Goudsche Courant, vrijdag 28 oktober 1870

3 ooDeurrenteu uil Mai laiiiil terwijl deze aau het viisLheu ni rei uKt cone Hot lli aii f eAapende stooinbootjea ovcrvalicD LLü twintigtal üistcracliuitcii pr i gem akt eu opgebracht en lü biiimiiuing Htgetis chi iiilii g vtn vitchrecht gevaugiu gWct De heer Heury Bessfuier brplctt bet gebruik van stoom gesihut en berekent dat du kracht eeuer BtoumBpint toe reilvciiil iH oia 2540 Knhel i kogiU per miuuut eou mgl 17 tniii lijnrecht m de hoügte te zeiidLii eu dat hurtoe v jf pond steenkukn en drie gallons water vercikcht wurkkti Ilij Minscht klemu stoomwerktuigen van 150 poud drukking per virrk duim te vervaardigen Ue stoom zou met eeue drukking vau löUO voet per leconde ODtsoappeD eo a n dcu kogtl eene snelheid vau 16U0 voet per leeonde geven Het HumoriitiHt ü S j A i lush ï t itecda vüurt met du verheven tank te vtrvuUeu vau ijteu zijn jttiD0D de taak van In htnde dt waarheid tu zeggen en die zuo te ze rgen dat icderi cn er oin lachtn taoct bchul ve uiituurhjk hij wicu t gildt Ëen drittal stuultjis uit Ni 10 volgen bier in dcu beginne schrueuHdt ojeu ia Pargs Nur Uerlgn 1 Ifts later btette hit Naar de grenzen ThaiiH is hit wachtwoord 0p de wallen £ n ovtr een korte jtoos zal htt heeteo Aan bet venster want de Pruisen trekken voorbij Nieuwe TotUfteH De keizerin vau Frankrijk heeft weder een paar keurige toilctjes uitgevonden die baar in de harde ballingschap nog al ecnige vertroosting aanbieden Een vlucht kostuum oor overhaaste incognilu reisjes Ke n geslotea grya kleed mit veel onztchtbaiu ikkuu Eeu treurgeuxtad a la Sedan met groi ue hoopvolle borduursels Ikfft De heer Nierstrasz ti voornemens bij de algeinecnt beraadslngiugen over de sinatsbegrootiiig etn biknopt uvir Xickt te geveu van de regiering van Nttpoleun lil Een Bvontourl ke en ongelukkige reis beeft de Sehfvc ningcr pink vanden rteder Pieter KruH gevoerd door stuurman Arie Dijkhuizen sedert baar vertrek voor aiht dagen geHed Genoemde piuk was ter bartngvisschtnj tueii haar een vreemde vissehei naderde dio haar uitgezette ZZ huriugnetten afkapte en meenam Stuurman Dijkhuizen onder de Eugelsche kust varende spoedde zich naar onzen euusul te Yarmouth om van deze zecroo erij kennis te geten dicht ouder de Engelsehe kust werd zijn aandacht echter gettokken door een wiak dat op ten bank vastzat eu waarop zich tien menseheu waaronder een vrouw bevonden Hy had het geluk die intnschen te redden ecu oogenblik voordat het schip hetwelk bleek te ziju een Kngi lsche bark van Konstaotinopel uaar HuU bestemd met etn lulnig giuun eu iiker uiteeusloeg Aldus met 10 man mier en 2U hariugaetten mtndcr san boord bereikte oozu Scbeveuingsehe pink Varmoulb en verkreeg werkelijk hulp om h inr eigendom terug te krygen De kapervisscher werd weldra onder ten menigte andere visschers ge undcn iii iiangeklampt evenwel vergeefs want de bemaiming nam giu ipinderhand zulk een dreigende bonding aan dut het geiadin Hehttn vuurshunds et gestolen vischtuig id handen van den knptr te tuttn swodat het beite wat stuurman D khni riit l hutu heeft gebracht do voldoening is van zoo al nut een frame partg haring althans 10 mensthen uit het silte uat op bet drooge gebracht te hebben Posterijen STAAT VAN BRIKVEN die wegens ONBEKENDHEIÜ UEB PERSONEN NrET konden bezouod worden in DE 1 UFLFT TAN Dï MAAND