Goudsche Courant, zondag 30 oktober 1870

ite S M MII I I I I1I II 1WI Mlllilil ulMliilWlÉ clijlB Ml cn raofitcn ten i irceri ordt n hondorde Ij iidig worden clkcii dag ile st fofficieren is op die siund ilksii wouk het met bevil van den gebieder i r ijk i vorm naar de ver r ie bri igen urlijk P bet hoofdkwartier ion k oonprins vele uiteruien iiie niet het ininato hei g wid beBtaat ora zooie rir l e te wandelen jn mitmeii die van den oikwij I tot in den nacht van wier arbeid het lot t oorio heeft mijn regiment rh geaaakt terwijl ik uit rbodi en marsch weet te i iugs eii kolonel van het luof dit deze woorden de weiizaamheid van den Tan iden door hem bilde inie van insluiting kto TC ir het ophalen van h ment oa Valerie of infanteof sch pen die men ergens lit opjespoord Er is nu de lumaniteit staat nu M verzTgen van 23Ü 0U0 ar s itaan en die eiken en Het meeele wordl aaii nrovin idkoloniien die van gent en Ie Nanteuil worAag z n hier oOO waf ens raad iioet evenwel aaugede iimslreken van Parijs gelijks eidt dit tot gevechten ii ie gaiilen Wat legeiisiand afgemtakl en de overigen nder lagteekouing van 23 e Uuit geschreven Bin1 in riet hoüfdkwariier te I der Üuitsche Minisiers efiug ttr Duilsohe aungeienemiji Hier blijft men gelijt over oog bestaaucemnliEelijk tot stand zal j i reed couoessicn gedaan ie speiinie belastingen en K loegtven aan het verlan e Beitfsche postadminisl rant is lechter Beierens ver ilerlijl e begrooling voor inirent Ikan men niet toegejiiorhnnleld moeten worden Iiiswezei zal minder bezwaar luiste van Justitie heeft kidijk ietoond rn zijn WurI de richtseeuhtij van den trkl ntijdzakelijk verklaard li el mn hst spoedig lot uveree lkomst Alsdan zal van Bijeren naar het hoofd iicht bireids gewaagd heeft het dil sedert vijf dagen Ie gemaau zijn om hem te Av re Zud Duitsohe Sonvereiitembeig en de Groot Jli r 5en W irdeii in het hoofdnlzoo eal de wensch des r bij et sluiten van den i ten ond zich vereenigd l l OCTIBEB h cft d heer P Riethagen icrie a hier belast geweest sohulerij te Leiden van n fracfe pendule met oou uïen rcchi ink te Rotterdam 1 aan jde in de aanbouw f bij jtenoot een dagloon lis geliiiigd als waker tegen waak e hij ook in den pt ojidat er op het werk i n I m ceiiipe palou cn lit dl met een wagen naar Diilin iriicn twee nachtwn i wa jii wilt lot de strafif i lickl bekende cn nlscliul i rc n door mede Ic dccl n dat zijn vronw hem om een britiidje had gevraagd De eiseh was cellulaire geiangcnisslrnf vnr drie maanden Donderdag veroordeelde de reclilbank hem tot ceno cellulaire gevangenisstraf vun twee maanden Naar wy vernemen beeft het Z K H l rins Hendrilt der Nederlanden behaagd voor een zeer aanzieidijk gelul Loten deel Ie nemen in de Premii nLeening uilgeschreven door de Vereeniging tut jevordering van s Lands Weerbaarheid Naar wy verneipen is heden nacht de bliksem geslagen in den houlzttigmolen van de Heercn C 1lo cen i jk zonn tp nmerdum jN cs moet lot den grond loe zijn afgebrand Ook moet jn denzelfdeu omtrek een watermolen gelroffen zijn Id eene vergadering van de afdeeling van hel School verbond Ie Boskoop werd dezer dagen door dsn secretaris aan de leden medecle liiig gedaan van het schoolverzuim in die gemeente Uil dit verslag bleek dat bijna geen berispclijk schoolverzuim meer voorkomt en slechts twee kinderen vim boven de zes jaren aldaar geen lager onderwys