Goudsche Courant, zondag 30 oktober 1870

olgomeoncn geest in Frankrijk waar nicn yieh vcrliiteiub op de lengonnohligc berichten vim het vuorIcinpig goiiverueinent denkt dat B i aiiie voürdeelen bcimalt en l ruislsche legerkorpsen inilnil Hoe onvervvaehler de slnp hoe meer hij al treffen dat is ook een gevolg van de verkeerde methoile der regeeringt om alle kwade tijdingen te verliloemen Wie weet of de Parij enaars indien ij ilie lijding althans nilleii gelooven niet den moed laten zakken en het houfd bukken oiuler de be üekiiigen die hen trelfcn liet gouvernement te Toura maakt vjii de gelegenheid gebruik om de maatregelen die de linkerzijde sedert jaar en dag voor Algeric gevraagd heefi eenvoudig bij besluit in Ie voeren Ken en iel gouverneur komt aan het hoofd en ieder der 3 de Iiarlemeiilen waarin het verdeeld wordt zal 2 af a giLi ti jcu De fiiiaiicieele plannen worden bevestigd Tegen November rijn 2UU millioen iiuodig die gevonden zullen worden uit de heffing van 25 der gewone belastingen Itiiinen lU dagen moet de e oorlogsbeUiting betaald i ijn Behalve de eu algemeenen maatregel wordt hier en daar o a te Linioges een gedwongen leening cp eigen ge ag door eomitéa du salut public enz uitgeschreven of wel zooals e Lyon bons van onderscheiden waarde uitgegeven De leening van het Frausehe gouvernement te Louden schijnt gunstig opgenomen te ijn Marseille is nog steeds in openb iar irrzet tegen de regeering Om zich een denkbeeld te kunnen vormen vau den geest die er lieer eli is het voldoende te neten dat dezer dagen in een opeiibaie vergadering liet hoofd van i iiubctta werd gevraagd en in ecu andere vergadering de oprichting van het achafol en permanence werd gedecreteerd Van den oorl g geen nieuns behalve de overgave van Metz Van Garibaldi hoort men niets Buurbiiki zal zgn hoofdkwartier te Kouaan vestigen Wat de Duilschers ten Zuiden van Parys verder zullen dcien is niet duidelijk Volgens berichten uit Versailles zal de genera von der Tann niet zijn leger vooreerst niet voorwaarts rukken maar ie Orleans stand honden De Ï2 divisie van het II Pruisische legerkorps dat aan de gevechten bij Arienay en Orle ins heeft deelgenomen is zelfs weder teruggekeerd om haar plaats in ie nemen in de linie om Parijs Herst schynt het plan van von der Tann geweest te liju om op te rukken naar Huurges een der voornaamste arsenalen van de Fr insche aililleiie maar nadere berichten hebben van die onderneming doen afzien Bourges was inlusschen goeil versterkt zoodat men het inn een geregeld beleg zou hebben moeten onderwerpen Ook de meening dat ton der Tann op Tours den zetel van de regeering zou aanrukken wordt uiet bevestigd De generaal maukt namelgk bezwaar om zich zoover van het gros der t armee te er wgderen de talrijke afdeelingen mobiele garden in de omstreken maken het mogelijk ilat hy te ver zuidwaarts doordriugend in den rug werd aangevallsn In Pruisen is niet alleen Jacoby losgelaten maar de koning heelt met het oog op de aanstaande verkiezingen de volkomm vrijheid van vereeiiiging en vergadering toegestaan iiietlegensiaande de slaat van beleg door hel vooridureii van den oorlog niet kan warden opgeheveu De candidatuur van Victor Kinmanuels tweeden yoon den hertog van Aoste voor den Spnaiibcheii troon wordt door Engeland en Pruisen ondersleund s Prinsen voorwaarden zijn verkie ing door de Cortes en erkenning door de mogendhpileii In de Vereenigde Staten vin Noord Amerika schijuen beide partijen de republikeiueu en de democraten zich de overwinning toe Ie kenuen bij de verkiezingen voor hel congres die reedi hebben plaats gehad Orer het algemeen hebben ile verkiezingen niet veel verandering van personeel aangebracht Bij het inzien der cijfers moet men echter tol het besluit komen dat inderdaad de behaalde voordeden zijn aan de repnblikcinsche partij F R A N E R IJ K De Begeering Ie Tours heeft eeiuge groote militaire kummandcmeiiieii ingesteld namelijk in de noordelijke de westelijke en de oostelijke provinciën waarvan het hoofiikwariier gevesii il is te Bijstel Muus en Bcsancjon Tol bcvelhedber van het eersie koinmandement is benoeinil geneiaal Boiirbaki van hel tweede de geneia il de Poihes en van hel derde de generaal Cambriels De Kegecriiig heeft voorts een licsliiit openh wr gemaakt waarbij bepaald norill dal de Sla il ziel belast mei de taak om de mohicl verkl larde nationale gardes uil te rusten en hun soldij uH ie keeirii doch de departementen en de gemeSiilen moeten daartoe hel