat zon erlangen meer geregelde bijeenkomsten Ie orgniiiseeren lot bespreking van die vraagstukken welke jjeaeht moeten worden op tociaal gebied aan do orde van den dag te zijn Men leest in de Amslerdamaehe bladen De geruchten in de laatste dagen verspreid betrekkelijk een voorval dal in de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch genootschap alhier en wel met een der belangrijkste dieren heeft plaats gevonden nopen ons de toedracht der zaak zoo volledig mogelijk raedctedeelen Hct is bekend dat hel genootschap telken jare kosteloosden toegang ontsluit voor weeicn en ouden van dagen door de liefdadigheid verpleegd Zaterdag 8 October was op de aanvrage vnn heeren regenten aan een klein getal weezen der chriitelijkgcreformeerde gemeente onder toezicht van drie geleiders ioei ang verleend Vier of vijf der weezen hu men in het vert lyf der Nijlpaarden waarin niemand aanwezig was buiten deri oppasser die al dadelijk aan de weezen moest verbieden de dieren noten loetewerpen waarmede hun bezoek aanving Weinige oogenblikken daarna vernam hg eeu eigenaardig gekraak en bemerkt dat bet vrouwelijke dier vrijdikke stukkeu glas tusschen de zware kieken verbrijzelde Het gelukte hem slechts een stuk zijnde de hals van een blauwaehiig gekleiirde flfsch uit den muil Ie grijpen de jongens waren onder dit bedrijf verdwenen Onmiddellijk door den oppasser vervolgd ontkenden zij de dieren iels te hebben toegeworpen Ten gevolge der ernstige nnnklaohl bij heeren regenten ingediend is hel echter gelukt den schuldige lol bekentenis te brengen De flesch nat uit het m ilrozenhospitaal ie Londen herkomslig i u door een aniieiea jongen met geestrijk vuclit gevuld meilegelirachl Ik is verder gebleken dat een de jongens ge aarscliuwd had dat het werpen der Hesoh in den muil v n hel dier doode ljke gevolgen kon hebben Juiït he laatste feil bewijst hel ias d t de d ind niei aan oiiliedacht aamheid kan worilen toegeschreven uiaar in deze slechts aan boosaardig opzet ie denken valt Sedert liet treurig voorval worden de nitwerpseleri der Nij pa irden nauwkeurig onderzocht ten gevolge waarvan reeds epii aantal fragmenten van de flesch zijn teruggevonden ii tassclien uordt n iffeiioeg nog 2 3 vermist zoodat de vrees liiijfl beslaan dat het zoo belangrijke dier op eene jammerlijke wijze kan verloren gaan ofschoon tol heden geene sporen van lijden zyn te bespeuren Doch hoe ook de afloop zij diep belreurens wn irdig rang hel hceten dat een afschuwelijk misdrijf als dit geheel nieuw in rie geschiedenis van het genootschap werd bedreven door een dcrjienen voor wie vrijgevig de gelegenheid nrdl geopend om zich in de wonderen der schepping ic verlustigen en met dankbaarheid liefde en eerbieil ie aansehuuwcii wat met zooveel moeite zoocele koslen ter verspreiding van nuttige keuuis en wetenschap werd bijeengebracht Moge het voorval aan velen de overtuiging schenken dal tot de vorming van nuttige burgers grondig onderricht vrijzinnige opvoeding met strenge tucht hand aan hand moeten gaan Besluurderen van het genootschap voornoemd F B Zn LESEN rrtndmt F W CUMERUS Seeretam i Laa tste Berichten Tours 26 Oct Officieel lerichl Bij besluit der regeering is de heer Kanc oud maire van Pargs benoemd lol directeur der afd openbnre veiligheid Krachtens een ander regeeringsbeslnit worden de mililaire comitc s in de departementen die in staat vnn beleg zijn verklaard gemachtigd tol de requisitie verplaatsing of vernieling van jiaarden vee rijtuigen en levensmiddelen ingeval deze den vijand van dienst kunnen zgn Aan de eigenaars zullen repu s wegens het daartoe in beslag genomene worden afgegeven W ijders heelt de regeering bepaald dat de minister van oorlog de spoorweg communicatie kan doen stilslaan ingeval hg dit om militaire redenen noodig acht Koningsbergen Oct Op koninklijk bevel zijn Jacoby en Herbig benevens zes andere gevangenen die zich in de vesting Lötzen bevonden in vrijheid gesteld De sociaal democraten worden in hechtenis gehouden Tours 28 Oct Lord Lyoni heeft den heer Chaudordy de gedelegeerde van den minister van builenlandsche zaken alhier doen welen dat Engeland een bemiddelenden stap had gedaan Do heer Chnudordy heeft dnnrop namens de repeering elk voorstel dat een afstand van grondgebied in zich sluil van de hnnd gewezen Londen 2 1 Oct De Timoa zegt dat de onderhandelingen lusschen Bazniiie en hel Pruisische gotivernemont zijn hervnt De standard