ontvangen BJ de in hel hoofdkiesdistrict Alkmaar plaats gehad hebbende verkiezing voor het lidmaatsclnip van de iwïede kamer is gekozen met 1 S3 van de 2 11 S uitgebrachte geldige stemmen de heer jhr mr C van Forcest terwgl de heer jhr inr U G C L Jaiissens 914 slcmraeu op zich vereenigde De eerste kamer der stalengeneraal is thans officieel bijeengeroepen tegen Woensdag den Iweeelen November aanstaande De Commissaris des Konings in de provincie ZiiidHulland heeft bg missive aan de leden der Stalen van die provineie medegedeeld dal vermits de üersle kamer van de S aten generaal vermoedelijk den 3 November a s bijeenkoint de aanstaande vergadering der l rovihciale Stalen van Zuiilholland zal bijeenkomen in het lokaal der Tweede kamer van de Staten generaal op Dinsdag 1 Nov a s Aan de leilen der Prov Stalen van Zuid Holland is rondgedeeld een atdrnk van het adres van het bestuurder vereeniging t J eC en 1f uat fte l ilU den minisier van financiën Daarin ivonlt het eerbiedig doch dringend verzoek gedaan kennis ie willen nemen Tan den slechten Loesland waarin zich hel post eii leleiiraafwe en op hel eiland Overvlakkee en üoedereede bevindt en daarin de hoogst noodzakelijke verbelerlngen Ie willen doen aanbrengen die de vereeniging zich voorges eld heeft aU wenschelijk en uitvoerbaar iu overweging te geven en die in het algemeen belang rlrlngend gevorderd worden Dit adres besluit aldus Wij durven de hoop koesteren dal U reilenen zult vinden oru mede te werken tol de vervulling der reeds lang duor allen diep gevoelde behoefte aan eene behoorlijke geregelde en aan de eischen dei lijds beantwoordende aansluiling aan hel postcn lelegraafnet e i iil ü0 tot eene verbetering van den akelig geïsolecrdeii toestand w arin dit vrnohibare eiland sinds jaren verkeert Het geldt de bevordering en ontwikkeling van welvaart en beschaving Als een belangrijk verschijnsel op het gebied van hei lager onderwijs deelt men uit Amsterdam het besluit van ilen kerkeiiruid der Neil Portiig Israel gemeente mede om de armenschool dier gemeente op te heflfen op grond dat in de behoefte wiuirin deze inrichting wat het maalschappelijk onderwijs betreft lot desverre heeft voorzien op de sladsnr mcnscholen kan worden voorzien Naar men verneemt zijn van 260 kinderen die thans die school bezoeken reeds 21 0 ingeschreven voor de openbare armenscholen Aangaande de werkzaamheden lot overbrugging Tan hel Hollandsehe Diip wordt het volgende gemeld De stormen der maand Augustus hebben geen schade aan de werken gebracht maar opnieuw het bewijs mogelijk gemaakt dat aan de uilvoerliaarheid en duurzaamheid van het vverk niet getwijfeld mag worden Reeds 5 overspanningen zijn op de pijlers overgebracht de Ce is gereed om overgebracht I worden de 7e is voor ile helft ineengesleld cn het uitlaai voor de 8e is geheel en een deel van het benoodigde voor de 9e overspanning ter plaatse aanwezig Uil de werkplaats te Amslerdntn werd liijna 4 millioen kiiogr metaal op hei lerrein Ie Willemsdorp aangevoenl terwijl met de verzetidiiig Tan het nog ontbrekende geregeld wordt voorlgegaim A olgcns hot gewijzigd bestek moeien 1 Dec 18711 7 en 1 Dec IS l de overige 7 ovei spanningen gesleld zijn De winter niH t vooral in een waterplas als licl Ilellaudschc Diep met zijne stormen hooge vloeden sneeuw en ijs lot het slaken T n oen gedeelte der werkzaamheden Men moei