Goudsche Courant, zondag 30 oktober 1870

o Uim iii i iiuiNiMi ij iiii Zondag 30 Octokr 1870 N 965 GOUDSCHE COURANT Nieuws e Adverlenliftblad voor Gouda en ömslreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave OBteding Ion der Hervormde Gemeente iR euwjjk a t nadere goedkeuring van de iStaten van Ztiid Hol tand T 12 NOVEMBER 1870 ru elf ure ten huize van P Iteumjkache dorp i n het e IESTEDEN lairnafietAmoveren lie I Kerk aldaar d Teekening zullen van af buei 1870 ter inzage liggen puf enoemden P BLONK terfctelfeen op franco aanvragen vin EEN GULDEN ver d n Heer F H BUL ÜS Reeimjhche Brug en bfl den bniVAAR te Gmtda liu Itco val plaats hebben op NOVEMBER des middags igeiloten inschrgvinga biljetÈtnj vóór of op den 11 Nolonoen worden aan den Heer I i iRiCK Kerkeip Ontvanger Itiën te bekomen bg den ArlEV AR te Gouda l t aloude en echte IP ïoeu in het bljronder 1 mgesteldheden der MAAG P B SPIJSVERTERING Zu rntóe GAL SCHERPTE in i TiiLAG de HUID y a IND u SLIJMAFDHIJVEND M mn 37V Cent en dubbeie g by de hh 1 2o droog h8ilige weg D 321 Jlounieester Kratta loot riiijl limin k f Hoogstraat d Boom Tlijg dulden luliol rgf Haarlem hoek Bakker tee f f Tojrn Weste WnRenet hff op bet Sleeaw over de Don QCUte Urbani s Pillen sinda r Pm tekend en in alj ememi fe I e Houda alleen en tdt Pst y den heer h SCHENK S J HUWING It lutejljlt veraocht wel attent t l r b j niemand ander de Inid folgens het oude en echte Ij V i krijgbftar gesteld de hitr et plttalten dan bij de hierhthoui ra In elk doosje is een r u i i nnamteekening r e l Keunen Zoon Apo i iieelening zich ook bevindt op tl fde p Doosjes verzegeld ïijn I f ikfrs innlatUelijk daar wel f iMia in wel toe te zien OKJis Pillen linalt Alleen die o lrt ii ci oii e llandleekcning i u ifli Ie wachten voor I el nain iiikbels 4 1 De tiitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prp per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Plaatselijke Belasting III Heffing der opcenten op de hoofdsom der personeele belasting is niet geoorloofd teuzg de opcenten op de hoofdsom der grondbelasting tot het maximum zjjn opgevoerd en een hoofdelijke omslag of andere directe belasting worde geheven welker opbrengst met het bedrag der te heffen opcenten op de personeele belasting minstens gelijk sta zoo luidt art 247 der gemeentewet nadat liet in 1865 werd gewjjzigd Is het wenscheljjk dat de gemeentebesturen daarvan gebruik maken en al wat nog te kort komt nadat hunne ovenge bronnen van inkomsten zijn uitgeput tusschen deze beide wgzen van belasting heffen geljkmatig verdeelen Wy gelooven het niet zelfs niet met eene volmaakte belasting op het personeel en dus nog veel minder bjj eene zoo vol gebreken als de Nederlandsche Waar de gemeentewet steeds spreekt van hoofdolijken omslag of andere plavtielijke direcie helaeting daar heeft z j het oog reeds op de inkomstenbelasting hoewel zü er nog voor terugschrikt om dat woord te gebruiken Zij kan daarbij nioeiliyk iets anders bedoeld hebben en wy meenen dat overal waar tot de bevoegdheid dier bepaling de toevlucht genomen werd dat daar in den regel inkomstenbelasting bü uitzondering hoofdelijke omslag wordt gevorderd Axt 243 der gemeente wet maakt dit zelfs vrij duidelijk wanneer het in § 1 zegt Hoofdelijke omslagen n andere plaatselijke directe belastingen worden gedaan naar grondslagen die voor een redelijken maatstaf van het inkomen der belastingschuldigen te houden zijn Eene belasting op het personeel is altijd een verteringsbelasting een directe verbruiksbelasting Daargelaten nu de vraag of deze wijze van belasting te heffen op zich zelf beschouwd aanbevelingswaardig schijnt moeten we toch in allen ernst betwijfelen of naast de belasting op de inkomsten eene plaats aan die op de vertering mag worden gegeven Ons komt het onbillyk voor dat daar waar de incest zuivere bron der belastingen vloeit waar ieder betaalt naar gelang van zijn inkomen dat daar ook nog naar gelang der vertering zou moeten betaald worden die men iimiikt en waavvan iiicu niet alleen zelf het genot