hiiniic liijiIrMgcn Als een bij oiiderheul wordt uit Lyon gemeld dal de Oude vlag er opgehouden heeft van het Baad huis Ie wapperen De rooJc partij geeft geen leekcii van leven meer Ilw nrl nog nicls met volkomen zekerheid bekend H iio ena den uilslag van de reis des hecrcii Thiers 111 hel Noorden Oosten en uiden van Europa is liet loch met gewaagd te zeggen dat hij zoo goed als mets heeft uitgericht S inpathie heeft hg zeker wel gevonden voor Frankrijk maar hoogst waarschynlijk ook niets meer De heer Esquiros heeft te Marseille straten en pleinen die aan hel K ei errijk en de Napoleontische dynasiie herinnerden andere imineii gegeven Zoo heefl hij besloten dat een der pleitien het Plein Danloii en 2 straten Rue Victor Noir en Hue Agenars zouden lieeien De laatste naam was die van een gedeponeerde van 2 December die te Lambessa gestorven IS IV 1 r j is Ie v r ende bundel eeheime papieren van de Tuilerien openbaar gemaakt Daarin koini ceue correspondentie voor tusschen de heeren Ülhvier Clément Duvcrnois en Uonli chef van het kabinet des keilers omtrent de samenstelling van een u euw Ministerie De heer Ollivier was naugezocht om roet den heer Kouher in een Kabinet zitting te nemen Maar hij weigerde dit ronduit Ook verklaarde hij zich nadrukkelijk legen een oorlog ofschoon hij laler in ile kanoer verklaarde dat hij dien met een coeur leger aanvaardde De Minister van 2 Januari had sedert hij op de Tuilerien verkeerde andere denkbeelden gekregen De I Keizer wist hem lol zijn slaafsehen dienair e raa ken ENGELAND Jhili Neie verwacht d it de icgeeriiig der nationale vcnledigiug in Frankrijk het voorstel tot ecu wapenstilstand z il aannemen en dat graaf BiMuarck du z il gemakkelijk maken door zijne voorwaarden niet onnoodig lastig te maken Het uitstel dat daardoor in de operatieii moei worden gelir icht zal iioeli l arys noch Meti ontrenen Die steden zullen geene gelegenheid hebben zich lot haar onderboud van levensmiddelen te voorzien en daar haar volhouden alleen eene kwestie van voeding is zal haar hel verloop van lijd gedurende den wapenstilstand in een slechteren toestand brengen dan te voren Maar indien de wapenstilstand wordt gesloten dan zal Frankrijk zijn oonleel kunnen Ie kennen geven over het al of niet voortzellen van den oorlog en het zal waartcbijiilijk ministers kiezen veraiiiwoordelijk nan eene verlegen oordigendc vergadering en lU irom niet alleen geautoriseerd over de voorwaarden te onilerhaiidrlen maar tevens om een vredesirakl iat e sluiten De uitslag is teer eeuvoudig Frankrijk heeft tut strijd zijn toevlucht geuomen en door den uitslag van den strijd moet hel hoewel hel land van Voltaire en Augusie Comte het onderspit delven Duilschland heeft met uilslekend gevolg den aanval teruggeslagen en het is gere hligil schadeloosstelling te vragen voor den strijil dien men aan de Duitsehe natie heefl opgelegd en zoodanige waarborgen als menscheiijke zekerheid legen een hernieuwden aanval kunnen geven Maar om alleen het recht van den sterkste in a iairnerking te nemen te schreeuwen dat Frankrijk beleedigcml was en daarom iii het stof zal worden vcrniderd dat het verovering van grondgebied beoogde en daarom grondgebied zal moeten missen dit alles is met men chelijk noeh poliiiek Als de Duilschers meer vragen dan noodig is om hunne eenheid en territoriale iiilegrileil te bewaren dan brengen zij beiden in gevaar Het is van groot belang eene sterke defensielinie te hebben in geval van oorlog M iar het is ook van groot bel ing I een vrede te sluiieu die niet dadelijk de kiemen I van een tockomstigen oorlog in zich zal dragen DÜITSCHLAND De Duiische politie te Versailles heeft het voortdurend druk door hel groot aantal vreemdelingen die er verblijf houden en nog dagelijks aankomen Sommigen van die personen worden veivMjderd als maatregel van voorzielitigheid l iaroiider behoort o a de heer Ie Sourd de vroegere eeret iris van hel Fransclie gezantschap Ie Bei lijn die den lllii Juli gr iaf Von Bismarck de oorlogsv rkl iring oveihandigde De Pruisische polilic heefl hem verzocht zijn verblijf Ie Maiiiz Ie vestigen Van de drukte die in de lerschilicnde bnreels van den Keneraal von Molike lieers dit schrijft Jiilins vim Wiekedc uit Versailles kan een leek leh nauwelijks een begrip maken Hier is de geest d e al oii c ihaiia m l raiiknjk slaamle Iroep ii inet leven lieziell van hier uit gaan al ilc dr iiiin die deze 701 DUI man in beweging brengen lloiiderde r ippurlcii belangrijke cii dikuijls