SEPTEMBER J Kpy er Amslerdnni H A Kie it Delft j vanBoon Goriiicheni Wed Zumrr triiiil Goudii J t Hart Goudkade V Krian iroeiiendijk J vanLeeuwen Hellevoet de Graaf Lckterkerk A vanVliet eu O PiUehuur Nieunerkeik P Groiiievelt Utrecht In DE 2 Helh W Prood Meileiiburg Wed Hollejjranf D Tan der Klein en H Hoest allen Ie Amstrrilaiii H J Bots Bo koop Be elaar Gunda J de Bruin Gouderak I Makdaniel en rouw Wilson Leiden wed van Vliet Nii iiw rkeik C Mes Ouderkerk C van Deklijn Oudm uer A van Willik P van Muusier P C van der Werf en Maartje Droog allen Ie Rotterdam M Prin eii Si hayk A Frank Tiel H llnar V crseveld wed Liip Wassenaar W de Brandt Wateringen A van den Brink Z Beierland C van Eijk Zwgndreclit mejufvr v d Veek niet vermeld J Leemans ld mejufvr Bevvee id MARKTBERICHTEN GOUdai 27 Oei Bij te melijken om et was de stemming recr vasl Tarwe puike Zecunsche onde ƒ 11 25 a ƒ l 25 Nien e 10 76 a 12 Mindere ƒ 9 65 a 10 70 Hogge puike oude ƒ 7 75 a 8 nieuwe 7 25 a ƒ 7 O Voer ƒ 6 60 i ƒ IJ 75 Gerst mier ƒ 5 8 i H ƒ 6 75 lomrt 5 50 ii ƒ i Haver korte l a 4 O duo lange 1 75 a ƒ 4 25 UiHMboonen ƒ 9 n 9 25 Miiiic booiien 11 ii ƒ 13 25 lleiiiicp nad niet weinig vniag ƒ iJ I5 a 8 80 De veem irkt met goeden aanvoer eerste kwaliteit giiig ving tweede kvinlitrit Irnag van de hand aciiapen areii ving magere varkens eu biggen traag te vcrkoopen Aangevoerd 85 partijen kan 2S n f 28 ioeboter ƒ 1 44 a ƒ 1 54 Weiboter 1 24 Il ƒ 1 iO giV Op 2 November iroote Kaasmarkt Burgerlijke Stand CiiRoKiN 2t Oct JüHtph Juh niif 8 FranciBciis Autlioinu ouders J J te Huekhorst cu J J vau Huurtn Abrahnm Jacobus ondtrs J t long en H Vergeer Lceiulfit oudera W Hijiitveld eu J Buitelaar 25 Iiri8 tinu oudera J Fuirtr lu C A Zinkhaan Johaima Cornelia ouders ï van Vteu eu M H vau ücbaik Johnniit uudirs l Kelder cii W Neef 0 i Lii i N 25 Oct G Verboom 9 m M A Taaloura 17 d 1 111 wi 2fl Oet H e mond en It de Vos F 11 l aiidsinmi en J M vau eut J W van utt lieeal en J OuweiLachuur W van I iinborgh en W de Gidta jixi ADVERTENTIEN S A van DETH t P 1 8t 4 ¥ 411 ® 41S TM Hoogstraat w k A n 117 Buitengewone Oroote NAJAARS OPRUUHING op MAANDAO DINGSÜAG en WOENSDAG aaustauuJe tot ongekende lage pryzen van Wollen Japonstoffen van af 10 Ct en hooger Paarsche Katoenen 15 8 4 Meriuos 50 10 4 100 Paramat 35 Beddebont 15 10 4 Waterproef 100 Servetgoed 15 Linnen Taiellakens 90 8 4 Baai 60 8 4 Bever 90 8 4 witte Baü 90 Flanel in alle dessins 17 üoor ïseer voordeeligen aankoop eene groote partij KATINÉ MOSKOWA ESQUIMO TRICOTS PLUS MOHAIR DUFFEL GASTORLNE en Fransche BEVERTEEN en een groot assortiment WOLLEN DOEKEN van af 20 Cent en hooger Op nieuw weer ontvangen de bekende solide MANSen KINDER I2 EGhBlsrJ JLSSElsr Vóór soliditeit wordt gegarandeerd Voorloopig als VOLONTAIR kan op een Hundelskautoor geplaatst worden een fatsoenlijk j o N a SK E vlug kunnende schreven en gesciiikt eenig loopend werk te verrichten om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden Vrachtvrije brieven aan het bureel dezer Courant onder letter K Aanbesteding DER BENOODIODE LEVENSMIDDELEN ten behoeve der WERKINRIGTING te Gox da gedurende het jaar 1871 op WOENSDAG 2 NOVEMBER 1870 avonds ten acht ure in het lokaal der inrigting De voorwaarden liggen ter lezing in het lokaal der inrigting Namens het Bestuur L P HOOGENDIJK S CKETAItlS Gouda Druk