echter mei hel oog op hetgeen met biiiiengewüue kraehlsiuspaiining daargesteld ii den aannemer hulde brengen Laatste Berichten Versailles JS Oei Er zijn op nieuw l iU kanonnen voor Parijs gearriveerd Nog in den loop dezer week zal waarschijnlijk een be in met bet bombardement worden gemaakt De Pruisen hebben thans OOü stukken voor Parijs Rouaan 28 Ocl üe Ubert meldt dat de regeering den heer Créiuieux zal benoemen lot gouverneur van Algerië ten einde hel civiele bestuur in die kolonie ter vervanging van het militaire Ie organiseeren Hel blad bevestigt het bericht dal eene huilengeione beljsling op bel vermogen en wel van p Ji zal ngevoerd worden Tourj 28 Oct Volgens den ComtituÜomel heeft hel gouvernement een comiic van ingenieurs belast mei de laak om een ontwerp Ie leveren voor Ie oprichting van ceno reeks gereliancbccrile kampen in de provinciën BerlijU 2S Oct ai wat er in de laatste dagen gemeld is nopens uitvallen van den maarschalk B i aliie i onjiiisl Sedert drir 17 le er is er geen schol gedaan Op het oogenblik dat iletz capiinIcerde was er geen kruimel brood meer In de esiiiig Berlijn as Ocl De staats Juceli er van de capiluldlie van Jletz sprekende zegt Hierdoor hebben wij hel meest vaste punt aan de liiezeMinie gekregen Dat punt hetwdk van een slralegiseh siiiiidpunt beschouwd zoo gewichiig is moei ais een defensief bolwerk noodwendig iu Duil chlands macht blijven Londen 23 Oct De Fransnhc forlen Vanvres en Munironge zijn versterkt door aardeiiwerken Belde forlen en dat vun Bicèlre zijn voorts nan elkander verbonden door een voortdurende reeks van ajfdenuerken Alle dagbladen te Londen geven de hoop I kennen dat de capitulatie van Melz tot den vrede zal leiden Berlijn 28 Ocl De J erlimr ComspondetK zegt dat Napoleon wiens gezondheidsloestand een zachter klimaat noodzakelijk maakt waarschijnlijk Wiihelmshühe met Eiba zal verwisselen Versailles 2S Oel O A cVWc ilrpn he Rislerenavond heelt liazaiiie de capilulalie ond rleefcend Te Berlijn is oogenbllkkelijk last gegeven tot l lossen van vreugdeschüteu Morgen zullen de stad Melz en de forlen door de onzen bezet worden Het aantal gevangenen bedraagt 173 000 waaronder 3 maarschalken en meer dan 6000 officieren BrUBSel 28 Oct e France dringt aan cp de erkenning der noodiakelijkheid van een wapenstilstand Zij die geen vrede zonder revanche aannemelijk uchlen zoowel ais zij dieopilal punt minder verirouwen hebben geven de voorkeur aan dadelijke opoli eriiigen bo en nieuwe beproCTingeii Ieder moet wel naar een wapenstilstand verlangen Het denkbeeld tot bijcenroepiiig eener eonsiiluörcnde vergadering vindt verklaarde voorstanders ook in den boezem v iu hel gouvernement te Parijs en Tours Het is nu slechts de vraag of Pruisen van zyne eisclieii tol afstand van grondgebied wil afzien De Union meent dat het ti d wordt om het volk in siaut te stellen zga wil kcia iar te maken N i hel persoonlijk be tuur des keizers ie hebben veroordeeld zou hel niet voegen ons voor onbepaalden tgd een ander persoonlijk bestuur te laten opleggen Uit Marseille wordt bericht dat de Ligue du Midi onder presidium van Esquiros heeft besloien generaal Cluseret en Mirulawski uitte noodigen onmiddelijii aliliiür te komen tot hel nemen van maatregelen in hel belang der openbare veiligheid De Alhumbra olub eischt eene onbeperkte macht voor Esquiros en de benoeming eener cümmissie