ouk weinig bc loeketicndc komen hier dagelijks in en moeten ten minste gelezen en geregistreerd worden hondorde bevelen allen kort en bondig worden eiken dag verzonden De keur van de stafofficieren is op die hureels vcieenigd om terstond eiken wenk het met een enkel woord gegeven bevel van den gebieder u t te weiken en in behoorlijken vorm naar de verschillende kwartieren over te brengen Er bevinden zich natuuriyk in bet hoofdkwartier van den koning en van den kroonprins vele uiterlijk zeer voorname personen die niet het minste uitrichten en wier cenige bezigheid bestaat om zooveel mogelijk Ie eten en te drinken te wandelen Ie rijden eu naast hen zijn mannen die van den morgen lot den avond dikwijls lot in den nacht rusteloos vooilw erken en van wier arbeid het lot van luizende soldaten afhangt i l eilureude den c n in l ij lic l li T S n i niet een onnoodigen niarsoh gemaakt terwijl ik uit 6lj mij niet een uiet overbodigen marsch weel te herinneren zeide mij onlangs een kolonel van het Beierschc leger en ik geloof dat deze woorden de beste critiek geven van de werkzaamheid van den generaal von Moltke en van den door hem beshiurden generalen staf Zoodra men zich buiten de linie van insluiting begeeft ziet men de drukte voor hot ophalen van leeftocht hier een detachement cavalerie of infanterie mei een dozijn koeien of schapen die men ergens in ecu bosch of weide heeft opgespoord £ r is nu eeimaal met aan te doen de humanitei staat numeio twee en een is het verzorgen van 230 000 sold iten die thans om l arije staan en die eiken d ig goed wat aan kunnen Het meeste wordt aangeioerd door eindelooze proviaud koloiiiien die van de spoorwcgstutions te Nogent en te Nanteuil worden aangevoerd eiken dag zijn hier 300 wagens in de weer Die voorraad moet evenwel aangevuld worden mei hetgeen de omstreken van P irijs nog opleveren Sehier dagelijks leidt dit tol gevechten met vrijwilligers en mobiele garden Wat tegensluiid onder hen biedt wordt afgemaakt en de overigen gevangen genomen Uit Berlijn wordt onder dagleekouing van 23 October a UI ilc Kulnmlte ZeUmig geschreven Binnen weinige d igen zullen ia hel hoofdkwariier te Versailles de coiiferenticn der Duitsohe Ministers over de toekomstige regeiiug der Duiische aangeleIcgenheden ecu aanvang nemen Hier blijft men van gevoelen dat een vergelijk over nog bestaande punten van verschil gemakkelijk tot stand zal komen Aan Bneicii ijn reeds coucessicn gedaan lot hel behoud v ui enkele speciale belastingen en men zal waarschijnlijk ook toegeven aan het verlangen uaar eene alzonderlijkc Beiersche postadministratie Hel gewichtigste punt is echter Beierens verlangen naar eene af onderlyke bcgrooting voor militaire uitgaven hieromtrent kan men uiet toegeven en zal dus oader onderhandeld moeten worden Ten aanzien van het rechtswezen zal minder bezwaar bestaan De lieiersche Minister van Justitie heeft zich op dit punt inschikkelyk beloond in zijn Wurtembergsche collega heeft de reehtseenheid van den nieuwen bond voor volstrekt mod Izakelijk verklaard Men gelooft over het geli el aan bet spoedig tot stand komen van ee ie overeenkomst Alsdan zal ook de reis des Konings van Beieren naar het hoofdkwartier waarvan het gerucht bereids gewaagd heeft plaats hebben Zeker is hel dat sedeit vijf dagen Ie Versailles toebereidselen gemaakt zijn om hem te oulvangen Ook de andere Zuid Duilsche £ ouvereitien de Koning van Wurtemberg en de Groot Hertogen van Baden en Hessen worden iu het hoofdkwartier verwacht en alzoo zal de wensch des Konings van Pruisen om bij het sluiten van den vrede al de Duiische Vorsten rond zich vereenigd te zien vervuld worden BINNENLAND Gouda 29 Octobeh N tr wy vernemen heeft de heer P Riethagen eerste luitenant der infanterie alhier belast geweest met de instructie der dd schutterij Ie Leiden van de manschappen aldaar een fraaie pendule met coupes ten geschenke ontvangen Dinsdag stond voor de rechtbank te Rotterdam o a terecht een werkman aan de in de aanbouw zijnde Ritteubrug alliier hij genoot een dagloon van ƒ 1 30 en werd tceiis gebezigd als waker tegen ƒ 1 20 per nacht Z lo waakte hij ook in den Z iterdagnacht van 24 Sept opdat er op het werk niel gesloleii zou worden en nam eenige palen en stukken hout weg en liraelit dit met een wagen naar zijii hiiis Terngkoinenile oiitiuoeltrii twee naohtwnkirs hem met dm ledigen wagen wat tot de strafvervolging aanleiding gaf De bekl bekende en trai liltc het feit te erontscliuldigen door mede Ie