verzckcrl dat de verliezen by den jongsleo uitva uit Parijs 3 a 4Ü0 man aan dooden en geworden aan beide zijden bedragen De Daily Vewi is gemachtigd hel gerucht nopens de reis der keizerin naar Versailles tegen te spreken De keizerin weigert voortdurend deel Ie nemen aan de ondf handelingen De pogingen van Boyer en der af ezanteu van von Bismarck zgn vruchteloos Prins Napoleon is zeer koel door de keizerin ontvanp n Londen 26 Oct I art Telegram Het Nap deontische orgaan la Situation zegt gemachtigd te zijn te verklaren dat zgne partij de nieuwe leeniug door bemiddeling vnn den heer Laurier gc c i van hét grootboek der Nationale schuld zal schrappen zoodra zg aan het bewind zal zijn gekomen Versailles 5 Oct Officieel De verliezen die de Beleren bij het gevecht voor Parijs den 13 de er geleden hebben bedragen 3 officieren en 57 manschappen officieren eu 26S man zijn gewond 57 soldalen werden verminkt Tours 26 Ooi Het bevestigt zich dat tene oorlogsbelasling zal worden uilgeschroven Zij zal ih pt l bedragen vnn de opbrengsl der gewone belastingen en zal binnen tien dagen moeten worden opgebracht daar het gouvernement vóór den 1B Nov 200 millioen noodig heeft Brussel 2K Oct De Indépendance zegl dat Thiers gisteren uit Tours naar Parijs en vervolgens naar Versailles is verlrokken Het gouvernement heeft het Insluil genomen jji en enkele voorwaarde tot hei sliiiien van een uaprnstiisi ind aan te nemen indien die vno schrijft het doen van afstand van grondgebied Berlijn 26 Oct De Troeiticial Corre tpoiidem zegl ten opzichte der pogingen om een w ipenslilslaiiil in hel leven ie roepen men mag niet reet hoop koesleren dal zij een goed reaulta it zullen opleveren aangezien de Fransche bewindhebbers nog verre van hel standpunt zijn waarop zg lich bg het aangaan van ernstige onderhandelingen plaatsen moeien Na de door lluitschland behaalde zegepralen beslaat er geen grond om van de eisoheo die door hel nationaal belang worden voorgeschreven af Ie zien Dat hel beschieten van Pargs vertraging ondervindt spruit alleen voort uit de moeilijkheden waarop men stuit niet uit politieke overwegingen Zij die voor de Duitsche armee raet de leiding zijn bc last hebben alles voorbereid om ook het laatste bolwerk va i den vgand ten onder te brengen Betreffende de onderhandelingen over de Duitsche quaestie in Versailles bestaat het Tooruilztcht dat reeds in de tweede helft van November voorstellen bij den Eijksdag zullen kunnen worilen ingediend Belreffende de verkiezingen van den Landdag ia vastgesteld dat den i Nov de verkiezingen van de kiescollegii i illeii planti htMien lern l den 16den daaraanvolgende de afgevaardigden zullen worden vcrko cu SaarbrÜCkon 25 October De bakkers en viceschlioiiwers in den omtrek hebben last gekregen veel brood meel vleeseh en worst in voorraad te houden danr groote annkuopen zullen plaals hebben ten einde de bevolking en bezetting v u Metz na de cnpitnialic van het noodige te kunnen voorzien Met helrelfde doel wordt eeu voorraad zoUt byeengebrachl Pe noodige manschappen staan gereed om den spoorweg lussoheu Metz en Courcelles te hersiellen Londen 2 O t jber De inschrgvingen len behoeve van de Fraii che lei ning zijn heden gesloten Seraing 26 Ocl Onder een gedeelte der werklieden in de stecnkolenmgnen alhier is een grèvè ontslaan wegens de vermindering van het loon Er hadden ook eenige wanordelijkheden plaaH Uit Luik zijn troepen derwaarts gezonden De rnst ii is er thans hersteld Florence 26 Oct Hei is thans oitgemaakt dat de h rlog van Aosie de candidaat der spnansche regeering is voor den Iroun Dientengevolge wordt de goedkeuring zyner candida en door de meerderheid der corles als zeker beschouwd ieiTien de Berlcliten AU rrn bovsijs vim di treurige vijzc waarop door sommifte gtiraccutebt Btiircn voor de bewiiring van het archief ordt gcRorgd kim dionen dnt de iiteune burgcmccBtcr lan Achtkarspclcii te Binten post een vieitnl kaslcu dio bij meii chi n gehciigtinis nut waren ootalotüii geweest ht tft geopeud on geïnspecteerd Danrii vomi mtii de archieven der gemeente die gehi i verstikt en beilorvcit waren en voor do geschiedenis vnn Kricslmid rog al btlangrijk hadden kunnen ziju In de ChesnpcnkcbBni in Noord Atncrika is op een piiut wnnr do beide slntrn Mnrylind tn Virgitiia over do greusregeling twiitteUt n 7 uei ug UiHschen de ocslerviiiachers iiu die twee staten geleverd iJie an V iigiuia hehbtn huuu I