om eene gedwongen buitengewone belasting voor ie bereiden Versailles 27 Oct Üil hei kwartier van het 12de legerkorps ten oosien van St Denis werd gisteren gemeld dat men eergisteren namiddag kanonschoten van iMonimartre naar de voorsiad la Viletle en eenige uren achtereen ook een krach ig geweervuur in de straten had opgemerkt INGEZONDjiSN Met het door de redactie der Ooudsche Courant in het vorige nommer geleverde beloog dal eón Vrede Bond voor gansch Neilerlaiid de voorkeur zonde veidienen boven al die klein c locale hondjes ben ik hel geheel eens ik sta dal beginsel innig voor leder volk moet in zijn land ccn Vrede Bond oprichten dat geeft aan zoo u bond kracht en macht belwclk juist zoo hoog noodig zal zijn om iets doortastende cn fdoend s te kniinen volvoeren te meer daar men nog veelal gekneld zit in wetten die meer bevordelijk aan het gemakkelijk ranken van den oorlog zijn dan wel om tol afwending te leiden Die gezamenlijlse vredeboriden moeten zich dan mei elkaar in betrekking stellen om de besie en geschiksie miildelen te beramen tot keering ja tot hel onraogeiijit rnaken van dien vreeselljkcn eilendigen afschuwelijken en laffen oorlog Tooral door de manier waarop hij door de meest besehaafste cu verlichtste volken gevoerd wordt en iedere bond op zich zelve moet trachler dil te verwezenlijken op eene wijze zoonls t meest overeenkomt met den aard van zijn volk en de wellen z j i8 iiob Zoolang ecliler in ons Isnd nog geen algeineenen nog niet évn Vrede Bond bestaat verdient mijns inziens de toelr dlng lot den bond Ie sGravenhage verreweg d voorkeur boven die van anderen omdat cn de plaats cn vooral de personen waaruit het bestuur te amengesield is t meest geschikt te achten ia om met de volksvertegenwoordiging de Hooge regering en de Diplomatie in aanraking te komen en dil 2al loch wc lot de voornaamste en voortdurende bemocijeiiissen blijven behooreii Hoogst wens helljk zal t evenwel zijn dat de op den 10 Nov ie Ulrech te houden mceiiug nilgeselireven duurden Dordlsclieii iredelioiid zal mogen Uiden lol de oprlchiliig van i i n Vrcde riond voor gansch Nederland en ik lioiip dal velen leden van den 8Gravfiili iigselifn boi il on speriaj van deze afdeeling d iiirliie ijieri zullen niu eii meileiverken j M VAN KOOTEN Posterijen Er bestaat iedercn Woensdag gelegenheid tot het verzenden van brieven cn drukwerken per stoomboot van Rolierdam op Duinkerken De frankeering is voor die verzending verplichtend lol aan de haven van inscheping en de bezorging geschiedt uiterlijk des raidd 12 ure aan het Postkantoor Gouda De Directeur 28 Oct 1870 E V D BRANDELER ABV ERTEN T IEN MMo® J oi®ÖÖÖoia iSö£Söi SöiW S itii5bV if VIJP EN TWINTIGJARIGE f SOnTTEHEEilIGINGll ii ii 5 G LANGEKAAR m J KOR lENOEVEIt Gouda 29 October 187Ö glWotK blto i 0 b i£ö i 4 D t b Ondertrouwd J J KEIJZBR 1 Lait Ailii iii Villi KI CU uVap EN S VAN OOSTERHOUT HESS Gouda 29 October 187Ü m ma rtta iTïui tT fïï C4 i ® Voor de rele en hartelijke bewijzen van deelneming bij hun huwelijk ondervonden betuigen de ondergeteekenden aan allen hunnen opregteu dank W VA LIM130RGH W VAN LIMBORGH DB GIDTS Gouda 28 October 1870 Rjidersl oom boot I LLiSI X Van GOUDA Mniindng on Dinsdaj s morgens 5 uren de overige vi erkdiigon s ni rrg 7 uren Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Duftel jks l etonrknarten Zoiiil ic s liiiitcn diciifit ï W