van A Uriukmun Aanbesteding Heeren Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Reeuwljk zjjn voornemens onder nadere goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid Holland op ZATURDAG den 12 NOVEMBER 1870 des voormiddags ten elf ure ten huize van P BLONK aan het Reeuwijksclie dorp in het openbaar AAN TE BESTEDEN H t Oonwen vau eene IVIEIIWE KERK en daarna het Amoveren van de uude Kerk aldaar Het Bestek en de Teekening zvdlen van af den isten November 1870 ter inzage liggen ten huize van bovengenoemden P BLONK terwjjl alsdan de Bestekken op franco aanvragen en tegen betaling van EEN GULDEN verkrijgbaar zijn bjj den Heer P H BULjEUS BRACK aan de Reeuwijksclie Brug ea bg den Architect A KOOREVAAR to Gouda De aanwijzing in loco zal plaats hebben op VRIJDAG den 4 NOVEMBER des middags ten 12 ure De gezegelde en gesloten inschrjjvings biljetten moeten vrachtvrij vóór of op den 11 November 1870 gezonden worden aan den Heer F H BULiEUS BRACK Kerkelijk Ontvanger te Keeuwijk Nadere informatiën te bekomen bü den Architect A KOOREVAAR te Gouda U banus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het btinmder attent maakt Zyn eer nuttig in ongestcldheden der MAAG en werken hcil anm op de SPIJSVERTERING Zn ityn uitmuntend legen de GAL SCHERPTE ia het BLOED en Ul lSLAG der HUID t zijn ZACHT LAXEREND eu SLUMAFÜRIJVEND Venegelde dopzen van 37 Va Cent en dubbeln doozen zyn verkrugbaar by de bh Mbla erdam M Punt Wz Amsterdam M Clébau C dfoog heilige weg D 821 Benihuizen C den Boumeesler Bleircijk S v d Krauts Bodegrave B Versloot Dtlft H W de Kniijff Deventer Gebroed Timan C Ja L Schenk op de Hoogstraat j uraveaande W d Boom Haaalrecht K Oosteriing Lekkerkerk A den OuiUten Lutschoten B Kruithof Leyden i ï Terburgh Haarlem hoek Bakkersteeg Moordrecht Q H Post Reeuwyk F Kapleiu Rotterdam A v d Toorn Weste Wagentt Sckoonltoven A Wol6f Tiel A F Faassen Utrecht F Altena op het Steenw over de Don kerstr n 372 boerden L Ruijten Zevenhuhen A Prins Het depot dezer echtO Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik 18 door ons te Gouda alleOU en utSluitend geplaatst bij dea heer L SCHENK op de Hooigïtrant WAARSCHUWING Men wordt instantelijk verzocht wel attent tewillen zijn dat door ons by niemand anders deUrbnuusPillen bereid volgens bet oude en echteRecept in Di pSt ijii verkrijgbaar gesteld in de hierhoven opgeijenen Stedeti ett plaa aen dan óy de kierbovengenoemde Di fulhouders In elk doosje is eenblijer voordien met de eigenhandige nanmteekeningvan de vervaardigers Wed Keunen Zoon Apotheker elke llandieekening ïich ook bevindt ophet Zegcllak waarmede de Doosjes verzegeld ïijn Wy vtr oeken de gebruikers inataiitelijk daar welop te leiten en raden hun aan Wel toe te Zlen by wien men de Düosje i Pillen haalt Alleen dieDoosjes waarin een biljet met on e HandteckeningIS ich aan te schuffcii en iich Ie wachten voorh t t ebruik vim de vele nnmuaksels 46 1870 G De uitgave WOEN geschi DINSÜ DAG franco PI Heffiu personeelo de opeen ting tot hooMeljj worde ge drag der belaating 247 der gewëïigd besturen te kort k inkomste wjzen V 1 len V eene vol dus nojT ken als Waar hoofdel lekuting inkomst rugschn kan daa en wö heid dii dat dan uitzonde derd zelfs vr Hoofd directe slagen inkomt Eene verteri ting van be aanbev in alli op de V€ eri onbilli bron naar nog II taald