heeft maar ook ande en genot althans voordeel verschaft De gelykmatige druk der belasting wordt daardoor niet verkregen uitgaven van weelde worden er door tegengehouden er wordt minder geld onder de menschen gebnicht en de schatkist profiteert er niet bjj Is dit in het afgetrokkene reeds waar nog veel meer zal het dan het geval zijn met de Nederlandsche wet op het personeel die in hare toepassing zoo schromelijk onbiUjjk werkt omdat de veranderde levenswjjze in de laatste veertig jaren op eene enkele uitzondering na niet van invloed is geweest op de wet de verteringen zyn aau de belasting ontgroeid en waar men het buis wedfir eens op nieuw wi aanmeten daar begaat men oonls bij nieuwe taxatie der huurwaarde onwillekeurig groote onbillijkheden Het valt echter niet te ontkennen dat de gemeentewet het stelsel van inkomsten en personeele belasting te zamen is toegedaan Ja door den afstand van l van t personeel aan de gemeenten is die belasting eigenlijk een gemeentebelasting geworden en het plan is wel eens gemaakt om nog verder te gaan en ook het overblijvend Vs gemeenten te geven En nu in weerwil dat reeds die ten bate der gemeenten kunnen komen hebben zy nog het recht die belasting door een aantal opcenten te veihoogen een recht dat slechts wordt beperkt door de voorwaarden dat t maximum der opcenten op de grondbelasting worde geheven en een gelyk bedrag als door de opcenten op t personeel door een plaatselyke directe belasting wordt gevonden Gebruik makende van dat recht bij de begrooting der inkomsten over 1871 in onze gemeente zou aan personeele belasting in de gemeentekas vloe en a s van de opbrengst derrijksbelasting ± ƒ 20000 24900 b De som van ƒ 24900 waartoe wij aan temde van ons vorig art waren gekomen als hetbedrag dat door opcenten op diebelasting moest gevonden dus Totaal ƒ 53900 Oi geveer ƒ 54000 dus in onze gemeente ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN als belasting op de vertering en ƒ 24900 als belasting op de inkomsten dat zou het resultaat voor deze gemeente wezen wanneer van de vrijheid der wet geheel werd gebruik gemaakt Daar komt nog dit bjj Eene belasting die onbillijk werkt omdat de grondslagen waarop zy bemst niet deugen wordt steeds drukkender en dus onrechtvaardiger hoe hooger zy wordt opgevoerd Dit komt ons zoo eenvoudig voor dat wij meenen te kunnen volstaan met er eenvoudig op te wijzen In geen geval alzoo achten wy het wenscheljjk dat de gemeentebesturen van de hen by het hierboven afgeschreven art 247 der gemeentewet volledig gebruik maken en wy zouden het zelfs nog beter vinden wanneer van wege de gemeenten volstrekt geene opcenten op het personeel werden geheven hoewel wji aan den anderen kant moeten bekennen dat zoolang velen zich tegen de inkomstenbelasting blijven aankanten en zelfs niet weinigen uit antipathie daartegen onjuiste opgaven doen dat zoolang in het heffen van eenige opcenten op de personeele belasting een noodzakelijk kwaad moet worden gezien dat echter op den duur verdwijnen zal ten gevolge van de betere begrippen omtrent het belastingwezen die langzamerhand algemeen eigendom worden en die noodwendig tot uitkomst zullen hebben dat de inkomstenbelasting wel niet populair worde want welke belasting was het ooit maar toch den tegenzin overwinne die tot nu toe maar al te zeer tegen haar bljjkt te bestaan BUITENLAND Bullciilandsch Overzicht liet groüle nieuws van den dng is de capitnlnlie van Melz Met de gewone vrome ontbowemuig unn he t slot heef küiniig Wilhelm weer een van die lelcgr iramen iiaiir koningin Augusla geïonden die WIJ gewoon ijh alleen by bijiondere gelegenheden te zien Wat do Pruisen met de 173 000 man nieuwe gevangenen waaronder 20 000 iiken en gewonden uilen aanvangen is nog onbekend waarsrhijnlijk weilcr in Üuitschland interneeren Heden morgen lou het gfheele leger de wapenen ncderleggen De overgave van dic vest jg welke nog nooit veroverd ia gen orilen doet den Fransohen de laatste steun onl iuken Stellig rnl de invloed daarvan merkbaar iiju on op do onderhandelingen mopdou